Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af 23. oktober 1978 i konventionen af 2. december 1961 om beskyttelse af plantenyheder (UPOV-konventionen) (* 1)


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 128 af 10. december 1968 og nr. 16 af 23. februar 1978, Lovtidende C, meddeles det, at Danmark i henhold til kgl. resolution af 2. oktober 1981 har ratificeret en den 23. oktober 1978 i Geneve vedtaget revideret tekst til den i Paris den 2. december 1961 undertegnede internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV-konventionen), som ændret ved tillægsaftale af 10. november 1972.

Den reviderede tekst, hvortil der er tilvejebragt lovhjemmel ved lov nr. 131 af 25. marts 1981 om ændring af lov om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter, indeholder følgende væsentlige ændringer:

 • 1) Beskyttelsesperioden, i hvilken formeringsmateriale af vin, skovtræer, frugttræer og prydtræer lovligt kan markedsføres i andre UPOV-lande forud for anmeldelse til national beskyttelse uden bortfald af nyhedsværdi, blev forlænget fra 4 til 6 år.
 • 2) Medlemslandene kan begrænse beskyttelsen af en bestemt art eller slægt til bestemte sorter med f.eks. et bestemt anvendelsesområde.
 • 3) Medlemslandene kan give reciprocitet til statsborgere i lande, som ikke er deltagere i UPOV-konventionen, med hensyn til beskyttelse af nye plantesorter.
 • 4) Den tvungne artsliste blev erstattet af et krav om, at flere arter inddrages under beskyttelsesordningen inden for et bestemt åremål.
 • 5) Sortsnavne, der alene består af tal, blev tilladt.
 • 6) Revisionsbestemmelsen ændredes, således at der kræves 5/6 af medlemslandenes tilslutning til godkendelse af en revideret konventionstekst.

Danmarks ratifikationsinstrument, i hvilket der tages forbehold for konventionens anvendelse for Færøerne og Grønland, deponeredes den 8. oktober 1981 hos UPOV's generalsekretær i Geneve. Den ændrede konventionstekst trådte i kraft den 8. november 1981 for Danmark, Amerikas Forenede Stater, Irland, New Zealand, Schweiz og Sydafrika.

For følgende øvrige UPOV-lande trådte den reviderede konventionstekst i kraft på de vedføjede datoer:

Aruba, 14. marts 1986

Belgien, 23. december 1981

Frankrig, 17. marts 1983

Israel, 12. maj 1984

Italien, 28. maj 1986

Japan, 3. september 1982

Nederlandene, 2. september 1984

Storbritannien, 24. september 1983

Sverige, 1. januar 1983

Forbundsrepublikken Tyskland, 12. april 1986

Ungarn, 16. april 1983.

Udenrigsministeriet, den 13. juli 1989

Uffe Ellemann-Jensen

Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse: BEK nr 32 af 02/04/1992 BEK nr 102 af 14/10/1993 BEK nr 105 af 20/10/1994 BEK nr 121 af 05/10/1995 BEK nr 144 af 21/11/1996
 • BEK nr 142 af 04/12/1997
 • BEK nr 144 af 21/11/1996
 • BEK nr 121 af 05/10/1995
 • BEK nr 105 af 20/10/1994
 • BEK nr 102 af 14/10/1993
 • BEK nr 32 af 02/04/1992
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse: