Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 56 af 24. januar 2000 om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »Plantedirektoratet «: »og fødevareregionerne«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

 

 

Plantedirektoratet, den 21. juni 2004

Ole P. Kristensen

/Henrik Oftebro-Svendsen