Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Stærkstrømsreglementet, afd. B, afsnit 9 Højspændingsinstallationer, 2. udgave (* 1)


Indledning. Ikrafttrædelse

Del 1

Almindelige bestemmelser

§ 1 Gyldighedsområde

§ 2 Definitioner

§ 3 Sikkerhedsforanstaltninger

§ 4 Elektrisk materiel

§ 5 Udførelse og idriftsætning.

5.1 Udførelse

5.2 Idriftsætning

Del 2

Primære højspændingsinstallationer

§ 6 Materiel.

6.1 Almindeligt

6.2 Ledninger

6.3 Monteringsmateriel, brugsgenstande og hjælpeapparater

§ 7 Udførelse.

7.1 Dimensionering, belastning og overstrømsbeskyttelse

7.2 Kablers anbringelse, forbindelse m.m

7.3 Frakobling af sikringer og overstrømsafbrydere

Del 3

Sekundære højspændingsinstallationer

§ 8 Almindelige bestemmelser.

8.1 Almindeligt

8.2 Anbringelse

8.3 Materiel

8.4 Klassificering

8.5 Driftsmæssig jordforbindelse

§ 9 Neonanlæg.

9.1 Almindeligt

9.2 Anbringelse

9.3 Berøringsbeskyttelse

9.4 Udførelse

9.5 Transformere

9.6 Ledninger

9.7 Elektroder

9.8 Luft- og krybeafstande

9.9 Transportable neonanlæg

9.10 Lavspændingsinstallation

9.11 Advarsels- og henvisningsskilte

§ 10 Højspændingstændingsanlæg.

10.1 Almindeligt

10.2 Berøringsbeskyttelse

10.3 Transformere

10.4 Ledninger

10.5 Elektroder

10.6 Luft- og krybeafstande

§ 11 Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver.

11.1 Almindeligt

11.2 Driften

11.3 Spændingsprøveapparater

§ 12 Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed.

12.1 Almindeligt

12.2 Driften

12.3 Berøringsbeskyttelse

12.4 Prøverum

12.5 Luft- og krybeafstande

§ 13 Elektriske hegn o.l.

13.1 Almindeligt

13.2 Spændingsgivere

13.3 Udførelse

13.4 Jordelektroder

§ 14 Røntgenanlæg.

14.1 Almindeligt

14.2 Industrielle røntgenanlæg

14.3 Røntgenanalyseanlæg

Stikordsregister

Indledning

Afsnit 9, 2. udgave, er udgivet af Elektricitetsrådet med gyldighed fra 1. april 1975 og erstatter 1. udgave.

Eventuelle fremtidige ændringer og nye bestemmelser vil, indtil en ny udgave udgives, fremkomme på erstatningsblade, hvorpå de vil blive markeret i margenen med angivelse af ikrafttrædelsesdato.

Udsendelse af erstatningsblade vil blive offentliggjort i ELRÅD-meddelelser og i de tekniske blade.

Forklaringer og henvisninger er sat med skrifttypen »petit«.

Den 1. april 1987 indeholder afsnittet følgende erstatningsblade:

 

 Side      Erstatningsblad 

  3 - 4    9.2.22 - 1987 

  4a - 4b   9.2.17 - 1981 

  5 - 6    9.2.23 - 1987 

  7 - 8    9.2.19 - 1981 

  9 - 10   B 9.2.11 - 1979 

 10a - 10b   9.2.24 - 1987 

 11 - 12    9.2.25 - 1987 

 19 - 20   B 9.2. 8 - 1978 

 25 - 26    9.2.20 - 1981 

 26a - 26b   9.2.21 - 1981 

 27 - 28   B 9.2.13 - 1979 

Højspændingsinsstallationer

Del 1: Almindelige bestemmelser

§ 1

Gyldighedsområde

1.1 Afsnit 9 gælder for udførelse af højspændingsinstallationer. Bestemmelserne for sekundære højspændingsinstallationer omfatter også visse bestemmelser for tilhørende lavspændingsinstallationer.

Angående maskiner og maskinanlæg med driftsspændinger op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm, se afsnit 8, § 12.

Angående ekstrabeskyttelse, se afsnit 10. §§ 19 og 20.

§ 2

Definitioner

2.1 Primære højspændingsinstallationer er højspændingsinstallationer, der forsynes direkte fra et højspændingsledningsnet (f.eks. højspændings-kraftinstallationer i fabrikker).

2.2 Sekundære højspændingsinstallationer er højspændingsinstallationer, der gennem transformere eller omformere forsynes fra lavspændingsinstallationer (f.eks. neonanlæg).

1981-10-01

Hertil henregnes også visse højspændingsinstallationer, der forsynes fra batterier, f.eks. batteridrevne elektriske hegn.

2.3 For højspændingsinstallationer gælder definitionerne i afsnit 6.

§ 3

Sikkerhedsforanstaltninger

3.1 Bestemmelser, der angår installationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af installationer men også ved udførelsen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående installationer.

