Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø af høst 1987


Retsgrundlaget for Det europæiske økonomiske Fællesskabs ordning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø fremgår af bilag 1.

1. Definitioner

I denne vejledning forstås ved:

 • A) Producent: Enhver fysisk eller juridisk person, som
 • a) i sin bedrift dyrker hør eller
 • b) før tilsåningen har indgået kontrakt med ejeren eller forpagteren af den pågældende bedrift om dyrkning af spindhør, ifølge hvilken kontrakt ejeren eller forpagteren giver afkald på enhver ejendomsret til høsten, og som modydelse pr. hektar modtager en fast sum, der fastsættes ved kontraktens indgåelse.
 • B) Støtteberettiget produkt: Hør og spindhørfrø af frøsorter som angivet i bilag 2 samt frøsorter, der af statsfrøkontrollen undersøges med henblik på opførelse på listen over hørsorter, der hovedsageligt er bestemt til fiberproduktion.
 • C) Rødnet ikke knevlet hør: Alle former for spindhør, som

a. efter ruskning er blevet spredt ud over en mark i et længere tidsrum, end det er nødvendigt for tørring,

b. mindst udviser 2 af følgende kendetegn:

- er blevet mørkebrun eller sort

- frøkapslen kan let fjernes

- det er lettere at fjerne fibrene end på hør, som efter ruskning kun er blevet på marken i det tidsrum, der er nødvendigt for tørring, samt

c. ikke har gennemgået nogen form for knevlingsproces.

 • D) Kontrakt: En kontrakt, hvorved hørproducenten sælger hør eller hørstrå, som er eller skal høstes.
 • E) Brancheaftale: En aftale, der forud for kontrakternes afslutning indgås mellem en af EF-direktoratet godkendt producentorganisation og en ligeledes godkendt køberorganisation.
 • F) Produktionsår: Perioden fra 1. august til 31. juli.

2. Produkter, hvortil støtte kan ydes

2.1. Der ydes produktionsstøtte til hør høstet her i landet i 1987 , som hovedsageligt er bestemt til fiberproduktion, samt til frøene heraf.

2.2. Støtten ydes på grundlag af størrelsen af de arealer, der er blevet fuldstændigt tilsået og efter sædvanligt kultiveringsarbejde høstet i 1987 med henblik på produktion af hør til fiberproduktion, og for hvilke producenten rettidigt har indsendt den i pkt. 3 omhandlede anmeldelse.

3. Anmeldelse fra producenten af de tilsåede arealer

Anmeldelse af de tilsåede arealer skal, bortset fra force majeure- tilfælde, være Statsfrøkontrollen, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby, i hænde senest den 30. juni 1987. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • a) Producentens navn og adresse.
 • b) Oplysning om den hørsort, der er udsået, og angivelse af, at hørren hovedsageligt er bestemt til fiberproduktion.
 • c) Det tilsåede areal i hektar med 2 decimaler.
 • d) Det tilsåede areals matrikelnummer eller en angivelse, som statsfrøkontrollen kan anerkende som svarende hertil.

4. Støtteberettiget

4.1. For så vidt angår spindhørfrø ydes støtten til enhver fysisk eller juridisk person, som senest den 31. juli 1988 med producenten har indgået en kontrakt, som opfylder betingelserne i pkt. 7.

4.2. For så vidt angår hørfibrene ydes støtten med halvdelen til producenten og halvdelen til enhver fysisk eller juridisk person, som senest den 31. juli 1988 med producenten har indgået en kontrakt, som opfylder betingelserne i pkt. 7.

4.3. Hele støtten til såvel frøene som fibrene ydes dog til producenten, når

 • a) den i pkt. 4.1 og 2 nævnte kontrakt ikke er blevet indgået senest den 31. juli 1988 eller
 • b) producenten for egen regning forarbejder hørstråene eller lader dem forarbejde, eller
 • c) producenten opfylder betingelserne i pkt. 1. A, litra b.

5. Høsterklæring/støtteansøgning vedr. spindhørfrøene.

5.1. Spindhørproducenten skal til statsfrøkontrollen efter høsten indsende en høsterklæring. Med mindre betingelserne i pkt. 5.2 er opfyldt, skal til høsterklæringen anvendes den som bilag 3 vedlagte formular, der skal udfyldes med alle de anførte oplysninger. Høsterklæringen skal underskrives af producenten og skal være statsfrøkontrollen i hænde senest den 30. november 1987.

5.2. Såfremt spindhørproducenten rettidigt indgiver en ansøgning om produktionsstøtte til spindhørfibrene vedr. de pågældende arealer i henhold til pkt. 6, og støtteansøgningen yderligere indeholder alle de oplysninger, som er nævnt i bilag 3, gælder støtteansøgningen som høsterklæring for spindhørfrøene.

5.3. Såfremt høsterklæringen - bortset fra force majeure - indgives

- inden den 31. december 1987, ydes der 66% af støtten,

- inden den 31. januar 1988, ydes der 33% af støtten.

5.4. Støtten ydes efter skriftlig ansøgning herom fra den støtteberettigede, jfr. herved pkt. 4.1. Ansøgningen skal være statsfrøkontrollen i hænde senest den 31. december 1988.

5.5. Såfremt det af høsterklæringen fremgår, at producenten opfylder betingelserne i pkt. 1.A, litra b, betragtes høsterklæringen tillige som støtteansøgning.

5.6. Såfremt producenten ønsker at få udbetalt støtten i henhold til pkt. 4.3, litra b, skal ansøgningen være ledsaget af dokumentation for, at det høstede hørstrå er forarbejdet.

5.7. Såfremt den i pkt. 4.1, omhandlede fysiske eller juridiske person anmoder om støtten, skal i anmodningen henvises til den med producenten indgåede kontrakt.

6. Støtteansøgning vedr. spindhørfibrene.

6.1. Den støtte, der tilkommer hørproducenten, udbetales til denne efter ansøgning. Til ansøgningen skal anvendes den som bilag 4 vedlagte formular, der skal udfyldes med alle de anførte oplysninger.

6.2. Såfremt producenten ønsker at få udbetalt hele støttebeløbet i henhold til pkt. 4.3, litra b eller c, skal ansøgningen være ledsaget af hhv. dokumentation for, at det høstede hørstrå er forarbejdet, eller kopi af den i pkt. 1,A, litra b, omhandlede kontrakt.

6.3. Ansøgningen skal underskrives af producenten og indsendes til statsfrøkontrollen efter høsten og skal, bortset fra force majeure- tilfælde, være statsfrøkontrollen i hænde senest den 30. november 1987.

6.4. Såfremt ansøgningen - bortset fra force majeure indgives

- inden den 31. december 1987, ydes der 66% af støtten,

- inden den 31. januar 1988, ydes der 33% af støtten.

7. Kontrakt.

7.1. Den i pkt. 1.D omhandlede kontrakt skal opfylde følgende krav

:

     1. Kontrakten skal afsluttes skriftligt og skal vedrøre et areal, et parti eller en bestemt mængde.

     2. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

a. De kontraherende parters navn og adresse.

b. Dato for kontraktens afslutning.

c. Angivelse i hektar med 2 decimaler af det areal, på hvilket hørren er blevet høstet eller vil blive høstet.

d. Angivelse af, at hørren er høstet i 1987.

     3. Vedrører kontrakten et areal, skal dettes matrikelnummer eller tilsvarende angivelse af arealets beliggenhed angives i kontrakten. Vedrører kontrakten et parti, skal dette angives således i kontrakten, at det kan identificeres. Vedrører kontrakten en bestemt mængde, skal produktets nettovægt og kvalitet angives i kontrakten.

     4. Kontrakten skal endvidere indeholde angivelse af følgende:

a. Salgsprisen pr. hektar eller for et bestemt parti eller pr. vægtenhed.

b. At salgsprisen er aftalt under hensyntagen til målprisen for hørfrø af standardkvalitet for produktionsåret 1987/88, som udgør 55,41 ECU pr. 100 kg hørfrø.

c. Leveringssted, leveringsfrist og tidspunkter for successiv levering.

d. Betalingsbetingelserne.

e. De mulige arbejdsydelser og leveringer i forbindelse med produktionen og høsten af hørren, som påhviler hver af de kontraherende parter.

f. En klausul om, at parterne forinden indbringelse af en evt. sag for domstolene vil søge at opnå en forligsmæssig løsning.

     5. Med mindre andet bestemmes i kontrakten, gælder følgende:

a. Levering sker fra oplagringsstedet for den vare, som kontrakten angår.

b. Overtagelse sker efter købers valg inden 3 måneder efter kontraktens afslutning.

c. Betaling sker ved levering.

d. Evt. arbejdsydelser i forbindelse med produktionen og høsten af hørren påhviler sælgeren.

e. Evt. leveringer i forbindelse med produktionen og høsten af hørren påhviler køberen.

f. Prisen gælder for en vare, der er bundet med høstbindegarn af hør. Den reduceres med 2% ved anvendelse af andet høstbindegarn.

