Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse vedrørende den af Dansk Krigs-Søforsikring for Varer udøvede Forsikringsvirksomhed.


I Medfør af § 3 i Lov Nr. 212 af 29. April 1940, jfr. Lov Nr. 598 af 21. December 1945, bestemmes efter Samraad med Finansministeriet herved følgende:

Den ved Lov Nr. 184 af 4. Maj 1939 om Forsikring af Varer og Fragt mod Krigsfare til Søs oprettede Afdeling indenfor Dansk Krigs-Søforsikring for Varer genoptager sin Virksomhed, og den ved Lov Nr. 212 af 29. April 1940 oprettede Afdeling af nævnte Institut ophører at drive Virksomhed. Den siden 1. Januar 1946 drevne Virksomhed anses udøvet for førstnævnte Afdelings Regning.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, den 15. August 1946.

J. Villemoes.

/P. Villadsen.

Officielle noter

Ingen