Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om konvention mellem Danmark og Israel om social sikring


INDHOLD

 

 Indledning                      Pkt. 1. 

 ALMINDELIGE BESTEMMELSER - DEFINITIONER 

 Område                           2. 

 Lovgivning                         3. 

 Personkreds                        4. 

 Ligebehandling                       5. 

 HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE 

 Hovedregel                         6. 

 Undtagelser                        7. 

 Udsendte arbejdstagere                   8. 

 Forlængelse af udsendelsen                 9. 

 Transportarbejdere                    10. 

 Søfolk mfl.                        11. 

 Offentligt ansatte                    12. 

 Familiemedlemmer                     13. 

 Diplomater mfl.                      14. 

 Aftaler                          15. 

 DE ENKELTE YDELSER 

 Pensioner                         16. 

 Ydelser efter dansk lovgivning 

 Israelske statsborgere med bopæl i Danmark        17. 

 Israelske statsborgere med bopæl i Israel         18. 

 Forhøjelse af førtidspension               19. 

 Danske statsborgere med bopæl i Israel          20. 

 Forskellige bestemmelser om 

 udbetaling af dansk pension                21. 

 Opgørelse af beskæftigelsesperioder            22. 

 Forholdet til pensionslovens § 8             23. 

 Bopælsperioder før 1. april 1957             24. 

 Behandling af ansøgning om pension            25. 

 Ansøgning om israelsk pension fra en 

 person, der bor i Danmark                 26. 

 Ansøgning om dansk pension fra en person, 

 der bor i Israel                     27. 

 Ydelser efter lov om ATP                 28. 

 Ydelser ved fødsel 

 Naturalydelser                      29. 

 Kontantydelser                      30. 

 Familieydelser 

 Børnefamilieydelse, ordinært 

 og ekstra børnetilskud                  31. 

 Særligt børnetilskud                   32. 

 Ophold i andet land end beskæftigelseslandet mv.     33. 

 Ydelser ved arbejdsskade og erhvervssygdomme 

 Generelle bestemmelser                  34. 

 Akut sygdomsbehandling                  35. 

 Anden sygdomsbehandling                  36. 

 Begravelseshjælp                     37. 

 OVERGANGSREGLER OG FORSKELLIGE BESTEMMELSER 

 Overgangsbestemmelser                   38. 

 Udbetaling af ydelser                   39. 

 Tilbageholdelse af ydelser                40. 

 Administration og klageadgang               41. 

 ------------------------------------------------------------------- 

INDLEDNING

     1. Der er den 3. juli 1995 indgået en konvention om social sikring mellem Danmark og Israel. Konventionen træder i kraft den 1. april 1996.

Ved konventionen er der indgået aftale om koordinering af anvendelse af de to landes lovgivning om social sikring inden for de lovområder, som konventionen vedrører.

Konventionen sikrer, at de personer, som omfattes af konventionen, bliver omfattet af lovgivningen i de to lande på lige vilkår, med mindre andet bestemmes i særlige regler herom.

Konventionen giver bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension, der er optjent ret til i de to lande, når der er bopæl i et af landene.

Der er til konventionen indgået en administrativ aftale om gennemførelse af konventionen. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med konventionen. Konventionen og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Desuden er der udarbejdet en blanketsamling, som skal anvendes ved administration af konventionen. En oversigt over blanketterne og deres anvendelse er optrykt som bilag.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER - DEFINITIONER - KONVENTIONENS AFSNIT I

Område - Konventionens art. 1, bogstav b)

     2. Konventionen anvendes inden for dansk og israelsk område.

Ved dansk område forstås efter konventionen Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Ved israelsk område forstås Staten Israels territorium.

Lovgivning - Konventionens art. 2

     3. Konventionen finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

 

 a.  Offentlig sygesikring 

 b.  Sygehusvæsenet 

 c.  Svangerskabshygiejne og fødselshjælp 

 d.  Dagpenge ved sygdom eller fødsel 

 e.  Arbejdsskadeforsikring 

 f.  Børnetilskud og børnefamilieydelse 

 g.  Social pension 

 h.  Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 

Personkreds

     4. Konventionen gælder for personer, der er statsborgere i Danmark eller Israel, og for familiemedlemmer og efterladte, der har afledede rettigheder efter en dansk eller israelsk statsborger, uanset disse familiemedlemmers statsborgerskab.

