Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om retten til fotografiske billeder

    Herved bekendtgøres lov om retten til fotografiske billeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 27. januar 1987, med de ændringer, som følger af lov nr. 379 af 7. juni 1989


     § 1. Den som fremstiller et fotografisk billede, har med de i denne lov angivne indskrænkninger eneret til gennem fotografi, tryk, tegning eller anden fremgangsmåde at fremstille eksemplarer af billedet og til at vise det offentligt.

     Stk. 2. Som fotografiske billeder anses også billeder, der er fremstillet på en med fotografering ligeartet måde.

     Stk. 3. Fremstilleren benævnes i denne lov fotografen.

     § 2. Fotografen har ret til at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af billedet, som når det vises offentligt.

     Stk. 2. Han har også krav på, at billedet ikke ændres eller vises offentligt på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for hans anseelse som fotograf.

     § 3. Som fotograf anses, når ikke andet er oplyst, den, hvis navn, firma eller alment kendte signatur på sædvanlig måde er påført eksemplarer af billedet eller angives, når billedet vises offentligt.

     § 4. Et fotografisk billede anses for offentliggjort, når det lovligt er udgivet, udstillet offentligt eller på anden måde gjort tilgængeligt for almenheden.

     § 5. Af et fotografisk billede må enkelte eksemplarer fremstilles til privat brug, men det må ikke udnyttes på anden måde.

     § 5 a. Har en skole eller anden undervisningsinstitution i medfør af aftale med en organisation, som omfatter en væsentlig del af danske fotografer, ret til i undervisningsvirksomhed at fremstille eksemplarer af udgivne fotografiske billeder, må institutionen på tilsvarende måde og på vilkår svarende til de i aftalen fastsatte fremstille og lade fremstille eksemplarer af udgivne fotografiske billeder, der ikke omfattes af aftalen. Sådanne eksemplarer må kun udnyttes inden for undervisningsvirksomhed, som omfattes af aftalen.

     Stk. 2. Hvad der af organisationen måtte være bestemt om fordelingen af vederlag for den af stk. 1 omfattede fremstilling af eksemplarer mellem de fotografer, som repræsenteres af organisationen, skal finde tilsvarende anvendelse over for fotografer, der ikke repræsenteres af organisationen.

     Stk. 3 Hvis hverken en aftale af den i stk. 1 omtalte art eller i stk. 2 nævnte af organisationen fastsatte bestemmelser giver organisationens medlemmer ret til en sådan individuel afregning, at aftalen eller bestemmelserne kan lægges til grund ved afregning med fotografer, der står uden for organisationen, kan disse vælge af gøre krav på individuelt vederlag. Om nødvendigt fastsættes vederlaget efter reglerne i § 16. Sådanne vederlagskrav kan kun rettes mod organisationen og forældes efter 3 år fra udløbet af det år, i hvilket eksemplarfremstillingen har fundet sted. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav.

     § 6. Efter nærmere regler, der fastsættes ved kgl. anordning, kan arkiver, biblioteker og museer til brug i deres virksomhed fremstille eksemplarer af fotografiske billeder.

     § 7. I kritiske, videnskabelige og alment oplysende fremstillinger er det tilladt i tilslutning til teksten at gengive offentliggjorte fotografiske billeder, når det sker i overensstemmelse med god skik og kun enkelte billeder af samme fotograf medtages. Sker gengivelsen i en alment oplysende fremstilling, har fotografen krav på vederlag.

     Stk. 2. I værker bestemt til brug ved undervisning kan offentliggjorte fotografiske billeder mod vederlag gengives i tilslutning til teksten.

     Stk. 3. Offentliggjorte fotografiske billeder kan endvidere mod vederlag gengives i dagblade i forbindelse med redegørelser for begivenheder af almindelig interesse.

