Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om tilskudsordning for jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder


VEJLEDNING OM TILSKUDSORDNINGEN FOR JORDBRUGSDRIFT I MILJØFØLSOMME OMRÅDER

Tilskudsordningen er fastlagt i:

- lov nr. 382 af 7. juni 1989 om ændring af lov om støtte til forbedring af strukturen of effektiviteten i jordbruget, og

- Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 21. august 1989 om tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder.

Indholdsfortegnelse

Tilskudsordningens område.

§§ 1-3

Udpegning af miljøfølsomme områder.

§ 4

§ 5

§§ 6-7

§ 8

Tilskudsaftaler og betingelser for tilskud.

§ 9

§ 10

Tilskuddets størrelse og beløbsramme.

§ 11

§ 12

Kontrol.

§§ 13-14

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud.

§§ 15-17

Rapport om ordningens administration.

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

Almindelige bestemmelser.

§§ 22-25

Bilag:

1. Eksempler på programmer.

2. Eksempel på tilskudsaftale.

Tilskudsordningens område.

§§ 1-3 Amtsrådet kan yde tilskud til jordbrugere, der er ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrifter, der helt eller delvist er beliggende i miljøfølsomme områder.

Der stilles ikke særlige krav til landbrugsmæssig uddannelse eller til arbejdstid på bedriften. Deltidslandmænd kan således også gøre brug af tilskudsordningen. Der stilles ikke krav om, at arealerne under jordbrugsbedrifterne er undergivet landbrugspligt.

Iflg. § 1, stk. 2, kan stat, kommuner, kirker m.v. ikke modtage tilskud. Derimod kan forpagtere af arealer tilhørende de nævnte instanser indgå tilskudsaftaler, hvis betingelserne herfor iøvrigt er opfyldt. Det vil for offentligt ejede arealer bl.a. sige, at forpagtningsaftalen er indgået senest den 1. juli 1989.

Et miljøfølsomt område udpeges af de enkelte amtsråd og fastlægges endeligt i et landsplandirektiv. Landsplandirektivet vil få retsvirkning som regionplaner og kræver derfor ikke umiddelbart opfølgning af amtskommunerne i form af indarbejdelse i regionplanerne. Det bemærkes, at et amtsråd først kan indgå tilskudsaftaler med de enkelte jordbrugere i et miljøfølsomt område, når der af Miljøministeriet er udsendt et landsplandirektiv for området, og Jordbrugsdirektoratet har godkendt de tilhørende programmer og i henhold til bekendtgørelsens § 12 har meddelt amtsrådet beløbsrammer.

Udpegning af miljøfølsomme områder.

§ 4

Det er frivilligt for det enkelte amtsråd at benytte tilskudsordningen. Ønsker amtsrådet at benytte ordningen, skal det udpege miljøfølsomme områder og udarbejde tilhørende programmer for den jordbrugsmæssige drift i områderne efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, det vil bl.a. sige efter forhandling med kommunalbestyrelserne. Kommunalbestyrelserne skal have lejlighed til at udtale sig om områdeudpegningen og de tilhørende programmer, men derudover stilles der ikke fra statens side krav til forhandlingerne. Under forhandlingerne kan det samtidig aftales, om - og i givet fald i hvilket omfang - kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at indgå tilskudsaftaler og udbetale tilskud på amtsrådets vegne.

For hvert område udarbejdes et detailkort i målestokforhold 1:25.000 med tydelig afgrænsning af området. I programmerne anføres størrelsen af landbrugsarealet i de udpegede områder.

Ved landbrugsarealer forstås arealer, der er omfattet af landbrugsplanlægningens analyseområde, ekskl. skovområder, jf. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 1. august 1983 om udarbejdelse og godkendelse af landbrugsplaner.

Arealet inden for områdeafgrænsningen kan være større end det i programmet anførte landbrugsareal, idet der inden for områdeafgrænsningen kan være arealer, der ikke er landbrugsarealer og dermed ikke omfattet af tilskudsordningen, f.eks. skovarealer. Endvidere kan der inden for områdeafgrænsningen være landbrugsarealer, som vides ikke at være tilskudsberettigede. Disse landbrugsarealer kan modregnes ved opgørelsen af områdets landbrugsareal. Ved opgørelsen af landbrugsarealet vil der i et vist omfang kunne blive tale om et skøn.

Amtsrådet kan udpege miljøfølsomme områder, der omfatter landbrugsarealer, på indtil 4 procent af amtskommunens samlede landbrugsareal.

Er der amtskommuner, der indsender forslag til miljøfølsomme områder, der omfatter landbrugsarealer på mindre end 4 procent af amtskommunens samlede landbrugsareal, vil Jordbrugsdirektoratet og Miljøministeriet vurdere, om der er grundlag for, at andre amtskommuner kan få optaget flere miljøfølsomme områder i landsplandirektivet. Amtsråd, som har interesse heri, kan derfor stille forslag om supplerende miljøfølsomme områder. Det angives da hvilke områder, der er supplerende, samt deres indbyrdes prioritering.

§ 5

EF-udtrykket »»miljøfølsomme områder«» omfatter miljømæssige forhold i bred forstand: Miljø, natur, landskab m.v. Områdeudpegningen har alene til formål at udgøre administrationsgrundlag for tilskudsordningen og er ikke udtryk for hvilke områder, der er mest miljøfølsomme eller har størst behov for beskyttelse.

Det bemærkes, at kun arealer, der har været landbrugsmæssigt udnyttet inden for perioden 1. juni 1986 til 1. juni 1989, er tilskudsberettigede.

I § 5, nr. 1 - 5, er angivet de arealkategorier, inden for hvilke de miljøfølsomme områder fortrinsvis skal udpeges.

I arealkategorien strandenge, overdrev og ferske enge bør særligt strandenge prioriteres højt.

I arealkategorien vandløbs- og sønære arealer, som er oplande til særligt følsomme recipienter, bør man normalt tilstræbe at udvælge arealer ved nogle få specielt truede vandløb og søer.

Der bør endvidere lægges vægt på områder, hvor tilskudsordningen samtidig kan løse miljømæssige og landbrugsmæssige problemer, f.eks. okkerpotentielle områder og lavbundsområder.

Ved udpegningen af de miljøfølsomme områder inden for arealkategorierne bør der lægges særlig vægt på områder, hvor der er overlapning mellem forskellige kategorier.

Det bør endelig tillægges stor vægt, at områderne udpeges, hvor amtsrådet skønner, at berørte jordbrugere vil gøre brug af den frivillige tilskudsordning, således at denne kan få den tilsigtede virkning.

Der kan være regionale forskelle mellem hvilke arealkategorier, det vil være mest hensigtsmæssigt at medtage. Inden for hver amtskommune bør dog tilstræbes en vis alsidighed i områderne.

Det vil ligeledes være det enkelte amtsråds afgørelse, om man vil vælge flere små eller færre større områder.

§§ 6-7

Bekendtgørelsens §§ 6 og 7 angiver de forhold, der skal fremgå af amtsrådets forslag til miljøfølsomme områder og de tilhørende programmer.

Hvert program kan dække et eller flere beslægtede områder.

Navn og nummer på områderne.

Navn og nummer angives, således at der kan henvises hertil i landsplandirektivet. Endvidere kan beliggenhedskommune anføres.

Områdetype.

Beskrivelsen af områdetypen skal gælde den nuværende tilstand og arealanvendelse, f.eks. fersk eng, agerjord i omdrift (evt. med angivelse af sædvanlige afgrøder), stærkt kuperet ådal under tilgroning med krat etc. Et område kan være udpeget på grund af dets virkning på et tilgrænsende område, vandløb el.lign., som ikke behøver indgå i det udpegede område. Dette bør da anføres under områdetypen.

Størrelsen af landbrugsarealet.

Størrelsen af landbrugsarealet i de udpegede områder anføres. Der henvises til bemærkningerne til § 4.

Områdernes miljøfølsomhed, herunder generelle status og bindinger i foreliggende planlægning m.v.

De natur- og miljømæssige forhold i områderne beskrives kortfattet, og eventuelle uheldige udviklingstendenser eller lignende kan omtales.

Endvidere anføres områdernes generelle status i relevante planer. Hvis områderne er omfattet af særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. er udpeget som EF-fuglebeskyttelses- eller Ramsarområder eller er omfattet af naturfredningslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, bør det ligeledes anføres.

De formål, der ønskes fremmet.

På baggrund af beskrivelsen af miljøfølsomheden angives de formål, der ønskes fremmet i områderne, f.eks. bevaring eller ændring af driftsformerne i områderne, samt begrundelsen herfor.

De ønskede produktionsmetoder i aftaleperioden.

De foranstaltninger, der ønskes bragt i anvendelse til opnåelse af formålene, og hvortil der kan ydes tilskud, anføres. Det kan f.eks. dreje sig om afgræsning eller slæt af græsarealer, begrænsning i brug af gødning og pesticider, fastsættelse af tidspunkt for slæt, begrænsninger i jordbehandling eller afvanding, bevaring af levende hegn, forbud mod at plante træer og buske etc.

Aktiviteter, der alene tjener plejeformål, f.eks. slåning af ukrudt, betragtes ikke som jordbrugsmæssig drift. Arealer, der alene skal være genstand for sådanne aktiviteter, kan altså ikke modtage tilskud.

De væsentlige forpligtelser vedrørende driften, som pålægges jordbrugeren, skal fremgå af programmet, således at sammenhængen til tilskuddets størrelse fremgår. Af hensyn til varierende forhold inden for de områder, programmet dækker, kan programmet indeholde mulighed for alternative aftaler med tilhørende alternative tilskudssatser. Det kan dreje sig om alternative driftsmetoder, som f.eks. græsning eller slæt, og for en driftsmetode alternativer i græsningstryk, i antal slæt, i gødningsbegrænsningen etc., såfremt sådanne alternativer berettiger til forskellige tilskud.

Tilskuddenes størrelse.

Det årlige tilskuds størrelse pr. ha skal angives i programmerne.

Det maksimale refusionsberettigede årlige tilskud udgør 900 kr. pr. ha.

Bortset fra fastsættelse af det maksimale refusionsberettigede årlige tilskud pr. ha, fastsættes der ikke statslige tilskudssatser fælles for alle amtskommuner, da der kan være væsentlige regionale forskelle på karakteren af de områder og de driftsbegrænsninger, de enkelte amtsråd måtte vælge.

Amtsrådet kan fastsætte tilskudsbeløb, som skal være gældende for alle sammenlignelige arealer. Der kræves altså ikke en konkret udregning af de enkelte jordbrugeres indtægtstab i forhold til deres specielle produktion, jordtype etc. Der henvises til bemærkningerne til § 11.

Andre forhold af betydning for tilskudsaftalerne.

Amtsrådet kan for hvert enkelt område forudsætte en vis tilslutningsgrad fra de berørte jordbrugere som betingelse for at indgå aftaler. Det vil i givet fald være hensigtsmæssigt at oplyse dette i programmet.

Andre forhold af betydning for tilskudsaftalerne kan ligeledes anføres.

Eksempler.

I bilag 1 er vist eksempel på programmer.

§ 8 Amtsrådet indsender i 5 eksemplarer det i bekendtgørelsens §§ 6 og 7 anførte materiale til Jordbrugsdirektoratet, Sankt Annæ Plads 19, 1250 København K, inden den 1. oktober 1989. Landbrugsministeriet og Miljøministeriet gennemgår og vurderer det indsendte materiale, hvorefter Landbrugsministeriet sender dette til godkendelse i EF-Kommissionen og orienterer samtidig amtsrådene herom.

