Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v.(* 1)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1038 af 14. december 1994 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v. som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 947 af 7. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Levnedsmidler til ikke-kommercielt brug i privates egen husholdning kan kun indføres på de i bilag 7 anførte betingelser. Dog kan indførsel, som omhandlet i dette stykke, fra andre EU-lande og Norge ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning.«.

2. I § 24, stk. 1, nr. 1 og 3, ændres »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 2-3«.

3. I § 26, tilføjes som stk. 5 og 6, følgende:

»Stk. 5. Bestemmelserne i bilag 42a har først virkning fra 1. maj 1996.

Stk. 6. Uanset bilag 43 kan varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter fra andre tredjelande end Norge indtil 1. januar 1997 indføres, såfremt levnedsmidlerne er ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 44d.«.

4. Side 7 (Indholdsfortegnelse for bilagene) affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse,.

5. Bilag 6 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 7 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

7. Som bilag 42a indsættes bilag 4 til denne bekendtgørelse.

8. Bilag 43 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.

9. Bilag 44 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

10. Som bilag 44a indsættes bilag 7 til denne bekendtgørelse.

11. Som bilag 44b indsættes bilag 8 til denne bekendtgørelse.

12. Som bilag 44c indsættes bilag 9 til denne bekendtgørelse.

13. Som bilag 44d indsættes bilag 10 til denne bekendtgørelse.

14. Bilag 46 affattes som bilag 11 til denne bekendtgørelse.

15. Bilag 47 affattes som bilag 12 til denne bekendtgørelse.

16. Bilag 48 affattes som bilag 13 til denne bekendtgørelse.

17. Som bilag 48a indsættes bilag 14 til denne bekendtgørelse.

18. Bilag 49 affattes som bilag 15 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1996.

Veterinærdirektoratet, den 20. februar 1996

Erik Stougaard

/ Per A. Hansen

Bilag 1

»Indholdsfortegnelse for bilagene

 

 Produktdefinitioner ..................................... Bilag 1 

 Registreringsanmodningsskema (EU-lande) ................. Bilag 2 

 Indberetningsskema (EU-lande) ........................... Bilag 3 

 Forhåndsanmeldelsesskema (EU-lande) ..................... Bilag 4 

 Forhåndsanmeldelsesskema (tredjelande) .................. Bilag 5 

 Grænsekontrolsteder, adresser, tlf. og fax nr. .......... Bilag 6 

 Privates indførsel ...................................... Bilag 7 

 Indførsel af kød, kødvarer, gelatine, frølår (EU-lande 

 og Norge) ............................................... Bilag 8 

 Certifikat: Fersk kød (EU-lande og Norge) ............... Bilag 9 

 Certifikat: Fersk fjerkræ (EU-lande og Norge) ........... Bilag 10 

 Certifikat: Fersk kød af opdrættet vildt (EU-lande 

 og Norge) ............................................... Bilag 11 

 Certifikat: Fersk kaninkød (EU-lande og Norge) .......... Bilag 12 

 Certifikat: Fersk kød af vildt (EU-lande og Norge) ...... Bilag 13 

 Certifikat: Kødprodukter (EU-lande og Norge) ............ Bilag 14 

 Certifikat: Hakket kød (EU-lande og Norge) .............. Bilag 14 a 

 Certifikat: Tilberedt kød (EU-lande og Norge) ........... Bilag 14 b 

 Sundhedsmærkning: Fersk kød og slagteaffald ............. Bilag 15 

 Sundhedsmærkning: Kødprodukter .......................... Bilag 16 

 Sundhedsmærkning: Fersk fjerkrækød ...................... Bilag 17 

 Sundhedsmærkning: Fersk kød af kanin og opdrættet vildt . Bilag 18 

 Sundhedsmærkning: Fersk kød af vildtlevende vildt ....... Bilag 19 

 Sundhedsmærkning m.v.: Mælk og visse mælkeprodukter ..... Bilag 20 

 Handelsdokument: Ikke-emballeret mælk og mælkeprodukter . Bilag 21 

 Certifikat: Æg (Norge) .................................. Bilag 22 

 Certifikat: Ægprodukter (Norge) ......................... Bilag 23 

 Mærkning af ægprodukter (EU-lande og Norge) ............. Bilag 24 

 Tredjelandsliste: Fersk kød af tamdyr ................... Bilag 25 

 Tredjelandsliste: Kødvarer af tamdyr .................... Bilag 26 

 Tredjelandsliste: Fersk fjerkrækød ...................... Bilag 26 a 

 Tredjelandsliste: Fersk kød af vildtlevende vildt ....... Bilag 27 

 Tredjelandsliste: Frølår ................................ Bilag 28 

 Indførsel af kød og kødvarer (tredjelande, bortset 

 fra Norge) .............................................. Bilag 29 

 Sundhedscertifikat: Fersk fjerkrækød (tredjelande, 

 bortset fra Norge) ...................................... Bilag 29 a 

 Hygiejnecertifikat: Fersk fjerkrækød (tredjelande, 

 bortset fra Norge) ...................................... Bilag 29 b 

 Certifikat: Fersk kød af opdrættet vildt (tredjelande, 

 bortset fra Norge) ...................................... Bilag 30 

 Certifikat: Fersk kød af opdrættet kaniner (tredjelande, 

 bortset fra Norge) ...................................... Bilag 31 

 Certifikat: Fersk kød af vildtlevende vildt 

 (tredjelande, bortset fra Norge) ........................ Bilag 32 

 Certifikat: Fersk kød af vildtlevende harer og kaniner 

 (tredjelande, bortset fra Norge) ........................ Bilag 33 

 Certifikat: Andre produkter af animalsk oprindelse 

 (tredjelande, bortset fra Norge) ........................ Bilag 34 

 Certifikat: Dyretarme (tredjelande, bortset fra Norge) .. Bilag 35 

 Certifikat: Tilberedt kød (tredjelande, 

 bortset fra Norge) ...................................... Bilag 35 a 

 Virksomhedsliste: Island (kødprodukter) ................. Bilag 36 

 Virksomhedsliste: Israel (kødprodukter) ................. Bilag 37 

 Virksomhedsliste: New Zealand (kødprodukter) ............ Bilag 38 

 Virksomhedsliste: Schweiz (kødprodukter) ................ Bilag 39 

 Virksomhedsliste: Schweiz (andre produkter af kød) ...... Bilag 40 

 Virksomhedsliste: Tjekkiet (kødprodukter) ............... Bilag 40 a 

 Virksomhedsliste: Tjekkiet (andre produkter af kød) ..... Bilag 40 b 

 Virksomhedsliste: Tjekkiet (fersk fjerkrækød) ........... Bilag 40 c 

 Virksomhedsliste: Ungarn (kødprodukter) ................. Bilag 41 

 Virksomhedsliste: Ungarn (fersk fjerkrækød) ............. Bilag 41 a 

 Virksomhedsliste: U.S.A. (kødprodukter) ................. Bilag 42 

 Tredjelandsliste: Mælk og mælkebaserede produkter ....... Bilag 42 a 

 Indførsel af mælk og mælkebaserede produkter 

 (tredjelande) ........................................... Bilag 43 

 Certifikat: Rå mælk til behandlingsvirksomheder 

 (tredjelande, bortset fra Norge(1)) ..................... Bilag 44 

 Certifikat: Varmebehandlet mælk og mælkeprodukter 

 (tredjelande, bortset fra Norge(2)) ..................... Bilag 44 a 

 Certifikat: Varmebehandlet mælk og mælkeprodukter 

 (tredjelande, bortset fra Norge(3)) ..................... Bilag 44 b 

 Certifikat: Produkter af rå mælk (tredjelande, 

 bortset fra Norge(1)) ................................... Bilag 44 c 

 Certifikat: Varmebehandlet mælk og mælkeprodukter 

 (tredjelande, bortset fra Norge) ........................ Bilag 44 d 

 Virksomhedsliste: Australien (mælkeprodukter) ........... Bilag 45 

 Virksomhedsliste: Litauen (mælkeprodukter) .............. Bilag 46 

 Virksomhedsliste: New Zealand (mælkeprodukter) .......... Bilag 47 

 Virksomhedsliste: Polen (mælkeprodukter) ................ Bilag 48 

 Virksomhedsliste: Schweiz (mælkeprodukter) .............. Bilag 48 a 

 Virksomhedsliste: Tjekkiet (mælkeprodukter) ............. Bilag 49 

 Virksomhedsliste: Ungarn (mælkeprodukter) ............... Bilag 50 

 Virksomhedsliste: U.S.A. (mælkeprodukter) ............... Bilag 51 

 Indførsel af honning (tredjelande, bortset fra Norge) ... Bilag 52 » 

 • (1) Lande som er anført med »+» i kolonne A i bilag 42a.
 • (2) Lande som er anført med »+» i kolonne B i bilag 42a.
 • (3) Lande som er anført med »+» i kolonne C i bilag 42a.

Bilag 2

»Bilag 6

Grænsekontrolsteder ved indførsel fra tredjelande

 

 Grænsekontrolsted  Adresse 

 København      Veterinærdirektoratet 

           Rolighedsvej 25 

           1958 Frederiksberg C 

           Tlf.nr. 35 36 19 59 

           Fax nr. 35 37 50 52 

 Århus        Hjortholmsvej 2 A 

           8000 Århus C 

           Tlf.nr. 86 13 11 33 

           Biltlf. 30 33 54 53 

           Fax nr. 86 13 10 40 

 Esbjerg       Esbjerg Frysehus I/S 

           Britanniavej 10 

           6700 Esbjerg 

           Tlf.nr. 75 12 95 44 

           Fax nr. 75 13 52 82 

 Frederikshavn    Færgehavnsvej 24 

           9900 Frederikshavn 

           Tlf.nr. 98 82 36 22  Kl. 6-16 

           Biltlf. 30 34 01 94  Kl. 6-15 

           Fax nr. 98 82 34 22  Kl. 6-15 

           Biltlf. 30 34 01 94  Kl. 15-20 

           Fax nr. 98 47 31 67  Kl. 15-20 

 Hirtshals      Niels Juelsvej 3 

           9850 Hirtshals 

           Tlf.nr. 98 82 36 22  Kl. 6-15 

           Biltlf. 30 34 01 94  Kl. 6-15 

           Fax nr. 98 82 34 22  Kl. 6-15 

           Biltlf. 30 34 01 94  Kl. 15-20 

           Fax nr. 98 47 31 67  Kl. 15-20 

 Hanstholm      Chr. Damgaardsgade 2 

           7730 Hanstholm 

           Tlf.nr. 97 96 28 70  Kl. 6-15 

           Fax nr. 97 96 28 71  Kl. 6-15 

           Fax nr. 97 14 00 58  Kl. 15-20 

 Fredericia     Centerhavn 23 

           7000 Fredericia 

           Tlf.nr. 75 85 78 20  Kl. 6-15 

           Fax nr. 75 85 75 57  Kl. 6-15 

           Biltlf. 40 18 70 17  Kl. 15-20 

 Aalborg       Lilledybet 6 

           9220 Aalborg Ø 

           Tlf.nr. 98 51 20 98 

           Fax nr. 98 51 20 11« 

Bilag 3

»Bilag 7

Privates indførsel af, og modtagelse af småpakker med animalske levnedsmidler m.v. til ikke-kommercielt brug i egen husholdning.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Produktkategori,     Fra Færøerne og    Fra tredjelande, 

 jf. bilag 1        Grønland*)      bortset fra Norge, 

                         Færøerne og Grønland 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kød og kødvarer, und-  Kan indføres uden   Kan kun indføres efter 

 tagen havpattedyr;    tilladelse, dog højst tilladelse fra 

 ej holdbare ved alm.   1 kg pr. person**)  Veterinærdirektoratet. 

 omgivelsestemperatur              Der vil højst kunne 

                        gives tilladelse til 

                        1 kg pr. person 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kødvarer undtagen af   Kan indføres uden   Kan kun indføres efter 

 havpattedyr; som er   tilladelse, dog højst tilladelse fra 

 holdbare ved alm.    1 kg pr. person**)  Veterinærdirektoratet. 

 omgivelsestemperatur,             Der vil højst kunne 

 men som ikke har under-            gives tilladelse til 

 gået en varmebehandling            1 kg pr. person 

 i hermetisk lukkede 

 beholdere til en Fo-værdi 

 på => 3,00 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kødvarer undtagen af   Kan indføres uden   Kan indføres uden 

 havpattedyr; som har   tilladelse, dog højst tilladelse, dog dog 

 undergået en varmebe-  1 kg pr. person**)  højst 1 kg pr. person 

 handling i hermetisk 

 lukkede beholdere til 

 en Fo-værdi på => 3,00 

 (helkonserves) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Gelatine og frølår    Kan indføres uden   Kan indføres uden 

             tilladelse, dog højst tilladelse, dog højst 

             1 kg pr. person    1 kg pr. person 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Jagtvildt, undtagen   Kan, bortset fra   Kan, bortset fra vild- 

 havpattedyr, som     vildsvin, indføres  svin, indføres uden 

 medtages af jægeren   uden tilladelse,   tilladelse fra 

 selv ved indførelsen   forudsat at vildtet  Veterinærdirektoratet 

             er nedlagt af perso- fra lande på listen i 

             nen selv. Der kan   bilag 27, forudsat 

             højst indføres 1 stk. at vildtet er nedlagt 

             storvildt og enkelte af personen selv. 

             stk. småvildt pr.   Der kan højst indføres 

             person        1 stk. storvildt 

                        (f.eks. hjortevildt) 

                        og enkelte stk. små- 

                        vildt (f.eks. fugle- 

                        vildt) pr. person 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kød og kødvarer af    Kan indføres uden   Kan indføres uden 

 havpattedyr       tilladelse fra    tilladelse fra 

             Veterinær-      Veterinær- 

             direktoratet***)   direktoratet***) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Mælk og mælke-      Kan kun indføres   Kan kun indføres 

 produkter        efter tilladelse   efter tilladelse fra 

             fra Veterinær-    Veterinærdirektoratet 

             direktoratet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Æg og ægprodukter    Kan kun indføres   Kan kun indføres efter 

             efter tilladelse   tilladelse fra 

             fra Veterinær-    Veterinærdirektoratet 

             direktoratet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Honning         Kan indføres uden   Kan indføres uden 

             tilladelse fra    tilladelse fra 

             Veterinærdirektoratet Veterinærdirektoratet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • *) Levnedsmidlerne skal være af færøsk, grønlandsk eller dansk oprindelse. ) For kød og kødvarer af andre dyr end okse, svin, får, ged og hovdyr holdt som husdyr dog højst 5 kg pr. person.

*) Tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde være påkrævet.«

Bilag 4

Tredjelandsliste

Mælk og mælkebaserede produkter

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Landets  Tredjelande           A   B   C   Landets 

 ISO-kode                           ISO-kode 

 -------------------------------------------------------------------- 

 AL    Albanien            0   0   +    AL 

 AR    Argentina            0   +1)  +    AR 

 BG    Bulgarien            0   +   +    BG 

 BR    Brasilien            0   0   +    BR 

 BW    Botswana            0   0   +    BW 

 BY    Hviderusland          0   0   +    BY 

 BZ    Belize             0   0   +    BZ 

 BX    Bosnien-Hercegovina       0   0   +    BX 

 CA    Canada             0   +   +    CA 

 CH    Schweiz             +   +   +    CH 

 CL    Chile              0   +   +    CL 

 CN    Den Kinesiske Folkerepublik   0   0   +    CN 

 CO    Colombia            0   0   +    CO 

 CR    Costa Rica           0   0   +    CR 

 CU    Cuba              0   0   +    CU 

 CY    Cypern             +   +   +    CY 

 CZ    Tjekkiet            0   +   +    CZ 

 DZ    Algeriet            0   0   +    DZ 

 EE    Estland             0   +   +    EE 

 ET    Etiopien            0   0   +    ET 

 GL    Grønland            0   +   +    GL 

 GT    Guatemala            0   0   +    GT 

 HK    Hongkong            0   0   +    HK 

 HN    Honduras            0   0   +    HN 

 HR    Kroatien            0   +   +    HR 

 HU    Ungarn             0   +   +    HU 

 IR    Israel             0   0   +    IL 

 IN    Indien             0   0   +    IN 

 IS    Island             +   +   +    IS 

 KE    Kenya              0   0   +    KE 

 LI    Litauen             0   +   +    LI 

 LV    Letland             0   +   +    LV 

 MA    Marokko             0   0   +    MA 

 MG    Madagaskar           0   0   +    MG 

 MK    Den Tidligere Jugoslaviske   0   +   +    MK 

      Republik Makedonien 

 MT    Malta              +   +   +    MT 

 MU    Mauritius            0   0   +    MU 

 MX    Mexico             0   0   +    MX 

 NA    Namibia             0   0   +    NA 

 NI    Nicaragua            0   0   +    NI 

 NZ    New Zealand           +   +   +    NZ 

 PA    Panama             0   0   +    PA 

 PL    Polen              0   +   +    PL 

 PY    Paraguay            0   0   +    PY 

 RO    Rumænien            0   +   +    RO 

 RU    Rusland             0   0   +    RU 

 SG    Singapore            0   0   +    SG 

 SK    Slovakiet            0   +   +    SK 

 SL    Slovenien            0   +   +    SL 

 SU    El Salvador           0   0   +    SU 

 SZ    Swaziland            0   0   +    SZ 

 TH    Thailand            0   0   +    TH 

 TN    Tunesien            0   0   +    TN 

 TR    Tyrkiet             0   0   +    TR 

 UA    Ukraine             0   0   +    UA 

 US    USA               +   +   +    US 

 UY    Uruguay             0   0   +    UY 

 ZA    Sydafrika            0   0   +    ZA 

 ZW    Zimbabwe            0   0   +    ZW 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Kun hvis al mælk kommer fra bedrifter syd for 42. bred

degrad.

+ Indførsel tilladt, når produkterne er ledsaget af sundheds- og hygiejnecertifikater i overensstemmelse med det i bilag 43 anførte.

0 Ikke tilladt.

A Rå mælk og produkter baseret på rå mælk.

B Mælk og mælkebaserede produkter, der har været underkastet en enkelt varmebehandling, hvis opvarmningsvirkning mindst svarer til virkningen af en pasteurisering ved mindst 72 grader C i mindst 15 sekunder, og som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve.

C Mælk og mælkebaserede produkter, der er blevet underkastet:

 • 1) en sterilisering, hvorved der er opnået en Fo-værdi på mindst 3,0

eller

 • 2) en første varmebehandling, hvis opvarmningsvirkning mindst svarer til virkningen af en pasteurisering ved mindst 72 grader C i mindst 15 sekunder, og som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, efterfulgt:
 • a) i) af en yderligere varmebehandling (højpasteurisering, UHT-behandling eller sterilisering), som giver en negativ peroxydaseprøve

eller

 • ii) hvis det drejer sig om mælkepulver eller et tørret mælkebaseret produkt, af en yderligere varmebehandling, som mindst har samme virkning som den første varmebehandling, og som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, efterfulgt af en tørring

eller

 • b) af en syrning, hvorved pH-værdien er blevet sænket til under 6 og holdt ved denne værdi i mindst 1 time.

Bilag 5

»Bilag 43

Indførsel af mælk og mælkeprodukter fra tredjelande

Rå mælk, der er beregnet til indsamlingscentraler, standardiseringscentre og behandlings- eller forarbejdningsvirksomheder, og som siden skal anvendes til konsum

Rå mælk, som beskrevet ovenfor, kan indføres fra lande eller dele af lande, som er anført i kolonne A på tredjelandslisten, jf. bilag 42a. Den rå mælk skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 44.

Certifikatet, som omhandlet i bilag 44, må kun bruges af de tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført med »+» i kolonne A i bilag 42a.

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke frembyder mund- og klovesygefare

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke frembyder mund- og klovesygefare kan indføres fra lande eller dele af lande, som er anført i kolonne B på tredjelandslisten, jf. bilag 42a. Den varmebehandlede mælk, de mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og de varmebehandlede mælkebaserede produkter skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 44a.

Certifikatet, som omhandlet i bilag 44a, må kun bruges af de tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført med »+» i kolonne B i bilag 42a.

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, som frembyder mund- og klovesygefare

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande, som frembyder mund- og klovesygefare kan indføres fra lande eller dele af lande, som er anført i kolonne C på tredjelandslisten, jf. bilag 42a. Den varmebehandlede mælk, de mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og de varmebehandlede mælkebaserede produkter skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 44b.

Certifikatet, som omhandlet i bilag 44b, må kun bruges af de tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført med »+» i kolonne C i bilag 42a.

Produkter af rå mælk til direkte konsum

Produkter af rå mælk til konsum kan indføres fra lande eller dele af lande, som er anført i kolonne A på tredjelandslisten, jf. bilag 42a. Produkterne af den rå mælk skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 44c.

Certifikatet, som omhandlet i bilag 44c, må kun bruges af de tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført med »+» i kolonne A i bilag 42a.

Krav til mærkning

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter samt produkter af rå mælk til direkte konsum skal være mærket med følgende angivelser, der skal være affattet mindst på dansk:

1. Afsenderlandets navn

2. virksomhedens autorisationsnummer

3. påskriften »af rå mælk« for mælkebaserede produkter fremstillet af rå mælk, som ikke er blevet varmebehandlet under fremstillingsprocessen

4. sidste anvendelsesdato eller dato for mindste holdbarhed for mælkebaserede produkter, hvori der kan ske en mikrobiel udvikling.

Krav til sundheds- og hygiejnecertifikaterne

De i bilag 44, 44a, 44b og 44c omhandlede certifikater skal være:

1. Nummererede originalcertifikater, der kun består af et blad

2. behørigt udfyldt, dateret og underskrevet af repræsentanten for de myndigheder, som har kontrolleret og bekræftet, at den rå mælk, den varmebehandlede mælk og de mælkebaserede produkter er i overensstemmelse med direktiv 92/46/EØF

3. udarbejdet på dansk og - såfremt veterinærkontrollen ikke finder sted i Danmark - på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen finder sted

4. forsynet med navn på myndighedernes repræsentant samt dennes titel, stilling og underskrift og myndighedernes officielle stempel. Underskrift og stempel skal være i en anden farve end den øvrige tekst.

Indførsel fra Norge

Mælk og mælkeprodukter kan dog uden at opfylde de i øvrigt anførte betingelser i nærværende bilag indføres fra Norge , såfremt produkterne er sundhedsmærkede, eller , for så vidt angår emballeret mælk og mælkeprodukter, der ikke er sundhedsmærkede, såfremt produkterne er ledsaget af et handelsdokumentet hvoraf det fremgår, at produktet stammer fra en virksomhed, der er autoriseret, således at virksomheden må anvende sundhedsmærket.

Handelsdokumentet skal, ud over oplysning om at produktet stammer fra en virksomhed, der er autoriseret, således at virksomheden må anvende sundhedsmærket, mindst indeholde følgende oplysninger:

1. De oplysninger, der normalt fremgår af et sundhedsmærke, dvs. landebetegnelsen (NO eller Norge), autorisationsnummer og betegnelsen »EFTA«.

2. Oplysninger til identifikation af afsendervirksomhed, modtager, vareart og -mængde.

Ikke-emballeret mælk og mælkeprodukter, med undtagelse af desserter og mælkekonserves, hvor en mælkebestanddel er erstattet med en vegetabilsk bestanddel, skal som minimum være ledsaget af et handelsdokument med de oplysninger, der normalt fremgår af et sundhedsmærke, dvs. landebetegnelsen (NO eller Norge), autorisationsnummer og betegnelsen »EFTA« samt en angivelse af, hvilken form for varmebehandling, der er foretaget.'

Bilag 6

»Bilag 44

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT

for rå mælk fra tredjelande, der er beregnet til indsamlingscentraler, standardiseringscentre og

behandlings- eller forarbejdningsvirksomheder i EU, og som siden skal anvendes til konsum

Referencenummer:

Afsendelsesland og eventuelt -region (1):

Ministerium/er:

Udstedende myndighed/er:

I. Identifikation af produkterne

- Rå mælk af: (art)

- Kodenummer (eventuelt):

- Emballering:

- Antal kolli:

- Nettovægt:

II. Produkternes oprindelse

Navn og officielt autorisationsnummer eller registreringsnummer på produktionsbedriften/indsamlingscentralen/standardiseringscentre (2), som er godkendt til eksport til EU

III. Produkternes bestemmelsessted

Den rå mælk vil blive afsendt

fra: (afsendelsessted)

til: (bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmiddel (3)

Plombens nr.:

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og bestemmelsesstedets adresse:

 • (1) Udfyldes, hvis tilladelsen til import til EF er begrænset til bestemte regioner i det pågældende tredjeland.
 • (2) Det ikke gældende overstreges.
 • (3) Registreringsnummer, rutenummer eller transportmidlets navn angives. For bulkcontainere anføres containerens nummer.

IV. Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at den ovenfor beskrevne rå mælk kommer fra dyr, der er kontrolleret af den officielle veterinærtjeneste:

- og som befinder sig i et land eller en region, der i mindst tolv måneder har været fri for mund- og klovesyge samt kvægpest, og hvor der i mindst tolv måneder ikke er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge

- og som tilhører bedrifter, som ikke er underkastet restriktioner som følge af mund- og klovesyge eller kvægpest

- og som opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser i kapitel I i bilag A til direktiv 92/46/EØF.

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med dyresundhedsbestemmelserne i direktiv 92/46/EØF. Udfærdiget i , den (sted) (dato)

 • Stempel(4) (embedsdyrlægens underskrift(4)) (navn med blokbogstaver, titel og stilling)
 • (4) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.

V. Folkesundhedserklæring

- Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at den ovenfor beskrevne rå mælk:

- under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, ikke indeholder restkoncentrationer af midler mod mikroorganismer, som overstiger de grænseværdier, der er fastsat i bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90, som ændret

- under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, ikke indeholder pesticidrester, som overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II til Rådets direktiv 86/363/EØF, som ændret

- under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, ikke indeholder forurenende stoffer, som overstiger maksimumstolerancerne i den fællesskabsliste, der er fastsat i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 315/93

- kommer fra bedrifter, der er registreret og kontrolleret, og som overholder de hygiejnebestemmelser, som er fastsat i kapitel II i bilag A til direktiv 92/46/EØF

- er blevet fremstillet, indsamlet, afkølet, opbevaret og transporteret i henhold til de specifikke hygiejnebestemmelser i kapitel III i bilag A til direktiv 92/46/EØF

- eventuelt er blevet transporteret i tanke, der er identificeret i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF

- overholder normerne for kimtal og celletal, der er fastsat i kapitel IV i bilag A til direktiv 92/46/EØF

- i påkommende tilfælde er blevet indsamlet og standardiseret i henhold til hygiejnebestemmelserne i kapitel I, III og IV i bilag B til direktiv 92/46/EØF.

- Undertegnede officielle inspektør erklærer at være bekendt med bestemmelserne i direktiv 92/46/EØF, i bilag I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90, i bilag II til direktiv 86/363/EØF og i forordning (EØF) nr. 315/93.

 

       Udfærdiget i          , den 

                 (sted)         (dato) 

 Stempel(5) 

              (den officielle inspektørs underskrift(5)) 

              (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

 • (5) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.

Bilag 7

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT

for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført i kolonne B i bilag 42a

 

 Referencenummer: 

 Afsendelsesland og eventuelt -region (1): 

 Ministerium/er: 

 Udstedende myndighed/er: 

 I. Identifikation af produkterne 

   - Mælk af: 

                    (art) 

   - Beskrivelse af den varmebehandlede mælk/det mælkebaserede 

    produkt fremstillet af varmebehandlet mælk/det 

    varmebehandlede mælkebaserede produkt(2): 

   - Kodenummer (eventuelt): 

   - Emballage: 

   - Antal kolli: 

   - Nettovægt: 

 II. Produkternes oprindelse 

   Navn og officielt autorisationsnummer på behandlings- og/eller 

   forarbejdningsvirksomheden, der er godkendt til eksport til EU: 

 III. Produkternes bestemmelsessted 

    Den varmebehandlede mælk/det mælkebaserede produkt fremstillet 

    af varmebehandlet mælk/det varmebehandlede mælkebaserede 

    produkt (2) vil blive afsendt 

    fra: 

               (afsendelsessted) 

    til: 

             (bestemmelsesland og -sted) 

    med følgende transportmiddel (3) 

 ---------------------------------- 

 (1) Udfyldes, hvis tilladelsen til import til EF er begrænset til 

  bestemte regioner i det pågældende tredjeland. 

 (2) Det ikke gældende overstreges. 

 (3) Registreringsnummer, rutenummer eller transportmidlets navn 

  angives. For bulkcontainere anføres containerens nummer. 

    Plombens nr.: 

    Afsenders navn og adresse: 

    Modtagers navn og bestemmelsesstedets adresse: 

 IV. Dyresundhedserklæring 

   - Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at den varmebehandlede 

    mælk/det mælkebaserede produkt fremstillet af varmebehandlet 

    mælk/det varmebehandlede mælkebaserede produkt (4), der er 

    beskrevet ovenfor, er blevet fremstillet af rå mælk, som 

    kommer fra dyr, der er kontrolleret af den officielle 

    veterinærtjeneste: 

    - og som befinder sig i et land eller en region, der i 

     mindst tolv måneder har været fri for mund- og klovesyge 

     samt kvægpest, og hvor der i mindst tolv måneder ikke er 

     blevet vaccineret mod mund- og klovesyge 

    - og som tilhører bedrifter, som ikke er underkastet 

     restriktioner som følge af mund- og klovesyge eller 

     kvægpest 

    - og som opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser i 

     kapitel I i bilag A til direktiv 92/46/EØF undtagen 

     kravene i punkt 1, litra a), nr. i) og punkt 1, litra b), 

     nr. i). 

   - Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med 

    dyresundhedsbestemmelserne i direktiv 92/46/EØF. 

         Udfærdiget i , den ~ 

                 (sted)        (dato) 

   Stempel(5) 

                   (embedsdyrlægens underskrift(5)) 

              (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

 V. Folkesundhedserklæring 

   - Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at den 

    varmebehandlede mælk/det mælkebaserede produkt fremstillet af 

    varmebehandlet mælk/det varmebehandlede mælkebaserede 

    produkt (4), der er beskrevet ovenfor: 

    1) er blevet fremstillet af rå mælk, som: 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder restkoncentrationer af midler mod 

      mikroorganismer, som overstiger de grænseværdier, der er 

      fastsat i bilag I og III til Rådets forordning (EØF) 

      nr. 2377/90, som ændret 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder pesticidrester, som overstiger de 

      maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II til 

      Rådets direktiv 86/363/EØF, som ændret 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder forurenende stoffer, som overstiger 

      maksimumstolerancerne i den fællesskabsliste, der er 

      fastsat i artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 

      315/93 

     - kommer fra bedrifter, der er registreret og kontrolleret, 

      og som overholder de hygiejnebestemmelser, som er fastsat 

      i kapitel II i bilag A til direktiv 92/46/EØF 

     - er blevet fremstillet, indsamlet, afkølet, opbevaret og 

      transporteret i henhold til de specifikke 

      hygiejnebestemmelser i kapitel III i bilag A til direktiv 

      92/46/EØF 

     - overholder normerne for kimtal og celletal, der er 

      fastsat i kapitel IV i bilag A til direktiv 92/46/EØF 

     - i påkommende tilfælde er blevet indsamlet og 

      standardiseret i henhold til hygiejnebestemmelserne i 

      kapitel I, III og IV i bilag B til direktiv 92/46/EØF. 

    2) kommer fra behandlings- og/eller forarbejdningsvirksomheder, 

     der frembyder garantier svarende til de garantier, som er 

     fastsat i kapitel II i direktiv 92/46/EØF, og som står på 

     listen over virksomheder, der har tilladelse til at 

     eksportere til EU, og som kontrolleres af myndighederne i 

     henhold til kapitel VI i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    3) er blevet varmebehandlet under fremstillingen i henhold til 

     kapitel I i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    4) opfylder de relevante mikrobiologiske kriterier i kapitel 

     II i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    5) er blevet pakket og emballeret i henhold til kapitel III i 

     bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    6) er blevet oplagret og transporteret i henhold til kapitel V 

     i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    7) eventuelt er blevet transporteret i tanke, som er 

     identificeret i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 

     92/46/EØF. 

   - Undertegnede officielle inspektør erklærer at være bekendt med 

    bestemmelserne i direktiv 92/46/EØF, i bilag I og III til 

    forordning (EØF) nr. 2377/90, i bilag II til direktiv 

    86/363/EØF og i forordning (EØF) nr. 315/93. 

          Udfærdiget i         , den 

                  (sted)        (dato) 

 Stempel(6) 

            (den officielle inspektørs underskrift(6)) 

            (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

 ------------------------------------ 

 • (4) Det ikke gældende overstreges.
 • (5) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.
 • (6) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.

Bilag 8

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT

for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført i kolonne C i bilag 42a

 

 Referencenummer: 

 Afsendelsesland og eventuelt -region (1): 

 Ministerium/er: 

 Udstedende myndighed/er: 

 I. Identifikation af produkterne 

   - Mælk af: 

                    (art) 

   - Beskrivelse af den varmebehandlede mælk/det mælkebaserede 

    produkt fremstillet af varmebehandlet mælk/det 

    varmebehandlede mælkebaserede produkt(2): 

   - Kodenummer (eventuelt): 

   - Emballage: 

   - Antal kolli: 

   - Nettovægt: 

 II. Produkternes oprindelse 

   Navn og officielt autorisationsnummer på behandlings- og/eller 

   forarbejdningsvirksomheden, der er godkendt til eksport til EU: 

 III. Produkternes bestemmelsessted 

    Den varmebehandlede mælk/det mælkebaserede produkt fremstillet 

    af varmebehandlet mælk/det varmebehandlede mælkebaserede 

    produkt (2) vil blive afsendt 

    fra: 

               (afsendelsessted) 

    til: 

             (bestemmelsesland og -sted) 

    med følgende transportmiddel (3) 

 ---------------------------------- 

 (1) Udfyldes, hvis tilladelsen til import til EF er begrænset til 

  bestemte regioner i det pågældende tredjeland. 

 (2) Det ikke gældende overstreges. 

 (3) Registreringsnummer, rutenummer eller transportmidlets navn 

  angives. For bulkcontainere anføres containerens nummer. 

    Plombens nr.: 

    Afsenders navn og adresse: 

    Modtagers navn og bestemmelsesstedets adresse: 

 IV. Dyresundhedserklæring 

   - Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at den varmebehandlede 

    mælk/det varmebehandlede mælkebaserede produkt (4), der er 

    beskrevet ovenfor: 

    - tilhører bedrifter, der ikke er underkastet restriktioner 

     som følge af mund- og klovesyge eller kvægpest, og 

    - opfylder de dyressundhedsmæssige betingelser i kapitel I i 

     bilag A til direktiv 92/46/EØF undtagen kravene i punkt 1, 

     litra a), nr. i) og punkt 1, litra b) nr. i). 

   - Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med 

    dyresundhedsbestemmelserne i direktiv 92/46/EØF 

         Udfærdiget i , den ~ 

                 (sted)        (dato) 

   Stempel(5) 

                   (embedsdyrlægens underskrift(5)) 

              (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

   V. Folkesundhedserklæring 

   - Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at den 

    varmebehandlede mælk/det mælkebaserede produkt fremstillet af 

    varmebehandlet mælk/det varmebehandlede mælkebaserede 

    produkt (4), der er beskrevet ovenfor: 

    1) er blevet fremstillet af rå mælk, som: 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder restkoncentrationer af midler mod 

      mikroorganismer, som overstiger de grænseværdier, der er 

      fastsat i bilag I og III til Rådets forordning (EØF) 

      nr. 2377/90, som ændret 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder pesticidrester, som overstiger de 

      maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II til 

      Rådets direktiv 86/363/EØF, som ændret 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder forurenende stoffer, som overstiger 

      maksimumstolerancerne i den fællesskabsliste, der er 

      fastsat i artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 

      315/93 

     - kommer fra bedrifter, der er registreret og kontrolleret, 

      og som overholder de hygiejnebestemmelser, som er fastsat 

      i kapitel II i bilag A til direktiv 92/46/EØF 

     - er blevet fremstillet, indsamlet, afkølet, opbevaret og 

      transporteret i henhold til de specifikke 

      hygiejnebestemmelser i kapitel III i bilag A til direktiv 

      92/46/EØF 

     - overholder normerne for kimtal og celletal, der er 

      fastsat i kapitel IV i bilag A til direktiv 92/46/EØF 

     - i påkommende tilfælde er blevet indsamlet og 

      standardiseret i henhold til hygiejnebestemmelserne i 

      kapitel I, III og IV i bilag B til direktiv 92/46/EØF. 

    2) kommer fra behandlings- og/eller forarbejdningsvirksomheder, 

     der frembyder garantier svarende til de garantier, som er 

     fastsat i kapitel II i direktiv 92/46/EØF, og som står på 

     listen over virksomheder, der har tilladelse til at 

     eksportere til EU, og som kontrolleres af myndighederne i 

     henhold til kapitel VI i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    3) før den/det er ført ind på EF's område er blevet under- 

     kastet: 

     a) en sterilisering til en Fc-værdi på mindst 3,0 

     eller 

     b) en første varmebehandling, hvis opvarmningsvirkning 

       mindst svarer til virkningen af en pasteurisering ved 

       mindst 72 grader C i mindst 15 sekunder, og som er 

       tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, 

       efterfulgt af: 

       i) en yderligere varmebehandling (højpasteurisering, 

        UHT-behandling eller sterilisering), som giver en 

        negativ peroxydaseprøve 

       eller 

       ii) hvis det drejer sig om mælkepulver eller et produkt 

         på basis af mælkepulver, en yderligere 

         varmebehandling, som mindst har samme virkning som 

         den første varmebehandling, og som antages at være 

         tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, 

         efterfulgt af tørring 

       eller 

       iii) syrning, hvorved pH-værdien er blevet sænket til 

         under 6 og holdt ved denne værdi i mindst en time 

    4) opfylder de mikrobiologiske kriterier i kapitel II i bilag 

     C til direktiv 92/46/EØF 

    5) er blevet pakket og emballeret i henhold til kapitel III i 

     bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    6) er blevet oplagret og transporteret i henhold til kapitel V 

     i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    7) eventuelt er blevet transporteret i tanke, som er 

     identificeret i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 

     92/46/EØF. 

   - Undertegnede officielle inspektør erklærer at være bekendt 

    med bestemmelserne i direktiv 92/46/EØF, i bilag I og III til 

    forordning (EØF) nr. 2377/90, i bilag II til direktiv 86/363/ 

    EØF og i forordning (EØF) nr. 315/93. 

          Udfærdiget i         , den 

                  (sted)        (dato) 

 Stempel(6) 

              (den officielle inspektørs underskrift(6)) 

             (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

 ------------------------------------- 

 • (1) Udfyldes, hvis tilladelsen til import til EF er begrænset til bestemte regioner i det pågældende tredjeland.
 • (2) Det ikke gældende overstreges.
 • (3) Registreringsnummer, rutenummer eller transportmidlets navn angives. For bulkcontainere anføres containerens nummer.
 • (4) Det ikke gældende overstreges.
 • (5) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.
 • (6) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.

Bilag 9

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT

for produkter af rå mælk til konsum fra tredjelande

 

 Referencenummer: 

 Afsendelsesland og eventuelt -region (1): 

 Ministerium/er: 

 Udstedende myndighed/er: 

 I.  Identifikation af produkterne 

    - Mælk af: 

                    (art) 

    - Beskrivelse af produktet af rå mælk: 

    - Kodenummer (eventuelt): 

    - Emballage: 

    - Antal kolli: 

    - Nettovægt: 

 II. Produkternes oprindelse 

    Navn og officielt autorisationsnummer på behandlings- og/eller 

    forarbejdningsvirksomheden, der er godkendt til eksport til EU: 

 III. Produkternes bestemmelsessted 

    Produktet af rå mælk vil blive afstendt 

    fra: 

              (afsendelsessted) 

    til: 

            (bestemmelsesland og -sted) 

    med følgende transportmiddel (2) 

    Plombens nr.: 

    Afsenders navn og adresse: 

    Modtagers navn og bestemmelsesstedets adresse: 

 IV. Dyresundhedserklæring 

    - Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at det produkt, der er 

     beskrevet ovenfor, er blevet fremstillet af rå mælk, som 

     kommer fra dyr, der er kontrolleret af den officielle 

     veterinærtjeneste: 

    - og som befinder sig i et land eller en region, der i mindst 

     tolv måneder har været fri for mund- og klovesyge samt 

     kvægpest, og hvor der i mindst tolv måneder ikke er blevet 

     vaccineret mod mund- og klovesyge 

    - og som tilhører bedrifter, som ikke er underkastet 

     restriktioner som følge af mund- og klovesyge eller kvægpest 

    - og som opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser i kapitel 

     I i bilag A til direktiv 92/46/EØF. 

   - Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med 

    dyresundhedsbestemmelserne i direktiv 92/46/EØF. 

         Udfærdiget i            , den 

                   (sted)         (dato) 

 Stempel(3)           (embedsdyrlægens underskrift(3)) 

              (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

 V. Folkesundhedserklæring 

   - Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at det produkt, 

    der er beskrevet ovenfor: 

    1) er blevet fremstillet af rå mælk, som: 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder restkoncentrationer af midler mod 

      mikroorganismer, som overstiger de grænseværdier, der er 

      fastsat i bilag I og III til forordning (EØF) nr. 

      2377/90, som ændret 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder pesticidrester, som overstiger de 

      maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II til 

      Rådets direktiv 86/363/EØF, som ændret 

     - under henvisning til resultaterne af overvågningsplaner, 

      der mindst svarer til de i direktiv 92/46/EØF fastsatte, 

      ikke indeholder forurenende stoffer, som overstiger 

      maksimumstolerancerne i den fællesskabsliste, der er 

      fastsat i artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 

      315/93 

     - kommer fra bedrifter, der er registreret og kontrolleret, 

      og som overholder de hygiejnebestemmelser, som er fastsat 

      i kapitel II i bilag A til direktiv 92/46/EØF 

     - er blevet fremstillet, indsamlet, afkølet, opbevaret og 

      transporteret i henhold til de specifikke hygiejne- 

      bestemmelser i kapitel III i bilag A til direktiv 92/46/ 

      EØF 

     - overholder normerne for kimtal og celletal, der er 

      fastsat i direktiv 92/46/EØF, i bilag A, kapitel IV, 

      punkt A.3 for så vidt angår komælk, punkt B.2 for så vidt 

      angår bøffelmælk og punkt C.2 for så vidt angår får- og 

      gedemælk 

     - i påkommende tilfælde er blevet indsamlet og 

      standardiseret i henhold til hygiejnebestemmelserne i 

      kapitel I, III og IV i bilag B til direktiv 92/46/EØF. 

    2) kommer fra behandlings- og/eller forarbejdnings- 

     virksomheder, der frembyder garantier svarende til de 

     garantier, som er fastsat i kapitel II i direktiv 92/46/ 

     EØF, og som står på listen over virksomheder, der har 

     tilladelse til at eksportere til EU, og som kontrolleres af 

     myndighederne i henhold til kapitel VI i bilag C til 

     direktiv 92/46/EØF 

    3) ikke er blevet varmebehandlet under fremstillingen af rå 

     mælk 

    4) opfylder de relevante mikrobiologiske kriterier i kapitel 

     II i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    5) er blevet pakket og emballeret i henhold til kapitel III i 

     bilag C til direktiv 92/46/EØF 

    6) er blevet oplagret og transporteret i henhold til kapitel V 

     i bilag C til direktiv 92/46/EØF 

   - Undertegnede officielle inspektør erklærer at være bekendt med 

    bestemmelserne i direktiv 92/46/EØF, i bilag I og III til 

    forordning (EØF) nr. 2377/90, i bilag II til direktiv 86/363/ 

    EØF og i forordning (EØF) nr. 315/93. 

       Udfærdiget i            , den 

                  (sted)         (dato) 

 Stempel(4) 

            (den officielle inspektørs underskrift(4)) 

            (navn med blokbogstaver, titel og stilling) 

 ------------------------------- 

 • (1) Udfyldes, hvis tilladelsen til import til EF er begrænset til bestemte regioner i det pågældende tredjeland.
 • (2) Registreringsnummer, rutenummer eller transportmidlets navn angives. for bulkcontainere anføres vontainerens nummer.
 • (3) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.
 • (4) Underskrift og stempel skal være i en anden farve end certifikatets trykte tekst.

Bilag 10

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT

For varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter

 

 Afsenderland: 

 Ministerium: 

 Kompetent myndighed: 

 Ref(1): 

 I.  Identifikation af produkterne 

    Produkttype: 

    Emballagens art: 

    Antal kolli: 

    Nettovægt: 

 II. Produkternes oprindelse 

    Mejerivirksomhedens navn, adresse og autorisationsnummer: 

    Eksportørens navn og adresse: 

 III. Produkternes bestemmelsessted 

    Produktet afsendes fra: 

                     (afsendelsessted) 

    til: 

                 (bestemmelsesland og -sted) 

    med følgende transportmiddel (2) 

    Afsenders navn og adresse: 

    Modtagers navn og adresse: 

 IV. Produktets anvendelse: Produktet er beregnet til konsum. 

 V.  Attestation: 

    Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at: 

    a) mælkeprodukterne er produceret af mælk, der har været 

     underkastet en pasteurisering ved mindst 72 grader C i 

     mindst 15 sekunder (fosfatasenegativ), 

    b) mælkeprodukterne er tilvirket af mælk, der er i 

     overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 

     92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for 

     produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og 

     mælkebaserede produkter, eller tilsvarende mindst 

     ligeværdige bestemmelser. 

    c) mælkeprodukterne er tilvirket i en mejerivirksomhed, der 

     er autoriseret af og under tilsyn af de offentlige 

     myndigheder, og mejerivirksomheden er i overensstemmelse 

     med bestemmelserne i ovennævnte direktiv, eller tilsvarende 

     mindst ligeværdige bestemmelser, 

    d) mælkeprodukterne er i overensstemmelse med ovennævnte 

     direktiv, eller tilsvarende mindst ligeværdige bestemmelser, 

    e) produkterne er fundet egnet til human konsum, og kan 

     afsættes i oprindelseslandet uden restriktioner, 

    f) mælkeprodukterne er tilvirket af mælk, som: 

     1) stammer fra besætninger i det eksporterende land, og 

       besætningerne er beliggende i midten af en epizootifri 

       zone med en diameter på 20 km, hvor intet tilfælde af 

       mund- og klovesyge har fundet sted i de seneste 30 dage. 

     2) stammer fra mejerivirksomheder, som ikke i en periode på 

       30 dage forud for produktionen har modtaget mælk fra 

       besætninger, hvor mund- og klovesyge har fundet sted. 

         Udstedt i           , den 

 Stempel 

                    (underskrift(3)) 

 ------------------------------------------- 

 • (1) Fakultativt.
 • (2) Ved forsendelse med jernbanevogn og lastvogn anføres indregistreringsnummer; ved forsendelse med fly anføres nummeret på flyvningen, og ved forsendelse med skib, skibets navn.
 • (3) Embedsdyrlægen eller den officielle myndighed.

Bilag 11

»Bilag 46

Mejerivirksomheder i Litauen godkendt til eksport af varmebehandlede mælkeprodukter til Danmark

 

 Aut.nr.     Navn, adresse 

 LT 11-01 P    AB »Alytaus pienine« (Alytus) 

 LT 18-01 P    AB »Marijampoles pieno konservai (Marijampole 

 LT 19-01 P    AB »Kauno pienas« (Kaunas) 

 LT 19-02 P    AB »Kauno serine« Kaunas) 

 LT 19-03 P    Lietuvos-Airijos im. »Kauno pieno centras« 

 (Kaunas) 

 LT 21-01 P    AB »Klaipedos pienas« (Klaipeda) 

 LT 27-01 P    AB »Panevezio pienas« (Panevezys) 

 LT 29-01 P    AB »Siauliu pienas« (Sauliai) 

 LT 33-01 P    UAB »Kalora« (Alytus) 

 LT 34-01 P    Anyksciu AB »Slave« (Anyksciai) 

 LT 36-01 P    Birzu akcine pieno bendrove (Birzai) 

 LT 53-01 P    AB »Kedainiu pienine (Kedainiai) 

 LT 53-02 P    AB »Setos surine« (Seta) 

 LT 54-01 P    AB Kelmes pienine' (Kelme) 

 LT 57-01 P    AB »Kupiskio pienine« (Kupiskis) 

 LT 61-01 P    AB »Mazeikiu pienine (Mazeikiai) 

 LT 62-01 P    AB »Gieste« (Moletai) 

 LT 67-01 P    AB »Pasvalio suriai« (Pasvalys) 

 LT 71-01 P    AB »Radviliskio pienine« (Radviliskis) 

 LT 72-01 P    AB »Raseiniu pienine« (Raseiniai) 

 LT 72-02 P    UAB »Paleja« (Raseiniai) 

 LT 73-01 P    AB »Rokiskio suris« (Rokiskis) 

 LT 78-01 P    AB »Zemaitijos pienas (Telsiai) 

 LT 79-01 P    AB »Vieve« (Trakai) 

 LT 81-01 P    AB »Ukmerges pienine« (Ukmerge) 

 LT 82-01 P    AB »Utenos pienas« (Utena) 

 LT 85-01 P    AB »Salcininku pienine« (Salcininkai) 

 LT 86-01 P    AB »Svencioniæou pienine« (Svencionys) 

 LT 88-01 P    AB »Silutes Rambynas« (Silute) 

 LT 89-01 P    AB »Surmena« (Sirvintos) 

 LT 89-02 P    AB »Vileikiskiu agrofirma« (Sirvintos) 

 LT 46-01 P    AB »Berzu kompleksas« (Jonava) 

 LT 69-01 P    AB »Prienu pienine« (Prienai)» 

Bilag 12

 

 »Bilag 47 

 Mejerivirksomheder i New Zealand godkendt til eksport af 

  varmebehandlede mælkeprodukter til Danmark 

 Aut.nr.  Navn, adresse 

  1   Kraft General Foods NZ Ltd, 11 Dalgety Drive, Manurewa, 

      AUCKLAND 

  2   Ultra Pack Ltd, Una Place, Takanini, AUCKLAND 

  3   Unitech Industries Ltd, 32 Bruce McLaren Road, Henderson 

  4   Puhoi Valley Cheese Co, Ahuroa Road, PUHOI 

  5   Horley's Health Limited, 103-105 Morrin Road, Panmure, 

      AUCKLAND 

  6   Tui Milk Products Ltd, Milk Station, Reserve Road, 

      Longburn, PALMERSTON NORTH 

  7   Owens Road Blending, Nothway Street, HAMILTON 

  8   Tui Milk Products Ltd, Milk Powder Factory, Reserve Road, 

      Longburn, PALMERSTON NORTH 

  11   Kapiti Cheeses Ltd, 136-142 Fanshawe Street, AUCKLAND CITY 

  12   Lees Trading Co (NZ) Ltd, 20 Moorhouse Avenue, CHRISTCHURCH 

  13   United Dairy Foods (NZ) Ltd, Luke Street, Otahuhu, AUCKLAND 

  14   Franklin Dairy Ltd (P H van den Brink Ltd), 2 Rawson Way, 

      TAKANINI 

  15   Verona Farm Ltd (Ina Stevens), 9552 Kahikatea Flat Road 

  16   Biofarm products (NZ) Ltd, Te Matai Road, PARMERSTON NORTH 

  17   Dairy Blenders Ltd, Norris Avenue, HAMILTON 

  19   Tui Milk Products Ltd, Tuipak Branch, Masterton Road, 

      WOODVILLE 

  20   Tip Top Ice Cream Co Ltd, 394-410 Blenheim Road, 

      CHRISTCHURCH 

  21   Mainland Products Ltd, 70 MacAndrew Road, DUNEDIN 

  22   De Winkel Natural Foods Ltd, 330 Great South Road, 

      Manurewa, AUCKLAND 

  23   Fresha Valley Processors, 39 St Mary's Road, WAIPU 

  25   Lucon Ltd, 61 Kerwyn Avenue, East Tamaki, AUCKLAND 

  26   Tip Top Ice Cream Co Ltd, 113 Carbine Road, Mt Wellington, 

      AUCKLAND 

  27   Crescent Dairy Goats (J & J Walter), Andersons Road, ALBANY 

  28   Food Contractors Ltd, 11 Saunders Place, Avondale, AUCKLAND 

  29   New Zealand Dairy Packers Ltd, Avalon Drive, HAMILTON 

  30   Evansdale Cheese Factory, RD 1, WAIKOUAITI 

  31   Mainland North Island Packing Ltd, Bridge Street, ELTHAM 

  33   Malabar Saanen Dairy Goat Stud (L Maas-Geesteranus), 1 

      Haighs Access Road, ALBANY 

  34   Tatua Co-operative Dairy Co Ltd, Main Road, TATUANUI 

  34   Tatua Co-operative Dairy Co Ltd, C/-Post Office Tatuanui, 

      MORRINSVILLE 

  35   SIDF (South Island Dairy Farmers Ltd), Cultured Foods 

      Plant, 92 Russley Road, CHRISTCHURCH 

  36   Southland Co-operative Dairy Co Ltd, Main Road, Edendale, 

      SOUTHLAND 

  38   Grated Cheese Co Ltd, 25 Hannigan Drive, GLEN INNES 

  40   Karikaas (Rients Rypma), Whiterock Road, LOBURN 

  41   New Zealand Dairy; Foods Division, Una Place, Takanini, 

      AUCKLAND 

  43   Only Organic (New Zealand) Ltd, 20 Halwyn Drive, Hornby, 

      CHRISTCHURCH 

  44   Healtheries of NZ Ltd, 505 Mt Wellington Highway, Mt 

      Wellington, AUCKLAND, 5 

  45   Hamilton regional Cheese Co Ltd, Miranda Road, POKENO 

  47   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Whareroa Road, HAWERA 

  51   Waimata Cheese, 111 Riverside Road, GISBORNE 

  52   Food Tech Ingredients Ltd, Cnr. Wiri Station & Ash Roads, 

      MANUKAU 

  55   Alpine Dairy Products Ltd, Clandeboye, SOUTH CANTERBURY 

  56   Plains Co-op Dairy Co Ltd, 412 Blenheim Road, CHRISTCHURCH 

  60   Whitestone Cheese Co Ltd, 22 Usk Street, OAMARU 

  64   Alpine Dairy Products Ltd, 41 King Street, TEMUKA 

  65   Mahoe Cheese, State Highway, 10 OROMAHOE 

  74   Otago Cheese Co Ltd, Stirling Branch, Benhar Road, STIRLING 

  80   New Zealand Dairy Research Institute, Dairy Farm Road, 

      PALMERSTON NORTH 

  89   Frosty Boy (NZ) Ltd, 10 Rakino Way, Mt. Wellington, 

      AUCKLAND 

  90   Al's Cheesehouse (A Alferink), Miller Road, RD 2, TUAKAU 

  91   Top Milk Ltd, North Road, KAITAIA 

  92   Southern Delight Ltd, 162 Rockdale Road, INVERCARGILL 

  94   Barry's Bay Cheese, Akaroa RD 2, BANKS PENINSULA 

  95   Meyer Gouda Cheeses, Barret Road, RD 10, HAMILTON 

 112   Femdale Dairies Ltd, Bridge Street, ELTHAM 

 114   Chateau Creme Delight Ice Cream Co Ltd, 34 Greenmount 

      Drive, East Tamaki, AUCKLAND 

 115   Superior Foods, 10 Lorien Place, East Tamaki, AUCKLAND 

 138   Tui Milk Products Ltd (Pahiatua dry blending plant), 

      Mangahoa Road, MANGAMUTU 

 139   Tui Milk Products Ltd, Mangahao Road, MANGAMUTU 

 140   Tui Milk Products Ltd, Mangahao Road, MANGAMUTU 

 141   Aspak Foods Ltd, 92-98 Harris Road, EAST TAMAKI 

 143   Westland Co-op Dairy Co, 124-130 Weld Street, HOKITIKA 

 146   Tasman Milk Products Ltd, 68 Meihana Street, TAKAKA 

 159   Sachet Packaging Ltd, 5 Maurice Road, Penrose, AUCKLAND 

 162   Pastoral Foods (NZ) Ltd, Collingwood Street, ELTHAM 

 167   Kapiti Cheeses Ltd, Lindale, Main Road North, PARAPARAUMU 

 168   Kapiti Cheeses Ltd, 56 Te Roto Drive, PARAPARAUMU 

 170   Bakels Edible Oils (NZ) Ltd, 5 Hutton Place, MT MAUNGANUI 

      SOUTH 

 200   Intermilk Co Ltd, Owens Place, MT MAUNGANUI 

 266   Otago Co-op Dairy Co Ltd, Cnr Anzac Ave & Parry St, DUNEDIN 

 290   King Country Milk Ltd (Taumarunui Milk Co-op 1972 Ltd), 

      Bell Road, TAUMARUNUI 

 302   Kaikoura Co-op Dairy Co Ltd, 60 West End, Box 66, KAIKOURA 

 304   East tamaki Co-op Dairy Co Ltd, 330 Great South Road, 

      Manurewa, AUCKLAND 

 341   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Rata Street, INGLEWOOD 

 400   Northland Dairy Products, 15 Kamo Road, WHANGAREI 

 420   Pacific Brands Food Group (NZ) Ltd, 100 Highbury Avenue, 

      PALMERSTON NORTH 

 422   Lactose Co of NZ Ltd, Manaia Road, RD 29, KAPONGA 

 430   Hawkes Bay Milk Corporation Ltd, 500 Williams Street, 

      HASTINGS 

 450   Apex Milk Ltd, 46 Worksop Road, MASTERTON 

 483   Marlborough Cheese Co-op Ltd, Blind Creek Road, TUA MARINA 

 500   New Zealand Milk Corporation Ltd, Una Place, TAKANINI 

 600   SIDF (South Island Dairy Farmers), Northern Milk Station, 

      412-442 Blenheim Road, CHRISTCHURCH 

 632   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Main Road, PUNGAREHU 

 640   Kiwi Supreme Ltd, Connett Road, BELL BLOCK 

 650   Gisborne Milk Co-operative Ltd, 114 Peel Street, GISBORNE 

 664   Tui Milk Products Ltd, Casein Factory, Reserve Road, 

      LONGBURN 

 664   Tui Milk Products Ltd, Whey Products Unit, Reserve Road, 

      LONGBURN 

 689   SIDF (South Island Dairy Farmers Ltd), UHT/Longlife 

      Products Plant, 412-442 Blenheim Road, CHRISTCHURCH 

 700   Westport United Dairies Ltd, Brougham Street, WESTPORT 

 774   Tui Milk Products Ltd, Private Bag, PALMERSTON NORTH 

 835   Tasman Milk Products Ltd, Factory Road, Brightwater, NELSON 

 837   Tasman Milk Products Ltd (Development Centre), Factory 

      Road, Brightwater, NELSON 

 840   Marlborough Milk Co Ltd, 109b Redwood Street, BLENHEIM 

 850   Nelson Milk Ltd, 6 Graham Street, PORT NELSON 

 982   Nestles New Zealand Ltd, Nesdale Avenue, Wire, AUCKLAND 

 1100   SIDF (South Island Dairy Farmers Ltd), Dunedin Milk 

      Station, Donald Street, DUNEDIN 

 1150   Balclutha Milk Treatment Station Ltd, Crown Street, 

      BALCLUTHA 

 1239   Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 1272   Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 1273   Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 1274   Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 1277   Anchor Products Ltd, Hautapu Branch 

 1300   Southern Fresh Milk Co Ltd, 111 Nith Street, INVERCARGILL 

 1320   Timaru Milk Co Ltd, Hilton Highway, WASHDYKE 

 1333   Bay Milk Products Ltd, 40 Rata Street, EDGECUMBE 

 1355   Bay Milk Products Ltd, Jellicoe Street, TE PUKE 

 1358   Northland Co-op Dairy Co Ltd, River Road, DARGAVILLE 

 1399   Bay Milk Products Ltd, Factory Road, EDGECUMBE 

 1407   Northland Co-op Dairy Co Ltd, Maungaturoto Branch, 

      MAUNGATUROTO 

 1500   Scenicland Milk & Cream Ltd, Whall Street, GREYMOUTH 

 1517   Alpine Dairy Products Ltd, Rolleston Road, Clandeboye, 

      TEMUKA 

 1706   Tui Milk Products Ltd, Kohinui Road, MANGATAINOKA 

 1707   Tui Milk Products Ltd, Kohinui Road, MANGATAINOKA 

 2000   Northland Co-op Dairy Co Ltd, State Highway 1, (Kauri 

      Branch) 

 3372   Anchor Products Ltd, Allen Street, MORRINSVILLE 

 3375   Anchor Products Ltd, Allen Street, MORRINSVILLE 

 3675   Southland Co-operative Dairy Co Ltd, Main Road, Edendale, 

      Southland 

 3972   Anchor Products Ltd, Paerata Branch 

 3974   Anchor Products Ltd, Paerata Branch 

 4874   Anchor Products Ltd, REPOROA 

 5572   Anchor Products Ltd, Alexandra Street, TE AWAMUTU 

 5575   Anchor Products Ltd, Alexandra Street, TE AWAMUTU 

 5576   Anchor Products Ltd, Alexandra Street, TE AWAMUTU 

 6073   Anchor Products Ltd, State Hignway 1, TE RAPA 

 6075   Anchor Products Ltd, Te Rapa Branch, TE RAPA 

 6374   Anchor Products Ltd, Tirau Branch, TIRAU 

 6375   Anchor Products Ltd, Tirau Branch, TIRAU 

 6775   Anchor Products Ltd, Factory Road, WAHAROA 

 7371   Pasturepak Co-op Ltd, McLean Avenue, WAITOA 

 7373   Anchor Products Ltd, Waitoa Branch, WAITOA 

 7375   Anchor Products Ltd, Waitoa Branch, WAITOA 

 7380   Anchor Milk Products Ltd, SH26/No. 1 Road, WAITOA 

 7476   Anchor Products Ltd, Waitoa Branch, RD 1, WAITOA 

 S1    Kraft General Foods NZ Ltd, 11 Dalgety Drive, Manurewa, 

      AUCKLAND 

 S3    Unitech Industries Ltd, 32 Bruce McLaren Road, AUCKLAND 8 

 S5    Horleys Health Ltd, 103-105 Morrin Road, Panmure, AUCKLAND 

 S8    Tui Milk Products Ltd, Powder Store, Reserve Road, LONGBURN 

 S11    Kapiti Cheeses Ltd, 136-142 Fanshawe Street AUCKLAND 

 S12    Lees Trading Co (NZ) Ltd, 20 Moorhouse Avenue, CHRISTCHURCH 

 S16    Biofarm Products (NZ) Ltd, Te Matai Road, PALMERSTON NORTH 

 S17    Bairy Blanders Ltd, Norris Avenue, HAMILTON 

 S20    Tip Top Ice Cream Co Ltd, 394-410 Blenheim Road, 

      CHRISTCHURCH 

 S21    Mainland Products Ltd, 70 Macandrew Road, DUNEDIN 

 S26    Tip Top Ice Cream Co Ltd, 113 Carbine Road, Mt Wellington, 

      AUCKLAND 

 S28    Food Contractors Ltd, 11 Saunders Place, Avondale, AUCKLAND 

 S29    New Zealand Dairy Packers Ltd, Avalon Drive, HAMILTON 

 S31    Mainland North Island Packing Ltd, Bridge Street, ELTHAM 

 S34    Tatua Co-operative Dairy Co Ltd, Main Road, TATUANUI 

 S34    Tatua Co-operative Dairy Co Ltd, C/-Post Office, Tatuanui, 

      MORRINSVILLE 

 S36    Southland Co-operative Dairy Ltd, Main Road, Edendale, 

      SOUTHLAND 

 S38    Grated Cheese Co Ltd, Box 14-288, Panmure, AUCKLAND 

 S44    Healtheries of NZ Ltd, 505 Mt Wellington Highway, Mt 

      Wellington, AUCKLAND, 5 

 S45    Hamilton Regional Cheese Co Ltd, Miranda Road, POKENO 

 S47A   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Industry Cool Store, Whareroa 

      Road, HAWERA 

 S47B   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Industry Dry Store, Whareroa Road, 

      HAWERA 

 S51    Waimata Cheese, 111 Riverside Road, GISBORNE 

 S56    Plains Co-op Dairy Co Ltd, 412-442 Blenheim Road, 

      CHRISTCHURCH 

 S64    Alpine Dairy Products Ltd, 41 King Street, TEMUKA 

 S74    Otago Cheese Company, Benhar Road, STIRLING 

 S80    New Zealand Dairy Rescearch Institute, Dairy Farm Road, 

      PALMERSTON NORTH 

 S92    Southern Delight Ltd, 162 Rockdale Road, INVERCARGILL 

 S95    Meyer Gouda Cheeses, Barret Road, RD 10, HAMILTON 

 S112   Femdale Dairies Ltd, Bridge Street, ELTHAM 

 S115   Superior Foods, 10 Lorien Place, East Tamaki, AUCKLAND 

 S139A   Tui Milk Products Ltd, (Tui Stores 1 & 2) 

 S139B   Tui Milk Products Ltd, (Industry Coolstores 1, 2 & 3) 

 S140   Tui Milk Products Ltd, (Tui Powder Store) 

 S143   Westland Co-op Dairy Co Ltd, Stores A, B, C, D, E, F & 2, 

      3, 4, 5 

 S146   Tasman Milk Products Ltd, 68 Maihana Street, TAKAKA 

 S159   Sachet Packing Ltd, 5 Maurice Road, Penrose, AUCKLAND 

 S162   Pastoral Foods NZ Ltd, Collingwood Street, ELTHAM 

 S167   Kapiti Cheeses Ltd, Lindale, Main Road, NORTH PARAPARAUMU 

 S170   Bakels Edible Oils Ltd, 5 Hutton Place, MT MAUNGANUI SOUTH 

 S266   Otago Co-op Dairy Co Ltd, Cnr Anzac Ave & Parry Street, 

      DUNEDIN 

 S302   Kaikoura Co-op Dairy Co Ltd, Mill Road, KAIKOURA 

 S303B   Northland Co-op Dairy Co Ltd, George Street, HIKURANGI 

 S304   East Tamaki Co-op Dairy Co Ltd, 330 Great South Road, 

      Manurewa, AUCKLAND 

 S341A   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Rata Street, INGLEWOOD 

 S422   Lactose Company of NZ Ltd, Manaia Road, RD 29, KAPONGA 

 S422   Midhurst Dairy Co Store, Main Road, MIDHIRST 

 S483   Mariborough Cheese Co-op Ltd, Blind Creek Road, TUA MARINA 

 S632A   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Main Road, PUNGAREHU 

 S632B   Kiwi Co-op Dairies Ltd, Main Road, PUNGAREHU 

 S641   Goulds, Gillespie Line, PALMERSTON NORTH 

 S642   McKee Engineering, Industrial Area, Fielding 

 S664A   Tui Milk Products Ltd, Casein Store, Reserve Road, LONGBURN 

 S664B   Tui Milk Products Ltd, NZDB Coolstores, Reserve Road, 

      LONGBURN 

 S835   Tasman Milk Products Ltd, Factory Road, Brightwater, NELSON 

 S884   Kiwi Co-op Dairies Limited, Main Road, OPUNAKE 

 S1239A  Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 S1239B  Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 S1239C  Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 S1239D  Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 S1239E  Anchor Products Ltd, Hautapu Site 

 S1311   Bay Milk Products Ltd, Private Bag, EDGECUMBE 

 S1324   Timaru Milk Co Ltd, Hilton Haulage Yard, Ferry Road, 

      CHRISTCHURCH 

 S1333   Bay Milk Products Ltd, Factory Road, EDGECUMBE 

 S1358   Northland Co-op Dairy Co Ltd, Edward Street, DARGAVILLE 

 S1359B  Northland Co-op Dairy Co Ltd, Porowini Avenue, WHANGAREI 

 S1399   Bay Milk Products Ltd, Jellicoe Street, TE PUKE 

 S1407A  Northland Co-op Dairy Co Ltd, State Highway 12, 

      MAUNGATUROTO 

 S1407B  Northland Co-op Dairy Co Ltd, Maungaturoto Rail Settlement 

 S1517   Alpine Dairy Products Ltd, Rolleston Road, Clandeboye, 

      TEMUKA 

 S1517   Temuka Transport Storage, 4 King Street, TEMUKA 

 S1800   Industrial Park Coolstores Ltd, 100 Hugo Johnson Drive, 

      Penrose, AUCKLAND 

 S1801   Motueka Cold Storage Ltd, Old Wharf Road, MOTUEKA 

 S1802   Manawatu Cold Storage Ltd, Kawakawa Road, FEILDING 

 S1803   Mount Storage Co Ltd, Triton Avenue, MT MAUNGANUI 

 S1804   North Port Coolstore (1989) Ltd, Lower Port Road, WHANGAREI 

 S1805   Christchurch Coolstores Ltd, 22 Watts Road, Sockburn, 

      Christchurch 

 S1806   Cold Storage Co-operative (Nelson) Ltd, 73 Vickerman 

      Street, NELSON 

 S1807   Cold Storage International Ltd, Rata Street, MT MAUNGANUI 

 S1808   Kerepehi Cool Stores, Ferry Road, KEREPEHI 

 S1809   Otaki Cold Storage (1993) Ltd, Gorge Road, OTAKI 

 S1810   Mount Storage Co Ltd, Rangiuru Store 

 S1811   Mount Storage Co Ltd, Tyne Street, MT MAUNGANUI 

 S1813   Mount Storage Co Ltd, Totara Avenue, MT MAUNGANUI 

 S1814   Polarcold Stores Ltd, Dawson Street, TIMARU 

 S1815   Cold Storage Co-operative (Nelson) Ltd, 83 Beach Road, 

      Richmond, NELSON 

 S1817   Eskimo Group Ltd - Southland Cool Stores, Foreshore Rd, 

      BLUFF 

 S1818   Provinciale Coldstore Ltd, Old Renwich Road, BLENHEIM 

 S1819   Hawkes Bay Export Cold Stores Ltd, Breakwater Road, NAPIER 

 S1820   Industrial Park Coolstores Ltd, G Block (Rooms 14-21), 

      W & Q Block (Rooms A, B, C) 

 S1821   Te Awanui Huka Pak Ltd, totara Street, MT MAUNGANUI 

 S1822   Otago Dairy Producers Cool Storage Co, (Rooms 1, 2, 3, 5, 

      6, 7, 8, 9, 10, 14, 15) 

