Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning ved udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra forskningsrådene (* 2)


A

Skemaet benyttes ved ansøgning om støtte til videnskabelig og teknisk assistance, egen løn, apparatur og andet udstyr, rejser over 1 måneds varighed, dog også kortere rejser i direkte forbindelse med det forskningsprojekt, hvortil der søges støtte, samt til afholdelse af videnskabelige møder (kongresser, symposier og lign.) i Danmark.

Skemaet indsendes til forskningssekretariatet (* 1) i maskinskrevet original + 15 kopier (SLF + 16 kopier, STVF + 21 kopier), eventuelle bilag i form af publikationer og manuskripter kan dog indsendes i 1, 2 eller bedst 3 eksemplarer. Kopierne skal samles og hæftes. Det besværliggør arbejdet med ansøgningerne, hvis de er indsat i samlemapper eller samlet med spiralrygge el. lign.

Ansøgninger behandles 2 gange årligt (STVF 5 gange årligt). Behandlingsterminer meddeles i fagpressen. Resultatet kan normalt ventes inden 3 måneder efter disse terminer. I ganske særlige tilfælde, hvor det kan godtgøres, at en ansøgning ikke kunne være indsendt til forrige termin og ikke kan vente til næste uddelingstermin, kan hasteansøgninger modtages og behandles af forskningsrådene. Hvis der anmodes om behandling som hasteansøgning, skal dette angives med et kryds i rubrikken på ansøgningsskemaets side 1, og begrundelse vedlægges.

Endelig skal det understreges, at ansøgninger, hvori de relevante rubrikker ikke er udfyldt, eller som indkommer for sent, ikke kan forventes behandlet.

Henvisning til tidligere ansøgninger eller til vedlagte bilag anses ikke som fyldestgørende udfyldelse.

I øvrigt henvises til de respektive forskningsråds informationsbrochurer, som findes på de fleste forskningsinstitutter. Flere eksemplarer kan rekvireres i forskningssekretariatet, tlf. (01) 11 43 00, lokal 261.

Ad 1. Angiver den person, der er ansvarlig for projektet. Hvis der ansøges for et institut eller en institution, anføres både instituttet/institutionen og den over for forskningsrådet ansvarlige person.

Ad 3. Det angives ved understregning, hvilken adresse forskningsrådet kan benytte ved henvendelser.

Ad 4. Projektets titel benyttes bl.a. som reference i årsberetning og lignende. Titlen skal affattes på dansk.

Ad 9. Det detaljerede budget opdeles i omkostningskategorierne:

- Lønninger

- Apparatur, køb og leje

- Materialer

- Forsøgsdyr

- Edb-serviceydelser Summen af disse poster anføres

- Andre serviceydelser som driftsudgifter under pkt. 9 (arten anføres)

- Rejseomkostninger

- Andet (arten anføres)

Ved ansøgning om driftsudgifter, der i almindelighed dækkes af annuum, må der redegøres for instituttets relevante økonomiske forhold, herunder eksterne tilskud, med henblik på at klargøre behovet for forskningsrådsstøtte.

I øvrigt henvises til nedenfor angivne anvisninger.

Lønninger specificeres i:

Egen løn

Løn til udenlandske forskere

Videnskabelig medhjælp

Ikke-videnskabelig medhjælp

Studentermedhjælp

Konsulenthonorar

Vederlag til forsøgspersoner

Andre lønninger og vederlag (arten anføres)

Apparatur

Der henvises til punkt 14. Hvis der ikke er sikret midler fra anden side til driften af apparaturet, og disse midler søges fra forskningsrådet, skal de anføres som særskilte budgetposter, der må begrundes nærmere i ansøgningen. Originaltilbud på apparaturet skal vedlægges, og valget begrundes.