Samtidig hermed forbereder Miljøministeriet udarbejdelse af et landsplandirektiv, således at det ikke vil være nødvendigt forud for ordningens ikrafttræden at indarbejde de miljøfølsomme områder i regionplanerne.

Amtsrådet kan indgå endelige tilskudsaftaler, når landsplandirektivet foreligger, og Jordbrugsdirektoratet har godkendt programmerne og i henhold til bekendtgørelsens § 12 meddelt amtsrådets beløbsrammer.

Tilskudsordningen gælder i en forsøgsperiode, hvilket indebærer, at tilskudsaftaler skal indgås inden den 29. juni 1990. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at forberede indgåelse af tilskudsaftaler, allerede når materialet er fremsendt til EF-Kommissionen.

Med hensyn til mulighederne for forlængelse af ordningen forventes det, at EF-kommissionen i efteråret 1989 fremsætter et forslag om forlængelse af tilskudsordningens gyldighedsperiode, således at der vil blive mulighed for at indgå tilskudsaftaler efter den 29. juni 1990.

Tilskudsaftaler og betingelser for tilskud.

§ 9

Bekendtgørelsens § 9 angiver nogle mindstekrav til tilskudsaftalers indhold. I bilag 2 er vist et eksempel på en tilskudsaftale.

Amtsrådet fastsætter selv i fornødent omfang de nærmere retningslinier for indgåelse af aftaler. Amtsrådet kan således opstille objektive retningslinier, der lægges til grund ved afgørelsen af, om tilskudsaftale i det konkrete tilfælde skal indgås. Der kan f.eks. være tale om forudsætning om en vis grad af tilslutning eller prioritering af de miljøfølsomme områder i den situation, hvor den tildelte beløbsramme ikke giver amtsrådet mulighed for at imødekomme alle ønsker om aftaleindgåelse.

Tilskudsaftalen skal indeholde følgende:

 • 1) Det miljøfølsomme områdes navn og nummer.
 • 2) Tilskudsmodtagerens navn, adresse og CPRnummer.

Det forudsættes, at der oprettes særskilt journalnummer for hver enkelt tilskudsaftale, jf. bekendtgørelsens § 18.

Hvis en bedrift ejes af flere, skal der kun indgås en aftale, der underskrives af alle ejere. Det bemærkes, at Landbrugsministeriets refusionsanmodning til EF-kommissionen skal vedlægges en liste over tilskudsaftalernes journalnumre.

 • 3) Bedriftens areal, udnyttede landbrugsareal, hovedproduktion og arbejdsforbrug.

Disse oplysninger er nødvendige ved udfyldelsen af det individuelle oplysningsskema, der er nævnt i bemærkningerne til § 20, og som EF-kommissionen normalt anmoder om at få tilsendt i tilslutning til den årlige refusionsanmodning for et antal tilskudssager.

Opgørelsen af bedriftens samlede areal skal omfatte samtlige ejendomme og arealer, som drives sammen.

Det udnyttede landbrugsareal omfatter:

- omdriftsarealer,

- varige græsarealer (arealer, som ikke anvendes til vekseldrift, men hvorpå der vedvarende mindst - 5 år - dyrkes græs, hvad enten der er tale om tilsåede eller naturlige græsarealer),

- arealer med flerårige kulturer uden for omdriften (herunder plantager med frugttræer og frugtbuske og planteskolearealer, men i denne sammenhæng ikke skov- og juletræsarealer).

Ved bedriftens hovedproduktion forstås den produktion, der giver det største bruttoudbytte.

Bedriftens arbejdsforbrug er det samlede antal arbejdstimer, der årligt anvendes på driften, hvad enten arbejdet udføres af brugeren, dennes familie eller anden medhjælp.

Jordbrugeren kan afgive en skriftlig erklæring, om, at oplysningerne er rigtige. Erklæringen kan eventuelt gives i tilskudsaftalen.

 • 4) Aftalens ikrafttrædelsesdato.

Aftaleperioden skal altid være på 5 år, jf. § 1, stk. 1. Aftalen er uopsigelig for begge parter, men aftalen kan bortfalde i henhold til bekendtgørelsens §§ 15-17 og allerede udbetalt tilskud kan eventuelt kræves tilbagebetalt.

Ved fastsættelsen af aftalens ikrafttrædelsestidspunkt kan der tages hensyn til, at tilskudsmodtageren skal have tid til at planlægge en omstilling til den aftalte drift af arealerne, samt at ikrafttrædelsestidspunktet og tidspunktet for tilskuddets udbetaling afstemmes efter hinanden. Der henvises til bemærkningerne nedenfor vedrørende det årlige tilskud og bestemmelser vedrørende tilskuddets udbetaling.

 • 5) Arealet, der er omfattet af tilskudsaftalen.

Det af aftalen omfattede areal skal kunne identificeres entydigt. Arealets størrelse angives i hektar med een decimal. Hver aftale skal omfatte mindst 1 hektar.

 • 6) De forpligtelser, der påhviler tilskudsmodtageren, herunder adgangen til kontrolbesøg uden retskendelse i medfør af lovens § 27.

Alle de forpligtelser vedrørende arealernes drift, der påhviler tilskudsmodtageren, skal anføres. Forpligtelserne skal ligge inden for rammerne af programmet for det miljøfølsomme område.

Tilskudsaftalen skal indeholde bestemmelse om adgangen til kontrolbesøg uden retskendelse i medfør af lovens § 27. Tilskudsaftalen bør angive de myndigheder, der kan foretage kontrolbesøg, d.v.s. amtsrådet, i givet fald kommunalbestyrelsen på amtsrådets vegne, og Jordbrugsdirektoratet.