Konventionen gælder - medmindre andet er bestemt - desuden for flygtninge og statsløse, der har bopæl i et af de to lande.

Ligebehandling - Konventionens art. 4

     5. Som udgangspunkt gælder der efter konventionen et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere, flygtninge og statsløse i de to lande ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af konventionen.

HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - KONVENTIONENS AFSNIT II

     6. Konventionens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation.

Hovedregel - Konventionens art. 7, stk. 1

     7. Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende har bopæl, eller når det drejer sig om socialforsikringsordninger, som ikke er afhængige af bopæl, af lovgivningen i det land, hvor pågældende er beskæftiget, enten som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Bestemmelsen gælder som udgangspunkt, selv om personens bopæl eller arbejdsgiverens hjemsted er i det andet land.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Konventionens art. 8, bogstav a) - Administrativ aftale art. 4, stk. 1

     8. Arbejdstagere, der af en arbejdsgiver med hjemsted i et land bliver udsendt fra dette land til midlertidigt at udføre beskæftigelse i det andet land for arbejdsgiverens regning, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, de udsendes fra i indtil 2 år efter udsendelsen.

Til dokumentation af udsendelsesforholdet anvendes en blanket, DK-IL 101. For Danmarks vedkommende attesteres den af Direktoratet for Social Sikring og Bistand. En israelsk udstationeringsblanket skal forevises de sociale myndigheder i opholdskommunen og ATP.

Forlængelse af udsendelsen - Konventionens art. 8, bogstav a) - Administrativ aftale art. 4, stk. 4

     9. Hvis varigheden af det arbejde, som en arbejdstager er udsendt til at varetage, af uforudsete årsager kommer til at overstige 2 år, kan landenes myndigheder give samtykke til, at arbejdstageren forbliver omfattet af udsenderlandets lovgivning, indtil arbejdet er afsluttet.

Ansøgning om at forblive omfattet af dansk lovgivning under uforudset forlængelse af en udsendelsesperiode indgives til Direktoratet for Social Sikring og Bistand. Ansøgningen skal indgives inden udløbet af den oprindelige udsendelsesperiode på 2 år.

Samtykke indføres i blanket DK-IL 101.

Transportarbejdere - Konventionens art. 8, bogstav b)

     10. Arbejdstagere, der hører til det rejsende personale i transportvirksomheder eller luftfartsselskaber med hjemsted i det ene land, forbliver omfattet af dette lands lovgivning ved beskæftigelse i det andet land, uafhængig af beskæftigelsens varighed.

Søfolk mfl. - Konventionens art. 8, bogstav c)

     11. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning.

Personer, der har bopæl på et af landenes område, og som er beskæftiget ved lastning, losning, reparation eller vagt om bord på et skib, der fører et af landenes flag, og som har ophold på det andet lands område, er ved denne beskæftigelse fortsat omfattet af lovgivningen i det land, hvor de har bopæl.

Det betyder, at personer, der er omfattet af konventionen, og som har bopæl i Danmark, fortsat er omfattet af dansk lovgivning, når de midlertidigt er beskæftiget ved losning, lastning, reparation eller vagt ombord på et israelsk skib under skibets ophold i dansk havn eller danske farvande i øvrigt.

Offentligt ansatte - Konventionens art. 9, stk. 2

     12. Arbejdstagere, som er beskæftiget af en offentlig arbejdsgiver, og som er udsendt til beskæftigelse på det andet lands område, er under hele beskæftigelsesperioden omfattet at udsenderlandets lovgivning uden tidsbegrænsning.

Familiemedlemmer - Konventionens art. 8, stk. 2

     13. Medfølgende ægtefæller og børn af udstationerede arbejdstagere og rejsende personale i transportvirksomheder eller luftfartsselskaber er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv bliver beskæftiget i opholdslandet.

