Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
31998L0046
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose 1)

 

I medfør af § 5, § 6 stk. 2, § 8, § 9 stk. 1, § 13, § 15, § 19, § 32 stk. 1, § 35 stk. 1, § 42 og § 43 stk. 2 i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr og efter bemyndigelse fra Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fastsættes følgende:

Definition

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   ”Enzootisk kvægleukose” : infektion hos kvæg med den overførbare form for leukose hos kvæg (bovint leukæmivirus).

2)   ”Besætning” : Et dyr eller en gruppe af dyr, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.

3)   ”Bedrift” : En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes dyr.

§ 2. Enhver dansk kvægbesætning betragtes som officielt fri for enzootisk kvægleukose, med mindre den ifølge reglerne i §§ 3-5 skal anses for at være mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose.

Anmeldepligt og undersøgelser

§ 3. Den som i sin varetægt har dyr som er eller kan mistænkes for at være angrebet af enzootisk kvægleukose skal straks tilkalde en dyrlæge, jf. § 6 stk. 1 i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske, når der hos ét eller flere kreaturer i en besætning optræder universelt kraftigt hævede lymfekirtler.

§ 4. Tilkaldes en dyrlæge pga. mistanke om smitte med enzootisk kvægleukose jf. § 3, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med enzootisk kvægleukose og kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen straks underrette Fødevareregionen.

Stk. 2. Dyrlægen skal endvidere indsende materiale fra dyret til undersøgelse på Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF). Materialet indsendes med angivelse af besætningens CHR-nummer og efter retningslinierne givet i DFVF’s brugerhåndbog ”Vejledning om diagnostiske undersøgelser”.

Stk. 3. Når fødevareregionen har modtaget meddelelse om resultatet af undersøgelsen fra DFVF, underretter fødevareregionen ejeren eller den som i øvrigt er ansvarlig for kvægbesætningen, om dette resultat.

§ 5. Fødevaredirektoratet kan påbyde den ansvarlige for kvægbesætningen at lade udtage blodprøver i forbindelse med risiko for smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende fra hele eller dele af besætningen med henblik på undersøgelse for forekomst af kvægleukose.

Stk. 2. Fødevaredirektoratet kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at der ikke må til- eller fraføres besætningen kvæg, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Mistænkte og smittede besætninger

§ 6. Mistænkt for at være smittet med kvægleukose er kvægbesætninger som beskrevet i § 3, samt kvægbesætninger:

1)   hvor der har været smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med kvægleukose eller mistænkt herfor, eller

2)   som efter fødevareregionens skøn kan være smittet med kvægleukose.

Stk. 2. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er mistænkt for eller smittet med kvægleukose skal lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for kvægleukose.

§ 7. En besætning skal anses for smittet med kvægleukose, hvis et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium har påvist bovint leukæmivirus-virus eller specifikke antistoffer mod dette virus i materiale fra dyr i besætningen.

Stk. 2. Hvis laboratorieundersøgelsen for bovint leukæmi-virus eller specifikke antistoffer udviser et tvivlsomt resultat, fastsættes grænseværdien for testaflæsningen af myndighederne.

§ 8. Kreaturer, der udviser positiv reaktion for, enzootisk kvægleukose skal af den ansvarlige for besætningen straks isoleres fra den øvrige besætning efter fødevareregionens anvisning.

§ 9. Når der på en bedrift er mistanke om eller konstateret enzootisk kvægleukose, pålægges bedriften et offentligt tilsyn, der kan omfatte;

1)   forbud mod at fjerne dyr fra besætningen,

2)   forbud mod at tilføre besætningen dyr, som er modtagelige for enzootisk kvægleukose,

3)   påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for enzootisk kvægleukose,

4)   påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af enzootisk kvægleukose, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning, samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder,

5)   påbud om at kreaturer, der går på græs, tages på stald,

6)   påbud om at dyr, der dør eller aflives, skal undersøges af en dyrlæge, medmindre fødevareregionen har meddelt fritagelse herfor,

7)   mælk fra smittede eller mistænkte besætninger skal af mejeriet afhentes sidst på ruten, og

8)   den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse efter fødevareregionens anvisning.