3.2 Elektrisk ledende genstande må ikke sættes i forbindelse med installationer på en sådan måde og under sådanne forhold, at de pågældende genstande derved kan medføre fare.

§ 4

Elektrisk materiel

4.1 Almindeligt.

4.1.1 Materiel til højspændingsinstallationer skal være vel udført og således konstrueret og dimensioneret, at der ved brugen hverken kan opstå fare for omgivelserne eller skadelig påvirkning af materiellet med hensyn til dets virkemåde eller betjening. Det skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i afdeling C for konstruktion af materiel af den pågældende art.

4.1.2 Bestemmelserne i afdeling C skal i den udstrækning, hvori de kan finde anvendelse, desuden overholdes for materiel, for hvilket der ikke foreligger særskilte bestemmelser.

4.1.3 Materiellet skal være godkendt af Danmarks elektriske materielkontrol (DEMKO) og forsynet med godkendelsesmærke i det omfang, dette er krævet, se afsnit 1.

4.1.4 Materiellet skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger, som eventuelt findes på materiellet eller i en ledsagende vejledning.

4.1.5 Materiellets udførelse skal svare til den mærkning, som findes på materiellet.

§ 5

Udførelse og idriftsætning

5.1 Udførelse.

5.1.1 Ethvert installationsarbejde skal såvel i elektroteknisk som i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt og godt, og det anvendte materiel må ikke forringes eller beskadiges.

5.1.2 Alt elektrisk materiel skal installeres på en sådan måde, at de ved konstruktionen af materiellet forudsatte afkølingsforhold er til stede.

5.1.3 Uisolerede elførende dele skal være således anbragt eller beskyttet, at de ikke kan forårsage afledning og ikke kan berøres uagtsomt.

5.1.4 Elektrisk materiel må ikke anvendes ved større spænding og vedvarende strøm end materiellets mærkespænding og mærkestrøm.

Materiel, som har mærkning for strømart, må kun anvendes ved den strømart eller de strømarter, som mærkningen angiver.

5.2 Idriftsætning.

5.2.1 Elektroinstallatøren skal drage omsorg for, at installationen efterses og afprøves, før den sættes i drift.

Vedrørende Idriftsætning, drift, eftersyn og vedligeholdelse af installationer, se afsnit 11.

Del 2: Primære højspændingsinstallationer

§ 6

Materiel

6.1 Almindeligt.

6.1.1 Alle elførende dele skal være således indkapslet, at berøring af dem er udelukket såvel ved normal betjening som ved svigtende omtanke under betjeningen. Indkapslingen skal være modstandsdygtig over for de påvirkninger af mekanisk og anden art, som den vil kunne blive udsat for.

Undtagelse:

Er materiellet anbragt i aflåselige rum, der, hvad anvendelse og indretning angår, kan sidestilles med stationsrum for højspænding, og hvortil kun elektroteknisk kyndige personer har adgang, tillades dog anvendelse af materiel for højspændings-stationsanlæg under forudsætning af, at anlægget i øvrigt udføres efter bestemmelserne for højspændings-stationsanlæg, se afsnit 2.

6.2 Ledninger.

6.2.1 I fast installation skal der anvendes kabler med en isolation og holdbarhed, der svarer til driftsspændingen og de foreliggende driftsforhold.

6.2.2 Hvor driftsmæssige forhold kræver anvendelse af tilledning, kan der anvendes bøjelig kappeledning med isolation og holdbarhed svarende til de foreliggende driftsforhold.

1979-04-01

Hvor tilledninger er særlig udsat for mekanisk eller termisk beskadigelse eller korrosion, skal de udover på passende måde at være beskyttet herimod tillige være overvåget af et relæudstyr, der sikrer udkobling i tilfælde af isolationsfejl på kablet. Tilledningerne skal i så fald være af en sådan konstruktion og relæudsttyret af en sådan følsomhed, at denne udkobling sker omgående, også selv om fejlen kun berører en enkelt faseleder.

Som særlig udsat for mekanisk beskadigelse anses f.eks. tilledninger, der anvendes til forsyning af transformere i mobile kraner, hvor kablet automatisk oprulles på en tromle på kranen under dennes kørsel. Tilledningerne kan f.eks. være med jordforbundne beskyttelsesledere og skærm af ledende gummi.

6.3 Monteringsmateriel, brugsgenstande og hjælpeapparater.

6.3.1 Monteringsmateriel skal efter forholdene være af korrosionssikkert materiale eller have en korrosionsbeskyttelse, der er mindst lige så god som varmforzinkning, klasse Zn 65, DS 2022.

6.3.2 Afbrydere skal være således indrettet, at det tydeligt kan ses, om de er sluttet eller afbrudt.

6.3.3 Motorer skal være mærket med firmanavn, nødvendige tekniske data og på iøjnefaldende måde med zigzagpil, f. eks. som angivet i DS 738.2.

§ 7

Udførelse

7.1 Dimensionering, belastning og overstrømsbeskyttelse.

7.1.1 Kabler skal dimensioneres således, at de efter installationsmåde og foreliggende driftsforhold kan føre belastningsstrømmen uden at antage en for kablerne eller omgivelserne farlig temperatur.

