Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation


§ 1. Alle love, lovbekendtgørelser, anordninger, bekendtgørelser,

cirkulærer, cirkulæreskrivelser, vejledninger m.v. samt

administrative afgørelser af principiel karakter skal indlægges i

Retsinformation.

§ 2. Pligtafleveringen omfatter alle retligt normerende forskrifter, der udstedes af ministerier og styrelser m.v., medmindre de pågældende forskrifter er undtaget fra indlæggelse i Retsinformation, jf. §§ 3-4. En oversigt over eksempler på publikationer uden retligt normerende indhold er optaget som bilag.

Stk. 2. Internationale overenskomster, traktater og konventioner m.v., der offentliggøres i Lovtidende C, skal indlægges i Retsinformation.

Stk. 3. Forskrifter skal indlægges i Retsinformation, selv om de ikke offentliggøres i Lov- eller Ministerialtidende. En forskrifts titel eller betegnelse er uden betydning for, om den pågældende forskrift skal indlægges i Retsinformation.

§ 3. Finanslove og tillægsbevillingslove skal ikke indlægges i Retsinformation. Ministerierne skal dog indlægge tekstanmærkninger, som indeholder bestemmelser af materiel karakter.

Stk. 2. Forskrifter, som ikke er tilgængelige for offentligheden efter lov om offentlighed i forvaltningen, skal ikke indlægges i Retsinformation.

Stk. 3. Forskrifter for Grønland og Færøerne, som alene vedrører Grønland eller Færøerne, skal ikke indlægges i Retsinformation.

Stk. 4. Bekendtgørelser om registerforskrifter skal ikke indlægges i Retsinformation. Registertilsynet skal indlægge oversigter over registerforskrifter, som er omfattet af lov om offentlige myndigheders registre, såvel vedrørende det statslige som det kommunale område.

§ 4. Såfremt det er åbenbart, at en forskrift på cirkulæreniveau, en vejledning eller lignende er uden almindelig interesse for retsanvendelsen på det pågældende lovgivningsområde, skal forskriften ikke indlægges i Retsinformation.

Stk. 2. Forskrifter, der skønnes omfattet af bestemmelsen i stk. 1, forelægges af den udstedende myndighed for Sekretariatet for Retsinformation.

Stk. 3. Sekretariatet for Retsinformation kan efter forhandling med den udstedende myndighed og eventuelt vedkommende ministerium, herunder om forskriftens generelle betydning for myndighedernes administration af lovgivningen, for borgere og for virksomheder, træffe afgørelse om, at den pågældende forskrift skal indlægges i Retsinformation i fuld tekst eller i oversigtsform. Antallet af adressater for forskriften sammenholdt med de omkostninger, der er forbundet med indlæggelse i Retsinformation, og den distribution af forskriften, som i øvrigt finder sted, indgår i vurderingen. Indlæggelse af en forskrift i oversigtsform kan betinges af, at oversigten er forsynet med stikord, der er egnede og tilstrækkelige til at sikre, at forskriften er søgbar i Retsinformation.

§ 5. Pligtafleveringen omfatter afgørelser af principiel karakter. Der skal ved udvælgelsen lægges særlig vægt på områder, der har betydning for borgere og virksomheder, herunder navnlig afgørelser fra centrale anke- og klageinstanser.

Stk. 2. Der skal indlægges afgørelser indenfor alle væsentlige sektorområder, og indenfor hvert enkelt område skal en bred dækning sikres ved tilrettelæggelse af en systematisk udvælgelse af principielle afgørelser.

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 1996.

Justitsministeriet, den 28. februar 1996

Bjørn Westh

/ Peter Carpentier

Bilag

Eksempler på publikationer uden retligt normerende indhold

Publikationer, der har karakter af »gode råd & vink«

Ide-kataloger

Brugermanualer til tekniske indretninger

Brugermanualer til edb-programmel

Betjeningsvejledninger og andre vejledninger, som har karakter af brugermanualer til journaliserings-, registrerings-, indberetnings-, sagsbehandlings- eller lignende systemer, herunder edb-systemer

Interne håndbøger m.v., som alene beskriver arbejdsgange og procedurer på et administrationsområde

Blanketter, som ikke indgår som en del af en forskrift

Pjecer og brochurer, der udsendes med henblik på summarisk og populær information

Nyhedsbreve i det omfang, de indeholdte informationer af normativ karakter er offentliggjort i forskriftsform

Officielle noter

Ingen