Tilskudsmodtagerens forpligtelser omfatter en pligt til at give amtsrådet meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald og tilbagebetaling af tilskud.

 • 7) Det årlige tilskud og bestemmelser vedrørende tilskuddets udbetaling.

Tilskudsaftalen skal angive det årlige tilskud, tidspunktet for det årlige tilskuds udbetaling, samt eventuelt tillige hvorledes udbetalingen finder sted.

Amtsrådet må ved fastsættelsen af udbetalingstidspunktet for det årlige tilskud være opmærksom på, at udbetaling ikke må finde sted efter den 1. oktober. Herved sikres, at den opgørelse over afholdte og refusionsberettigede udgifter, som amtsrådet hvert år inden den 1. november indsender til Jordbrugsdirektoratet, dækker hele kalenderåret.

Amtsrådet må endvidere ved fastsættelsen af udbetalingstidspunktet sikre, at den meddelte ramme for udbetaling af den statslige refusion overholdes, jf. bemærkningerne til §§ 11 og 12.

 • 8) Bestemmelserne om tilskuddets bortfald og tilbagebetaling.

Bekendtgørelsens bestemmelser herom skal fremgå af tilskudsaftalen. Dette kan eksempelvis ske ved at gengive bekendtgørelsens §§ 15-17.

 • 9) Tilskudsmodtagerens klageadgang.

Bekendtgørelsens bestemmelser i § 24, og i givet fald § 23, vedrørende klageadgang og frister skal fremgå af tilskudsaftalen.

 • 10) Forpagtningstilfælde.

Hvis aftalen omfatter forpagtede arealer, skal ejeren ved sin underskrift tiltræde aftalen. Herved sikres, udover at ejeren ved sin underskrift bekræfter, at forpagteren har rådighed over arealerne i aftaleperioden, og at ejeren erklærer sig indforstået med, at arealerne anvendes som anført i aftalen.

§ 10

Amtsrådet påser, at jordbrugeren opfylder betingelserne for at modtage tilskud, hvilket bl.a. vil sige:

- At det af aftalen omfattede areal har været udnyttet landbrugsmæssigt inden for perioden 1. juni 1986 til 1. juni 1989. Det er tilstrækkeligt, at arealet har været udnyttet ekstensivt. Arealet skal dog inden for den nævnte periode have dannet grundlag for en produktion, der enten er solgt eller udnyttet på bedriften. Udnyttelsen på bedriften kan være til foder, energi eller lignende.

Jordbrugeren kan afgive en skriftlig erklæring, om at betingelsen er opfyldt. Erklæringen kan eventuelt gives i tilskudsaftalen.

- At den tilstand, der skal indføres eller opretholdes ikke allerede er påbudt i henhold til anden lov, fredning eller lignende.

Denne bestemmelse udelukker ikke, at der ydes tilskud til arealer, der er omfattet af fredningsbestemmelser.

Naturfredningslovens generelle beskyttelsesbestemmelser fastsætter eksempelvis, at strandenge m.v. over en vis størrelse kun må opdyrkes, tilplantes eller på anden måde ændres med tilladelse fra amtsrådet, men påbyder iøvrigt ikke en bestemt arealtilstand. Såfremt en bestemt arealtilstand ønskes fremmet for strandenge, vil disse arealer således være omfattet af tilskudsordningen, hvis de øvrige tilskudsbetingelser er opfyldt, herunder at den aftalte arealtilstand indebærer forpligtelser, der kan udløse et tilskud, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1.

Tilskuddets størrelse og beløbsrammer.

§ 11

Amtsrådet fastsætter størrelsen af det årlige tilskud pr. ha under hensyn til de forpligtelser, som jordbrugerne påtager sig inden for rammerne af programmet. Det fastsatte årlige tilskud gælder i hele aftaleperioden.

Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra en generel vurdering af forpligtelserne, herunder såvel et reelt tab i indkomst, som de bindinger, der pålægges arealet, og de forpligtelser jordbrugeren iøvrigt påtager sig ved indgåelse af tilskudsaftale.

Det maksimale refusionsberettigede årlige tilskud udgør pr. ha 900 kr.

Jordbrugsdirektoratet refunderer 85 procent af amtsrådets refusionsberettigede udgifter til årlige tilskud.

§ 12

Omfanget af indgåede tilskudsaftaler begrænses af, at de samlede årlige tilskudsbeløb maksimalt må indebære statslige udgifter til refusion på et beløb, som Jordbrugsdirektoratet meddeler amtsrådet, jf. § 12, stk. 1 (tilsagnsrammen). De i 1990 indgåede tilskudsaftaler kan indebære udbetaling af tilskud første gang dels i 1990, dels i 1991. Fordelingen på de 2 år reguleres ved, at Jordbrugsdirektoratet meddeler amtsrådet en beløbsramme, jf. § 12, stk. 2, for den statslige refusion i hvert af finansårene. Amtsrådet må ved fastsættelsen af udbetalingstidspunktet i tilskudsaftalerne sikre, at disse beløbsrammer overholdes.

Amtsrådets refusionsberettigede udgifter til årlige tilskud for aftaler, der er indgået på grundlag af den udmeldte tilsagnsramme, jf. § 12, stk. 1, og hvor den første udbetaling er sket inden for den beløbsramme, der udmeldes i henhold til § 12, stk. 2, vil være genstand for statslig refusion i hele den femårige aftaleperiode.

Kontrol.

§§ 13-14

Amtsrådet fastlægger et kontrol-/tilsynsprogram, der omfatter kontrol af alle de elementer, som er omfattet af tilskudsmodtagerens forpligtelse. Det er forudsat, at der i forbindelse med kontrollen sker besigtigelse af arealerne.

Kontrollen skal omfatte en stikprøve på mindst 5 procent af tilskudsaftalerne.

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud.

§§ 15-17

Sker der ændring i ejer- eller brugerforholdene i aftaleperioden kan den nye ejer eller bruger efter aftale med amtsrådet indtræde i aftalen.

Indtræder den nye ejer eller bruger ikke i aftalen forbliver tilskudsmodtageren, eller de, der måtte indtræde i hans rettigheder, ansvarlig for, at aftalen overholdes. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse ved ekspropriation eller anden tvangsafståelse.

Bestemmelserne i § 15 skal sammen med bestemmelsen i § 9, stk. 5, sikre, at tilskudsaftalen bliver gennemført.

Opstår der situationer, hvor det bliver aktuelt for amtsrådet at træffe bestemmelse om tilskuds bortfald eller tilbagebetaling, kan amtsrådet indhente nærmere vejledning hos Jordbrugsdirektoratet.

Rapport om ordningens administration m.v.

§ 18

Hvert år inden den 1. november indsender amtsrådet en rapport til Jordbrugsdirektoratet vedrørende administrationen af ordningen.

Rapporten danner grundlag for Landbrugsministeriets refusionsanmodning og indberetning om ordningens anvendelse til EF-kommissionen, samt for udbetaling til amtsrådet af den statslige refusion.

Rapporten skal indeholde følgende:

 • 1) Antal nye og videreførte tilskudsaftaler og antal nye og videreførte hektarer, der danner grundlag for kalenderårets udbetalte tilskud.
 • 2) Amtsrådets samlede udbetaling af tilskud og det samlede refusionsberettigede tilskud i kalenderåret, idet beløbene fordeles på nye og videreførte tilskudsaftaler, samt for hver enkelt tilskudsaftale en angivelse af journalnummer, tilskudsmodtagerens navn, adresse, CPR-nummer og det udbetalte tilskudsbeløb.

Antal tilskudsaftaler og antal hektarer omfatter alene de tilskudsaftaler, hvor der er foretaget udbetaling af tilskud i det pågældende kalenderår. Som nye tilskudsaftaler betragtes aftaler, hvor udbetaling af tilskud er sket første gang i det pågældende kalenderår, uanset om tilskudsaftalen er indgået i kalenderåret eller i det foregående kalenderår.

 • 3) Oplysninger om ordningens anvendelse.

Disse oplysninger vedrører opgørelser over anvendelsen af de arealer, der modtager tilskud fordelt på agerjord, græsgange og andet, fordeling af støttemodtagere over og under 40 år, den gennemsnitlige præmie pr. ha, samt udgifterne til ordningen. Jordbrugsdirektoratet kan efter forhandling med Amtsrådsforeningen fastsætte retningslinier for oplysningernes afgivelse, jf. bekendtgørelsens § 21.

 • 4) Redegørelse for den af amtsrådet gennemførte kontrol og tilsynsvirksomhed.

Redegørelsen er et sammendrag af de gennemførte kontroller samt amtsrådets konklusioner på baggrund heraf.

Redegørelsen skal anføre antallet af kontrollerede tilskudsaftaler og hvilken procentdel, de udgør af det samlede antal tilskudsaftaler.

Eventuelle foranstaltninger, som kontrollen har givet anledning til, anføres, herunder beslutning om standsning af udbetalingen af tilskud.

§ 19

Amtsrådet skal kvartalsvis oplyse Jordbrugsdirektoratet om alle tilfælde, hvor tilskud skal tilbagebetales. Amtsrådets oplysninger udgør grundlaget for Landbrugsministeriets indberetning til EF-Kommissionen i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 283/72.

For hvert oplyst tilfælde, hvor tilbagebetalingen ikke har fundet sted på oplysningstidspunktet, vil Jordbrugsdirektoratet anmode om yderligere oplysninger.

Tilbagebetalte refusionsberettigede tilskudsbeløb tilgår løbende amtsrådet for de 15 procents vedkommende og Jordbrugsdirektoratet for de 85 procents vedkommende.

§ 20

I tilslutning til den årlige refusionsanmodning, som indsendes til EF-Kommissionen, vil EF-Kommissionen normalt anmode om på stikprøvebasis at få tilsendt »»Individuelt oplysningsskema«» for et antal tilskudssager.

Jordbrugsdirektoratet vil i så fald anmode amtsrådet om at indsende oplysninger for de pågældende tilskudsaftaler.

§ 21

De oplysninger, amtsrådet skal meddele Jordbrugsdirektoratet i henhold til bekendtgørelsens §§ 18-20, skal vidererapporteres til EF. Med henblik på at sikre, at de fremsendte oplysninger fra amterne kan koordineres, kan Jordbrugsdirektoratet fastsætte retningslinier for udarbejdelsen af oplysningerne. Disse retningslinier fastsættes efter forhandling med Amtsrådsforeningen.

Almindelige bestemmelser.

§§ 22-25

Amtsrådet kan tillade, at kommunalbestyrelsen i et nærmere angivet omfang indgår tilskudsaftaler og udbetaler tilskud på amtsrådets vegne. Beslutning om tilskuds bortfald og tilbagebetaling kan derimod alene træffes af amtsrådet.

Uanset om amtsrådet tillader, at kommunalbestyrelsen indgår tilskudsaftaler og udbetaler tilskud, påhviler det amtsrådet at indsende rapport i henhold til bekendtgørelsens § 18.

Bilag 1

EKSEMPEL PÅ PROGRAMMER FOR X AMTSKOMMUNE

Program for ådale.

1. Områdenavn,

område nr. n, NN Ådal, NN kommune,

område nr. p, PP Ådal. PP og RR kommuner samt

område nr. t, TT Ådal, TT og VV kommuner.