7.1.2 Kabler skal overstrømsbeskyttes med sikringer eller automatiske overstrømsafbrydere, der er således afpasset eller indstillet, at enhver overstrøm i kablet brydes så hurtigt, at den ikke kan fremkalde nogen skadelig opvarmning af kablet.

7.2 Kablers anbringelse, forbindelse m.m.

7.2.1 For kablers anbringelse gælder bestemmelserne for anbringelse af installationskabler i lavspændingsinstallationer i den udstrækning, hvori disse bestemmelser kan finde anvendelse, således også bestemmelsen i afsnit 6, § 13.1.5.

7.2.2 Ved kablers forbindelser, afgreninger og afslutninger skal elførende dele isoleres og beskyttes i samme grad som kablets ledere. Anvendes muffer, dåser e.l., gælder for disse bestemmelserne i afsnit 6, § 28, i den udstrækning, hvori disse bestemmelser kan finde anvendelse.

7.3 Frakobling af sikringer og overstrømsafbrydere.

7.3.1 Enhver sikring skal kunne gøres spændingsløs ved en foran denne anbragt afbryder. Enhver automatisk overstrømsafbryder skal kunne gøres spændingsløs ved en foran denne anbragt ledningsadskiller.

Del 3

Sekundære højspændingsinstallationer

§ 8

Almindelige bestemmelser

8.1 Almindeligt.

8.1.1 Sekundære højspændingsinstallationer, som ikke henhører under de i det efterfølgende beskrevne anlæg, skal opfylde bestemmelserne i §§ 8-13 i den udstrækning, disse bestemmelser kan finde anvendelse.

1977-04-01

Om udførelse og drift af røntgenanlæg Er udgået.

8.2 Anbringelse.

1980-07-01

8.2.1 Sekundære højspændingsinstallationer må ikke anbringes i sprængstofrum.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for armerede højspændingsblykabler.

8.2.2 Sekundære højspændingsinstallationer i eksplosionsfarlige områder skal tillige opfylde bestemmelserne i afsnit 7 A.

8.3 Materiel.

8.3.1 Ledninger skal have et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for fabriksmæssigt monterede højspændingstændingsanlæg for oliefyringsanlæg, gasfyringsanlæg o.l.

8.3.2 Ledningers isolation skal, såfremt den ikke er ozonbestandig, have en lakeret, ozonbestandig omfletning.

8.3.3 Ledningers isolation skal, efter at ledningerne (kablerne) har ligget 24 timer i vand af en temperatur på ikke over 25 graderC, i et minut kunne udholde en prøvespænding på 5000 V plus det dobbelte af den spænding i forhold til jord, ved hvilken ledningerne (kablerne) skal anvendes, dog mindst 15000 V.

8.4 Klassificering.

8.4.1 sekundære højspændingsinstallationer forekommer i klasse A, B og C.

8.4.2 Klasse A omfatter installationer, der ikke opfylder alle betingelser for klasse B.

8.4.3 Klasse B omfatter installationer, der opfylder følgende betingelser:

1. Transformere har to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger.

1987-04-01

2. Højspændingskredse har ingen anden forbindelse til jord end den, der eventuelt fremkommer ved, at steldele indgår i kredsen, se § 9.6.1. Steldelene kan have forbindelse til jord, enten tilfældigt eller gennem en beskyttelsesleder.

3. Alle ydre steldele i højspændingskredsen danner et metallisk sammenhængende stel. Dette skal ved oliefyringsanlæg være forbundet med kedlen på en i mekanisk og elektrisk henseende betryggende måde.

4. Højspændingsførende dele er således indkapslet eller afskærmet, at de ikke kan få forbindelse med ledende dele uden for indkapslingen.

8.4.4 Klasse C omfatter installationer, der opfylder alle betingelser for klasse B og fremtræder som brugsgenstande, der er godkendt af DEMKO og forsynet med godkendelsesmærke.

8.5 Driftsmæssig jordforbindelse.

8.5.1 Til driftsmæssig jordforbindelse, som udføres til et punkt af en sekundær strømkreds for at begrænse spændingen i forhold til jord, skal der anvendes en jordelektrode udført efter bestemmelserne i afsnit 10, § 16, og med overgangsmodstand på højst 100 ohm.

Forbindelse til den strømforsynende installations nulleder kan anvendes under de samme betingelser og efter de samme bestemmelser, som gælder for anvendelse af nulling ved ekstrabeskyttelse.

§ 9

Neonanlæg

9.1 Almindeligt.

9.1.1 Bestemmelserne gælder for højspændings-belysningsanlæg, hvor glasrør indeholder luftarter (neon, argon o. a.), der ved strømmens gennemgang lyser eller bringer en belægning til at lyse.

