Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Udvidet brug af samfundstjeneste og betingede domme med vilkår om alkoholistbehandling for spirituskørsel)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 403 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 473 af 1. juli 1998 og lov nr. 141 af 17. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst et års varighed,«.

Nr. 5-8 bliver herefter nr. 6-9.

2. § 57, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 9, affattes således:

»9) efter kommunens afgørelse undergives foranstaltninger efter § 40 i lov om social service, eventuelt af nærmere angiven art, og efterkommer de forskrifter, kommunen meddeler den pågældende.«

3. I § 57, stk. 2, ændres »nr. 1-7« til: »nr. 1-8«.

4. I § 61, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »lovovertrædelser«: »eller alene for det nye forhold«.

5. I § 63, stk. 1, 1. pkt., ændres »mindst 40« til: »mindst 30«.

6. § 63, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I dommen fastsættes en prøvetid på højst 2 år. Det kan i dommen bestemmes, at prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er udløbet.«

7. I § 63, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Tilsynet ophører, og eventuelle vilkår efter § 57 bortfalder, når længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet, medmindre andet er bestemt i dommen.«

8. I § 66, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 63, stk. 3« til: »§ 63, stk. 4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan dog ved kgl. anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Schackenborg, den 4. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Frank Jensen