2. Områdetype. Ådalene består af fugtig fersk eng og moseområder med kun få og små åbne vandarealer. Endvidere dyrkes flere parceller intensivt med korn og frøafgrøder. Selve åløbene er naturligt slynget.

3. Størrelsen af landbrugsarealet.

Landbrugsarealer Andre arealer

NN Ådal ca 330 ha ca 40 ha vand

PP Ådal ca 420 ha ca 70 ha vand

TT Ådal ca 95 ha ca 10 ha vand

Omkring 3/4 af ådalenes arealer består af enge og omkring 1/4 af agerjord.

4. Beskrivelse af miljøfølsomheden, herunder generelle status og bindinger i foreliggende planlægning m.v. Ådalene er de største ferske engområder i amtet. I regionplanen og fredningsplanen er ådalene udpeget som kerneområder med særlige beskyttelsesinteresser i forhold til en alsidig flora og fauna.

I store områder er ådalene meget fugtige. Engene græsses kun svagt, og høslæt er ved at ophøre. Derfor er ådalene nu truet af tilgroning, hvilket vil medføre tilbagegang af de planter og dyr, som er tilknyttet engene.

5. Formål, der ønskes fremmet i områderne. Enge og moser bevares som lysåbne naturtyper. Der ønskes en ekstensiv drift af engarealerne for at bibeholde eller genindføre det meget rige plante-, insekt- og fugleliv, der knytter sig til afgræssede, ugødskede, ferske enge og de tilstødende naturligt slyngede vandløb. Det er tillige ønskeligt med en reduktion i forbruget af gødning og pesticider på agerjorderne.

6. Ønskede produktionsmetoder. Engarealerne ryddes for krat og drives ekstensivt med slæt eller afgræsning. Der aftales grænser for antal slæt eller græsningstryk, og der kan aftales tidspunkter for udbinding og slæt. Der må ikke anvendes gødning eller pesticider, jordbehandles eller foretages afvanding.

På de intensivt drevne arealer må der ikke gødes eller anvendes pesticider/ alt: må der ikke gødes eller anvendes pesticider i nærmere fastsatte tidsrum/ alt: skal anvendelsen af gødning og pesticider nedbringes til omkring det halve af normtallene.

Efter aftale med amtskommunen kan der dog i særlige, akutte tilfælde anvendes nærmere angivne pesticider.

7. Tilskuddenes størrelse. På eng- og mosearealerne gives et årligt tilskud på ...-... kr pr. ha ved slæt afhængigt af det aftalte antal årlige slæt og på ...-...kr pr. ha ved afgræsning afhængigt af det aftalte græsningstryk. På de intensivt drevne arealer er tilskuddet .../.../... kr pr. ha.

8. Andre forhold. Aftalerne indgås for 5 år. Hvis tilskudsordningen forlænges, vurderes det efter 4 år, om aftalerne kan fortsætte, og om de i givet fald bør justeres.

Program for hedebeskyttelse.

1. Områdenavn,

område nr. x ved XX Hede, YY kommune.

2. Områdetype. Området består af agerjord i omdrift. Det er udpeget, fordi det grænser til et hedeområde, der er følsomt for intensiv landbrugsdrift i de tilgrænsende områder.

3. Størrelsen af landbrugsarealet. Det samlede område er 900 ha og udgør en 500 m bred zone omkring et ca 1500 ha stort hedeområde.

4. Beskrivelse af miljøfølsomheden, herunder generelle status og bindinger i foreliggende planlægning m.v. Hedeområdet er i region- og fredningsplanen udlagt som særligt beskyttelsesområde.

Heder er en næringsfattig naturtype, der har været i stærk tilbagegang. I hedeområdet findes endnu næringsfattige lobeliesøer. Desuden er det yngle- og opholdssted for en række sjældne fugle, især urfuglene. Hedeområdets specielle flora kan trues af næringsstoftilførsel.

5. Formål, der ønskes fremmet i området. Heden ønskes beskyttet mod ammoniaktilførsel, som kan ske via luften fra udbringning af flydende husdyrgødning på de tilstødende agre i op til 500 meters afstand. Desuden ønskes begræsning i brug af pesticider ved heden.

6. Ønskede produktionsmetoder. Der må ikke udbringes flydende gødning eller sprøjtes med bekæmpelsesmidler.

Efter aftale med amtskommunen kan der i særlige, akutte tilfælde anvendes nærmere angivne pesticider.

7. Tilskuddenes størrelse. Der ydes et årligt tilskud på ... kr pr. ha for at undgå udbringning af flydende gødning og sprøjtemidler. Ved aftaler om alene at undgå udbringning af flydende gødning ydes et årligt tilskud på ... kr pr. ha.

8. Andre forhold. Aftalerne gælder i 5 år og kan forlænges, hvis mulighed gives.

Program for grundvandsbeskyttelsesområder.

1. Områdenavn,

nr. a, AA vandværk, EE kommune,

nr. b, BB vandværk, FF kommune,

nr. c, CC vandværk, GG kommune samt

nr. d, DD vandværk, HH kommune.

2. Områdetype. Områderne er kerneområder for grundvandsindvinding og sårbare for intensiv landbrugsdrift.

3. Størrelsen af landbrugsarealet. Områderne omfatter alle arealer inden for en radius på ca 300 m fra hver boring, og hvert af de 4 områder udgør ca 27 ha.

4. Beskrivelse af miljøfølsomheden, herunder generelle status og bindinger i foreliggende planlægning m.v. De lokale vandforsyninger er truet af nedsivning af næringsstoffer til grundvandet på grund af sandjorden i områderne. I vandindvindingsplanlægningen påregnes indvindingerne fortsat.