 S1826   Maxwell Contract Warehousing Ltd, Mono Place, Ellerslie, 

      AUCKLAND 

 S1827   Polarcold Stores Ltd, 23 Teviot Street, DUNEDIN 

 S1828   Taranaki Co-op Cool Store Ltd, Orlando Street, STRATFORD 

 S1829   Taranaki Co-op Cool Store Ltd, Hakirau Street, NEW PLYMOUTH 

 S1831   Eskimo Group Ltd - Hornby Cool Stores, 1 Smarts Road, 

      Hornby, CHRISTCHURCH 

 S1833   Wilders Transport Ltd, Orion Road, Tahunanui, NELSON 

 S1834   Fairmont Storage & Warehousing Co Ltd, 55 Shands Road, 

      Hornby, CHRISTCHURCH 

 S1835   Wellington Cold Storage Ltd, 2-24 Dragon Street, Grenada 

      North, WELLINGTON 

 S1836   Tui Foods Ltd, 375 Tremain avenue, PALMERSTON NORTH 

 S1837   Eskimo Group Ltd - Hornby Produce Cool Stores, 16 Braeburn 

      Drive, Hornby, CHRISTCHURCH 

 S1841   Tui Milk Products Ltd, Woodville Store, Vogel Street, 

      WOODVILLE 

 S1842   Tui Milk Products Ltd, Konini Store, State Highway 2, 

      PAHIATUA 

 S1843   Tui Milk Products Ltd, Te Rehunga Store, Kumeti Road, TE 

      REHUNGA 

 S1844   Polarcold Stores Ltd, 10 French Street, DUNEDIN 

 S1845   Tui Foods Ltd, 21 Cashew Street, Grenada North, Tawa, 

      WELLINGTON 

 S1847   Otago Dairy Producers Cool Storage Co Ltd, Anzac Avenue, 

      DUNEDIN 

 S1851   J D Hickman Ltd, Box 7151, Fitzroy, NEW PLYMOUTH 

 S1855   Intercity Warehousing & Distribution Ltd, 10 Langley 

      Place, MANUKAU 

 S1856   Railfreight Warehouse, Hillside Road, DUNEDIN 

 S1857   Stores 1 & 2, 19 Strathallan Street, DUNEDIN 

 S1858   South Port New Zealand Ltd (No. 6 Wharf Store, Nos. 1, 2 & 

      3 coolstores), Island Harbour, BLUFF 

 S1867   Keveys Storage Co Ltd, 66-68 Allens Road, East Tamaki, 

      AUCKLAND 

 S1870   South Port No. 2 Cargo Shed, Box 1, BLUFF 

 S1873   Online Distribution Services Ltd, 560 Rosebank Road, 

      Avondale, AUCKLAND 

 S2000   Northland Co-op Dairy Co Ltd, State Highway 1, KAURI 

 S3372   Anchor Milk Products Ltd, Morrinsville Site 

 S3375   Anchor Milk Products Ltd, Main Road, Highway 5, REPOROA 

 S3675   Southland Co-operative Dairy Co Ltd, Main Road, Edendale, 

      SOUTHLAND 

 S3986   Anchor Milk Products Ltd, Crown Road, PAERATA 

 S3987   Anchor Milk Products Ltd, Crown Road, PAERATA 

 S4387   Anchor Milk Products Ltd, No. 1 Shed, Tooley Street, 

      Auckland 

 S4874/488 Anchor Milk Products Ltd, Main Road, Highway 5, REPOROA 

 S5575   Anchor Milk Products Ltd 

 S5586   Anchor Milk Products Ltd, Alexandra Street, TE AWAMUTU 

 S5587A  Anchor Milk Products Ltd, No. 1 Store, Factory Road, TE 

      AWAMUTU 

 S5587B  Anchor Milk Products Ltd, Nos. 2, 3 & 4Stores, Racecourse 

      Road, TE AWAMUTU 

 S6086   Anchor Milk Products Ltd, State Highway 1, TE RAPA 

 S6087   Anchor Milk Products Ltd, State Highway 1, TE RAPA 

 S6374/ 

 75/87   Anchor Milk Products Ltd, Okoroire Road, TIRAU 

 S6687A  Anchor Milk Products Ltd, McDonald Street, MT MAUNGANUI 

 S6687B  Anchor Milk Products Ltd, Sulphur Point No 11, MT MAUNGANUI 

 S6687C  Anchor Milk Products Ltd, Sulphur Pooint No. 13 

 S6775/ 

 678/7   Anchor Milk Products Ltd, Factory Road, WAHAROA 

 S6786   Anchor Milk Products Ltd, Factory Road, WAHAROA 

 S7373/ 

 738/8   Anchor Milk Products Ltd, RD 1, WAITOA 

 S7375/ 

 738/7   Anchor Milk Products Ltd, Nutritional Products Factory, 

      RD 1, WAITOA 

 S7380   Anchor Milk Products Ltd, SH26/No. 1 Road, WAITOA 

 S7476   Anchor Milk Products Ltd, RD 1, WAITOA« 

Bilag 13

 

 »Bilag 48 

 Mejerivirksomheder i Polen 

 godkendt til eksport af varmebehandlede mælkeprodukter til Danmark 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

 011 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska »Milco«, Warszawa 

 012 ML    Zaklad Mleczarski Wola Sp.z.o.o., Warszawa 

 015 ML    »Serwar« Sp.z.o.o. 

 016 ML    PPHU »Laktopol« Sp.z.o.o. 

 017 ML    RSP »Pewsinek«, Warszawa 

 021 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Biala Polska 

 022 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Losice 

 023 ML    Spoldzielnia Mleczarska »Spomlek«, Radzyn Podlaski 

 027 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Monki 

 028 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lapy 

 029 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bielsk Podlaski 

 030 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Hajnowka 

 031 ML    Nadbuzanska Spoldzielnia Mleczarska, Siemiatycze 

 032 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sokolke 

 033 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Dabrowa Bialostocka 

 037 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wadowico 

 043 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Goleszow 

 047 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bydgoszcz 

 048 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Chojnice 

 049 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Inowroclaw 

 050 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Mogilno 

 052 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Swiecie n/Wisla 

 053 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Znin 

 065 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Chelm 

 066 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krysnystaw 

 067 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wlodawa 

 074 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Ciechanow 

 076 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Raciez 

 079 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Gralewo 

 080 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Mlawa 

 081 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Zuromin 

 084 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Pajeczno 

 086 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Czestochowa 

 087 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Klobudsk 

 092 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Myskow 

 097 ML    Elblaska Spoldzielnia Mleczarska, Elblag 

 099 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kwidzyn 

 100 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Malbork 

 102 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Paslek 

 103 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Pieniezno 

 104 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Susz 

 107 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Nowy Dwor Gdanski 

 111 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gdansk 

 112 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gdynia 

 114 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Starogard Gdanski 

 124 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gorzow Wlkp. 

 125 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Strzelce Krajenskie 

 126 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Choszezno 

 130 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Rzepin 

 133 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Zgorzelec 

 134 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Boleslawiec 

 135 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Radomerz 

 138 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Mirsk 

 139 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kamienne Gora 

 142 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kowalew 

 146 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Ostrzeszow 

 147 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krotoszyn 

 148 ML    Kozminska Spoldzielnia Mleczarska, Kozmin 

 149 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kalisz 

 150 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Skelmierzyce Nowe 

 152 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kepno 

 154 ML    Spoldzielnia Mleczarska »Osmlecs«, Sokolniki 

 157 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sosnowiec 

 165 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Raciborz 

 167 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Rybnik 

 170 ML    »Mildes 

 172 ML    »Sertor« Sp.z.o.o. 

 180 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kielce 

 182 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Konskie 

 184 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wloszczowa 

 185 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Chmielnik 

 187 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Miechow 

 191 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kolo 

 192 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Konin 

 193 ML    Spoldzielnia Mleczarska Udzlalowcow, Strzalkowo 

 195 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Turek 

 202 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bielogard 

 204 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kolobrzeg 

 211 ML    Krskowske Spoldzielnia Mleczarska, Krakow 

 212 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska »Nowa HUta«, Krakow 

 217 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sanok 

 220 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krosno 

 221 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Jasienica Rosiel 

 227 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Grebocice 

 229 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lublin 

 231 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Paszowice 

 237 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Rawicz 

 238 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gora 

 239 ML    Obrzanska Spoldzielnia Mleczarska, Koscian 

 241 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Gostyn 

 247 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bychowa 

 248 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krasnik 

 252 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Michow 

 254 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kurow 

 255 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Ryki 

 256 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Opole Lubelskie 

 259 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wysokie Mazowieckie 

 260 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Grajewo 

 261 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Zambrow 

 262 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Pistnice 

 263 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kolno 

 267 ML    Lodzka Spoldzielnia Mleczarska, Lodz 

 269 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Ozorkow 

 270 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Glowno 

 277 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Nowy Sacz 

 280 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Limanowa 

 281 ML    Mleczarnia Podhalanska-Spoldzielnia w Zakopanem, 

        Zakopane 

 282 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Nowy Targ 

 285 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Gorlice 

 290 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gorowo Ilaweckie 

 291 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bartoszyce 

 292 ML    Spoldzielnia Mleczarska w Lubawie, Lubawa 

 294 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lidzbark Warminski 

 295 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Morag 

 297 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Mragowo 

 298 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Nidzice 

 299 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Olsztyn 

 307 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Grodkow 

 321 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krapkowice 

 327 ML    Spoldzielnia Mleczarska »Masowsze«, Chorzele 

 328 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gasewo 

 330 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska »Kurpie«, Baranowo 

 331 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Ostroleka 

 332 ML    Masowiecke Spoldzielnia Mleczarska, Ostrow Mazow. 

 335 ML    »Kraft« Chorzele Sp.z.o.o., Chorzele 

 339 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Czarnkow 

 340 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lobzenica 

 342 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Walcz 

 343 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wagrowiec 

 350 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Radornsko 

 351 ML    Tomeszowska Spoldzielnia Mleczarska, Tomaszow Masow. 

 354 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krosniewiceo 

 355 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kutno 

 357 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sanniki 

 358 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sierpc 

 365 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gniezno 

 367 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Nowy Tomysl 

 368 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Oborniki Wlkp. 

 369 ML    Poznanska Spoldzielnia Mleczarska, Poznan 

 371 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Buk 

 374 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Srem 

 379 ML    Sredzka Spoldzielnia Mleczarska, Sroda Wlkp. 

 383 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kazmierz 

 387 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Wrzesnia 

 391 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Radymno 

 394 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Przeworsk 

 395 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lubaczow 

 399 ML    Rolnicza Spoldzielnia Mleczarska, Radom 

 403 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kozienice 

 404 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Zwolen 

 410 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Mielec 

 411 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lancut 

 413 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kolbuszowa 

 414 ML    Rzeszowska Spoldzielnia Mleczarska, Trzbowisko 

 421 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lukow 

 422 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Garwolin 

 423 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Siedlece 

 424 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Wegrow 

 425 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Minsk Mazow. 