7.2. Den omhandlede kontrakt kan affattes på standardformular, hvis indhold er fastsat ved en brancheaftale indgået mellem en producentorganisation og en køberorganisation, som begge er godkendt af EF-direktoratet.

7.3. Genpart af kontrakten skal indsendes til statsfrøkontrollen straks efter kontraktens indgåelse.

8. Støttens størrelse for spindhørfrø .

8.1. EF-myndighederne fastsætter for hvert høstår for hørfrø dels en målpris, dels en gennemsnitlig verdensmarkedspris og dels et indikativudbytte, som kan variere for forskellige produktionsområder inden for EF.

8.2. Støtten pr. hektar udgør forskellen mellem målprisen og den gennemsnitlige verdensmarkedspris multipliceret med indikativudbyttet.

8.3. Målprisen er for produktionsåret 1987/88 fastsat til 55,41 ECU pr. 100 kg hørfrø, medens den gennemsnitlige verdensmarkedspris og indikativudbyttet endnu ikke er fastsat på tidspunktet for udsendelsen af denne vejledning.

9. Støttens størrelse for spindhørfibre.

9.1. Støtten udgør for produktionsåret 1987/88. 319,58 ECU (p.t. svarende til 2.797,91 kr) pr. hektar.

9.2. I det ovenfor anførte støttebeløb er fratrukket det af EF- direktoratet tilbageholdte beløb på 35,51 ECU til finansiering af afsætningsfremmende foranstaltninger.

10. Udbetaling af støtte.

10.1. Støtten udbetales af EF-direktoratet, Frederiksborggade 18, 1360 København K.

10.2. Støtten udbetales senest den 31. marts 1989 for så vidt angår spindhørfrø og senest den 28. februar 1989 for så vidt angår hørfibre.

11. Kontrol.

Kontrol med rigtigheden af oplysninger i arealanmeldelser og i høsterklæringer og med ordningen iøvrigt varetages af statsfrøkontrollen.

12. Anke.

De afgørelser, som EF-direktoratet træffer i henhold til denne vejledning, kan indankes for landbrugsministeriet.

Bilag 1

Retsgrundlag

Rådsforordning nr. 1308/70 af 29. juni 1970 om den fælles markedsordning for hør og hamp, senest ændret ved forordning nr. 1963/87.

Rådsforordning nr. 619/71 af 22. marts 1971 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til hør og hamp, senest ændret ved forordning nr. 2059/84.

Rådsforordning nr. 620/71 af 22. marts 1971 om fastsættelse af rammebestemmelser for købskontrakter om hør og hampestrå, som ændret ved forordning nr. 1776/76.

Kommissionsforordning nr. 1215/71 af 10. juni 1971 om gennemførelse af rammebestemmelser vedr. købekontrakter om hør og hampefrø, som ændret ved forordning nr. 72/81.

Kommissionsforordning nr. 771/74 af 29. marts 1974 om bestemmelserne for støtte til hør og hamp, senest ændret ved forordning nr. 2261/87.

Rådsforordning nr. 1774/76 af 20. juli 1974 om særforanstaltninger for hørfrø.

Rådsforordning nr. 569/76 af 15. marts 1976 om fastsættelse af særforanstaltninger for hørfrø, som ændret ved forordning nr. 1071/77.

Kommissionsforordning nr. 1799/76 af 22. juli 1976 om gennemførelsesbestemmelser for særforanstaltninger for hørfrø, senest ændret ved forordning nr. 1208/87.

Rådsforordning nr. 1925/87 af 2. juli 1987 om fastsættelse af målprisen for hørfrø for produktionsåret 1987/88.

Rådsforordning nr. 1965/87 af 2. juli 1987 om fastsættelse for produktionsåret 1987/88 af støtten til spindhør og hamp samt af det beløb, der tilbageholdes til finansiering af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre.

Bilag 2

Fortegnelse over de hørsorter, der hovedsageligt er bestemt til fiberproduktion.