     § 7 a. Inden for undervisningsvirksomhed må der ved billedoptagelse fremstilles eksemplarer af fotografiske billeder, som gengives i fjernsyn. Sådanne eksemplarer må kun benyttes i undervisningsvirksomhed. Kulturministeren kan fastsætte regler om opbevaringen og benyttelsen af de foretagne optagelser.

     Stk. 2. Fotografen har krav på vederlag, når der sker optagelse af fotografiske billeder, der gengives i andre udsendelser end undervisningsudsendelser.

     Stk. 3. Vederlagskravet kan kun gøres gældende gennem en af kulturministeren godkendt forhandlings- og opkrævningsinstitution, som repræsenterer de fotografer, hvis fotografiske billeder gengives i de i stk. 2 nævnte udsendelser. Ved godkendelsen skal det påses, at institutionen ifølge sine vedtægter er forpligtet til at varetage rettigheder i medfør af bestemmelsen i stk. 2 for enhver, som godtgør at have krav på vederlag efter den nævnte bestemmelse.

     § 8. Når fotografiske billeder vises som led i en dagsbegivenhed eller forekommer tilfældigt som baggrund for denne, må de medtages ved gengivelse af dagsbegivenheden på film, i fjernsyn eller ved overføring ved hjælp af kabelanlæg i det omfang, det sker som et naturligt led i gengivelsen af dagsbegivenheden.

     § 9. Danmarks Radio og TV 2 må i sine fjernsynsudsendelser vise offentliggjorte fotografiske billeder, medmindre fotografen har nedlagt forbud herimod. Fotografen har krav på vederlag. Kulturministerne kan fastsætte, at bestemmelsen også skal gælde for andre fjernsynsforetagender.

     Stk. 2. Bestemmelsen gælder ikke forevisning af film.

     § 9 a. Når fotografiske billeder beskyttet efter denne lov er indgået til en forvaltningsmyndighed i forbindelse med dens virksomhed, er beskyttelsen ikke til hinder for, at andre forlanger aktindsigt i billederne, herunder forlanger kopi, i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. Det samme gælder for fotografiske billeder, som er fremstillet inden for den pågældende forvaltningsmyndighed.

     Stk. 2. Retten til videre udnyttelse af fotografiske billeder, hvortil der i henhold til stk. 1 er givet adgang, eller hvoraf der er udleveret kopier, afhænger af de i øvrigt gældende regler.

     § 9 b. Fotografiske billeder, der fremtræder som selvstændige bidrag i de i ophavsretslovens § 9, stk. 1, nævnte offentlige aktstykker, må gengives i forbindelse med aktstykket. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.

     § 10. Når fotografen har overdraget et eller flere eksemplarer af et fotografisk billede til andre, eller når billedet er udgivet, må overdragne eller udgivne eksemplarer udstilles offentligt.

     Stk. 2. Et offentliggjort fotografisk billede kan også på anden måde vises offentligt, når det sker i forbindelse med undervisning. Det kan ligeledes fremvises offentligt i forbindelse med foredrag, såfremt adgangen er fri og foredraget ikke tjener erhvervsøjemed, eller såfremt det afholdes udelukkende i velgørende, folkeoplysende eller andet almennyttigt øjemed.

     Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke film.

     § 11. Har et fjernsynsforetagende ret til at udsende et fotografisk billede, må det tillige optage billedet på film eller lignende til brug i egne udsendelser. Retten til at vise et således optaget billede afhænger af de i øvrigt gældende regler.

     Stk. 2. Ved kongelig anordning kan der gives nærmere forskrifter om vilkårene for at foretage sådanne optagelser samt for brug og opbevaringen af disse.

     § 11 a. )Fotografiske billeder, som udsendes i fjernsyn, må fordeles over kabelanlæg og videresendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.

     Stk. 2. Fotografen har krav på vederlag. Dette gælder dog ikke, når radio- eller fjernsynsudsendelser modtages ved hjælp af egen fællesantenne og fordeles over kabelanlæg, som ikke omfatter mere end 25 tilslutninger i en bygning eller i en gruppe af nærtliggende bygninger.

