Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Stærkstrømsreglementet, afd. B, afsnit 10 Ekstrabeskyttelse i installationer, 3. udgave (* 1)


Indledning. Ikrafttrædelse

Del 1

Almindelige bestemmelser og definitioner

§ 1 Gyldighedsområde

§ 2 Definitioner

§ 3 Materiel

§ 4 Almindelige bestemmelser

Del 2

Ekstrabeskyttelsesmetoder

§ 5 Ekstra isolation

§ 6 Isolationsled

§ 7 (Disponibel)

§ 8 (Disponibel)

§ 9 Sekundære strømkredse

§ 10 Fejlstrømsafbryder

§ 11 Fejlspændingsafbryder

§ 12 Nulling

§ 13 Jording

§ 14 (Disponibel)

Del 3

Ledninger til ekstrabeskyttelse

§ 15 Ledninger til ekstrabeskyttelse.

15.1 Materiale

15.2 Tværsnit

15.3 Farvemærkning

15.4 Oplægning

15.5 Samlinger og tilslutninger

15.6 Udligningsforbindelser

Del 4

Jordelektroder

§ 16 Jordelektroder.

16.1 Stangelektrode e.l

16.2 Bånd- eller trådelektrode

16.3 Fundamentselektrode

16.4 Vandrørsnet eller fjernvarmenet

16.5 (Disponibel)

Del 5

Ekstrabeskyttelse i visse områder

§ 17 Ekstrabeskyttelse i visse områder.

17.1 Områder med krav om ekstrabeskyttelse

17.2 Tandlægeklinikker

17.3 Badeområder

17.4 Badstuer (saunaer)

17.5 Brønde og tunneler til fjernvarmeanlæg

17.6 Våde rum i slagterier og mejerier

17.7 Campingpladser og pladser for lystfartøjer

17.8 Byggepladser

17.9 Områder med risiko ved dannelse af statisk elektricitet

17.10 Snævre ledende rum

17.11 Fiskerihavne

Del 6

Ekstrabeskyttelse af visse brugsgenstande

§ 18 Ekstrabeskyttelse af visse brugsgenstande.

18.1 Almindeligt krav om ekstrabeskyttelse

18.2 Særlige krav om ekstrabeskyttelse

Del 7

§ 19 Ekstrabeskyttelse i primære højspændingsinstallationer

Del 8

§ 20 Ekstrabeskyttelse i sekundære højspændingsinstallationer.

20.1 Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A

20.2 Højspændingsprøveanlæg

20.3 Røntgenanlæg

Bilag

1 Beskyttelseslederes tværsnit

1. Lavspændingsinstallationer

2. Primære højspændingsinstallationer

3. Sekundære højspændingsinstallationer

2 Gulve og rørsystemer i badeområder

3 Fjernvarmenet og vandrørsnet som jordelektrode i bestående installationer

4 Måling af gulves isolationsmodstand

5 FU-ekstrabeskyttelse ved anvendelse af HFI-afbryder

Stikordsregister

Indledning

Afsnit 10, 3. udgave, er udgivet af Elektricitetsrådet med gyldighed fra 1. januar 1979 og erstatter 2. udgave.

Eventuelle fremtidige ændringer og nye bestemmelser vil, indtil en ny udgave udgives, fremkomme på erstatningsblade, hvorpå de vil blive markeret i margenen med angivelse af ikrafttrædelsesdato.

Udsendelse af erstatningsblade vil blive offentliggjort i ELRÅD-meddelelser og i de tekniske blade.

Forklaringer og henvisninger er sat med skrifttypen »petit«.

Den 1. oktober 1986 indeholder afsnittet følgende erstatningsblade:

 