Undtagelse:

Bestemmelserne gælder ikke for

- armaturer til lysrør med enstiftsokkel for en lampespænding under drift på mere end 250 V (tændspæding til jord højst 750 V), og

- armaturer til andre lysrør (udladningslamper), f. eks. natriumdamplamper med edison- eller bajonetsokkel, med tændspænding højst 500 V til jord.

Angående sådanne armaturer, se afdeling C, afsnit 24.

9.2 Anbringelse.

9.2.1 Fast installerede neonanlæg må kun anbringes i det fri samt i offentlige lokaler såsom teatre, restauranter, butikker, udstillings- og forretningslokaler o. lign.

Undtagelse:

Neonanlæg af klasse C kan anbringes i lokaliteter af anden art, når de af DEMKO er godkendt som værende i en udførelse, der svarer til kravene til installationer i lokaliteter af den pågældende art.

Transformere i tæt lukkede beskyttelseskasser af ildsikkert materiale kan anbringes i beboelses- eller fabriksejendomme el. lign., men ikke i beboelsesrum.

Om placering af udendørs neonskilte (og andre skilte) i forhold til lavspændingsluftledninger, se afdeling A, afsnit 3.

9.3 Berøringsbeskyttelse.

9.3.1 I det fri skal

- uisolerede ledninger,

- uisolerede højspændingsførende dele,

- isolerede højspændingsledninger (dog ikke isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe),

- elektroder,

som anbringes i mindre end 3 m højde over jord eller inden for rækkevidde fra vinduer, som kan åbnes, samt altaner o. lign indesluttes i lukkede beskyttelseskasser el. lign.

For massetransformere uden tilgængellge klemmer kræves ingen yderligere beskyttelse for transformeren.

9.3.2 På tage o. lign hvor mennesker kan færdes uden anvendelse af særlige hjælpemidler, må ubeskyttede elektroder og uisolerede højspændingsførende dele kun anbringes, når der foretages en effektiv afspærring i fornøden afstand fra anlægget.

Ved særlige hjælpemidler forstås stilladser, stiger, livliner o. lign.

Bestemmelsen skal overholdes uanset adgangsforholdene til taget.

9.3.3 Ved indendørs anlæg skal alle uisolerede ledninger og andre uisolerede højspændingsførende dele, alle isolerede højspændingsledninger (dog ikke isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe) og alle elektroder indesluttes i lukkede beskyttelseskasser el. lign.

9.3.4 Elektroder i beskyttelseskasser el. lign. må ikke kunne forskyde sig og derved blive tilgængelige for berøring udefra, selv om et glasrør knækker ved gennemføringsåbningen.

9.3.5 Beskyttelseskasser skal være af solidt og modstandsdygtigt materiale og i en solid udførelse. De må kun kunne åbnes ved anvendelse af værktøj.

9.4 Udførelse.

9.4.1 Beskyttelseskasser, bærejern og andre konstruktionsdele af jern samt beskyttelsesgitre o. lign som anbringes i det fri, skal være af korrosionssikkert materiale eller have en korrosionsbeskyttelse, der er mindst lige så god som varmforzinkning, klasee Zn 65, DS 2022.

9.4.2 Transformere skal anbringes tilgængeligt og således, at de ikke kan forårsage nogen skadelig opvarmning af omgivelserne.

9.4.3 isolatorer og klemmer til fastholdelse af ledninger (dog ikke isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe) skal være af porcelæn eller af et i mekanisk og elektrisk henseende lige så godt materiale.

9.5 Transformere.

9.5.1 Transformere skal have to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger og være kortslutningssikre.

Bestemmelserne for transformere findes i afdeling C, afsnit 30.

9.5.2 Tranaformere må ikke være for højere spænding end 4000 V mellem lederne indbyrdes, eller - ved jordet midtpunkt - mellem en leder og jord.

9.6 Ledninger.

9.6.1 Der skal anvendes

- uisoleret kobbertråd med mindst 2,5 mm2 tværsnit,

- isolerede ledninger uden metalkappe eller skærm, eller

- isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe, f. eks. blykabel.

Undtagelse:

Som forbindelsesledninger til elektroder kan der tillige anvendes korte uisolerede bøjelige ledninger med mindst 2,5 mm2 tværsnit.

En beskyttelseskasse el. lign. af metal kan indgå som en del af højspændingskredsen, når transformeren er indbygget i kassen.

9.6.2 Uisolerede ledninger skal oplægges på isolatorer.

Undtagelse:

Ledningerne kan på korte strækninger mellem tilslutningsklemmer oplægges uden særlig understøtning, når forbindelserne udføres på en i mekanisk henseende betryggende måde.

9.6.3 Isolatorer for højspændingsledninger må ikke anbringes på brændbart underlag, medmindre der mellem isolatoren og underlaget anbringes en underlagsplade af metal.

9.6.4 Isolerede ledninger uden metalkappe eller skærm må kun anbringes i stålrør, beskyttelseskasser el. lign. Ledningerne skal lægges, så de ikke berører hinanden.

Andre steder end i stålrør skal de oplægges på isolatorer eller klemmer.