     Stk. 3. Vederlagskravet kan kun gøres gældende af en af kulturministeren godkendt fællesorganisation, som omfatter ophavsmænd, udøvende kunstnere og andre rettighedshavere, herunder radio- eller fjernsynsforetagender og fotografer, hvis værker, præstationer, frembringelser og billeder anvendes i radio- eller fjernsynsudsendelser i Danmark.

     Stk. 4. Vederlagskravet påhviler ejeren af anlægget. Er det vederlag, som ejeren skal betale, fastsat som et beløb pr. tilslutning, er brugeren af den enkelte tilslutning pligtig at betale ejeren et beløb, som svarer dertil. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om vederlagsopkrævningen.

     Stk. 5. Fællesorganisationens vederlagskrav forældes efter 3 år fra udløbet af det år, i hvilket udnyttelsen fandt sted. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav fra fællesorganisationen. Fotografens krav mod fællesorganisationen forældes efter 3 år fra udløbet af det år, i hvilket udnyttelsen fandt sted. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav fra rettighedshaveren.

     § 12. Retten til et fotografisk billede, der er udført efter bestilling, tilkommer bestilleren, medmindre andet er aftalt. Fotografen kan dog på sædvanlig måde udstille billedet i reklameøjemed, såfremt bestilleren ikke forbyder det.

     Stk. 2. Selv om retten til et efter bestilling udført fotografisk portræt ifølge aftale tilkommer fotografen, kan bestilleren lade portrættet gengive i aviser, tidsskrifter eller skrifter med biografisk indhold, såfremt fotografen ikke har taget særligt forbehold heroverfor.

     Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 medfører ikke indskrænkninger i fotografens ret i henhold til § 2.

     § 13. Fotografiske billeder kan frit benyttes i retsplejens og den offentlige sikkerheds interesse.

     § 14. Når et fotografisk billede gengives offentligt uden fotografens samtykke i henhold til §§ 6-10, skal kilden angives i overensstemmelse med, hvad god skik kræver.

     § 15. Retten til det fotografiske billede varer, indtil 25 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

     § 16. Såfremt der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlag i henhold til §§ 5 a, stk. 3, 7, 7 a, 9 og 11 a, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for et af kulturministeren nedsat nævn. Nævnet har den endelige administrative afgørelse. Ministeren fastsætter de nærmere regler for nævnets virksomhed.

     § 17. Med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte i indtil 3 måneder straffes den, der

  • 1) fremstiller eksemplarer af et fotografisk billede eller viser det offentligt og derved krænker en andens eneret hertil,
  • 2) overtræder § 2 eller § 14,
  • 3) udbyder til salg eller på anden måde blandt almenheden spreder eksemplarer af fotografiske billeder, der er fremstillet i strid med loven.

     Stk. 2. Når fotografiske billeder er fremstillet uden for riget under sådanne omstændigheder, at en tilsvarende fremstilling her i riget ville være i strid med loven, straffes med bøde den, som indfører sådanne eksemplarer med henblik på at sprede disse blandt almenheden. På samme måde straffes den, der indfører sådanne eksemplarer med henblik på offentlig forevisning.

     Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges efter § 7 a, stk. 1, 3. pkt., og § 11 a, stk. 4, 3. pkt., kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

     Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

     Stk. 5. Foranstående straffebestemmelser omfatter ikke uagtsomt forhold, medmindre uagtsomheden er grov.

     Stk. 6. Overtrædelserne påtales af den forurettede.