  Side    Erstatningsblad 

  3 - 4   10.3.74 - 1984 

  5 - 6   10.3.65 - 1984 

  7 - 8   10.3.92 - 1986 

  9 - 10   10.3.33 - 1983 

 10a - 10b  10.3.34 - 1983 

 11 - 12   10.3.35 - 1983 

 15 - 16   10.3.21 - 1981 

 19 - 20   10.3.87 - 1985 

 20a - 20b  10.3.37 - 1983 

 21 - 22   10.3.60 - 1983 

 23 - 24   10.3.72 - 1984 

 24a - 24b  10.3.73 - 1984 

 29 - 30   10.3.28 - 1982 

 30a - 30b  10.3.38 - 1983 

 31 - 32   10.3.61 - 1983 

 33 - 34   10.3.88 - 1985 

 34a - 34b  10.3.41 - 1983 

 35 - 36   10.3.89 - 1985 

 37 - 38   10.3.93 - 1986 

 38a - 38b  10.3.94 - 1986 

 39 - 40   10.3.90 - 1985 

 45 - 46   10.3.70 - 1984 

 52a - 52b  10.3.63 - 1983 

 53 - 54   10.3.95 - 1986 

 55 - 56   10.3.91 - 1985 

 57 - 58   10.3.83 - 1985 

 59 - 60   10.3.84 - 1985 

 61 - 62   10.3.85 - 1985 

Ekstrabeskyttelse i installationer

Del 1

Almindelige bestemmelser og definitioner

§ 1

Gyldighedsområde

1.1 Afsnit 10 gælder for udførelse af ekstrabeskyttelse i lavspændingsinstallationer og i primære og sekundære højspændingsinstallationer.

Bestemmelser for udførelse af beskyttelsesforanstaltninger i stations- og ledningsanlæg findes i:

Afsnit 4. Jordforbindelser m.m. i og ved stations- og ledningsanlæg.

1.2 Også i tilfælde, hvor ekstrabeskyttelse udføres uden at være krævet i afsnit 10, skal bestemmelserne om udførelse opfyldes.

Undtagelse:

Hvor en fejlstrømsafbryder er anvendt af hensyn til en krævet ekstrabeskyttelse af en eller flere brugsgenstande, kræves beskyttelseslederen ikke fremført til eventuelle andre brugsgenstande, der er anbragt efter denne fejlstrømsafbryder, og for hvilke ekstrabeskyttelse ikke er krævet.

1983-04-01

Udligningsforbindelser og jordforbindelser, der udføres med andre formål end ekstrabeskyttelse, er ikke omfattet af bestemmelserne om ekstrabeskyttelse, og de anvendte ledninger betragtes ikke som beskyttelsesledere.

Som eksempler på sådanne forbindelser kan nævnes forbindelser, der udføres for at undgå

- generende potentialforskelle i eller mellem følsomme elektroniske apparater

- elektrisk støj i ledninger og apparater

- opladning med statisk elektricitet (se dog § 17.9)

samt udligningsforbindelser til lynbeskyttelsesanlæg.

Hvor sådanne forbindelser tilsluttes brugsgenstande eller hjælpeapparater, skal disse ekstrabeskyttes, se § 18.1.2.

§ 2

Definitioner

2.1 Ekstrabeskyttelse:

Foranstaltning, der tilsigter, at der ikke kan opstå farlig berøringsspænding på

- ydre steldele,

- fremmede ledende dele.

2.2 Elførende del:

Enhver leder eller ledende del, der er under spænding ved normal brug.

Elførende dele omfatter også nullederen og ledende dele, som er ledende forbundet med den, dog ikke beskyttelsesledere.

2.3 Ydre steldel:

- En berøringstilgængelig ledende del, som ikke er elførende, men som i tilfælde af fejl kan blive sat under spænding.

Berøringstilgængelige ledende dele på materiel af klasse II regnes ikke som ydre steldele.

2.4 Indre steldel:

En ikke berøringstilgængelig ledende del, som ikke er elførende, men som i tilfælde af fejl kan blive sat under spænding.

2.5 Fremmed ledende del:

En ledende del, som ikke udgør en del af den elektriske installation.

Eksempler på sådanne dele:

- Bygningsdele af metal.

- Metalliske gas-, vand- og varmerør o.l. samt hertil forbundne ikke elektriske apparater (radiatorer, gaskomfurer, metalvaske m.m.).

- Ikke isolerende gulve og vægge.

2.6 Beskyttelsesleder:

Leder til ekstrabeskyttelse.

Beskyttelsesledere forbinder ydre steldele

- indbyrdes,

- med fremmede ledende dele eller

- med jordelektroder eller nulledere i nulsikre net.

Hertil regnes også den leder, der forbinder en fejlspændingsafbryders udløsespole med jordelektroden.

2.7 Udligningsforbindelse:

Ledningsforbindelse, der forbinder ydre steldele indbyrdes eller ydre steldele og fremmede ledende dele, og som har til formål at holde disse dele på samme eller omtrent samme potentiale.

2.8 Neutral jord:

Et jordområde, hvis potentialforhold ikke er påvirket af noget elektrisk anlæg.

2.9 Jordelektrode:

Ledende del eller dele, der er anbragt i jorden for at skabe ledende kontakt med jorden.

2.10 Fejlstrøm:

Strøm, der opstår på grund af isolationsfejl.

2.11 Jordfejlstrøm:

Fejlstrøm, der løber til jord.

2.12 Lækstrøm:

Strøm, der fra en ikke fejlbehæftet elektrisk installation løber til jord eller til fremmede ledende dele.

2.13 Udløsestrøm:

Strøm af en sådan størrelse, at installationen afbrydes ved

- overbrænding af smeltesikring,

- udløsning af automatsikring,

- udkobling af automatisk overstrømsafbryder,

- udkobling af fejlstrømsafbryder eller fejlspændingsafbryder.

2.14 Fejlspænding:

Spænding, der på grund af isolationsfejl opstår mellem ydre steldele og neutral jord.

2.16 Berøringsspænding:

Spænding, der på grund af isolationsfejl opstår mellem samtidigt berøringstilgængelige dele.

2.16 Sikkerhedsspænding:

Spænding, der ikke overstiger 50 V vekselspænding eller 75 V jævnspænding mellem lederne og mellem en leder og jord, og som leveres fra sikkerhedstransformer, omformer med adskilte viklinger eller separat strømkilde.

2.17 Sikkerhedstransformer:

Transformer, som opfylder betingelserne i stærkstrømsreglementets afdeling C for transformere, der tjener til spændingsnedsættelse af sikkerhedsmæssige grunde.

2.18 Driftsisolation:

Den isolation, som er nødvendig for apparatets rette funktion og for den grundlæggende beskyttelse mod elektrisk stød.

2.19 Beskyttende isolation:

En selvstændig isolation udover driftsisolationen med det formål at sikre berøringsbeskyttelse i tilfælde af fejl på driftsisolationen.

2.20 Dobbelt isolation:

En isolation, der omfatter både driftsisolation og beskyttende isolation.

2.21 Forstærket isolation:

En forbedret driftsisolation med sådanne mekaniske og elektriske egenskaber, at den giver den samme grad af berøringsbeskyttelse som dobbelt isolation.

§ 3

Materiel

3.1 Isolationsklasser og mærkning af apparater.

3.1.1 Apparater klassificeres efter forholdsregler mod farlig spænding på ydre steldele.

3.1.2 Klasse 0 angiver, at apparatet har driftsisolation, men ikke overalt har dobbelt eller forstærket isolation, og at apparatet er uden middel til jording.

Apparater af klasse 0 har enten en kapsling af isolermateriale, som kan udgøre en del af eller hele driftsisolationen, eller en metalkapsling, som er adskilt fra elførende dele af en fyldestgørende isolation.

Hvis et apparat med en kapsling af isolermateriale har et middel til jording af indre steldele, henregnes det til klasse I eller klasse 0I.

Apparater af klasse 0 kan have dele med dobbelt isolation eller forstærket isolation eller dele, som arbejder ved sikkerhedsspænding.

3.1.3 Klasse 0I angiver, at apparatet overalt mindst har driftsisolation og har en jordklemme, men har fastsiddende tilledning uden beskyttelsesleder og en stikprop uden jordkontakt.

Apparater af klasse 0I kan have dele med dobbelt isolation eller forstærket isolation eller dele, som arbejder ved sikkerhedsspænding.

3.1.4 Klasse I angiver, at apparatet overalt mindst har driftsisolation og har jordklemme eller jordkontakt, og - såfremt det er et enfaset apparat for stikkontakttilslutning - har fastsiddende tilledning med grøn/gul beskyttelsesleder og stikprop med jordben eller apparatindtag med jordkontakt.

Apparater af klasse I kan indeholde dele med dobbelt isolation eller forstærket isolation eller dele, som arbejder ved sikkerhedsspænding.

3.1.5 Klasse II angiver, at apparatet overalt har dobbelt isolation og/eller forstærket isolation og er uden middel til jording.

Et sådant apparat kan være en af følgende typer:

1. Et apparat med en holdbar og praktisk taget sammenhængende kapsling af isolermateriale, som omslutter alle metaldele med undtagelse af små dele, såsom mærkeplader, skruer og nitter, som er adskilt fra elførende dele med en isolation mindst svarende til forstærket isolation. Et sådant apparat benævnes et apparat af klasse II med kapsling af isolermateriale.

2. Et apparat med en praktisk taget sammenhængende kapsling af metal, i hvilket dobbelt isolation er anvendt overalt undtagen for de dele, hvor forstærket isolation er anvendt på grund af, at anvendelse af dobbelt isolation klart er uigennemførlig. Et sådant apparat benævnes et metalkapslet apparat af klasse II.

3. Et apparat, som er en kombination af typerne 1 og 2.

Kapslingen på et apparat af klasse II med kapsling af isolermateriale kan udgøre en del af eller hele den beskyttende isolation eller den forstærkede isolation. Hvis et apparat med dobbelt isolation og/eller forstærket isolation overalt har en jordklemme eller jordkontakt, henregnes det til klasse I eller 0I.

