Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU (* 1)


I medfør af § 7, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1, § 12, § 15, stk. 1, § 34 og § 35, stk. 2, i lov om husdyrsygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fjerkræ:

Perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns af alle aldre beregnet til erhvervsmæssig produktion af æg og kød eller levering til udsætning samt ænder til udsætning.

 • 2) Daggammelt fjerkræ:

Fjerkræ, hvis alder ikke er over 72 timer, og som ikke har optaget foder. Moskusænder (Cairina moschata) eller krydsninger heraf må dog gerne fodres inden for de nævnte 72 timer.

 • 3) Virksomhed:

Bedrift med fjerkræ registreret af Veterinærdirektoratet som avls-, centralopdrætnings-, formerings- eller rugerivirksomhed.

 • 4) Avlsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af fjerkræ til avls- og formeringsvirksomheder.

 • 5) Centralopdrætningsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af fjerkræ til rugeægsproduktion.

 • 6) Formeringsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg.

 • 7) Rugerivirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i maskinel udrugning af rugeæg.

Registreringsbetingelser

§ 2. Enhver avls-, centralopdrætnings-, formerings- og rugerivirksomhed, der ønsker at deltage i samhandlen inden for Den Europæiske Union, skal før ibrugtagning registreres i Veterinærdirektoratet.

§ 3. Ansøgning om registrering som avls-, centralopdrætnings-, formerings- eller rugerivirksomhed skal indsendes til Veterinærdirektoratet ledsaget af en beskrivelse af bedriftens beliggenhed og indretning og af den aktivitet, bedriften agter at udøve, samt angivelse af ejerens navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 2. For virksomheder, der før denne bekendtgørelses ikrafttræden er godkendt til eksport, er godkendelsen fortsat gældende.

§ 4. En virksomhed kan registreres, såfremt:

 • 1) den opfylder betingelserne vedrørende anlæg og drift, som er fastsat i §§ 9-21, og
 • 2) der iværksættes et program for sundhedskontrol, som er godkendt af Veterinærdirektoratet, jf. §§ 22-23.

§ 5. Der må i virksomheden kun findes fjerkræ eller rugeæg, der stammer fra virksomheden selv, fra andre virksomheder i Fællesskabet, som også er godkendt i henhold til Rådsdirektiv nr. 90/539/EØF, eller fra indførsler fra tredjelande, der er gennemført i henhold til bestemmelserne i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandlen inden for Det Europæiske Fællesskab (EØF) med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

§ 6. En virksomheds registrering vil blive suspenderet eller tilbagekaldt, hvis der blandt virksomhedens fjerkræ opstår mistanke om eller konstateres en af de i bilag 1 nævnte sygdomme, eller hvis der er tilført virksomheden fjerkræ, rugeæg eller sæd fra en anden virksomhed, hvor der er opstået mistanke om eller konstateret en af disse sygdomme, eller der foreligger anden form for smittefarlig kontakt.

Stk. 2. Fornyet registrering kan meddeles, når betingelserne i bilag 2 er opfyldt.

§ 7. En virksomheds registrering vil blive suspenderet eller tilbagekaldt, hvis betingelserne i denne bekendtgørelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Fornyet registrering kan meddeles, når virksomheden påny opfylder bekendtgørelsens betingelser.

§ 8. Ejerskifte, flytning, udvidelse, ophør eller anden væsentlig ændring af virksomhedens aktivitet skal skriftligt meddeles Veterinærdirektoratet senest en måned efter, at ændringen er sket.

Generelle bestemmelser om virksomhedens indretning og drift

§ 9. Enhver virksomhed skal have tilknyttet en tilsynsførende dyrlæge, som Veterinærdirektoratet har godkendt til at føre tilsyn med fjerkrævirksomheder.

§ 10. Virksomhedens tilstand og indretning skal tilpasses produktionsformen. Hvis der i en virksomhed findes flere fjerkræarter, skal disse arter være klart adskilt.

Stk. 2. Anlæggene skal være således indrettet, at der er gode hygiejneforhold, at der kan gennemføres sundhedskontrol, og at flokkene så vidt muligt er beskyttede mod indslæbning af smitstoffer.

Stk. 3. Inventaret skal passe til produktionsformen og være af en sådan beskaffenhed, at anlæggene og transportmidlerne til fjerkræ og rugeæg kan rengøres og desinficeres på det mest hensigtsmæssige sted.

§ 11. Bygninger, folde og inventar skal holdes i god stand.

§ 12. Driftsformen baseres på princippet »alt ind - alt ud«. Der skal rengøres og desinficeres i perioden mellem tømning og indsætning. Rengørings- og desinfektionsmidler skal være godkendt af Veterinærdirektoratet.