9.6.5 Isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe skal såvel uden for som inden for beskyttelseskasser el. lign. fastgøres på betryggende måde ved hjælp af bøjler, klemmer el. lign.

9.6.6 Isolerede ledninger skal afsluttes på en sådan måde, at ledningsendens isolation ikke forringes, og således at bestemmelserne for luft- og krybeafstand overholdes.

I det fri skal ledningerne afsluttes i muffer, der er egnet til formålet.

9.6.7 Samlinger på isolerede ledninger må ikke forekomme.

9.7 Elektroder.

9.7.1 Klemmerne kan kun betragtes som isolerede, når de er beklædt med et til driftsspændingen svarende lag af solidt og vejrbestandigt isolermateriale.

9.8 Luft- og krybeafstande.

9.8.1 Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding. skal målt i cm

- udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

9.8.2 Krybeafstanden langs isolatorer m. m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm - udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm.

- indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

9.8.3 Luftafstande og krybeafstande mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i §§ 9.8.1 og 9.8.2, idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærspænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel.

9.9 Transportable neonanlæg.

9.9.1 Transportable neonanlæg skal være af klasse C.

9.9.2 Beskyttelseskassen for højspændingsførende dele må ikke have andre åbninger end de for gennemføring af lavspændingsledning og glasrør nødvendige. Dog kan der om fornødent findes ventilationsåbninger, når disse er således afskærmede, at fremmede genstande ikke udefra kan bringes i berøring med de spændingsførende dele.

Kontrol foretages med en 3 mm prøvepind.

9.9.3 Gennemføringsåbninger for glasrør skal være således udformet, at elektroderne eller disses kontaktanordninger ikke kan berøres ved indsætning af glasrøret eller ved et brud på dette.

9.9.4 Såfremt kontakterne for elektroderne ikke er fjedrende og således indrettet, at deres fjedrende bevægelse ikke i tidens løb kan hæmmes af urenheder el. lign skal rørholderne være af ikke brændbart materiale eller være omgivet af et metalhus.

9.10 Lavspændingsinstallation.

9.10.1 For udendørs anlæg af klasse A skal der på bygningens forside i ca. 3 m højde over jord anbringes en eller flere med tydelig betegnelse mærkede afbrydere (nødafbrydere), med hvilke anlægget kan gøres spændingsløst.

Nødafbryderes antal, placering, ydre mærkning og betjeningsanordning skal være i overensstemmelse med brandmyndighedens eventuelle krav.

9.10.2 Hvor der på en bygning er anbragt flere neonanlæg af klasse A, skal samtlige anlæg kunne gøres spændingsløse med en vilkårlig nødafbryder på bygningen.

Brandmyndigheden kan dispensere fra denne bestemmelse.

9.10.3 Såfremt nødafbryderen indskydes i en styreledningskreds, skal samme styreledningskreds anvendes for den normale ud- og indkobling af neonanlægget.

9.10.4 Lavspændingsinstallationen skal tilfredsstille bestemmelserne for den lokalitet, hvori den er anbragt, selv om den helt eller delvis befinder sig inden for afskærmninger eller beskyttelseskasser.

Undtagelse: I neonskilte i det fri kan installationakabler afsluttes i regntæt lukkede rum.

9.11 Advarsels- og henvisningsskilte.

9.11.1 Beskyttelseskasser for højspændingsførende dele skal være forsynet med advarselsskilt med sort pil på gult underlag og med tekst »Højspænding«, som f. eks. DS 738.2.

Lignende advarselsskilte skal forefindes på steder, hvor der foretages afspærring af neonanlæg i henhold til § 9.3.2.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for lukkede neonskilte.

9.11.2 For neonanlæg af klasse A skal der efter brandmyndighedens eventuelle krav anbringes et eller flere henvisningsskilte, der angiver nødafbryderens placering.

§ 10

Højspændingstændingsanlæg

10.1 Almindeligt.

1979-01-01

10.1.1 Bestemmelserne gælder for højspændingstændingsanlæg for oliefyringsanlæg med brændstofforbrug over 400 kg/h, gasfyringsanlæg o. lign.

Bestemmelseme for oliefyringsanlæg med brændstofforbrug til og med 400 kg/h findes i afsnit 110 DB.

10.2 Berøringsbeskyttelse.

10.2.1 Alle spændingsførende dele uden for forbrændingskammeret skal være beskyttet mod berøring, f. eks. ved anbringelse i solide metalkasser el. lign der kun kan åbnes ved brug af værktøj.

10.2.2 Ved oliefyringsanlæg skal ydre steldele i højspændingskredsen ved klasse B installationer være forbundet med kedlen på en i mekanisk og elektrisk henseende betryggende måde.

10.3 Transformere.

10.3.1 Transformere skal have to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger og være kortslutningssikre.

Bestemmelserne for transformere findes i afsnit 30.

10.3.2 Transformeres sekundærspænding må ikke overstige 16 000 V.

10.3.3 Ved driftsmæssig jordforbindelse skal forbindelsen

- ved sekundærspænding højst 8000 V sluttes til den ene pol eller til midtpunktet,

- ved sekundærspænding over 8000 V sluttes til midtpunktet.