Apparater af klasse II kan indeholde dele, som er beregnet for sikkerhedsspænding.

3.1.6 Klasse III angiver, at apparatet er beregnet for tilslutning til strømkredse med sikkerhedsspænding, og at det ikke har nogen strømkreds - hverken indre eller ydre - for en anden spænding end sikkerhedsspænding.

Apparater beregnet for tilslutning til strømkredse med sikkerhedsspænding og med indre strømkredse for en anden spænding end sikkerhedsspænding er endnu ikke klassificeret.

§ 4

Almindelige bestemmelser

4.1 Ekstrabeskyttelsesmetoder.

4.1.1 Ekstrabeskyttelse skal udføres ved de i §§ 5-14 angivne ekstrabeskyttelsesmetoder.

4.1.2 Forskellige ekstrabeskyttelsesmetoder, der anvendes i samme installation, må ikke forringe eller ophæve hinanden.

4.2 Krav om ekstrabeskyttelse.

4.2.1 Krav om ekstrabeskyttelse i lavspændingsinstallationer forekommer:

- I visse nærmere angivne lokaliteter (se § 17).

Kravet gælder da i det i bestemmelserne anførte omfang.

- For visse nærmere angivne brugsgenstande (se § 18).

Bestemmelserne gælder da, hvor intet andet er anført, for disse brugsgenstande, uanset i hvilke lokaliteter de anvendes.

Del 2:

Ekstrabeskyttelsesmetoder

§ 5

Ekstra isolation

5.1 Definition.

5.1.1 Ved ekstra isolation forstås dobbelt eller forstærket isolation, d.v.s. apparatet skal være af klasse II, jfr. § 3.1.5.

5.2 Anvendelse.

5.2.1 Ekstra isolation kan anvendes til ekstrabeskyttelse af apparater beregnet for tilslutning i lavspændingsinstallationer.

5.2.2 Ydre steldele og indre steldele hørende til apparater af klasse Il må ikke forbindes til en beskyttelsesleder.

5.2.3 Installation af apparater af klasse II skal foretages således, at effektiviteten af den ekstra isolation ikke forringes.

5.3 Mærkning og udførelse.

5.3.1 Apparatet skal være mærket med tegnet , der symboliserer dobbelt eller forstærket isolation.

5.3.2 Ekstra isolation af apparater skal være udført i overensstemmelse med de regler, som fremgår af konstruktions- og prøvningsbestemmelserne for apparater.

§ 6

Isolationsled

6.1 Definition.

6.1.1 Ved isolationsled forstås isolerende mellemled, koblinger, skærme e.l.

6.2 Anvendelse.

6.2.1 Ekstrabeskyttelse ved isolationsled kan anvendes i lavspændingsinstallationer.

6.3 Udførelse.

6.3.1 Isolationsled skal være registreret eller godkendt af DEMKO og skal i overensstemmelse med de af DEMKO herom fastsatte regler være således udført, at de forhindrer, at metaldele, som berøres under apparatets brug, kan blive spændingsførende.

§ 7

 • (Disponibel)

§ 8

 • (Disponibel)

§ 9

Sekundære strømkredse

9.1 Anvendelse.

9.1.1 Ekstrabeskyttelse ved sekundære strømkredse kan anvendes i lavspændingsinstallationer og i sekundære højspændingsinstallationer.

9.2 Udførelse.

9.2.1 Sekundære strømkredse kan være for »nedsat spænding«.

»nedsat spænding« betyder, når intet andet er angivet, at spændingen ved vekselstrøm ikke overstiger 50 V eller ved jævnstrøm 75 V. Sikkerhedsspænding i henhold til afsnit 6, § 40, henregnes til sekundære strømkredse.

9.2.2 Forsyningen af den sekundære strømkreds skal ske over transformer eller omformer med adskilte viklinger eller fra en separat strømkilde.

9.2.3 Transformere og omformere til sekundære strømkredse for nedsat spænding skal give en elektrisk adskillelse, der er lige så god som ved sikkerhedstransformere.

9.3 Sekundære strømkredse for »nedsat spænding«.

9.3.1 Hvor der i §§ 17 og 18 og i afsnit 8, § 4. Svejseanlæg, er fastsat maksimale spændingsværdier i forbindelse med ekstrabeskyttelse ved sekundære strømkredse, er disse spændingsværdier, hvor intet andet er anført, at opfatte som den højest tilladte spænding mellem en vilkårlig leder og jord eller - hvor driftsmæssig jordforbindelse af kredsen ikke anvendes - mellem to vilkårlige ledere indbyrdes.