Diplomater mfl. - Konventionens art. 9, stk. 1

     14. Konventionen berører ikke personer, der efter Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller efter de almindelige principper i folkeretten har særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af konventionen.

Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionen mv., fortsat finder anvendelse for diplomater mfl., der af Danmark eller Israel udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land.

Aftaler - Konventionens art. 10 - Administrativ aftale art. 4, stk. 4

     15. Der kan ved aftale mellem de to lande gøres undtagelser fra den generelle bestemmelse om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse, og fra bestemmelserne i konventionens art. 7. Ansøgning herom skal i Danmark indgives til Direktoratet for Social Sikring og Bistand, som, såfremt der findes grundlag for at give tilladelsen, indhenter samtykke fra den kompetente israelske myndighed.

Denne bestemmelse vil fx kunne anvendes ved udstationering, hvor det på forhånd ligger fast, at udsendelsesperioden overstiger 2 år. Efter dansk praksis gives der normalt tilladelse til at forblive omfattet af dansk lovgivning ved udsendelse i op til 3 år.

Som dokumentation for hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, udstedes blanket DK-IL 101.

DE ENKELTE YDELSER

Pensioner - Konventionens afsnit VI

     16. Konventionens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og israelsk pension for danske og israelske statsborgere med bopæl i et af de to lande, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i konventionen.

Ydelser efter dansk lovgivning

Israelske statsborgere med bopæl i Danmark - Konventionens

art. 21, stk. 1 og 2

     17. For israelske statsborgere gælder en række særlige betingelse for ret til dansk pension.

Israelske statsborgere med bopæl i Danmark har ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en israelsk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet i mindst 3 år i Danmark mellem det fyldte 15. og det fyldte 67. år.

Der er ligeledes ret til førtidspension efter samme regler som for danske statsborgere. Det er dog en betingelse, at pågældende mellem det 15. og det 67. år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

Israelske statsborgere med bopæl i Israel - Konventionens art. 22

     18. En israelsk statsborger med bopæl i Israel kan få udbetalt folkepension og førtidspension, når vedkommende

har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden, dvs. mellem det 15. og det 67. år, se herom pkt. 22,

eller

har fået tilkendt pension i Danmark og har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse.

Retten til pension til personer med et års beskæftigelse i Danmark gælder både retten til at få tilkendt pension under bopæl i Israel og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Israel. De personer, der ikke opfylder betingelsen om et års beskæftigelse i Danmark, kan derimod kun få udbetalt en dansk pension i Israel, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark.

Forhøjelse af førtidspension - Konventionens art. 24, stk. 2

     19. Israelske statsborgere, der modtager dansk førtidspension, og som har bopæl i Israel, har ikke ret til at få tilkendt en højere førtidspension. Dette gælder også for israelske statsborgere, der opfylder konventionens betingelser for at få tilkendt førtidspension under bopæl i Israel.

Danske statsborgere med bopæl i Israel - Konventionens art. 5

og 21, stk. 3

     20. Danske statsborgere, der har bopæl i Israel, har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold. Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod kun tilkendes danske statsborgere under bopæl i Danmark. Efter pensionstilkendelse kan denne pension dog fortsat udbetales, hvis pensionisten får bopæl i Israel.

Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension -

Konventionens art. 24, stk. 1

     21. Følgende tillæg og ydelser kan kun udbetales til personer med bopæl i Israel i det omfang, det følger af lov om social pension:

 

 -  pensionstillæg 

 -  personlige tillæg 

 -  bistandstillæg 

 -  plejetillæg 

 -  invaliditetsydelse 

Efter § 3, stk. 5, i lov om social pension kan pensionstillæg ikke udbetales til personer, der bor i Israel.

Kun danske statsborgere opfylder betingelserne efter § 3, stk. 2 og 3, i lov om social pension for at få udbetalt de øvrige nævnte tillæg under bopæl i Israel.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Konventionens art. 23

     22. Ved anvendelse af bestemmelsen om krav om 12 måneders beskæftigelse i Danmark gælder følgende regler:

- når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension har betalt medlemsbidrag i et år, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,

- hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,

- hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Konventionens art. 25

     23. Konventionen berører ikke bestemmelserne i § 8 i lov om social pension om ophold i udlandet, der sidestilles med bopæl i Danmark. Dette indebærer, at sådanne perioder i udlandet ikke skal medregnes for israelske statsborgere, med mindre der udtrykkelig er hjemmel hertil i konventionen.