 427 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kosow Lacki 

 436 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lask 

 437 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sleradz 

 443 ML    Spoldzielnia Dostawcow Mleka, Wielun 

 446 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Skimiewice 

 448 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Brzeziny 

 449 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lowicz 

 460 ML    Slupska Spoldzielnia Mleczarska z siedziba w Kobylnice 

 464 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Augustow 

 465 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Gizycko 

 470 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Prostki 

 471 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Olecko 

 472 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Pisz 

 475 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sejny 

 476 ML    Spoldzielnia Mleczarska »Sudowia«, Suwalki 

 478 ML    Spoldzielnia Mleczarska, Filipow 

 479 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wegorzewo 

 481 ML    Szczecinska Spoldzielnia Mleczarska, Szczecin 

 483 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Pyrzyce 

 484 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Stargard Szczecinski 

 485 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lobez 

 487 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Kamien Pomerski 

 488 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Goleniow 

 489 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Nowogard 

 493 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bidziny 

 494 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Opatow 

 495 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Tarnobrzeg 

 499 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Janow Lubelski 

 502 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Debica 

 504 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Bochnia 

 505 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Szczurowa 

 516 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Golub-Debrzyn 

 518 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wabrzezno 

 521 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Grudziadz 

 524 ML    Grebocinska Spoldzielnia Mleczarska, Grebocin 

 528 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Klodzko 

 530 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Rystrzyca Klodzka 

 534 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Walbrzych 

 538 ML    Kujawska Spoldzielnia Mleczarska, Wloclawek 

 540 ML    Spoldzielnia Mleczarska »Rotor«, Rypin 

 544 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Piotrkow Kujawski 

 548 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Strzelin 

 549 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Sroda Slaska 

 550 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wolow 

 552 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Olesnica 

 563 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Laszow 

 565 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Szczebrzeszyn 

 566 ML    Zamojska Spoldzielnia Mleczarska, Zarosc 

 577 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Krosno Odrzanskie 

 578 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Lubsko 

 581 ML    Okregowa Spoldzielnia Mleczarska, Wolsztyn' 

Bilag 14

Mejerivirksomheder i Schweiz

godkendt til eksport af varmebehandlede mælkeprodukter til Danmark

Emmentaler osterier

 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

  19     Kaserei, 8965 Berikon 

  21     Kaserei, 5607 Haegglingen 

  27     Kaserei, 5614 Sarmenstorf 

  30     Kaserei, 5612 Villmergen 

  31     Kaserei, 5610 Wohlen 

  41     Kaserei, 5724 Duerrenaesch 

  44     Kaserei, 5727 Oberkulm 

  45     Kaserei, 5044 Schlossrued 

  46     Kaserei, 5040 Schoeftland 

  48     Kaserei, 5046 Walde 

  54     Kaserei, 5606 Dintikon 

  57     Kaserei, 5604 Hendschiken 

  63     Kaserei, 5707 Seengen 

  71     Kaserei Althausern, 5628 Aristau 

  74     Kaserei Beinwill-Freiamt, 5637 Beinwil-Freiamt 

  83     Kaserei, 6042 Dietwil 

  88     Kaserei Dorf, 5630 Muri 

  89     Kaserei Muri-Wey, 5630 Muri 

  92     Kaserei, 8919 Rottenschwil 

 105     Kaserei, 4814 Bottenwil 

 106     Kaserei Dorf, 4805 Brittnau 

 117     Kaserei Maettenwil, 4805 Brittnau 

 157     Kaserei Bittw.-Zimmlisb., 3255 Rapperswil 

 159     Kaserei, 3036 Detligen 

 160     Kaserei Baumgartner, 3256 Dieterswil 

 161     Kaserei Frauchwil, 3255 Rapperswil 

 162     Kaserei, 3035 Frieswil 

 163     Kaserei, 3257 Grossaffoltern 

 180     Kaserei Schuepberg, 3054 Schuepfen 

 188     Kaserei Ziegelried, 3054 Schuepfen 

 192     Kaserei, 4912 Aarwangen 

 193     Kaserei, 4944 Auswil 

 195     Kaserei, 3368 Bleienbach 

 196     Kaserei, 4917 Busswil 

 199     Kaserei Ganzenberg, 4938 Rohrbachgraben 

 201     Kaserei Glasbach, 4938 Rohrbachgraben 

 202     Kaserei, 4955 Gondiswil 

 203     Kaserei Hermandingen, 4944 Auswil 

 205     Kaserei, 4936 Kleindietwil 

 206     Kaserei, 4935 Leimswil 

 210     Kaserei, 4917 Melchnau 

 211     Kaserei, 4924 Obersteckholz 

 212     Kaserei, 4943 Oeschenbach 

 216     Kaserei, 4933 Ruetschelen 

 218     Kaserei, 4916 Untersteckholz 

 219     Kaserei, 4937 Ursenbach 

 224     Kaserei, 3067 Boll 

 226     Kaserei Ferenberg, 3066 Stettlen 

 235     Kaserei, 3147 Mittelhaeusern 

 237     Kaserei, 3034 Murzelen 

 239     Kaserei, 3096 Oberbalm 

 241     Kaserei Oberlindach, 3038 Kirchlindach 

 244     Bern Molkereischule Rutti, 3052 Zollikofen 

 245     Kaserei, 3044 Saeriswil 

 246     Kaserei Schonbrunnen, 3068 Utzigen 

 247     Versuchskaserei, 3043 Uettligen 

 250     Kaserei Schaechli, 3068 Utzigen 

 264     Kaserei, 3298 Oberwil B/Bueren 

 267     Kaserei Jegerlehner, 3251Wengi B.Bueren 

 275     Kaserei, 3412 Heimiswil 

 279     Kaserei, 3423 Ersigen 

 280     Kaserei Ferrenberg, 3474 Ruedisbach 

 281     Kaserei Friesenberg, 3464 Schmidigen-M.Weg 

 282     Kaserei Fuhren, 3472 Wynigen 

 286     Kaserei, 3413 Kaltacker 

 289     Kaserei, 3325 Hettiswil 

 290     Kaserei, 3324 Hindelbank 

 291     Kaserei Hirsegg, 3416 Affoltern I/E 

 292     Kaserei Hochstetten, 3429 Hochstetten 

 296     Kaserei, 3422 Kirchberg 

 298     Kaserei Willadingen, 3425 Koppigen 

 300     Kaserei Thorberg, 3326 Krauchthal 

 303     Kaserei, 3424 Niederoesch 

 305     Kaserei Wuthrich, 3474 Ruedisbach 

 357     Kaserei, 3256 Dieterswil 

 359     Kaserei, 3313 Bueren Zum Hof 

 361     Kaserei, 3306 Etzelkofen 

 363     Kaserei, 3308 Grafenried 

 364     Kaserei, 3303 Jegenstorf 

 367     Kaserei, 3317 Limpach 

 369     Kaserei, 3317 Muelchi 

 372     Kaserei, 3251 Wengi B/Bueren 

 375     Kaserei, 3427 Utzenstorf 

 390     Kaserei, 3508 Arni 

 392     Kaserei, 3674 Bleiken 

 400     Kaserei, 3503 Gysenstein 

 406     Kaserei, 3507 Biglen 

 419     Kaserei Reutegraben, 3531 Oberthal 

 421     Kaserei, 3078 Richigen 

 432     Kaserei Herrmann, 3076 Worb 

 441     Kaserei, 3204 Frauenkappelen 

 453     Kaserei Spengelried, 3204 Rosshaeusern 

 454     Kaserei, 3179 Kriechenwil 

 515     Kaserei Bach, 3096 Oberbalm 

 516     Kaserei Baumgarten, 3088 Rueggisberg 

 519     Kaserei Dornacker, 3088 Rueggisberg 

 520     Kaserei, 3124 Belpberg 

 525     Kaserei, 3089 Hinterfultigen 

 526     Kaserei, 3126 Kaufdorf 

 527     Kaserei Kirchdorf, 3116 Kirchdorf 

 529     Kaserei Kuhlewil, 3086 Zimmerwald 

 530     Kaserei Langacker, 3088 Rueggisberg 

 533     Kaserei Muhledorf, 3116 Kirchdorf 

 534     Kaserei, 3087 Niedermuhlern 

 535     Kaserei Noflen, 3116 Kirchdorf 

 536     Kaserei Oberblacken, 3087 Niedermuhlern 

 537     Kaserei Oberbutschel, 3088 Rueggisberg 

 538     Kaserei, 3132 Riggisberg 

 539     Kaserei Jost, 3088 Rueggisberg 

 540     Kaserei, 3099 Rueti Bei Riggisberg 

 545     Kaserei Dorf, 3665 Wattenwil 

 546     Kaserei Weier, 3664 Burgistein 

 547     Kaserei, 3086 Zimmerwald 

 558     Kaserei, 3553 Gohl 

 561     Kaserei Haleschwand, 3535 Schuepbach 

 563     Kaserei, 3537 Eggiwil 

 568     Kaserei Hupfenboden, 3555 Trubschachen 

 569     Kaserei Ilfis, 3550 Langnau 

 572     Kaserei Langenbach, 3543 Emmenmatt 

 578     Kaserei Muhlekehr, 3556 Trub 

 579     Kaserei, 3534 Signau 

 581     Kaserei Nesselgraben, 3433 Schwanden 

 584     Kaserei, 3618 Suederen 

 587     Kaserei, 3538 Roethenbach 

 592     Kaserei, 3535 Schuepbach 

 594     Kaserei Thal, 6197 Schangnau 

 597     Kaserei Twaren, 3556 Trub 

 598     Kaserei Unterfrittenbach, 3436 Zollbrueck 

 599     Kaserei Wald, 6197 Schangnau 

 607     Kaserei, 3183 Albligen 

 610     Kaserei, 3153 Rueschegg-Gambach 

 615     Kaserei, 3158 Guggisberg 

 616     Kaserei, 3156 Riffenmatt 

 619     Kaserei, 3152 Mamishaus 

 630     Kaserei, 3633 Amsoldingen 

 631     Kaserei, 3638 Blumenstein 

 638     Kaserei Schoni, 3615 Heimenschwand 

 642     Kaserei Kreuzweg, 3616 Schwarzenegg 

 643     Kaserei Kreuzweg, 3614 Unterlangenegg 

 644     Kaserei Langenacker, 3615 Heimenschwand 

 649     Kaserei Brauchern, 3616 Schwarzenegg 

 652     Kaserei Ried, 3614 Unterlangenegg 

 655     Kaserei Scheidweg, 3615 Heimenschwand 

 661     Kaserei, 3623 Teuffenthal 

 664     Kaserei, 3635 Uebeschi 

 668     Kaserei Wangelen, 3615 Heimenschwand 

 674     Schau Kaserei, 3416 Affoltern I/E 

 675     Kaserei Benzenberg, 3439 Ranflueh 

 676     Kaserei Bolzisberg, 3432 Luetzelflueh 

 679     Kaserei Durrenbuhl, 4954 Wyssachen 

 681     Kaserei Hinterdorf, 4952 Eriswil 

 682     Kaserei Vorderdorf, 4952 Eriswil 

 688     Kaserei Gehrisberg, 4954 Wyssachen 

 695     Kaserei, 3463 Haeusernmoos 

 696     Kaserei Hintertalgraben, 3513 Bigenthal 

 698     Kaserei Horn, 3462 Weier I/E 

 699     Kaserei Hubbergschachen, 3464 Schmidigen-m.weg 

 701     Kaserei Kramershaus, 3453 Heimisbach 

 703     Kaserei Lugenbach, 3457 Wasen 

 706     Kaserei Mannshaus, 4954 Wyssachen 

 715     Kaserei Ratschen, 4950 Huttwil 

 716     Kaserei, 3417 Rueegsau 

 719     Kaserei, 3454 Sumiswald 

 720     Kaserei, 3452 Gruenenmatt 

 724     Kaserei Thal, 3453 Heimisbach 

 725     Kaserei Tschappel, 4950 Huttwil 

 736     Kaserei, 4536 Attiswil 

 738     Kaserei Dornegg, 3367 Thorerigen 

 741     Kaserei, 3365 Grasswil 

 748     Kaserei, 4538 Oberbipp 

 750     Kaserei Hodel, 3476 Oschwand 

 752     Kaserei, 3373 Rothenbach 

 754     Kaserei, 3364 Seeberg 

 755     Kaserei Stauffenbach, 3367 Thoerigen 

 761     Kaserei, 3374 Wangenried 

 763     Kaserei, 4704 Niederbipp 

 991     Kaserei, 3285 Galmiz 

 1002     Kaserei, 3216 Ried B. Kerzers 

 1012     Kaserei Bagewil, 3184 Wuennewil 

 1013     Kaserei Benewil, 1715 Alterswil 

 1014     Kaserei Blattishaus, 3182 Ueberstorf 

 1017     Kaserei Bundtels, 3186 Duedingen 

 1027     Kaserei, 1714 Heitenried 

 1045     Kaserei Romerswil, 1717 St. Ursen 

 1047     Kaserei, 1734 Tentlingen 

 1049     Kaserei Brunner, 3182 Ueberstorf 

 1050     Kaserei Wengliswil, 1715 Alterswil 

 1590     Kaserei, 4585 Biezwil 

 1592     Kaserei, 4586 Buchegg 

 1598     Kaserei, 3254 Messen 

 1602     Kaserei, 3253 Schnottwil 

 1019     Kaserei, 3186 Dudingen 

 1034     Kaserei, 1713 St. Anstoni 

 1727     Kaserei Giessen, 8717 Benken 

 1728     Kaserei Halden, 8717 Benken 

 1730     Kaserei, 8722 Kaltbrunn 

 1822     Kaserei, 8646 Wagen 

 2878     Kaserei, 8915 Hausen A/Albis 

 2880     Kaserei, 8933 Maschwanden 

 2909     Kaserei Baretswil, 8344 Baeretswil 

 2912     Kaserei Binzikon, 8627 Grueningen 

 2920     Kaserei, 8340 Hinwil 

 2939     Kaserei Diesenwaldsberg, 8344 Baeretswil 

 2945     Kaserei, 8342 Wernetshausen 

 2963     Kaserei, 8634 Hombrechtikon 

 2973     Kaserei, 8320 Fehraltorf 

 2982     Kaserei Schalchen, 8492 Wila 

 2984     Kaserei, 8308 Illnau 

 2986     Kaserei, 8321 Wildberg 

 567     Kaserei, 4703 Kestenholz 

 580     Kaserei, 4719 Ramiswil 

 582     Kaserei, 4716 Welschenrohr 

 725     Kaserei, 8717 Benken 

 745     Kaserei, 9304 Bernhardzell 

 746     Kaserei Edliswil, 9205 Waldkirch 

 749     Kaserei Engetschwil, 9202 Gossau 

 1757     Kaserei Mooshub, 9205 Waldkirch 

 1760     Kaserei Ronwil, 9205 Waldkirch 

 1763     Kaserei Schontal, 9304 Bernhardzell 

 1765     Kaserei Wiedenhub, 9205 Waldkirch 

 1799     Kaserei Burg, 8732 Neuhaus 

 1803     Kaserei, 8737 Gommiswald 

 1829     Kaserei, 9312 Haeggenschwil 

 1845     Kaserei, 9602 Bazenheid 

 1851     Kaserei Dietschwill, 9533 Kirchberg 

 1853     Kaserei, 9612 Dreien 

 1933     Kaserei, 9473 Gams 

 1940     Kaserei Bachigen, 9202 Gossau 

 1952     Kaserei Obere Hutte, 9203 Niederwil 

 1962     Kaserei, 9552 Bronschhofen 

 1966     Kaserei, 9526 Zuckenriet 

 1975     Kaserei Uetz, 9322 Egnach 

 1980     Kaserei, 8593 Kesswil 

 1987     Kaserei Sommeri, 8580 Sommeri 

 1988     Kaserei Sonnenberg, 8580 Amriswil 

 1990     Kaserei, 9314 Steinebrunn 

 1998     Kaserei, 9220 Bischofszell 

 1999     Kaserei Buchackern, 8586 Erlen 

 2003     Kaserei, 9225 St. Pelagiberg 

 2004     Kaserei Hagenwil, 8580 Hagenwil 

 2014     Kaserei, 8578 Neukirch A. thur 

 2016     Kaserei, 8587 Oberraach 

 2017     Kaserei Olmerswil, 8578 Neukirch A. thur 

 2018     Kaserei Raeuchlisberg, 8580 Hagenwil 

 2020     Kaserei Riedt-Wilen, 8588 Zihlschlacht 

 2025     Kaserei, 9215 Schoenenberg 

 2028     Kaserei, 9225 Wilen-Gottshaus 

 2034     Kaserei, 8255 Schlattingen 

 2039     Kaserei, 8524 Buch B/Frauenfield 

 2046     Kaserei Herten, 8500 Frauenfield 

 2049     Kaserei, 8546 Islikon 

 2051     Kaserei, 9548 Matzingen 

 2052     Kaserei Mettendorf, 8553 Huettlingen 

 2054     Kaserei, 9507 Stettfurt 

 2056     Kaserei, 8512 Thundorf 