10.4 Ledninger.

10.4.1 Der skal anvendes

- isolerede ledninger uden metalkappe eller skærm, eller

- isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe, f. eks. blykabel.

Angående ledertværsnit, se § 8.3.1.

10.4.2 Ledninger uden metalkappe eller skærm må kun anbringes i metalrør, beskyttelseskasser el. lign.

10.4.3 Ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe, f. eks. blykabler, skal såvel uden for som inden for beskyttelseskasser el. lign. fastgøres på betryggende måde.

10.4.4 Isolerede ledninger skal afsluttes på en sådan måde, at ledningsendens isolation ikke forringes, og således at bestemmelserne for luft- og krybeafstande overholdes.

10.5 Elektroder.

10.5.1 Elektroder skal være anbragt således, at de ikke er umiddelbart tilgængelige og ikke kan berøres uagtsomt. Findes der i brænderrøret et dæksel over elektroderne, skal der på dette findes et advarselsskilt med påskrift: »Højspænding. Dækslet må ikke fjernes, før afbryderen er afbrudt«.

10.6 Luft- og krybeafstande.

10.6.1 Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm, hvor U er transformerens sekundærspænding 1 kV.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for den indbyrdes afstand mellem elektrodespidserne.

10.6.2 Krybeafstanden langs isolatorer m. m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

10.6.3 Luftafstande og krybeafstande mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i §§ 10.6.1 og 10.6.2, idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærspænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel.

§ 11

Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver

11.1 Almindeligt.

11.1.1 Bestemmelserne gælder for prøveanlæg, der i fabriker, værksteder o. lign. anvendes ved kortvarige højspændingsprøver af elektrisk materiel.

11.2 Driften.

11.2.1 Prøverne må kun udføres af særligt instruerede personer.

Den, der forestår prøverne, skal drage omsorg for, at uvedkommende ikke kommer i berøring med spændingsførende dele af anlægget eller med prøveobjekterne - om fornødent ved betryggende afskærmning eller indhegning.

11.3 Spændingsprøveapparater.

11.3.1 Spændingsprøveapparater, der i henhold til afsnit 11 i visse tilfælde skal benyttes efter reparation af brugsgenstande, skal opfylde bestemmelserne i §§ 11.3.2-11.3.10.

11.3.2 Sekundærspændingen skal være kontinuerligt regulebar og dække området fra 500 V til 2500 V, også ved 90 pct. af netspændingen.

11.3.3 Ved 100 pct. netspænding skal kortslutningsstrømmen på sekundærsiden være mindst 300 mA ved indstilling på 2500 V sekundærspænding og mindst 150 mA ved indstilling på 1500 V sekundærspænding.

11.3.4 Apparatet skal være forsynet med et voltmeter, som er tilsluttet afgangsklemmerne, og som angiver sekundærspændingen inden for en tolerance på +/- 2,5 pct. af sekundærspændingens maksimale værdi.

11.3.5 Apparatets primærkreds skal indeholde en topolet afbryder og en tydelig signallampe, der lyser rødt, når primærkredsen er sluttet. Endvidere skal primærkredsen indeholde overbelastningsbeskyttelse.

11.3.6 Transformerens højspændingsvikling skal kunne tåle en prøvespænding på 6000 V, såvel i forhold til stel som til primærviklingen. Begge terminaler skal være fuldt isolerede, og ingen elførende dele - bortset fra selve højspændingsledningernes tilslutning til prøveobjektet - må være tilgængelige (prøves med en prøvefinger).

11.3.7 Prøvespændingens tilslutning til prøveobjektet skal ske ved betryggende isolerede ledninger (f. eks. såkaldt tændkabel), hvoraf mindst den ene skal være afsluttet i en prøvepind, der automatisk bliver berøringssikker, når den slippes. I stedet for berøringssikker prøvepind tillades dog anvendt prøvepind med fast, uisoleret spids, såfremt apparatets primære afbryder er anbragt på en lodret frontplade og kun kan forblive sluttet ved aktivt tryk på en knap el. lign. (afbryderen må ikke kunne arreteres i sluttet stilling).

11.3.8 Apparatet skal udvendig have følgende mærkning: »Højspændingsprøveapparat. Må kun benyttes af særligt instrueret personale. Det er livsfarligt at berøre metaldele, der er i forbindelse med afgangsklemmerne«.

11.3.9 Apparatet skal være dobbeltisoleret på primærsiden eller - ved fastmonterede apparater - være enkeltisoleret og ekstrabeskyttet.

11.3.10 Apparatet kræves ikke godkendt af DEMKO, heller ikke hvis det er dobbeltisoleret. Det skal dog af DEMKO være godkendt som dobbeltisoleret, såfremt det forsynes med mærkningen dobbeltisolation.

§ 12

Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed

12.1 Almindeligt.

12.1.1 Bestemmelserne gælder for prøveanlæg, der i fabriker, værksteder o. lign. anvendes ved langvarige højspændingsprøver af elektrisk materiel.