Ved berøringsbeskyttede apparater afhænger faren af højeste spænding, der kan optræde mellem en leder og jord, hvorimod faren ved apparater med tilgængelige elførende dele (apparater til svinebedøvning, elektrisk legetøj) afhænger af spændingen mellem ledere indbyrdes.

9.3.2 Såfremt driftsmæssig jordforbindelse af et punkt af en sekundær strømkreds anvendes for at begrænse spændingen i forhold til jord i overensstemmelse med § 9.3.1, skal der til jordforbindelsen anvendes en jordelektrode udført efter bestemmelserne i § 16 og med overgangsmodstand på højst 100 ohm.

Forbindelse til den strømforsynende installations nulleder kan anvendes under de samme betingelser og efter de samme bestemmelser (se § 12), som gælder for anvendelsen af nulling ved beskyttende jordforbindelse.

9.4 Sekundære strømkredse for spændinger, der overstiger »nedsat spænding«.

9.4.1 Den sekundære strømkreds må intetsteds være forbundet med en anden strømkreds eller med jord.

9.4.2 Forsyner en sekundær strømkreds flere brugsgenstande, skal disses ydre steldele forbindes indbyrdes med en udligningsforbindelse.

Sker forsyningen af den sekundære strømkreds fra en generator, skal generatorens ydre steldele forbindes til udligningsforbindelsen.

9.4.3 Medmindre den indbyrdes ledende forbindelse er tilvejebragt gennem materiellets konstruktion. skal der være udført en særskilt udligningsforbindelse. De hertil anvendte ledninger betragtes som beskyttelsesledere, og de skal opfylde bestemmelserne for ledninger til ekstrabeskyttelse, se § 15.

9.4.4 Såfremt der er flere stikkontakter i den sekundære strømkreds, skal disse have jordkontakter, der skal være indbyrdes forbundet.

Sker strømforsyningen af den sekundære strømkreds fra en generator, skal dennes ydre steldele forbindes med jordkontakter i eventuelle stikkontakter. Denne udligningsforbindelse skal etableres, selv om der kun er een stikkontakt i strømkredsen.

Ledninger, som forbinder stikkontakters jordkontakter, og som eventuelt forbinder disse med en generators ydre steldele, betragtes som beskyttelsesledere og skal opfylde bestemmelserne for ledninger til ekstrabeskyttelse, se § 15. herunder også bestemmelserne om farvemærkning.

§ 10

Fejlstrømsafbryder

10.1 Anvendelse.

10.1.1 Ekstrabeskyttelse ved fejlstrømsafbryder kan anvendes i lavspændingsinstallationer.

Undtagelser:

Fejlstrømsafbrydere må ikke anvendes i installationer, hvori der er mulighed for jordfejlstrømme med et jævnstrømsindhold større end 20 pct. af den samlede afledningsstrøm og tillige større end 5 mA.

En sådan mulighed anses ikke for at foreligge i strømkredse, der er således udført, at de nævnte jordfejlstrømme kun kan forekomme, såfremt der opstår isolationsfejl svarende til svigt af dobbelt eller forstærket isolation.

Fejlstrømsafbrydere må ikke anvendes til ekstrabeskyttelse af elektrodegryder.

10.2 Mærkeudløsestrøm.

10.2.1 Mærkeudløsestrømmen (I n) for fejlstrømsafbrydere med mærkestrøm under 63 A må højst være 0,5 A og for afbrydere med mærkestrøm på 63 A og derover højst 1 A.

Fejlstrømsafbrydere, hvis mærkeudløsestrøm ikke overstiger 30 mA, betegnes højfølsomme fejlstrømsafbrydere (HFI afbrydere).

10.3 Beskyttelsesleder.

10.3.1 Beskyttelseslederens tværsnit skal være mindst 2,5 mm2

Undtagelse:

På strækninger, hvor beskyttelseslederen oplægges i samme ledning eller rør som de elførende ledere, kan den dog have samme tværsnit som disse

10.4 Jordelektrode.

10.4.1 En jordelektrode skal udføres efter bestemmelserne herom i § 16.1.

Undtagelse:

Hvor nulling er tilladt for den pågældende installation, kan hoved eller stikledningens nulleder anvendes i stedet for jordelektrode.

Beskyttelseslederen skal i dette tilfælde tilsluttes nullederen foran den fejlstrømsafbryder, der beskytter den pågældende installation.