     § 18. Tab, som er forvoldt ved en af de i § 17 nævnte overtrædelser, kan kræves erstattet efter almindelige erstatningsregler. Den, der har krænket en fotografs eller bestillers ret ved retsstridigt forhold, skal dømmes til at betale den forurettede en godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

     Stk. 2. For så vidt det skønnes rimeligt, kan der tilkendes den forurettede erstatning, selv om overtrædelsen er begået i god tro. I dette tilfælde kan erstatningen dog ikke overstige den ved overtrædelsen indvundne fortjeneste.

     § 19. Det kan ved dom bestemmes, at eksemplarer af et fotografisk billede, der er fremstillet, indført eller gjort tilgængelige for almenheden i strid med denne lov, skal inddrages til fordel for den forurettede eller overdrages til ham mod et vederlag, der ikke overstiger fremstillingsomkostningerne. Det samme gælder plader, klicheer og andet, som kan tjene til ulovlig fremstilling af fotografiet.

     Stk. 2. I stedet for indragning eller overdragelse kan det bestemmes, at genstandene helt eller delvis skal tilintetgøres eller på anden måde gøres utjenlige til ulovlig brug. Hvis det under hensyn til eksemplarernes kunstneriske eller økonomiske værdi eller omstændighederne i øvrigt skønnes rimeligt, kan retten tillade, at de fremstillede eksemplarer gøres tilgængelige for almenheden mod erstatning og godtgørelse til den forurettede.

     Stk. 3. Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke anvendes over for den, som i god tro har erhvervet fotografier til privat brug.

     § 20. Loven gælder for fotografiske billeder, der

  • 1) er fremstillet af danske statsborgere eller personer, der er bosat i Danmark,
  • 2) er udgivet første gang i Danmark, eller som efter at være udgivet første gang i et andet land udgives i Danmark inden for 30 dage efter den første udgivelse,
  • 3) er indføjet i bygninger eller anlæg i Danmark.

     Stk. 2. Under forudsætning af gensidighed kan rækkevidden af lovens bestemmelser udvides i forhold til andre stater ved kgl. anordning.

     Stk. 3. Ved kgl. anordning kan loven tillige gøres anvendelig på fotografiske billeder, der først er udgivet af mellemfolkelige organisationer, samt på ikke udgivne billeder, som sådanne organisationer har ret til at udgive.

     § 21. Loven gælder også fotografiske billeder, som ville kunne opnå beskyttelse efter den hidtil gældende lovgivning.

     Stk. 2. Aviser og tidsskrifter kan, hvis ikke andet er aftalt, på ny benytte fotografiske billeder, som de inden lovens ikrafttræden har erhvervet retten til at gengive.

     § 22. Denne lov træder i kraft 1. oktober 1961. Lov nr. 131 af 13. maj 1911 om eneret til fotografiske arbejder ophæves.

     § 23. (Ophævet)

Lov nr. 175 af 21. marts 1973 (vedrørende § 8 og § 20, stk. 1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

     § 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1973.

Lov nr. 239 af 8. juni 1977 (vedrørende § 7 a og § 16) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

     § 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1977.

     Stk. 2. (Ophævet

Lov nr. 178 af 28. april 1982, lov nr. 698 af 21. december 1982 og lov nr. 294 af 6. juni 1984 (alle vedrørende den ophævede revisionsfrist i § 23) indeholder ingen ikrafttrædelsesbestemmelser.

Lov nr. 275 af 6. juni 1985 (vedrørende § 5 a, § 9 a, § 11 a, § 16, § 17, stk. 2 og 3, og § 18, stk. 1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

     § 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1985.

     Stk. 2. Forslag til revision af loven fremsættes for folketinget i folketingsåret 1988-89.

     Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 379 af 7. juni 1989 (vedrørende § 9, stk. 1, § 9 a, stk. 1, § 9 b, § 11 a, stk. 4, og § 17, stk. 3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

     § 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende. (* 1)

     § 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Kulturministeriet, den 23. juni 1989

OLE VIG JENSEN

    /J. Nørup-Nielsen

Officielle noter

(* 1) Loven trådte i kraft den 10. juni 1989.