Hertil henregnes bl.a. prøveanlæg, der anvendes ved evakuering og tilbrænding af neonanlæg.

12.2 Driften.

12.2.1 Højspændingsprøverne må kun udføres af særligt instruerede personer.

12.3 Berøringsbeskyttelse.

12.3.1 Alle højspændingsførende dele af prøveanlæg skal, såfremt de ikke er anbragt uden for rækkevidde eller i særlige prøverum (se § 12.4), være isolerede med en til den anvendte spænding svarende isolation.

12.4 Prøverum.

12.4.1 Prøverum, hvori der anvendes uisolerede ledninger, modstande, klemmer m. m., skal være indrettet som angivet i bestemmelserne, § 12.4.2-12.4.4.

12.4.2 Placeringen og indhegningen af prøverummet skal være således, at rummet i så stor udstrækning som muligt kan overses udefra (f. eks. ved vægge af solidt metaltrådsnet).

12.4.3 I forbindelse med døren til prøverummet skal der installeres en afbryder til automatisk afbrydning af strømforsyningen til prøveanlæggets transformere, når døren åbnes.

Er prøverummet af en sådan størrelse, at man kan færdes deri, skal det - f. eks. ved en pal el. lign. - være forhindret, at døren ved at smække i kan slutte strømmen.

Døren skal udvendig være forsynet med påskrift: Højspænding.

Endvidere skal der ved selve arbejdsstedet i sådanne prøverum anbringes en afbryder, hvormed hele anlægget kan gøres spændingsløst.

12.4.4 I prøverum skal gulvfladen, hvis betjeningspersonalet opholder sig her under prøverne, bestå af eller være beklædt med isolerende materiale. Træ anses i denne forbindelse for tilstrækkelig isolerende.

12.5 Luft og krybeafstande.

12.5.1 Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

12.5.2 Krybeafstanden langs isolatorer m.m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

12.5.3 Luftafstande og krybeafstande mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i §§ 12.5.1 og 12.5.2, idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærapænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel.

§ 13

Elektriske hegn o.lign.

13.1 Almindeligt.

13.1.1 Bestemmelserne gælder for udendørs og indendørs anbragte hegn, herunder gødselsanlæg i stalde.

1981-10-01

13.1.2 Elektriske hegn skal installeres og anvendes således, at de ikke forårsager fare for personer, dyr eller omgivelser.

13.1.3 Spændingsgivere og elektriske hegn må ikke installeres på steder, hvor der er brandfare.

13.2 Spændingsgivere.

13.2.1 Et elektrisk hegn må ikke forsynes fra mere end een spændingsgiver.

13.2.2 Elektriske hegn med kun een hegnstråd skal forsynes fra kun een hegnskreds i en spændingsgiver.

En hegnskreds omfatter alle ledende dele eller enkeltdele, der i en spændingsgiver er forbundet til eller beregnet til at blive direkte forbundet til hegnsklemmerne.

13.2.3 Elektriske hegn med flere hegnstråde kan forsynes fra forskellige hegnskredse i samme spændingsgiver under forudsætning af, at hver hegnstråd forsynes fra kun en hegnskreds.

13.3 Udførelse.

13.3.1 Afstanden mellem to elektriske hegn og mellem forbindelsesledningerne til disse skal være mindst 2 m. Hvis åbningen mellem de to hegn ønskes lukket, skal det ske under anvendelse af materiale, der ikke er elektrisk ledende.

13.3.2 Hegnstråde og forbindelsesledninger må ikke være i forbindelse med metaldele, der ikke hører til det elektriske hegn, f.eks. gelændere på broer eller enhver bygningsdel.

Hegnstråde og forbindelsesledninger skal være tilstrækkelig understøttet af isolatorer af solidt materiale.

Undtagelse:

Det gælder dog ikke for egnede højspændingskabler, der anvendes som forbindelsesledninger.

Isolatorer skal placeres således, at hegnstråde og forbindelsesledninger holdes i en afstand af mindst 3 cm fra bygningsdele, rørledninger, andre ledninger o.l og således, at indirekte berøring af brændbare bygningsdele gennem søm eller andre ledende dele er forhindret.

Hegnstråde og forbindelsesledninger skal være således forbundet til en spændingsgiver med metalkapsling, at de ikke kan komme i berøring med kapslingen.

13.3.3 Hegnstråde og forbindelsesledninger må ikke fastgøres til master for lavspændings-, højspændings-, telefon- eller telegrafluftledninger.

Nettilsluttede spændingsgivere kan dog fastgøres til lavspændingsmaster, hvis der er opnået tilladelse dertil fra den pågældende elleverandør.

13.3.4 Inden for en vandret afstand af 2 m fra lavspændingsluftledninger og 15 m fra højspændingsluftledninger må hegnstråde og forbindelsesledninger ikke anbringes i større højde over jord end 2 m.