 

   - Ariane       - Lisa 

   - Astella       - Mira 

   - Azur        - Natasja 

   - Belinka       - Nynke 

   - Berber       - Opaline 

   - Christa       - Primo 

   - Datcha       - Regina 

   - Emeraude      - Reina 

   - Eva         - Saskia 

   - Fanny        - Silva 

   - Fibra        - Taiga 

   - Giselle       - Thalassa 

   - Hera        - Tissandre 

   - Hester       - Wiera 

   - Hilda        - Viking 

   - Jade 

 BILAG 3 

 HØSTERKLÆRING 

 vedrørende produktionsstøtte til spindhør af høst 1987 

 ------------------------------------------------------------ 

 Producentens navn og adresse:     CPR-el. SE-nr.: 

                    Tlf. nr.: 

 ------------------------------------------------------------- 

 Pengeinstituttets navn og afdeling:  eller Postgirokontoret: 

 -----------------------------------  Registreringsnr.:1199 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Registreringsnr.:     Kontonr.:     Gironr.: 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------- 

 I henhold til vejledningnr. 1-15/87 af oktober 1987 om ydelse af 

 produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø af høst 1987 og under 

 henvisning til indsendt anmeldelse vedrørende de tilsåede arealer 

 indgives hermed høsterklæring vedrørende spindhør og spindhørfrø 

 høstet i 1987 på 

 --- min ejendom eller 

 --- ejendommen tilhørende el. forpagtet af den i vedlagte genpart af 

   dyrkningskontrakt angivne kontraktpartner 

 ------------------------------------------------------------------ 

 Matr. nr. (eller anden angivelse af arealets beliggenhed). 

 ------------------------------------------------------------------ 

 By-sogn: 

 ------------------------------------------------------------------ 

 Høstet areal i ha med 2 decimaler            ha 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Høstet mængde i kg af strå og frø            kg 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Oplagringssted/adresse for det høstede produkt: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Såfremt hørren er solgt og leveret angives købers navn og adresse: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Vedrørende den høstede spindhørs tilstand pr. 15. november 1987 

 oplyses: 

 Høstet areal af rødnet, ikke-knevlet hør, ha anføres med 2 decimaler 

 --------------------------------------------------------------ha---- 

 Høstet areal af anden hør, ha anføres med 2 decimaler     ha---- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Såfremt hørren er knevlet oplyses vægten af den ved høsten 

 fremkomne mængde spindhørfrø                 kg---- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spindhørfrøene er oplagret på følgende adresse: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Såfremt spindhørfrøene er solgt og leveret angives købers fulde 

 navn og adresse samt de leverede mængder:           kg---- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Sted og dato:           Producentens/avlerens underskrift: 

 ---------------------------    --------------------------------- 

 Forbeholdt Statsfrøkontrollen:      Forbeholdt EF-direktoratet: 

 Foranstående oplysninger         Kontonr. 1 1400 

 attesteres 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Den udfyldte og underskrevne erklæring, der bedes udfyldt med 

 blokbogstaver eller på maskine, skal være STATSFRØKONTROLLEN, 

 SKOVBRYNET 20,2800 LYNGBY,i hænde senest den 30 november 1987. 

 BlLAG 4 

 ANSØGNING 

 om produktionsstøtte til: spindhør af høst 1987 

 Producentens navn og adresse:     CPR-el. SE-nr.: 

                    Tlf. nr.: 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Den ansøgte støtte ønskes indsat på: 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Pengeinstituttets navn og afdeling:  eller Postgirokontoret: 

                    Registreringsnr.:1199 

 ----------------------------------------------------------------- 

 registreringsnr.:     Kontonr.:     Gironr.: 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------- 

 I henhold til vejledning nr. I - 15/87 af oktober 1987 om ydelse af 

  produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø ansøges herved om 

  støtte til spindhør høstet i 1987 på 

 ---min ejendom eller 

 ---ejendommen tilhørende el. forpagtet af den i vedlagte genpart af 

  dyrkningskontrakt angivne kontraktpartner 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Matr. nr. (eller anden angivelse af arealets beliggenhed): 

 ------------------------------------------------------------------- 

 By-sogn: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Sortsnavn: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Tilsået og godkendt areal i ha med 2 decimaler        ha 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Høstet areal i ha med 2 decimaler               ha 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Høstet mængde i kg                      kg 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Oplagringssted/adresse for det høstede produkt: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Såfremt hørren er solgt og leveret angiveskøbers navn og adresse: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Sted og dato:         Producentens/avlerens underskrift: 

 ---------------------------  --------------------------------- 

 Forbeholdt Statsfrøkontrollen: Forbeholdt EF-direktoratet: 

 Foranstående oplysninger    Kontonr. 1 1400 

 attesteres 

 --------------------------------------------------------- 

Den udfyldte og underskrevne ansøgning, der bedes udfyldt med

blokbogstaver eller på maskine, skal være STATSFRØKONTROLLEN,

SKOVBRYNET 20, 2800 LYNGBY, i hænde senest den 30 november 1987.

Officielle noter

(* 1) Vejledningens bilag 3 og 4 kan rekvireres hos EF-direktoratet.