En israelsk statsborger vil fx efter konventionen kunne optjene ret til dansk pension som sømand på et dansk skib, mens fx et ophold i udlandet som led i en uddannelse ikke for en israelsk statsborger vil kunne medregnes som optjeningstid for dansk pension.

Bopælsperioder før 1. april 1957 - Konventionens art. 39, stk. 2

     24. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for konventionens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder i Danmark, der er tilbagelagt forud for den 1. april 1957 ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til israelske statsborgere med bopæl i Israel.

Behandling af ansøgning om pension - Administrativ aftale art. 14 og art. 15

     25. En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning. Datoen for en ansøgnings indgivelse til en dansk kommune anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den israelske pensionsinstitution. En ansøgning skal straks videresendes til den israelske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et lands lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan erklæring eller anke skal straks oversendes til den kompetente myndighed i det andet land.

Ansøgning om israelsk pension fra en person, der bor i Danmark - Administrativ aftale art. 15, 16 og 18

     26. Ansøgningen indgives til ansøgerens bopælskommune. Kommunen sender ansøgningen på en blanket (DK-IL 202 ansøgning om alderspension, DK-IL 203 ansøgning om pension til efterladte og DK-IL 204 ansøgning om invalideydelse) til forbindelsesorganet i Israel.

På blanketten anføres datoen for modtagelse af ansøgningen i kommunen. Kommunen vedlægger de lægelige akter, der foreligger i sagen, når der søges om pension af helbredsmæssige årsager.

Der skal sammen med ansøgningen desuden oplyses om de bopælsperioder, der er tilbagelagt i Danmark. Oplysning om bopælsperioder afgives på en blanket.

Hvis den israelske institution til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren bliver lægeundersøgt, skal kommunen sørge for, at en sådan undersøgelse bliver foretaget og lægeerklæring udfærdiget. Lægeerklæringen skal i denne situation afgives på en særlig blanket, DK-IL 213. Udgifterne til lægeundersøgelsen og erklæringen betales af den israelske institution.

Kommunen skal i øvrigt underrette den israelske institution om de afgørelser, der træffes i sagen om ret til dansk pension.

Meddelelse om afgørelsen afgives på blanket DK-IL 210.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Israel - Administrativ aftale art. 15 og 16

     27. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Israel, der videresender ansøgningen til Direktoratet for Social Sikring og Bistand. Direktoratet behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den israelske institution.

Ydelser efter lov om ATP - Konventionens art. 26

     28. Konventionen berører ikke de særlige betingelser for medlemskab af ATP for udenlandske statsborgere.

Personer, der har kortvarig beskæftigelse i Danmark, kan således blive fritaget for betaling af ATP-bidrag, når de særlige betingelser herfor er opfyldt.

Konventionen berører heller ikke israelske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP, idet der allerede efter loven er ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

Ydelser ved fødsel - Konventionens afsnit III

Naturalydelser - Konventionens art. 11 - Administrativ aftale art. 6

     29. En kvinde, der er forsikret i et af landene med ret til hospitalshjælp ved fødsel, har ret til tilsvarende ydelser i det andet land, hvis fødslen finder sted ved midlertidigt ophold på dette lands område. Dette gælder dog ikke, hvis hensigten med opholdet i det pågældende land er at modtage naturalydelser ved fødsel.

Under et midlertidigt ferieophold eller lignende er der derfor kun ret til fødselshjælp, hvis fødslen finder sted uden for det tidsrum, hvor den med rimelighed kunne forudses, dvs. 14 dage før forventet fødsel.

Når der gøres krav på naturalydelser ved midlertidigt ophold, skal retten til ydelser dokumenteres ved en blanket, DK-IL 100, som kan rekvireres enten af den sikrede eller af den myndighed, der yder fødselshjælpen.