13.3.5 Indendørs skal forbindelsesledninger, som anvendes ved en spænding, der overstiger 1 kV, være særlig isoleret fra jordforbundne bygningsdele. Dette kan opnås ved at anvende tilstrækkelig luftafstand eller højspændingskabler.

13.4 Jordelektroder.

13.4.1 Er et elektrisk hegns jordelektrode anbragt i nærheden af en bygning, skal afstanden mellem jordelektroden og bygningens drifts- eller beskyttelsesjordelektrode være mindst 10 m. Jordelektroden for det elektriske hegn skal så vidt muligt anbringes et sted, hvor jorden er fugtig, for at sikre god jordforbindelse. Elektroden skal med undtagelse for batteridrevne hegn med lav energi anbringes således, at den går ned til en dybde af mindst 0,5 m.

13.4.2 Hvis spændingsgiveren er monteret i eller på en bygning, der er forsynet med en lynafleder, skal det elektriske hegns jordelektrode forbindes direkte med lynaflederens jordelektrode.

1977-04-01

§ 14

Røntgenanlæg

14.1 Almindeligt.

14.1.1 Bestemmelserne gælder for anlæg, der frembringer røntgenstråling, herunder partikelacceleratorer.

Se også indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 56 af 17. februar 1977 om brugen af røntgenanlæg m.v. samt sundhedsstyrelsens bekendtgørelser for røntgenanlæg.

14.2 Industrielle røntgenanlæg.

14.2.1 Til anvendelse som elektrisk udligningsforbindelse mellem røntgenapparatets stel og større emner (skibe, lagertanke, pipelines m.v.) skal der til røntgenanlægget findes en ledning forsynet med kraftige fjederklemmer.

14.3 Røntgenanalyseanlæg.

14.3.1 Hvert røntgenapparat skal normalt være tilsluttet en særlig gruppe.

14.3.2 Røntgenapparatet skal tilsluttes en særskilt stikkontakt eller afbryder anbragt umiddelbart ved apparatet.

Stikordsregister

Advarselsskilte, neonanlæg § 9.11

Afkølingsforhold for materiel § 5.1.2

Afprøvning før idriftsætning § 5.2.1

Armerede højspændingsblykabler i sekundære højspændingsinstallationer § 8.2.1

Beskyttelseskasser, neonanlæg § 9.3.1 § 9.3.4 § 9.3.5 § 9.4.1

Brugsgenstande, primære højspændingsinstallationer § 6.3

Definitioner § 2

Driftsmæssig jordforbindelse, højspændingstændingsanlæg § 10.3.3

Driftsmæssig jordforbindelse, sekundære højspændingsinstallationer § 8.5

Eftersyn før idriftsætning § 5.2.1

Elførende del § 5.1.3 § 6.1.1

Elektriske hegn § 13

Elektroder, neonanlæg § 9.3.3 § 9.3.4 § 9.7

Elektrostatiske gasrensningsanlæg § 8.2.1

Elektrostatiske laksprøjteanlæg § 8.2.1

Forhold over for andre objekter § 3.1

Gasfyringsanlæg § 10.1.1

Gyldighedsområde § 1

Gødselsanlæg i stalde § 13.1.1

Henvisningsskilte, neonanlæg § 9.11

Hjælpeapparater, primære højspændingsinstallationer § 6.3

Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver § 11

Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed § 12

Højspændingstændingsanlæg § 10

Idriftsætning § 5.1

Industrielle røntgenanlæg § 14.2

Klassificering, sekundære højspændingsinstallationer § 8.4

Korrosion § 6.2.2

Ledninger, neonanlæg § 9.6

Ledninger, primære højspændingsinstallationer § 6.2

Ledninger, sekundære højspændingsinstallationer § 8.3

Massetransformere, neonanlæg § 9.3.1

Materiel, elektrisk § 4

Materiel, primære højspændingsinstallationer § 6

Materiel, sekundære højspændingsinstallationer § 8.3

Monteringsmateriel, primære højspændingsinstallationer § 6.3

Motorer i primære højspændingsinstallationer, mærkning § 6.3.3

Mærkning af motorer i primære højspændingsinstallationer § 6.3.3

Neonanlæg § 9

Nødafbrydere for neonanlæg § 9.11.2

Oliefyringsanlæg § 10.1.1 § 10.2.2

Primære højspændingsinstallationer, definition § 2.1

Prøverum § 12.4

Røntgenanlæg § 14

Røntgenanalyseanlæg § 14.3.1

Sekundære højspændingsinstallationer, definition § 2.2

Sikkerhedsforanstaltninger § 3

Spændingsgivere for elektriske hegn o. lign. § 13.2

Spændingsprøveapparater § 11.3

Termisk beskadigelse § 6.2.2

Transportable neonanlæg § 9.9

Udførelse og idriftsætning § 5

Udførelse, primære højspændingsinstallatloner § 7

Redaktionel note
 • skrives 'stærkstrømsreglement*'
 • foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel"
 • flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at
 • (* 1) Stærkstrømsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun året for underskrivelsen er kendt.