§ 13. Ejeren eller den for driften ansvarlige skal for hver sending rugeæg eller fjerkræ udfærdige et ledsagedokument (evt. faktura), der mindst skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) virksomhedens navn og adresse samt dens registreringsnummer,
 • 2) antallet af rugeæg eller fjerkræ opdelt efter art, kategori og type,
 • 3) afsendelsesdatoen og
 • 4) modtagerens navn og adresse.

§ 14. Personalet skal bære egnet arbejdstøj, og besøgende skal bære beskyttelsestøj, hvis de inden for de sidste 24 timer har været i kontakt med andet fjerkræ.

§ 15. Ejeren eller den for driften ansvarlige skal tilkalde den tilsynsførende dyrlæge ved enhver forandring i produktionsresultaterne eller ethvert andet symptom, der kan vække mistanke om en smitsom fjerkræsygdom. Så snart der er en sådan mistanke, skal den tilsynsførende dyrlæge sende de fornødne prøver til Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Avls-, centralopdrætnings- og formeringsvirksomheder

§ 16. Æggene skal desinficeres straks efter indsamlingen ved formalinrygning eller på anden måde godkendt af Veterinærdirektoratet.

§ 17. Ejeren eller den for driften ansvarlige skal føre en journal for hver flok. Journalen skal indeholde oplysning om:

 • 1) ind- og udsættelser af fjerkræ,
 • 2) ægydelser,
 • 3) sygelighed og dødelighed og årsagerne hertil,
 • 4) laboratorieundersøgelser og resultater,
 • 5) fjerkræets herkomst og
 • 6) æggenes anvendelse.

Stk. 2. Journalen skal opbevares i to år efter, at flokkene er fjernet, og skal på forlangende forevises repræsentanter for Veterinærdirektoratet.

Rugerier

§ 18. Der skal være en fysisk og driftsmæssig adskillelse mellem rugeri og avlsvirksomhed. Rugeriet skal være således indrettet, at de forskellige afdelinger kan adskilles i:

 • 1) opbevaring af æg,
 • 2) desinfektion,
 • 3) forrugning,
 • 4) klækning og
 • 5) klargøring og pakning af forsendelser.

Stk. 2. Bygningerne skal være beskyttet mod vilde fugle, mus og rotter. Gulve og vægge skal være af solidt, vandtæt og vaskbart materiale. Gulve skal være forsynet med afløb. Belysnings- og temperaturforhold skal være tilpasset produktionen.

Stk. 3. Inventaret skal have glatte og vandtætte overflader, så rengøring og desinfektion kan ske let og effektivt, uden at materialerne ødelægges eller beskadiges.

Stk. 4. I virksomhedens lokaler skal forefindes solide beholdere, forsynet med tætsluttende låg, eller et tilsvarende arrangement til midlertidig opbevaring af al affald med undtagelse af gødning. Kun affaldsprodukter fra virksomheden må deponeres heri. Beholderne må kun opbevares uden for virksomhedens lokaler, hvis de placeres på cementeret underlag på en indhegnet aflukkelig plads, hvor der er truffet fornødne foranstaltninger mod hunde og katte, rotter, mus, fugle og insekter. Affald, der opbevares i beholderne, skal destrueres.

Stk. 5. Opbevaring og endelig deponering af gødning skal godkendes af Veterinærdirektoratet.

§ 19. Driften skal tilrettelægges således, at fjerkræ, redskaber og personer så vidt muligt bevæger sig fra rene til urene afdelinger i virksomheden (envejstrafikprincippet).

§ 20. Rugeriets ejer eller den for driften ansvarlige skal sørge for desinfektion af:

 • 1) æggene mellem ankomsten og ilæggelsen ved formalinrygning eller på anden måde godkendt af Veterinærdirektoratet,
 • 2) rugemaskinerne med regelmæssige mellemrum og
 • 3) klækkemaskinerne og inventaret efter hver klækning.

Stk. 2. Desinfektion af rugeæg ved formalinrygning skal foregå i et særskilt lokale. Æggene skal umiddelbart efter desinfektionen anbringes i et velisoleret opbevaringsrum med mulighed for ventilation og temperaturregulering. Æggene må ikke berøres eller ompakkes efter desinfektionen.

§ 21. Rugeriets ejer eller den for driften ansvarlige skal føre en journal over:

 • 1) æggenes herkomst og ankomstsdato,
 • 2) klækningsresultatet,
 • 3) laboratorieundersøgelser og resultater,
 • 4) eventuelle vaccinationsprogrammer,
 • 5) antal af og anvendelse af de æg, der er udrugede, men ikke udklækkede og
 • 6) det daggamle fjerkræs modtagere.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte journal skal opbevares i 2 år på rugeriet og på forlangende forevises repræsentanter for Veterinærdirektoratet.