Når der ikke er bopæl i Danmark, afgives attestationen af den seneste danske bopælskommune og ikke som nævnt i bilaget til administrativ aftale af arbejdsgiverkommunen.

Kontantydelser - Konventionens art. 12 - Administrativ aftale

art. 5

     30. Ved afgørelse af, om der er ret til kontantydelser ved fødsel, kan der

- hvis det er nødvendigt for at opnå ret til ydelser - tages hensyn til forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter det andet lands lovgivning. Forudsætningen for anvendelse af denne bestemmelse er dog, at der allerede er tilbagelagt en forsikringsperiode på 8 uger.

Ved anvendelse af dansk lovgivning betyder bestemmelsen, at der ved afgørelse af, om beskæftigelseskravet for ret til dagpenge ved barsel er opfyldt, kan tages hensyn til beskæftigelsesperioder eller perioder, der ligestilles hermed, og som er tilbagelagt efter israelsk lovgivning.

Hvis dagpengene i et sådant tilfælde skal beregnes på grundlag af gennemsnitsindtægten i de sidste 13 uger før fraværet, skal der kun tages hensyn til den indtægt, der er erhvervet i Danmark.

Tilsvarende gælder ud fra en analogi for så vidt angår beregningen af den gennemsnitlige arbejdstid de sidste 13 uger før fraværet.

Som dokumentation for tilbagelagte forsikrings/beskæftigelsesperioder i Israel forevises en blanket, DK-IL 104, der er udstedt af institutionen for moderskabsforsikring i Israel.

I Danmark udstedes den tilsvarende blanket af den seneste bopælskommune.

Hvis en person ikke har medbragt blanketten, kan den kompetente institution anmode institutionen i det andet land om at udstede blanketten.

Familieydelser - Konventionens afsnit V

Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud - Konventionens

art. 17

     31. Børnetilskud efter §§ 2 og 3 i børnetilskudsloven og børnefamilie-

ydelse efter lov om en børnefamilieydelse ydes til israelske statsborgere på samme vilkår som til danske statsborgere. Ved flytning til Danmark får børn af israelske statsborgere, som efter konventionen er omfattet af dansk lovgivning, således ret til ydelser fra begyndelsen af kvartalet efter tilflytningen.

Særligt børnetilskud - Konventionens art. 18

     32. Børn af israelske enker og enkemænd samt forældreløse børn af israelske statsborgere har, når de har bopæl i Danmark, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for børn af danske statsborgere. Det er en betingelse, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den gældende bopælsperiode for udenlandske statsborgere på 3 år.

Er kravet om, at den afdøde fader eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl i Danmark ikke opfyldt, indtræder retten til særligt børnetilskud efter 3 års bopæl her i landet efter den almindelige bestemmelse herom i børnetilskudsloven.

Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudsloven, hvor særligt børnetilskud ydes.

Ophold i andet land end beskæftigelseslandet mv. - Konventionens art. 20 - Administrativ aftale art. 13

     33. En person, der er beskæftiget i det ene land, men som er omfattet af det andet lands lovgivning efter bestemmelserne i konventionen, betragtes med hensyn til ret til familieydelser, som om pågældende med sine børn har ophold i det land, hvis lovgivning gælder.

Det vil for personer, der er omfattet af dansk lovgivning, sige, at betingelsen om fuld skattepligt og hjemsted i Danmark for ret til børnefamilieydelse ikke gælder i disse tilfælde.

I tilsvarende tilfælde er der ret til børnetilskud, selv om betingelsen om hjemsted og bopæl i Danmark ikke er opfyldt.

Omvendt har personer, der er omfattet af israelsk lovgivning om social sikring, ikke ret til dansk børnefamilieydelse, selv om de opfylder betingelserne i børnefamilieydelsesloven om skattepligt og hjemsted i Danmark.

Der er i sådanne tilfælde heller ikke ret til danske børnetilskud, selv om de i øvrigt opfylder betingelserne i børnetilskudsloven.