§ 10. En kvægbesætning vil blive erklæret fri for mistanke om eller smitte med enzootisk kvægleukose, når undersøgelser foreskrevet af fødevareregionen er foretaget med et efter fødevareregionens vurdering tilfredsstillende resultat i overensstemmelse med reglerne i direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964.

§ 11. Hvis en smittet eller mistænkt besætning udsættes, må genindsættelse af dyr tidligst ske 30 dage efter udsættelsen, med mindre fødevareregionen forinden da har godkendt rengøring og desinfektion.

§ 12. Den ansvarlige for en smittet eller mistænkt besætning skal give meddelelse om forholdet til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder ved levering til slagteri, mejeri eller destruktionsanstalt, indtil besætningen erklæres fri for kvægleukose jf. § 10, eller mistanken i øvrigt afkræftes.

Stk. 2. Den ansvarlige for en smittet eller mistænkt besætning skal straks underrette alle modtagere af dyr, der har forladt besætningen indenfor 30 dage før påvisningen.

Transport af dyr fra mistænkte og smittede besætninger

§ 13. Kvæg fra smittede eller mistænkte besætninger må kun flyttes fra ejendommen, hvis det føres direkte til slagtning eller til destruktion. Dyr til slagtning skal være ledsaget af en af Fødevaredirektoratet godkendt passérseddel.

Stk. 2. Afhenting og indtransport af kvæg til slagtning skal af vognmanden tilrettelægges således, at kvæget under transporten ikke kommer i kontakt med dyr fra besætninger, der anses fri for enzotisk kvægleukose.

Stk. 3. Efter aflæsning af kvæget på slagtestedet skal den person, der har ansvaret for transporten, sørge for, at transportmidlet og genstande, der har været anvendt i forbindelse med transporten, renses og desinficeres.

Undersøgelse af leverandørmælkeprøver og blodprøver

§ 14. Fra samtlige mæleleverende besætninger skal mejeriet én gang hvert tredje år udtage leverandørmælkeprøver til undersøgelse for antistoffer mod enzootisk kvægleukose.  

Stk. 2. Fra samtlige mælkeleverende besætninger, der har indsat importerede kreaturer i besætningen, skal mejeriet udtage en leverandørmælkeprøve efter 6 måneder til undersøgelse for antistoffer mod kvægleukose.

§ 15. Fra samtlige ikke-mælkeleverende besætninger skal slagteriet udtage en blodprøve af hvert sjette slagtekreatur, ældre end 2 år, og indsende prøven til undersøgelse for antistoffer mod enzootisk kvægleukose.

Stk. 2. Fra samtlige ikke-mælkeleverende besætninger, der har indsat importerede kreaturer i besætningen, skal slagteriet, i de følgende 12 måneder, månedeligt udtage to slagteblodprøver fra dyr ældre end 2 år til undersøgelse for antistoffer mod kvægleukose.

§ 16. De i § 14 nævnte leverandørmælkeprøver samt de i § 5 og § 15 nævnte blodprøver skal undersøges på et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

Stk. 2. Findes de i stk. 1 nævnte prøver positive, skal dette resultat bekræftes ved undersøgelse på Danmark Fødevare- og Veterinærforskning. Resultaterne af de i stk. 1 nævnte undersøgelser indberettes til CHR.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte blodprøver og mælkeprøver kan anvendes til overvågning for andre sygdomme.

Vaccination

§ 17. Anvendelse af vaccine mod enzootisk kvægleukose er forbudt.

Betaling, straf og ikrafttrædelse

§ 18. Udgifterne til undersøgelser af de i § 4 stk. 2 nævnte prøver betales af Fødevaredirektoratet. Alle andre udgifter som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevaredirektoratet uvedkommende.

§ 19. Med bøde straffes den, der

1)   overtræder §3, § 4 stk. 1-2, § 6 stk. 2, § 8, §§ 11-15 eller

2)   undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, § 9, § 17.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i Straffelovens 5.kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. juni 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 307 af 3. maj 2000 om enzootisk leukose hos kvæg.

 

 

 

Fødevaredirektoratet, den 14. juni 2004

P:D:V
Preben Willeberg

/Pia Vestergaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF ( EF-Tidende 1964 L 121 s. 1977), som ændret ved Rådets direktiv nr. 98/46/EF ( EF-Tidende 1998 L 198 s. 22 ).