Edb-serviceydelser

Der lægges vægt på, at udgifterne til disse ydelser kvantificeres i et sådant omfang, at deres størrelse kan vurderes i relation til projektet. Desuden må i ansøgningen anføres størrelsen af den bevilling, som instituttet/institutionen i forvejen råder over til edb-kørsel i den omhandlede periode.

Rejseomkostninger specificeres i:

Transportudgifter

Opholdsudgifter. For indenlandske rejser kan der ydes time- og dagpenge. Ved kortere ophold i udlandet (under 1 måned) yder rådet højst 80% af satserne i finansministeriets cirkulære om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser. Ved længere ophold kan i stedet herfor ydes et skønnet beløb til dækning af ekstraudgifter. Som hovedregel dækkes familiens rejse kun, når opholdet varer mindst 9 måneder. Søges der støtte til deltagelse i kongresser, symposier og lign. eller udelukkende støtte til kortere ophold i udlandet anvendes skema B.

De øvrige kategorier specificeres i det omfang, ansøgeren skønner nødvendigt.

Ad 11. Dette resumee skal anføres i selve skemaet og må gives i en form, der er egnet til offentliggørelse. Forskningsrådet forbeholder sig ret til at redigere beskrivelsen til anvendelse i fag- eller dagspressen.

Ad 12. Under dette punkt anføres oplysninger om instituttets samlede antal videnskabelige og ikke-videnskabelige medarbejdere samt om ansøgerens eventuelle engagement i andre projekter. Titlen på disse projekter angives.

Ad 14. FRIT kan oplyse om muligheder for apparaturlån og rådgive om valg af apparatur m.v. (STVF er ikke tilsluttet FRIT).

FRIT

Forskningsrådenes og Risøs Instrumenttjeneste

Bygning 109, Risø

4000 Roskilde

Telefon (02) 37 12 12, lokal 4562

Forskningsrådene forudsætter normalt, at ansøgerens institut/institution selv kan dække udgifterne ved drift af det søgte apparatur. En udtalelse herom må vedlægges ansøgningen.

Ad 15a. Som bilag til ansøgningen vedlægges en projektbeskrivelse som i almindelighed bør holdes inden for 5 A-4 sider (beskrivelsen kan om ønsket suppleres med en mere udførlig beskrivelse i 3 eksemplarer, for STVF i 6 eksemplarer).

Det anbefales, at projektbeskrivelsen indeholder følgende oplysninger:

  • 1) Arbejdets formål (problemformulering).
  • 2) Forskningsplan, herunder metoder og tidsplan.
  • 3) De praktiske muligheder for gennemførelse af projektet (instituttets accept, hjælpemidler og lign.).
  • 4) Vurdering af projektets betydning i relation til andre fagområder eller eventuelle anvendelsesmuligheder i anden forbindelse.
  • 5) Ansøgerens kendskab til forskningsprojekter med samme eller nærtstående problemstillinger i ind og udland. (Vigtigste litteraturreferencer og eventuelt samarbejde med andre forskere).
  • 6) Ansøgere, hvis projekt omfatter forsøg med dyr eller på mennesker, enten frivillige forsøgspersoner eller patienter, bedes kommentere projektets eventuelle etiske aspekter.

Om muligt bedes en udtalelse fra den pågældende regionale videnskabsetiske komitee bilagt ansøgninger til Statens lægevidenskabelige Forskningsråd.

Ad 15b. Ved ansøgning om egen løn angives dato for afsluttende eksamen.

Ad 15c. Rådene ønsker ikke at modtage lister omfattende alle ansøgerens publikationer, foredrag etc.

Ad 16. Eventuelle bilag, som om muligt ønskes returneret, kan noteres i denne rubrik. Forskningssekretariatet kan dog ikke påtage sig et økonomisk ansvar for eventuelt bortkommet materiale.

Redaktionel note
  • (* 2) Vejledningen er ikke længere aktuel
  • (* 1) Forskningssekretariatet har pr. 1.1. 1988 skiftet navn til Forskningsdirektoratet.