Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Danmarks Forskningsråd og offentlige forskningsudvalg og ændring af lov om Forskningspolitisk Råd og forskningsråd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Til fremme og koordinering af dansk forskning oprettes Danmarks Forskningsråd og et antal offentlige forskningsudvalg.

Stk. 2. Forskningsministeren opretter Danmarks Forskningsråd.

Stk. 3. Øvrige ministre opretter offentlige forskningsudvalg i samråd med forskningsministeren.

Danmarks Forskningsråd

§ 2. Danmarks Forskningsråd rådgiver forskningsministeren. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ. Folketinget og enhver minister kan indhente rådgivning fra Danmarks Forskningsråd.

Stk. 2. Opgaverne omfatter overordnet rådgivning om dansk og international forskning, herunder om:

  • 1) Den nationale forskningsstrategi.
  • 2) Forskningsbevillinger.
  • 3) Rammebetingelser for forskning.
  • 4) Danmarks rolle i det internationale forskningssamarbejde.
  • 5) Større nationale og internationale forskningsinitiativer.

Stk. 3. Som led i rådgivningen indhenter Danmarks Forskningsråd udtalelser fra forskningsrådene, de offentlige forskningsudvalg samt Erhvervsudviklingsrådet og Rådet for Teknologisk Service og relevante institutioner og organisationer. Danmarks Forskningsråd koordinerer denne rådgivning.

Stk. 4. Som led i rådgivningen følger Danmarks Forskningsråd udviklingen inden for dansk og international forskning. Danmarks Forskningsråd vurderer løbende, om kvaliteten i dansk forskning er på et internationalt niveau.

Stk. 5. Som led i rådgivningen inddrager Danmarks Forskningsråd evalueringsresultater om forskningens rammer og vilkår, herunder evalueringer af større offentlige forskningsprogrammer.

Stk. 6. Danmarks Forskningsråd fremlægger en årlig rapport om dansk forskning, der indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet og samfundsmæssige relevans.

§ 3. Danmarks Forskningsråd består af en formand og 8 medlemmer.

Stk. 2. Formændene for forskningsrådene vælger af deres midte et medlem af Danmarks Forskningsråd.

Stk. 3. Danmarks Forskningsråds medlemmer skal være forskere eller forskningskyndige, der tilsammen repræsenterer indsigt i forskning ved de højere uddannelsesinstitutioner, ved sektorforskningsinstitutioner og i erhvervslivet. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være forskere.

Stk. 4. Forskningsministeren beskikker formanden og de 7 medlemmer i deres personlige egenskab. Rådets formand og de 7 medlemmer beskikkes for en periode af 3 år og kan genbeskikkes i 3 år.

Stk. 5. Rådets forretningsorden skal godkendes af forskningsministeren.

Stk. 6. Sekretariatsbetjeningen af Danmarks Forskningsråd varetages af Forskningsministeriet.

§ 4. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om Danmarks Forskningsråds virksomhed og regnskabsaflæggelse.

Offentlige forskningsudvalg

§ 5. De offentlige forskningsudvalg rådgiver den minister, der har nedsat udvalget. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Dette omfatter rådgivning om:

  • 1) Ministeriets sektorforskning, herunder dens kvalitet samt dens erhvervs- og samfundsmæssige relevans.
  • 2) Ministeriets øvrige deltagelse i og finansiering af forskning.
  • 3) Ministeriets deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.
  • 4) Ministeriets strategiske forskningsplanlægning.

Stk. 3. Som led i rådgivningen følger udvalget udviklingen inden for dansk og international forskning og inddrager herunder evalueringsresultater.

§ 6. De offentlige forskningsudvalg rådgiver efter anmodning Danmarks Forskningsråd om anliggender i relation til Danmarks Forskningsråds opgaver, jf. § 2, stk. 1 og 2.

§ 7. De offentlige forskningsudvalg kan udforme og gennemføre forskningsprogrammer i samarbejde med de statslige forskningsråd.

§ 8. De offentlige forskningsudvalg støtter forskning, i det omfang de tildeles bevillingskompetence.

§ 9. De offentlige forskningsudvalg har ved deltagelse i forskningsprogrammer og anden bevillingsfunktion til opgave at medvirke til fremme af formidling og udnyttelse af forskningsresultater.

§ 10. De offentlige forskningsudvalg består af en formand og mindst 8 og højst 18 medlemmer.

Stk. 2. Et offentligt forskningsudvalgs medlemmer skal repræsentere forskningsfaglig indsigt samt i nødvendigt omfang erhvervs- og samfundsmæssig, ministeriel og institutionel indsigt inden for området.

Stk. 3. Mindst et medlem af det offentlige forskningsudvalg skal normalt vælges fra kredsen af de til enhver tid siddende medlemmer af forskningsrådene.

Stk. 4. Formand og medlemmer af offentlige forskningsudvalg beskikkes af vedkommende minister. De medlemmer, der udpeges i deres videnskabelige egenskab, beskikkes efter forudgående drøftelser med forskningsministeren. Udvalgets formand og medlemmer beskikkes for en periode af 4 år med mulighed for genbeskikkelse i 2 år. I særlige tilfælde kan den pågældende minister forlænge den maksimale periode.

Stk. 5. Et offentligt forskningsudvalgs forretningsorden skal godkendes af vedkommende minister.

Stk. 6. Sekretariatsbetjeningen for et offentligt forskningsudvalg varetages af vedkommende ministerium.

§ 11. Vedkommende minister fastsætter nærmere regler om et offentligt forskningsudvalgs virksomhed og regnskabsaflæggelse.

Overgangsbestemmelser

§ 12. Forskningsministeren kan fastsætte regler for Danmarks Forskningsråd vedrørende beskikkelsesperiodernes længde i forbindelse med gennemførelsen af loven.

§ 13. Den enkelte minister kan fastsætte regler for de eksisterende forskningsudvalg vedrørende beskikkelsesperiodernes længde i forbindelse med omdannelsen af disse til offentlige forskningsudvalg efter denne lov.

§ 14. Danmarks Forskningsråd afgiver senest den 1. oktober 1996 indstilling til forskningsministeren om en fremtidig struktur for og organisering af forskningsrådene.

Ikrafttræden

§ 15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. I lov nr. 346 af 24. maj 1989 om Forskningspolitisk Råd og forskningsråd foretages følgende ændringer:

1. Titlen affattes således:

»Lov om forskningsråd«.

2. I § 1, stk. 1, udgår ordene »Forskningspolitisk Råd og«.

3. §§ 2-4 ophæves.

4. I § 5, stk. 1, nr. 2, ændres »Forskningspolitisk Råd« til: »Danmarks Forskningsråd«.

5. I § 5, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »offentlige myndigheder« ordene: », offentlige forskningsudvalg«.

6. § 6, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

7. I § 7 udgår ordene »Forskningspolitisk Råds og«.

Stk. 3. Danmarks Forskningsråd overtager Forskningspolitisk Råds rettigheder og forpligtelser.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. marts 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Frank Jensen

Officielle noter

Ingen