5. Formål, der ønskes fremmet. Risikoen for nedsivning af nitrat til grundvandet ønskes reduceret for at mindske nitratindholdet i drikkevandet. Ligeledes ønskes risikoen for nedsivning af pesticidrester fjernet.

6. Ønskede produktionsmetoder. Næringsstoftilførslen og anvendelsen af pesticider halveres i forhold til normtallene.

7. Tilskuddenes størrelse. Det årlige tilskud er ... kr pr. ha for at nedbringe næringsstoftilførslen og anvendelsen af pesticider. For alene at nedbringe næringsstoftilførslen er det årlige tilskud ... kr pr. ha.

8. Andre forhold. I den inderste zone op til 100 m fra boringen vil amtet overveje supplerende foranstaltninger for at begrænse nedsivningsrisikoen. Hvis der ikke bliver tilstrækkelig tilslutning til at indgå aftaler, vil amtsrådet forbeholde sig ikke at benytte ordningen i området og i stedet overveje andre muligheder for at beskytte grundvandet.

Program for EF-fuglebeskyttelsesområder og andre strandengsområder

1. Områdenavn,

nr. x, EF-fuglebeskyttelsesområde MM, NN kommune,

nr. y, EF-fuglebeskyttelsesområde PP, TT kommune,

nr. z, ZZ Strandenge, UU kommune samt

nr. q, QQ Strandenge, VV kommune.

2. Områdetype. Områderne består af enge og strandenge, kær og mose samt tilstødende agerjorder, hovedsagelig benyttet til vårbyg og vårhvede.

 

 3. Størrelsen af landbrugsarealet. 

          Landbrugsarealer   Andre arealer 

 Område x     ca 680 ha       ca 1700 ha vand 

                     ca 250 ha skov 

 Område y     ca 400 ha       ca 900 ha vand 

 Område z     ca 70 ha 

 Område q     ca 160 ha 

Landbrugsarealerne består hovedsagelig af strandenge; i områderne x og y er omkring en femtedel agerjord.

4. Beskrivelse af miljøfølsomheden, herunder generelle status og bindinger i foreliggende planlægning m.v. Områderne x og y er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområder og som nationalt biologisk interesseområde. Område x er tillige Ramsarområde. I region- og fredningsplanerne er områderne udlagt som kerneområder, hvor der skal lægges særlig vægt på beskyttelse af plante- og dyrelivet.

En del af område x er fredet, men fredningen drejer sig alene om bebyggelse og altså ikke om arealtilstanden. Strandengene i alle områderne er omfattet af naturfredningslovens § 43 b.

I område x findes der i den inddæmmede lagune med tilstødende rørskove, strandenge, enge, kær og moser store bestande af ynglende, fældende og rastende vandfugle. Endvidere rummer området en lang række sjældne plantearter.

De væsentligste trusler for strandengene er tilgroning, opdyrkning, tilplantning, dræning, gødskning og forurening.

5. Formål, der ønskes fremmet. Dyre- og planteliv ønskes bevaret og områdernes tilstand forbedret gennem afgræsning af engarealerne og reduktion af gødning og pesticider generelt i områderne.

6. Ønskede produktionsmetoder. Engene afgræsses med et græsningstryk på de ferske enge på x-y eller y-z antal storkreaturer pr. ha og på strandengene på q-x eller x-y antal storkreaturer. Engene må ikke gødskes eller sprøjtes, og der må ikke foretages jordbehandling, udsåning af kulturgræs, plantes træer og buske eller drænes, grøftes el.lign. Afgræsning kan erstattes af et aftalt antal slæt.

På agerjorderne må ikke bruges pesticider, og gødskningen reduceres til en ....del af normtallene. Om muligt udlægges arealerne i græs. Efter aftale med amtskommunen kan der i særlige, akutte tilfælde anvendes nærmere angivne pesticider.

7. Tilskudenes størrelse. Der ydes et årligt tilskud på .../...kr pr. ha for afgræsning af strandengene omfattet af naturfredningslovens beskyttelsesbestemmelser og på .../... kr pr. ha for øvrige græsarealer. Ved slæt ydes et årligt tilskud på ...-... kr afhængigt af antallet af slæt. For drift af agerjorderne ydes ... kr pr. ha.

8. Andre forhold. Aftalerne gælder i 5 år. Hvis tilskudsordningen fortsætter, vurderes resultaterne efter 4 år med henblik på afgørelse af, om aftalerne bør forlænges og i givet fald eventuelt justeres.

Amtskommunen vil overveje at etablere kreaturvandingsmulighed på græsningsarealer, der tilsluttes ordningen.

Bilag 2.

EKSEMPEL PÅ EN TILSKUDSAFTALE.

xx Amtskommune J. nr.

(xx Kommune)

AFTALE OM TILSKUD TIL JORDBRUGSDRIFT I DET MILJØFØLSOMME OMRÅDE NR. XX, XX ÅDAL I MEDFØR AF LOV NR. 198 AF 9. APRIL 1986, SOM ÆNDRET VED LOV NR. 382 AF 7. JUNI 1989.

AFTALEN INDGÅS MELLEM:

Navn (*)

Personnummer

Vejnavn og nr.

Postnr. og By

Tlf. nr.

som ejer og/eller forpagter af de i afsnit II fastlagte arealer.

OG

xx Amtskommune

(xx Kommune)

 • (*) Er der flere ejere, anfører ejerne kun et af navnene efter eget valg. Aftalen skal dog underskrives af alle ejerne.

I. JORDBRUGSBEDRIFTEN.

(Oplysninger til brug for EF)

---------------------------------------------------------------

1. BEDRIFTENS SAMLEDE AREAL: ha ( 1 dec.)

2. BEDRIFTENS YDNYTTEDE LANDBRUGSAREAL: ha ( 1 dec.)

3. BEDRIFTENS HOVEDPRODUKTION (*) (Sæt x):

 

 Mark:------ Kvægbrug:------ Svineavl:------ Andet:------ 

                       Skriv arten 

 • (*) Ved hovedproduktion forstås den produktion, der giver det største bruttoudbytte.
   
  
   4. BEDRIFTENS ARBEJDSFORBRUG:        timer 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   II. DE AREALER AFTALEN INDGÅS FOR. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   1. AREALERNES SAMLEDE STØRRELSE:      ha (1 dec.) 
  
   2. AREALERNES IDENTIFIKATION: 
  
   Arealerne er vist på vedhæftede kort. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   III. AFTALEPERIODEN. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   Aftaleperioden er på 5 år. 
  
   Aftalen træder i kraft den -------------------------, og 
  
   er gældende til den -----------------------------------, 
  
   hvor aftalen ophører uden opsigelse. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   IV. BESTEMMELSER FOR AREALERNES DRIFT I AFTALEPERIODEN. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   V. TILSKUDDETS STØRRELSE OG UDBETALING. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   Det årlige tilskud er på -----kr. pr. ha, ialt ----- kr. 
  
   Det årlige tilskud udbetales første gang den ----------- 
  
   og herefter en gang årligt den -----i de følgende 4 år. 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
   VI. BORTFALD OG TILBAGEBETALING AF TILSKUD 
  
   -------------------------------------------------------- 
  
  

Reglerne i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 21. august 1989, §§ 15 - 17 er gældende for denne aftale. De nævnte paragraffer er affattet således:

§ 15. Ændres ejer- eller brugerforholdene for hele eller en del af bedriften i aftaleperioden, kan den nye ejer eller bruger efter aftale med amtsrådet indtræde i aftalen. Indtræder den nye ejer eller bruger ikke i aftalen, forbliver tilskudsmodtageren eller de, der måtte indtræde i hans rettigheder, ansvarlige for, at aftalen overholdes.

Stk. 2. Overholdes aftalen ikke i forbindelse med ændrede ejer- eller brugerforhold, kan amtsrådet bestemme, at tilskud skal tilbagebetales.

Stk. 3. Bestemmelserne i denne paragraf finder ikke anvendelse ved ekspropriation eller anden tvangsafståelse.

§ 16. Amtsrådet kan bestemme, at tilskud bortfalder, hvis:

 • 1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller

fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

 • 2) tilskudsmodtageren ikke opfylder sine forpligtelser efter aftalen.

§ 17. Amtsrådet kan bestemme, at tilskud skal tilbagebetales, hvis der foreligger væsentlige fejl eller forsømmelser fra tilskudsmodtagerens side, herunder hvis tilskudsmodtageren har overtrådt bestemmelsen i stk. 2.

Stk. 2. En tilskudsmodtager er forpligtet til at give amtsrådet meddelelse om forhold, der kan medføre tilbagebetaling af tilskud efter § 15 eller tilskuddets bortfald efter § 16.

--------------------------------------------------------------

VII. KONTROL

--------------------------------------------------------------

xx amtsråd (xx kommunalbestyrelse på xx amtsråds vegne) og Jordbrugsdirektoratet har mod behørig legitimation adgang til tilskudsmodtagerens bedrift, herunder til bedriftens regnskaber, forretningsbøger m.m., uden retskendelse med henblik på kontrol af, om forpligtelserne i aftalen er opfyldt.

--------------------------------------------------------------

VIII. KLAGEADGANG

--------------------------------------------------------------

(xx kommunalbestyrelses afgørelser vedr. forhold, der er omfattet af denne aftale, kan påklages af tilskudsmodtageren til xx amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelse er meddelt tilskudsmodtageren).

xx amtsråds afgørelser om bortfald og tilbagebetaling af tilskud, jf. aftalens afsnit VI, kan af tilskudsmodtageren påklages til Jordbrugsdirektoratet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt tilskudsmodtageren.

--------------------------------------------------------------

IX. UNDERSKRIFTER

--------------------------------------------------------------

----------------, den ----------------------

--------------------------------------------

xx amtsråd/xx kommunalbestyrelse

Undertegnede erklærer herved:

- at oplysningerne i afsnit I er rigtige,

- at jeg er ejer og/eller forpagter af en jordbrugsbedrift, som omfatter de i afsnit II fastlagte arealer,

- at de i afsnit II fastlagte arealer har været udnyttet landbrugsmæssigt

inden for perioden 1. juni 1986 til 1. juni 1989,

- at den tilstand, der skal opretholdes eller indføres på de i afsnit II fastlagte arealer ikke allerede er påbudt i medfør af bestemmelser i lovgivningen, fredning eller lignende.

Hvis de i afsnit II fastlagte arealer helt eller delvist er bortforpagtede af en offentlig myndighed, erklærer undertegnede endvidere, at forpagtningskontrakten er indgået senest den 1. juli 1989.

-----------------, den ------------------

-----------------------------------------

Tilskudsmodtager

Som ejer af de i aftalens afsnit II fastlagte arealer, erklærer jeg mig indforstået med, at tilskudsmodtageren anvender arealerne som anført i aftalens afsnit IV.

Samtidig bekræfter jeg, at tilskudsmodtageren har rådighed over arealerne i aftaleperioden.

(Samtidig bekræfter jeg, at tilskudsmodtageren har rådighed over arealerne i aftaleperioden på flg. måde:

Jeg forpligter mig til at genforhandle forpagtningskontrakten med tilskudsmodtageren ved den nuværende forpagtningskontrakts udløb. For at udnytte denne fortrinsstilling skal tilskudsmodtageren være villig til at acceptere en forpagtningsafgift, der svarer til, hvad der er normalt på den pågældende egn for jord af samme beskaffenhed).

--------------, den ----------------

 

 ------------------------------------ 

        Ejer 

Officielle noter

Ingen