Hvis et barn efter konventionens bestemmelser har ret til ydelser fra begge lande, fx fordi forældrene er omfattet af hver sit lands lovgivning, finder alene lovgivningen i det land, hvor barnet har bopæl eller sædvanligvis opholder sig, anvendelse.

I situationer, hvor der kan være ret til ydelser fra begge lande, skal kommunen kontakte de israelske myndigheder med henblik på at undgå, at der udbetales ydelser fra mere end et land.

Ydelser ved arbejdsskade og erhvervssygdomme - Konventionens afsnit IV

Generelle bestemmelser - Konventionens art. 13 - 15 - Administrativ aftale art. 7 - 11

     34. Retten til ydelser ved arbejdsskade bestemmes efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den tilskadekomne var omfattet af på det tidspunkt, ulykkestilfældet fandt sted, eller det sygdomsfremkaldende arbejde blev udført.

Når skadelidte er omfattet af dansk lovgivning på skadestidspunktet, har den sikrede ret til naturalydelser ved arbejdskaden efter sygesikringsloven/lov om sygehusvæsen. Pågældende skal desuden have bedømt sin ret til naturalydelser efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Arbejdsskadeforsikringen yder erstatning for det økonomiske tab, som den skadelidte har, når det offentlige sundhedsvæsen ikke kan give ydelser gratis eller kræver delvis selvbetaling.

Denne mulighed for erstatning af udgifter til lægebehandling mv. kræver, at ulykken eller sygdommen anerkendes som en arbejdsskade.

Når skadelidte er omfattet af dansk lovgivning, foretages bedømmelsen af arbejdsgiverens forsikringsselskab. Hvis skadelidte ikke har været omfattet af dansk lovgivning i en situation som nævnt i konventionens art. 16, foretages bedømmelsen af Arbejdsskadestyrelsen, og eventuel erstatning betales af Arbejdsskadestyrelsen.

Akut sygdomsbehandling - Konventionens art. 16 - Administrativ aftale art. 12, stk. 1

     35. Når en person har behov for akut sygdomsbehandling som følge af en arbejdsulykke på det andet lands område, skal sygdomsbehandlingen ydes af dette land.

Omkostningerne til sådan akut sygdomsbehandling betales af det land, som yder behandlingen.

Ved akut sygdomsbehandling skal det dokumenteres, at den skadelidte er dækket efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den pågældende er omfattet af. Denne dokumentation afgives på en blanket.

Anden sygdomsbehandling - Administrativ aftale art. 12, stk. 2

     36. Hvis der i forbindelse med en arbejdsskade ved midlertidigt ophold bliver behov for andet end akut sygdomsbehandling, kan der indgås en aftale mellem institutionerne i de to lande om, at sygdomsbehandling fortsat skal gives i det land, hvor skaden indtraf. Udgifterne til sygdomsbehandlingen afholdes af det land, hvis lovgivning den skadelidte er omfattet af.

Begravelseshjælp - Konventionens art. 27 - Administrativ aftale

art. 17

     37. En israelsk statsborger, som dør, mens vedkommende har bopæl i Danmark, har ret til begravelseshjælp efter dansk lovgivning, hvis den afdøde var omfattet af dansk sygesikring.

Ansøgning om begravelseshjælp efter en israelsk statsborger, som dør under ophold i Israel, men som havde bopæl i Danmark og var omfattet af den danske sygesikring, indgives til afdødes bopælskommune. Hvis den afdøde ikke havde bopæl i Danmark, sendes ansøgning til Sundhedsministeriet.

OVERGANGSREGLER OG FORSKELLIGE BESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT VII OG VIII

Overgangsbestemmelser - Konventionens art. 39

     38. Konventionen giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for konventionens ikrafttræden.

Hvis en ydelse har været stillet i bero eller lignende, fordi nationalitets- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal en sådan ydelse fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. Hvis det drejer sig om en ydelse, der skal udbetales uden ansøgning, skal udbetaling dog ske uden ansøgning.