10.4.2 Jordelektrodens overgangsmodstand til neutral jord må højst andrage

 

       50 

 R = ------------------ ohm 

   s . n . l delta n 

hvor: I delta n er mærkeudløsestrømmen for en afbryder,

n er antal afbrydere med samme mærkeudløsestrøm,

s er reduktionsfaktor, der fremgår af følgende tabel:

 

   n       s 

   1       1,0 

   2       0,7 

  3- 6      0,5 

  7-10      0,4 

 11 og derover   0,3 

Hvis ikke alle afbrydere har samme udløsestrøm, kan overgangsmodstanden for den fælles jordelektrode bestemmes som nedenfor angivet, hvor eksempelvis er regnet med afbrydere, hvis

 

  udløsestrømmen er 30 mA, 0,5 A og 1.0 A. 

                 50 

 Rfælles = --------------------------------------------- ohm 

      s1 . n1 . 0,03 + s2 . n2 . 0,5 + s3. n3 . 1,0 

Overgangsmodstanden behøver ikke være mindre end 10 ohm.

1984-01-01

Af hensyn til Er udgået.

10.4.3 Til jordelektroder for fejlstrømsafbrydere må ikke sluttes fejlspændingsafbrydere.

Det er tilladt at udføre udligningsforbindelser mellem jordelektroder og rørsystemer, jernkonstruktioner o.l.

10.5 Udeladelse af jordelektrode og beskyttelsesleder.

10.5.1 Ved anvendelse af højfølsomme fejlstrømsafbrydere (HFI-afbrydere) tillades jordelektrode og beskyttelsesleder udeladt i følgende tilfælde:

1. Hvor der ikke er krav om ekstrabeskyttelse i henhold til stærkstrømsreglementet.

1980-01-01

2. Ved ekstrabeskyttelse Er udgået.

3. Ved ekstrabeskyttelse af elektriske anlæg til rumopvarmning, der har strålevarmeelementer udformet som folie, plader eller tilsvarende varmekilde, se § 18.2.9 og afsnit 8, § 2.1.1.

4. Ved ekstrabeskyttelse af varmebændler uden elektrisk ledende skærm eller kappe, se § 18.1.1, pkt. 21.

5. Ved ekstrabeskyttelse af illuminationsgenstande, herunder kæder, til midlertidig illumination i det fri, se § 18.2.5.

6. Ved ekstrabeskyttelse, der etableres som erstatning for en ekstrabeskyttelse, udført ved jording med fjernvarmenet resp. vandrørsnet som jordelektrode eller ved fejlspændingsafbryder eller fejlstrømsafbryder med vandrørsnet som jordelektrode.

Undtagelse:

Der kræves dog jordelektrode og beskyttelsesleder ved ekstrabeskyttelse af elektromedicinske apparater og apparater til anvendelse ved undersøgelse og behandling af personer.

1986-01-01

7. Ved ekstrabeskyttelse i boliger, butikker og kontorer i bygninger opført før 1. april 1975.

Boliger omfatter i denne forbindelse også værelser på plejehjem, kollegieværelser, hotelværelser o.l.

1983-04-01

Tilladelsen til at udelade jordelektrode og beskyttelsesleder gælder kun for den del af installationen, der anbringes inde i boligen, butikken eller kontoret.

Undtagelse:

1983-04-01

Der kræves dog jordelelektrode og beskyttelsesleder ved ekstrabeskyttelse af elektromedicinske apparater og apparater til anvendelse ved undersøgelse og behandling af personer samt ved ekstrabeskyttelse af elevatorer.

8. Ved ekstrabeskyttelse i brønde og tunneler til fjernvarmeanlæg udført før 1. april 1974, se § 17.5.

1980-01-01

9. Ved ekstrabeskyttelse i det fri af belysningsgenstande med metalstander nedgravet i jord, således at udsatte metaldele på belysningsgenstanden har naturlig jordforbindelse.

1984-01-01

10. Ved ekstrabeskyttelse af brugsgenstande og hjælpeapparater i omrejsende tivolier, se § 18.2.10.

1984-01-01

11. Ved ekstrabeskyttelse af brugsgenstande, som tilsluttes en stikkontakt uden jord for kortvarig anvendelse.

10.6 Installation af fejlstrømsafbryder.

10.6.1 For at undgå, at fejlspændinger, som hidrører fra installationer foran fejlstrømsafbrydere, forplanter sig til installationsdele efter fejlstrømsafbrydere, må det sikres, at kabelarmeringer, ledende rør, ydre steldele m.m. foran fejlstrømsafbrydere er tilstrækkeligt isoleret fra tilsvarende installationsdele efter fejlstrømsaf brydere.

10.6.2 Fejlstrømsafbrydere skal være let tilgængelige for betjening og for funktionsafprøvning for brugeren af installationen og opsættes således, at uønskede funktioner på grund af rystelser undgås.