Sundhedskontrol

§ 22. Virksomhedens tilsynsførende dyrlæge skal rutinemæssigt indsende prøver fra virksomheden til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium efter retningslinierne i bilag 3.

Stk. 2. Rugerivirksomheders tilsynsførende dyrlæge skal endvidere foretage kontrol af den mikrobiologiske status. Kontrollen skal udføres efter Veterinærdirektoratets anvisning.

§ 23. Veterinærdirektoratet kan i tilfælde af mistanke om sygdom blandt fjerkræet påbyde, at der fra virksomheden udtages sygt eller dødt fjerkræ og andre prøver til laboratoriemæssige undersøgelse.

Kontrolbesøg

§ 24. Den tilsynsførende dyrlæge foretager mindst halvårlige tilsyn på virksomheden.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte tilsyn skal mindst omfatte:

 • 1) gennemgang af virksomhedens drift,
 • 2) inspektion af fjerkræet,
 • 3) undersøgelse af eventuelt sygt og dødt fjerkræ,
 • 4) tilførsel til virksomhedens journal af forhold af veterinær art, herunder dato for tilsyn, og
 • 5) gennemgang og vurdering af journalen.

Stk. 3. Umiddelbart efter det i stk. 1 nævnte tilsyn skal dyrlægen indberette til kredsdyrlægen, at tilsynet er foretaget og meddele, om tilsyn giver anledning til bemærkninger.

Betaling og ikrafttræden

§ 25. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Veterinærdirektoratet uvedkommende.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 110 af 18. februar 1992 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning.

§ 27. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinærdirektoratet, den 5. marts 1996

Erik Stougaard

/ Henrik Curtz

Bilag 1

Sygdomme, der medfører suspension eller tilbagekaldelse af en virksomheds registrering:

 • 1) Influenza (Fowl Plague),
 • 2) Newcastle disease,
 • 3) Hønsetyfus (Salmonella Gallinarum og Salmonella Pullorum).

Bilag 2

Betingelser for fornyet registrering af virksomhed efter sygdom

Hvis godkendelsen er trukket tilbage på grund af forekomst af influenza eller Newcastle disease, kan der gives fornyet godkendelse 21 dage efter rengøringen og desinfektionen, hvis der er foretaget sanitetsslagtning.

Hvis godkendelsen er trukket tilbage som følge af infektioner fremkaldt af Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum, kan der gives fornyet godkendelse, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum, efter der er foretaget desinfektion, hvis der er foretaget sanitetsslagtning af den sygdomsramte flok.

Sanitetsslagtning:

Består i under iagttagelse af alle fornødne sundhedsmæssige forholdsregler, herunder rengøring og desinfektion, at destruere alt det fjerkræ, der er angrebet eller mistænkt for at være angrebet af smitsom sygdom samt at destruere alle produkter, der er kontamineret eller mistænkt for at være det.

Bilag 3

Sundhedskontrol

Blodprøver udtages af den del af virksomhedens fjerkræ, der går i lægning samtidig (et hold af samme alder og afstamning). Hvis holdet omfatter flere flokke, skal blodprøverne udgøre et repræsentativt antal fra de enkelte flokke.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Antal høns i flokken       Antal prøver, der skal udtages 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1- 20             (Antal svarende til stykker fjerkræ) 

 21- 29                    20 

 30- 39                    25 

 40- 49                    30 

 50- 59                    35 

 60- 89                    40 

 90- 199                    50 

 200-499                    55 

 500 eller derover               60 

Prøverne skal udtages jævnt i flokken. Mængden af blod skal udgøre mindst 1,5 ml.

Virksomhedens tilsynsførende dyrlæge er ansvarlig for udtagelse og indsendelse af blodprøverne. Indsendelsesblanketten skal være udfyldt og underskrevet af dyrlægen.

Alle blodprøver indsendes til: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Bulowsvej 13, 1790 København V.

Perlehøns, vagtler, fasaner og agerhøns: Hvert hold undersøges årligt for Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum.

Ænder, duer, og strudsefugle: Blodprøves ikke.

Ved positiv reaktion i et hold, hvor de prøvede fugle ikke er mærkede, skal der, afhængig af holdets størrelse, indsendes 5-20 døde eller aflivede fugle fra holdet til bakteriologisk undersøgelse for Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum. Er de prøvede fugle mærkede, indsendes reagenterne - dog højst 20 - til bakteriologisk undersøgelse.

Kredsdyrlægen foretaget mindst 1 årligt kontrolbesøg på virksomheden.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 90/539/EØF, EF-Tidende 1990 L 303 s. 6 og dele af Rådets direktiv nr. 93/120/EF, EF-Tidende 1993 L 343 s. 35.

I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 2782/75/EØF om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ og Kommissionens forordning nr. 1868/77/EØF om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2782/75/EØF om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ. Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af visse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.