Hvis ansøgning om fornyet udbetaling eller genberegning af en ydelse indgives inden for 2 år efter konventionens ikrafttræden, skal ydelsen udbetales med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Udbetaling af ydelser - Konventionens art. 36 - Administrativ aftale

art. 20

     39. Udbetaling af ydelser efter dansk lovgivning foretages i danske kroner.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede, med mindre andet aftales mellem landenes forbindelsesorganer.

Tilbageholdelse af ydelser - Konventionens art. 37

     40. Konventionen indeholder visse bestemmelser om adgang for en institution i det ene land til at anmode om tilbageholdelse i en efterbetaling af en ydelse fra det andet land.

Når et af landene har udbetalt forskud på en ydelse, kan det beløb, der er udbetalt som forskud, således tilbageholdes i en tilsvarende ydelse, som det andet land efterbetaler for samme periode, som forskuddet vedrører.

Hvis tilbageholdelse efter disse regler ikke er tilstrækkelig til at dække kravet, kan der foretages modregning i løbende ydelser. Ved afgørelse af, om en sådan modregning kan finde sted, anvendes de regler for modregning, der gælder i det land, der skal foretage modregningen.

Hvis en israelsk institution anmoder om, at der foretages modregning for et skyldigt beløb i en løbende dansk ydelse, skal det således afgøres efter danske regler, om modregningen kan finde sted.

Administration og klageadgang

     41. Administration af konventionen varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår de lovområder, hvor kommunerne efter de almindelige regler i dansk lovgivning skal varetage administrationen. Kommunernes afgørelser om ret til danske ydelser efter konventionen kan ankes efter de almindelige danske regler herom.

Administration af konventionen varetages af Direktoratet for Social Sikring og Bistand, når det drejer sig om pension til personer, der har bopæl i Israel.

Direktoratets afgørelser om pension kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse.

Direktoratets afgørelser efter konventionens afsnit II kan ankes til Socialministeriet.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand, den 25. marts 1996

Karen Sejersdal Christensen

    / Anni Banke

-----------------------------------------------------------------

BLANKETTER

DK-IL 100 Dokumentation for ret til naturalydelser ved fødsel

Vejledningens pkt. 29 Blanketten anvendes, når der ydes naturalydelser ved fødsel ved midlertidigt ophold i det af landene, hvor den, der modtager ydelsen, ikke er social sikret. Blanketten udstedes i Danmark af kommunen.

DK-IL 101 Udstationeringsblanket

Vejledningens pkt. 8, 9, 13 og 15 Blanketten anvendes ved midlertidig udstationering af arbejdstagere, forlængelse af udstationering og ved aftaler om fravigelse af lovvalgsreglerne i øvrigt. I Danmark udfyldes blanketten af arbejdsgiveren og indsendes til Direktoratet for Social Sikring og Bistand til attestation.

DK-IL 104 Sammenlægning af forsikringsperioder

Vejledningens pkt. 30 Blanketten anvendes, når forsikringsperioder i det andet land skal medregnes ved afgørelse, om betingelserne for ret til kontantydelser (dagpenge) ved fødsel er opfyldt. Blanketten udstedes af kommunen.

DK-IL 202 Ansøgning om alderspension

DK-IL 203 Ansøgning om pension til efterladte

DK-IL 204 Ansøgning om invalideydelse/førtidspension

Vejledningens pkt. 26 Ansøgningsblanketterne anvendes ved ansøgning om pension fra det andet land end bopælslandet. Ved ansøgning om israelsk pension til personer, der har bopæl i Danmark, udfyldes blanketten af kommunen og sendes til den kompetente institution i Israel. Ansøgning om dansk pension fra personer, der har bopæl i Israel, sendes til Direktoratet for Social Sikring og Bistand.

DK-IL 210 Meddelelse om afgørelse

Vejledningens pkt. 26 Blanketten udfyldes af kommunen/Direktoratet for Social Sikring og Bistand, når der er truffet afgørelse i sag om dansk pension og sendes til den kompetente institution i Israel.

DK-IL 213 Lægeerklæring

Vejledningens pkt. 26 Blanketten anvendes, når der anmodes om aktuel lægeundersøgelse af en pensionsansøger.

Officielle noter

Ingen