Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 403 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 473 af 1. juli 1998 og lov nr. 141 af 17. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 93, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »sådanne beløb«: », jf. dog stk. 3, 2. pkt.«.

2. I § 93, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder strafansvar for overtrædelse af momsloven, hvorved nogen unddrager sig betaling af afgift, eller som medfører, at nogen uberettiget opnår udbetaling af afgift.«

3. § 122 affattes således:

»§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 3 år.«

4. § 144 affattes således:

»§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med hæfte eller fængsel indtil 6 år, under formildende omstændigheder med bøde.«

5. I § 284 ændres »§ 289, 2. pkt.,« til: »§ 122, § 144, § 289, 2. pkt., eller § 289 a«.

6. I § 285, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 289, 2. pkt.,« til: »§ 122, § 144, § 289, 2. pkt., eller § 289 a«.

7. § 289, 1. pkt., affattes således:

»Med fængsel indtil 4 år straffes den, der gør sig skyldig i skattesvig af særlig grov karakter, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, eller i momssvig af særlig grov karakter, jf. momslovens § 81, stk. 3.«

8. Efter § 289 indsættes:

»§ 289 a. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 4 år straffes den, der til brug for afgørelser om betaling til eller udbetaling fra De Europæiske Fællesskabers budget eller budgetter, der forvaltes af eller for De Europæiske Fællesskaber, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre. Udbetaling fra De Europæiske Fællesskabers budget m.v. omfatter også ordninger, der kun delvis er finansieret af EU-midler.

    Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger som nævnt i stk. 1, og den, der uretmæssigt anvender udbetalinger som nævnt i stk. 1 til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til.«

9. I § 299 ændres »fængsel indtil 6 måneder« til: »fængsel indtil 1 år og 6 måneder«, og nr. 2 affattes således:

»2) ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.«

10. Efter § 305 indsættes som 30. kapitel:

»30. kapitel

Særlige bestemmelser om juridiske personer

§ 306. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af § 122, § 289 a eller § 299, nr. 2, 2. led.

    Stk. 2. Strafansvar som nævnt i stk. 1 kan endvidere pålægges for overtrædelse af § 284, jf. § 122, § 144 eller § 289 a, når overtrædelsen er begået for at skaffe selskabet m.v. del i en ved overtrædelse af § 122, § 144 eller § 289 a erhvervet vinding.«

§ 2

    Stk. 1. Protokollen af 29. november 1996 om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser gælder her i landet. Præjudiciel forelæggelse kan foretages af enhver retsinstans som fastsat i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b.

    Stk. 2. Artikel 12, stk. 3, i konventionen af 26. maj 1997 om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, gælder her i landet.

§ 3

    Stk. 1. Lovens § 1 træder i kraft den 1. maj 2000.

    Stk. 2. Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for lovens § 2 eller dele af denne bestemmelse.

§ 4

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Schackenborg, den 4. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Frank Jensen