Undtagelse:

Ved kanalskinnesystemer kan fejlstrømsafbrydere anbringes i en afgangsboks, selv om denne er uden for normal rækkevidde.

1983-04-01

Anbringes fejlstrømsafbrydere Er udgået.

10.6.3 I beboelsesejendomme skal hver enkelt fejlstrømsafbryder anbringes i den bolig, hvortil den hører.

Ved boliger forstås helårsboliger, fritidshuse og hotellejligheder.

10.6.4 Hvor der i stærkstrømsreglementet er krav om fordeling af lamper på flere grupper, f.eks. ved nød- og panikbelysningsanlæg og i forsamlingslokaler, må disse grupper ikke forsynes gennem den samme fejlstrømsafbryder.

1984-01-01

10.6.5 Fejlstrømsafbrydere skal monteres lodret.

§ 11

Fejlspændingsafbryder

11.1 Anvendelse.

11.1.1 Ekstrabeskyttelse ved fejlspændingsafbryder kan anvendes i lavspændingsinstallationer og sekundære højspændingsinstallationer.

1984-01-01

I visse tilfælde kan FU-ekstrabeskyttelse udføres ved en speciel kobling af en HFI-afbryder, se bilag 5.

11.2 Beskyttelsesleder.

11.2.1 Beskyttelseslederens tværsnit skal være mindst 2,5 mm2,

Undtagelse:

På strækninger, hvor beskyttelseslederen oplægges i samme ledning eller rør som de elførende ledere, kan den dog have samme tværsnit som disse.

11.2.2 Den beskyttelsesleder, der forbinder fejlspændingsafbryderens udløsespole med jordelektroden, skal være plastinstallationskabel eller installationsledning i plastrør. I jord må kun anvendes plastinstallationskabel. Midler til mekanisk beskyttelse af kabler i jord i henhold til afsnit 6, § 14.5, skal være af ikke ledende materiale.

11.3 Jordelektrode.

11.3.1 En jordelektrode skal udføres efter bestemmelserne herom i § 16.1.

11.3.2 Jordelektrodens overgangsmodstand til neutral jord må højst andrage

35

-- ohm

1s

hvor: Is er summen af udløsestrømme i ampere for de afbrydere, som er sluttet til den pågældende jordelektrode.

11.3.3 Til jordelektroder for fejlspændingsafbrydere må ikke sluttes beskyttelsesledere hørende til andre former for ekstrabeskyttelse.

11.3.4 Jordelektroden skal anbringes i fornøden afstand såvel fra ydre steldele som fra fremmede ledende dele, selv om disse ikke har forbindelse med de ydre steldele.

Ved fornøden afstand forstås en sådan afstand, at bestemmelsen om kontrol af ekstrabeskyttelse ved fejlspændingsafbryder i afsnit 11. § 2.3.4. er opfyldt.

11.4 Installation af fejlspændingsafbryder.

11.4.1 Fejlspændingsafbryderens spole indskydes mellem de ydre steldele, der skal ekstrabeskyttes, og en jordelektrode.

11.4.2 For at undgå, at fejlspændinger, som hidrører fra installationer foran fejlspændingsafbrydere, forplanter sig til ydre steldele efter fejlspændingsafbrydere, må det sikres, at kabelarmeringer, ledende rør, ydre steldele m.m. foran fejlspændingsafbrydere er tilstrækkeligt isoleret fra ydre steldele efter fejlspændingsafbrydere.

11.4.3 Fejlspændingsafbrydere skal være let tilgængelige for betjening og for funktionsafprøvning for brugeren af installationen og opsættes således, at uønskede funktioner på grund af rystelser undgås.

Undtagelse:

Ved kanalskinnesystemer kan fejlspændingsafbrydere anbringes i en afgangsboks, selv om denne er uden for normal rækkevidde.

Anbringes fejlspændingsafbrydere bag låger, skal disse kunne åbnes uden brug af værktøj.

11.4.4 Ved ekstrabeskyttelse af elektrodegryder skal den afbrydning, som fremkaldes af fejlspændingsafbrydere, også omfatte nullederen.

§ 12

Nulling

12.1 Anvendelse.

12.1.1 Ekstrabeskyttelse ved nulling kan anvendes i lavspændingsinstallationer og i sekundære højspændingsinstallationer.

1981-10-01

12.1.2 Ekstrabeskyttelse ved nulling må ikke anvendes i lavspændingsinstallationer og i sekundære højspændingsinstallationer, hvori der indgår brugsgenstande og hjælpeapparater med metallisk forbindelse til metalliske røranlæg, der er isoleret i forhold til jord, og som er udsat for elektromagnetisk påvirkning fra et nærført højspændingsanlæg, se afsnit 4, §§ 13.2 og 13.3.