 2057     Kaserei, 8524 Uesslingen 

 2064     Kaserei, 8595 Altnau 

 2069     Kaserei, 8594 Guettingen 

 2070     Kaserei Hattenhausen, 8557 Lipperswil 

 2072     Kaserei Oetti, 8574 Illighausen 

 2074     Kaserei, 8564 Engwilen 

 2085     Kaserei Affeltrangen, 9556 Affeltrangen 

 2091     Kaserei, 9502 Braunau 

 2093     Kaserei Dussnang, 8374 Dussnang 

 2099     Kaserei Hittingen, 9502 Braunau 

 2110     Kaserei, 9506 Lommis 

 2115     Kaserei Oberhausen, 9502 Braunau 

 2118     Kaserei Remensberg, 9514 Wuppenau 

 2119     Kaserei, 9532 Rickenbach B. Wil 

 2125     Kaserei, 8577 Schoenholzerswilen 

 2126     Kaserei Schurten, 8374 Dussnang 

 2130     Kaserei, 9546 Tuttwil 

 2135     Kaserei Wetzikon, 8513 Lustorf 

 2137     Kaserei, 9514 Wuppenau 

 2139     Kaserei Zinggen, 8374 Dussnang 

 2143     Kaserei Ammenhausen, 8506 Lanzenneunforn 

 2144     Kaserei Dettighofen, 8506 Lanzenneunforn 

 2146     Kaserei Fischbach, 8557 Raperswilen 

 2151     Kaserei, 8508 Homburg 

 2152     Kaserei, 8507 Hoerhausen 

 2158     Kaserei, 8555 Muellheim 

 2159     Kaserei, 8505 Pfyn 

 2160     Kaserei Seelwiesen, 8507 Hoerhausen 

 2165     Kaserei, 8515 Amlikon 

 2166     Kaserei, 8586 Andwil 

 2169     Kaserei, 8514 Bissegg 

 2175     Kaserei, 8566 Dontnacht 

 2176     Kaserei Engelswilen, 8566 Dontnacht 

 2178     Kaserei Graltshausen, 8572 Berg 

 2184     Kaserei, 8558 Raperswilen 

 2186     Kaserei, 9503 Stehrenberg 

 2188     Kaserei Leutmerken, 8514 Bissegg 

 2189     Kaserei, 8562 Maerstetten-Dorf 

 2192     Kaserei, 8576 Mauren 

 2193     Kaserei Jacob, 9517 Mettlen 

 2194     Kaserei Moos, 8575 Buerglen 

 2195     Kaserei, 9562 Maerwil 

 2196     Kaserei, 8584 Opfershofen 

 2197     Kaserei, 9563 Schmidshof 

 2198     Kaserei Reuti, 9517 Mettlen 

 2202     Kaserei Wagerswil, 8557 Lipperswil 

 1165     Kaserei Bramegg, 6162 Rengg 

 1167     Kaserei, 6112 Doppleschwand 

 1168     Kaserei, 6163 Ebnet 

 1170     Kaserei, 6162 Entlebuch 

 1177     Kaserei, 6166 Hasle 

 1183     Kaserei Landbrucke, 6170 Schuepfheim 

 1184     Kaserei Lehn, 6182 Feldmoos 

 1185     Kaserei, 6113 Romoos 

 1188     Kaserei Oberberg, 6170 Schuepfheim 

 1195     Kaserei Scharlig, 6196 Marbach 

 1198     Kaserei Dorf, 6170 Schuepfheim 

 1212     Kaserei Unterdorf, 6294 Ermensee 

 1213     Kaserei, 6274 Eschenbach 

 Tilsiter osterier 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

 549     Kaserei Sonnenberg, 9527 Niederhelfenschwil 

 301     Kaserei, 8345 Adetswil 

 302     Kaserei, 8634 Hombrechtikon 

 306     Kaserei Egligen, 8638 Goldingen 

 310     Kaserei Herrgass, 8634 Hombrechtikon 

 311     Kaserei Mulruti, 8636 Wald 

 313     Kaserei Hof-Ernetswil, 8725 Ernetswil 

 314     Kaserei Hof-Neuthal, 8344 Baretswil 

 316     Kaserei Kleinbaretswil, 8498 Gibseil-Ried 

 320     Kaserei Warthausen, 8718 Schanis 

 325     Kaserei Rieden, 8739 Rieden 

 327     Kaserei Ruttiberg, 8723 Rufi-Schanis 

 329     Kaserei Seelmatten, 8488 Turbenthal 

 331     Kaserei, 8476 Unter-Stammheim 

 334     Kaserei, 8492 Wila 

 336     Kaserei Wolfen, 8499 Sternenberg 

 401     Kaserei, 2942 Alle 

 505     Kaserei Bragg, 9602 Bazenheid 

 510     Kaserei Dottenwil, 9123 Nassen 

 512     Kaserei Eggsteig, 9534 Gahwil 

 525     Kaserei Kramen, 9652 Neu St. Johann 

 529     Kaserei Krummenschwil, 9643 Krummenau 

 530     Kaserei, 9614 Libingen 

 539     Kaserei Neuwies, 9601 Lutisburg-Station 

 546     Kaserei Rislen, 9512 Rossruti 

 558     Kaserei Zwieseln, 9614 Libingen 

 603     Kaserei, 8363 Bichelsee 

 604     Kaserei Buch, 9562 Marwil 

 610     Kaserei, 8559 Fruthwilen 

 612     Kaserei, 8585 Happerswil 

 613     Kaserei, 8535 Herdern 

 617     Kaserei Holzhof, 8514 Bisseg 

 618     Kaserei, 9515 Hosenruck 

 620     Kaserei, 8506 Lanzenneunforn 

 625     Kaserei, 9545 Wangi-Waldegg 

 631     Kaserei, 9543 St. Margrethen 

 637     Kaserei, 8534 Weiningen 

 644     Kaserei Gupfen, 8372 Wiezikon B. Sirnach 

 645     Kaserei, 8362 Balterswil 

 646     Kaserei Sonnenthal, 8374 Oberwangen 

 651     Kaserei Biessenhofen, 8580 Amriswil 

 Oste-virksomheder 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

        Christian Golay; Fab. VMO, 1343 Les Charbonniers 

        Bern. Molkereischule Rutti, 3052 Zollikofen 

        Kaserei, 3553 Gohl 

        Kaserei Thal, 6197 Schangnau 

        Fromagerie, 2612 Cormoret 

        Fromagerie, 2725 Le Noirmont 

        Fromagerie, 2680 Romont 

        Fromagerie, 1676 Chavannes-Forts 

        Institut Agricole, 1725 Posieux 

        Fromagerie, 1696 Vuisternens-en-o. 

        Le Moleson SA, 1693 Orsonnens 

        Fromagerie, 2717 Fornet-Dessous 

  75     Fabr. de VMO, 1188 Gimel 

  61     Fromagerie VMO; gruyere, 1124 Gollion 

        Fromagerie, 1424 Champagne 

  20     Fabr. de VMO, 1348 Le Brassus 

  8     Rochat Jean-Michel, 1343 Les Charbonnieres 

  40     Fabr. de VMO, 1345 Le Lieu 

  14     Fabr. de VMO, 1347 Le Sentier 

  74     Fabr. de VMO, 1115 Vullierens 

        Molkerei/Kaserei, 3778 Schonried 

  14     Kaserei Leuenberger, 3373 Heimenhausen 

 114     Kaserei Schupbach, 3294 Buren 

 159     Kaserei St. Niklaus, 3425 St. Niklaus-Koppigen 

 161     Fromagerie Von Buren, 2613 Villeret 

 319     Laiterie Maurer, 2606 Corgemont 

  15     Kaserei Wackerschwend, 3476 Oschwand 

        Fromagerie Delessert, 1795 Courlevon 

        Kaserei Niederhaus, 8498 Gibswil 

        Kaserei Odermatt, 7460 Savognin 

        Kaserei Buhl, 8498 Gibswil 

 204     Burger Kase AG, 7204 Untervaz 

 212     Kaserei Bettswil, 8344 Baretswil 

        Kaserei Mittelalbis, 8915 Hausen a. A. 

        Molkerei Hutten, 8825 Hutten 

        Kaserei Erlen, 8832 Wollerau 

        Kaserei Hitz, 9215 Buhwil 

        Kaserei Oberscchlatt, 8418 Oberschlatt 

        Fromagerie, 2712 Le Fuet 

 705     Aro-Ag, 9534 Gahwil 

 707     Kaserei Stofel, 9657 Unterwasser 

 713     Kaserei Linden (santis), 9202 Gossau 

        Kaserei Furrer, 9602 Muselbach 

        Stiftung Kartause Ittingen, 8532 Warth 

        Chashutte, 9220 Bischofszell 

        Stahl Kase AG, 8573 Siegershausen 

        Fromagerie, 1936 Verbier 

        Kaserei, 3901 Simplon-Dorf 

        Kaserei, 3911 Ried-Brig 

        Ecole de fromagerie et d'industrie, 1510 Moudon 

  30     Fabr. de VMO/G. Parisod, 1317 Orny 

        Kaserei Loreto, 6463 Burglen 

        WeichKaserei Styger, 6422 Steinen 

        Kaserei Breiten (Baer), 6403 Kussnach a. R. 

 607     Gebr. E. + H. Odermatt, 6383 Dallenwil 

 608     Kaserei Bitzighofen (Seiler), 6060 Sarnen 

 Ostehandlere 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

        Rutz Kase AG, Hofstetterstrasse 14, 9303 Wittenbach 

        Kasehandel E. Dorig AG, Unterdorf, 9107 Urnasch 

        Kasehandlung Kurt Wehrli, Thaler Stasse 26, 9410 Heiden 

        Alois Koch AG, Webern-Ebni, 9108 Gonten 

        Sutter-Fuster AG, Industriestrasse 2, 9050 Appenzell 

        Zuger AG, Rutistrasse, 9050 Appenzell 

        Miba Kaseabteilung, St. Jakobsstrasse 191, 4002 Basel 

        Lemann & Cie, Hohgantweg 2, 3550 Langnau I/E 

        Intermilch AG Bern, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundingen 

        Gebruder Joost AG, Dorfbergstrasse 3, 3550 Langnau I/E 

        Milka Kase AG, Buchmattstrasse 15, 3400 Burgdorf 

        Goldbach & Roth AG, Langnaustrasse 16, 3432 Lutzelfluh- 

        Goldbach 

        Roethlisberger & Sohn AG, Bahnhofstrassse 34, 3550 

        Langnau 

        Roethlisberger AG, Bahnhofstrasse 27, 3360 

        Herzogenbuchsee 

        Farner & Co AG, Guterstrasse 13, 4900 Langenthal 

        Burgi & Co AG, Zurichstrasse 9, 3052 Zollikofen 

        Burki & Cie AG, Eigerstrasse 12, 3000 Bern 14 

        Swisspack, Lochbachstrasse 86, 3400 Burgdorf 

        Coop Schweiz, Kasezentrum, 3422 Kirchberg 

        Emmental AG, Schlosslistrasse 12, 3052 Zollikofen 

        Probst & Co AG, Oberstrasse 3a, 3550 Langnau I/E 

        Geiser & Schmutz AG, Langenthalstrasse 69, 4912 

        Aarwangen 

        Gerber Alfred AG, Postfach 1113, 3601 Thun 

        Casexpack AG, Buchmattstrasse 100, 3400 Burgdorf 

        Mifroma SA, 1670 Ursy 

        Von Muhlenen AG, Bonnstrasse, 3186 Dudingen 

        Magnenat & Cie SA, Case Postale 410, 1630 Bulle 

        Fromage Gryere, Rue de l'industrie 1, 1630 Bulle 

        Toni Glarus Kasespezialitaten, Ygruben 9, 8750 Glarus 

        Burki Peter AG, Industriestrasse 5, 6002 Luzern 

        Emmental AG, St. Karli-Strasse 29, 6000 Luzern 11 

        Refa Weichkase AG, Postfach 123, 6212 Kaltbach 

        Muther & Cie AG, 6170 Schupfheim 

        Lutolf AG, Bahnhofstrasse, 6244 Nebikon 

        Mathis & Thurig AG, Muhlacher, 6024 Hildisrieden 

        Hardegger J., Poststrasse, 9243 Jonschwil 

        Santis Kase AG, Industriestrasse 135, 9202 Gossau 

        Traber Kase AG, Seefeldstrasse 10, 9533 Kirchberg 

        Schmitt Walter AG, Kasehandel, 9562 Marwil 

        Alpgold, rue lle Falcon 5, 3960 Sierre 

        Christian Golay; Fab. VMO, Au Chalet, 1343 Les 

        Charbonnieres 

        Fromco SA Moudon, Route de Siviriez, 1510 Moudon 

        Margot William, Route de Lausanne 21, 1401 Yverdon 

        Lustenberger & Durst AG, Langruti Hunenberg, 6330 Cham 

        Josef Gander & Sohne AG, Postfach 164, 6330 Cham 

        Toni Zurich Kasespezialitaten, Forlibuckstrasse 109, 

        8021 Zurich 

        Roth O. & Co AG, Wermatswilerstrasse 8, 8610 Uster 

        Chas Vreneli AG, Munsterhof 7, 8001 Zurich 

        Burgi & Co AG/Orsonnens, Pres de la Croix, 1693 

        Orsonnens 

        Zingg & Co AG, Buchmattstrasse 13, 3400 Burgdorf 

        Emmental AG, St. Jakobstrasse 191, 4002 Basel 2 

        Kasereifungslager Weinfelden, Untere Au, 8570 

        Weinfelden 

        Toni Bundner Kasehandel, Muhlestrasse 2, 7302 Landquart 

        Affineur VMO/P.-A. Mean, Affineur, 1423 Villars-Burquin 

 Forarbejdningsvirksomheder 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

        Fromalp AG, Zurichstrasse 9, 3052 Zollikofen 

        Tiger Kase AG, Bahnhofstrasse 32, 3550 Langnau 

        Zingg Schatchtelkasefabrik AG, Gartenstadtstrasse 8, 

        3097 Liebefeld 

        Chalestrasse 1, Allmendstrasse 1, 3602 Thun 

        Gerberkase AG, Allmendstrasse 1, 3602 Thun 

        Intermilch AG, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundingen 

        Societe des produits Nestle SA, Hirz Frischprodukte, 

        8816 Hirzel 

        Emmi Milch AG, Stationsstrasse 21, 6252 Dagmarsellen 

        Cremo SA, Moncor 6, 1701 Fribourg 

        Emmi Frischprodukte, 6020 Emmen 

        Aargauer Zentralmolkerei, Helgenfeld, 5034 Suhr 

        Schweiz Milchgesellschaft, 6280 Hochdorf 

        Intermilch Thun, Schwabisstrasse 40, 3631 Thun 

        Milval fromagerie, Rue de l'envers 16, 2610 St. Immer 

        Emmi Kase AG, Habsburgstrasse 12, 6002 Luzern 

        Emmi, Kaserei Sarnen AG, 6060 Sarnen 

        Emmi; From Fresh AG, 6212 Kaltbach 

        Geska Zigerfabrik, 8868 Oberurnen 

        Niedermann-Kase AG, Wilerstrasse 60, 9602 Bazenheid 

        Toni AG, 8021 Zurich 

        Toni Kaserei Landquart, Muhlerstrasse 2, 7302 Landquart 

        Toni Kaserei Wangen, Muhlerstrasse 21, 8855 Wangen 

        Orlait Centrale laitiere, 1522 Lucens 

        Fleuron SARL, 1522 Lucens 

        Orlait SA, Petit Flon, 1052 Mont-sur-lausanne 

        Baer Weichkaserei AG, Bahnhofstrasse 63, 6403 

        Kussnacht A.R. 

        Butterzentrale Gossau, Stadtbuhlstrasse 2, 9202 Gossau 

        Butterzentrale Luzern, Landenbergstrasse 3, 6002 Luzern 

        Santis Milchpulver AG, 8583 Sulgen 

        Laiteries Reunies Geneve, Case 1055, 1211 Geneve 

Bilag 15

 

 »Bilag 49 

 Mejerivirksomheder i Tjekkiet 

 godkendt til eksport af varmebehandlede mælkeprodukter1) til Danmark 

 Aut.nr.   Navn, adresse 

 CZ 01     Danone, Benesov 

 CZ 02     Jihoceske mlekarny a.s., Ceske Budejovice 

 CZ 03     Milkos Strakonice 

 CZ 04     Mlekarna Klatovy a.s., Klatovy 

 CZ 05     Lacrum Brno, Brno2) 

 CZ 06     Milpa Pardubice a.s. 

 CZ 07     Mlekarna Hlinsko s.r.o., Hlinsko v. Cechach 

 CZ 08     Olma Olomouc s.p., Olomouc 

 CZ 10     Mlekarna Ströbro a.s., Ströbro 

 CZ 11     Mlekarna Ceska Löpa, Ceska Löpa 

 CZ 16     Jihoceske mlekarny a.s., Jindrichuv Hradec 

 CZ 17     PMV Zabreh a.s., Zabreh na Morave 

 CZ 208    Jihoceske mlekarny a.s., Madeta Plana n. L. 

 CZ 217    Jihoceske mlekarny a.s., Prachatice2) 

 CZ 220    Mlekarna Olesnice, RDM, Olesnice na Morave2) 

 CZ 221    Jaromericka mlekarna a.s., Jaromerice n. Rokyt2) 

 CZ 222    Tipafrost, Treböc2) 

 CZ 223    Zeletavska syrarna a.s., Zeletava2) 

 CZ 224    Promil s.p., N. Bydzov 

 CZ 225    Pragolaktos a.s., Praha-Kyje2) 

 CZ 227    Nero Blucina s.r.o., Blucina 

 CZ 406    Mlekarna Louny s.r.o., Louny2) 

 CZ 409    Prom s.r.o. Klatovy tav. syru Velky, Valtinov2) 

 CZ 507    Nutricia Mlecna vyziva a.s., Opocno 

 CZ 508    PMV Zabreh a.s., Zabreh na Morave 

 CZ 602    Jihlavske mlekarny a.s., Jihlava 

 CZ 604    Znojemske mlekarny a.s., Znojmo 

 CZ 615    Jihoceske mlekarny a.s., Madeta Röpec 

 CZ 616    Sumavske mlekarny Otava, Zichovice2) 

 CZ 617    V.O.D.P. s.r.o. mlekarna, Plzen2) 

 CZ 618    Lacrum Hodonön TPK s.r.o., Hodonin2) 

 CZ 705    Mlekarna Kunön a.s.2) 

 CZ 707    JeM a.s. Bruntal zavod, Jesenök2) 

 ------------------------------------- 

 • 1) Varmebehandlet mælk og mælkeprodukter samt mælkepulver.
 • 2) Ikke mælkepulver.«
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens beslutning 95/340, EF-Tidende 1995 L 200, s. 38, Kommissionens beslutning 95/342, EF-Tidende 1995 L 200, s. 50 og Kommissionens beslutning 93/343, EF-Tidende 1995 L 200, s. 52.