Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Orientering om ændring af den kommunale ejendomsskattelov


Den 3. jan. 1996

Til samtlige kommuner 2. økonomiske kontor

og amtskommuner 1995/1402-18 cw/br

Orientering om ændring af den kommunale ejendomsskattelov.

Resume: Den amtskommunale grundskyldpromille for produktionsjorden til landbrugs- og lign. ejendomme er fra 1996 nedsat til 5,7.

Samtidig bortfalder de indbetalinger, kommunerne hidtil har foretaget til staten af en del af den amtskommunale grundskyld af disse ejendomme (de såkaldte »landbrugets promillefonde«).

1. Ændringsloven.

Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990 med senere ændringer) er blevet ændret ved lov nr. 381 af 14. juni 1995.

Ændringsloven er gengivet i bilaget til dette orienteringsbrev.

Ifølge ændringslovens § 2, stk. 1, fastsætter indenrigsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

I medfør af denne bestemmelse er det ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 11. december 1995 bestemt, at loven træder i kraft den 1. januar 1996.

2. Baggrund. Ændringsloven er et led i en »lovpakke«, som også omfatter en lov om indførelse af en pesticidafgiftog en lov om ændring af landbrugsordninger.

Denne »lovpakke« har været forelagt EU-Kommissionen til godkendelse, fordi der er et vist element af statsstøtte i »pakken«.

Kommissionen har godkendt ordningen i slutningen af november 1995, hvilket er årsagen til, at ændringen af ejendomsskatteloven først har kunnet sættes i kraft i december 1995.

Indenrigsministeriet har i forbindelse med Kommissionens godkendelse underrettet Kommunernes Landsforening herom med henblik på den administrative opfølgning af lovændringen (udskrivning af ejendomsskattebilletterne for de berørte ejendomme).

3. Indholdet af lovændringen.

3.1. Nedsættelse af den amtskommunale grundskyld af landbrugsejendomme.

Den amtskommunale grundskyldpromille nedsættes fra og med 1996 til 5,7 for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. Det afgørende i denne forbindelse er, om en ejendom ved den offentlige vurdering er blevet henført under en af disse benyttelser. Nedsættelsen af den amtskommunale grundskyldpromille til 5,7 for disse ejendomme gælder for den samlede afgiftspligtige grundværdi med fradrag af den afgiftspligtige grundværdi, der er fastsat for stuehuset med tilhørende grund og have. Det svarer til det grundlag, som bidraget til statskassen, jf. punkt 3.2 nedenfor, beregnes af i dag.

Den resterende del af den afgiftspligtige grundværdi for de pågældende ejendomme er omfattet af de almindelige regler i den kommunale ejendomsskattelovs § 5, stk. 1, om en amtskommunal grundskyldpromille på 10. Dvs. der skal svares 10 promille i amtskommunal grundskyld af den afgiftspligtige grundværdi, der er fastsat for den enkelte ejendoms stuehus med tilhørende grund og have.

3.2. Bortfald af indbetalinger til statskassen.

Ændringsloven indebærer, at de hidtidige regler i ejendomsskattelovens § 5, stk. 2 og 3, ophæves.

Ifølge disse regler indbetaler kommunerne en del (4,3 promille af den afgiftspligtige grundværdi for produktionsjorden) af den amtskommunale grundskyld af landbrugs- og lign. ejendomme til statskassen (de såkaldte »landbrugets promillefonde«).

Disse indbetalinger er således bortfaldet - ligeledes med virkning fra og med 1996.

Da indbetalingsterminerne er 10. april og 10. oktober, bliver der således ikke tale om flere indbetalinger efter de hidtidige regler.

3.3. Ophævelse af refusionsregel i ejendomsskattelovens § 29 A.

Efter nævnte paragraf ydes der efter nærmere regler godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone, for en del af den kommunale og amtskommunale grundskyld, der har været svaret af ejendommen, mens den lå i byzone. Den samlede godtgørelse udbetales til ejeren af vedkommende kommune. Kommunen har imidlertid krav på, at statskassen (Landbrugs- og Fiskeriministeriet) refunderer den del af godtgørelsen, der vedrører amtskommunal grundskyld, der er indbetalt til statskassen.

Efter den hidtil gældende regel afregnes denne refusion ved, at kommunen modregner sit refusionskrav ved førstkommende indbetaling af amtskommunal grundskyld til statskassen. Da disse indbetalinger bortfalder med virkning fra og med 1996, jf. punkt 3.2. ovenfor, vil denne modregning ikke længere kunne praktiseres.

Det har ført til, at der ved ændringsloven er sket en ophævelse af bestemmelsen i den kommunale ejendomsskatteloves § 29 A, stk. 7, 2. pkt., som indeholder hjemlem for de nævnte refusionskrav.

Kommunerne vil herefter over for vedkommende amtskommune kunne modregne hele den del af en samlet grundskyldsgodtgørelse, som vedrører amtskommunal grundskyld, altså - i modsætning til hidtil - også den del af den amtskommunale grundskyld, der eventuelt er blevet indbetalt til statskassen.

Med venlig hilsen

Birte Weiss

/Niels Jørgen Mau

Bilag.

Lov nr. 381 af 14. juni 1995

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

Redaktionel note
  • Orienteringen vedrører lov nr. 381 af 14. juni 1995 vedrørende nedsættelse af den amtskommunale grundskyldpromille for produktionsjorden til landbrugs- og lign. ejendomme