Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af teaterloven og lov om regionale kulturforsøg (Nye regler for egnsteatre og små storbyteatre m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 6. februar 1992, som senest ændret ved lov nr. 1104 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 7 affattes således:

»Kapitel 7

Egnsteatre

     § 15. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre uden for de i kapitel 7 a nævnte kommuner.

     Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det refusionsberettigede kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater.

     Stk. 3. Statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes tilskud til det enkelte teater ydes kun, såfremt kommunen og amtskommunen har indgået en minimum 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater.

     Stk. 4. Det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der angives på de årlige finanslove.

     Stk. 5. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan bestemmelsen i stk. 4 fraviges i den første aftaleperiode.

     Stk. 6. Statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimum, der angives på de årlige finanslove.

     Stk. 7. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler om frister for kommunernes og amtskommunernes anmodning om refusion af tilskud til nye egnsteatre.

     § 16. Kommunernes og amtskommunernes tilskud, der berettiger til refusion i henhold til § 15, beregnes på grundlag af budgetter, der er fastlagt i en minimum 3-årig aftale med det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 3. Refusion udbetales kvartalsvis forud i løbet af finansåret.

     Stk. 2. Endelig beregning af refusionen i henhold til § 15 finder sted på grundlag af regnskaber for teatervirksomhederne, der er godkendt af de tilskudsydende kommuner og amtskommuner. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den forskudsvis udbetalte refusion.«

2. Efter § 16 indsættes:

»Kapitel 7 a

Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner

     § 16 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner.

     Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til de i kapitel 5 og 6 nævnte teatre bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

     § 16 b. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.

     Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

     Stk. 3. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.

     Stk. 4. Driftstilskud til det enkelte teater kan ikke overstige et maksimum, der angives på de årlige finanslove.

     Stk. 5. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.«

3. Efter § 19 indsættes:

     » § 19 a. Teaterrådet følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Teaterrådet varetager administrationen af statens bevillinger til egnsteatrene og de små storbyteatre og bistår kommuner, amtskommuner og teatre ved udarbejdelse af minimum 3-årige aftaler efter § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.«

4. § 20, stk. 1, affattes således:

»Teaterrådet består af 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for en periode af 4 år. 2 af medlemmerne udpeges af kontaktudvalget. 3 af medlemmerne udpeges af kulturministeren, der ligeledes udpeger rådets formand blandt dets medlemmer. Medlemmerne kan ikke genbeskikkes.«

5. I § 25, stk. 1, indsættes før »forestillinger«: »refusionsgodkendte«.

6. I § 25, stk. 2, indsættes efter »refusionsordningen«: », herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen«.

§ 2

I lov nr. 1085 af 20. december 1995 om regionale kulturforsøg foretages følgende ændring:

1. § 4, nr. 3, affattes således:

  • »3) teaterloven, for så vidt angår § 12 om reglerne for statens tilskud til landsdelsscenerne, §§ 15 og 16 om statens refusion af kommunernes og amtskommunernes tilskud til egnsteatre, §§ 16 a og 16 b om statens tilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner, § 24, stk. 1-3, om teaterabonnementsordningen og § 25 om regler for statsrefusion af kommuners og amtskommuners udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater.«

§ 3

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 1996.

     Stk. 2. Indtil 1. januar 1997 ydes statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til driften af egnsteatre og små storbyteatre efter de hidtil gældende egnsteaterbestemmelser.

     Stk. 3. Minimum for det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, fastsættes som en overgangsordning i 1997 til 50 pct. og i 1998 til 75 pct. af det beløb, der angives på de årlige finanslove.

     Stk. 4. § 1, nr. 5 og 6, har virkning fra 1. juli 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. februar 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jytte Hilden

Officielle noter

Ingen