Undtagelse:

Nulling kan dog anvendes, såfremt den elektromagnetiske påvirkning ikke giver anledning til højere spænding mellem brugsgenstandenes og hjælpeapparaternes metalliske dele og neutral jord end 50 V i højst 1 sekund.

12.2 Udførelse.

1984-07-01

12.2.1 Nulling må udføres i følgende tilfælde, såfremt lavspændingsanlægget, der forsyner installationen, er nulsikkert, jf. afsnit 4, § 10:

1. Hvor installationen forsynes fra egen transformerstation.

2. Hvor stikledningen udgår direkte fra transformerstation og er udført med kabel.

3. Hvor nulling allerede anvendes i installationen.

4. Hvor elleverandøren har givet en særlig tilladelse.

12.2.2 Elleverandøren kan kun nægte nullingstilladelse i de under § 12.2.1, pkt. 1 og 2, nævnte tilfælde, hvis der er større tekniske vanskeligheder forbundet med at opnå nulsikkerhed i forsyningsanlægget.

Nulling må udføres uden nullingstilladelse i det under § 12.2.1. pkt. 3, nævnte tilfælde.

1980-04-01

12.2.3 Nulling skal udføres ved, at de ydre steldele, der skal ekstrabeskyttes, gennem en beskyttelsesleder sluttes til nullederen i den stikledning, hovedledning eller gruppeledning, gennem hvilken installationen forsynes.

12.3 Beskyttelsesleder.

12.3.1 I den faste installation skal beskyttelsesledere have et tværsnit, der afhængigt af faseledernes tværsnit mindst er som angivet i bilag 1.

Såfremt faselederne ikke har samme tværsnit i hele længden, kan beskyttelseslederens tværsnit fastsættes i forhold til faseledernes mindste tværsnit.

12.3.2 I tilledninger skal beskyttelsesledere have samme tværsnit som faselederne.

1980-04-01

12.3.3 Beskyttelsesledere skal Er udgået.

12.3.4 Beskyttelsesledere må ikke forbindes med beskyttelsesledere hørende til andre grupper på noget andet sted end ved stikledningen, respektive hovedledningen.

Hvor nulling etableres ved hjælp af ledninger, der hidtil har været anvendt til anden form for ekstrabeskyttelse, kræves bestemmelsen ikke overholdt.

12.4 Særlige betingelser for beskyttelseslederens tilslutning til nullederen.

1980-04-01

12.4.1 Nullederen skal have et tværsnitareal, der ikke er mindre end 10 mm2 Cu eller 16 mm2 Al.

Undtagelse:

Hvor lederen er en koncentrisk leder, der omslutter alle faselederne, er det mindste tilladte tværsnitareal 4mm2 Cu.

12.4.2 Der må ikke i installationen indgå ledninger ophængt som luftledning på isolatorer foran beskyttelseslederens tilslutning til nullederen.

12.4.3 Der må ikke være indskudt nogen afbryder, der kan bryde nullederen foran beskyttelseslederens tilslutning til nullederen.

Angående nødforsyningsanlæg, se afsnit 6, § 10.3.2.

12.4.4 I ledninger foran beskyttelseslederens tilslutning til nullederen må der ikke som forbindelse mellem et kanalskinnesystem og en dertil sluttet afgangsboks være fælles kontakt for en nulleder og en beskyttelsesleder, medmindre kontakten er forsvarlig sikret ved skrueforbindelse.

12.5 Udligningsforbindelse mellem nulleder og vandrør.

12.5.1 En eventuel udligningsforbindelse mellem stikledningens eller hovedledningens nulleder og et vandrør skal udføres efter bestemmelserne for ledninger til ekstrabeskyttelse, jf. § 15.

1984-07-01

Det anbefales at udføre en sådan udligningsforbindelse.

12.5.2 Udligningsforbindelsens ledertværsnit skal mindst være lige så stort som ledertværsnittet af nullederen i stikledningen, henholdsvis hovedledningen.

12.6 Udløsetid.

12.6.1 Installationen skal være dimensioneret således, at den strøm, der vil opstå i tilfælde af isolationsfejl uden overgangsmodstand mellem en spændingsførende leder og ydre steldele, bevirker afbrydning af den fejlbehæftede leder inden ca. 1 sekund, enten ved en sikring (smeltesikring eller automatsikring) eller ved en automatisk overstrømsafbryder.

§ 13

Jording

13.1 Anvendelse.

13.1.1 Ekstrabeskyttelse ved jording kan anvendes i lavspændingsinstallationer samt i primære og sekundære højspændingsinstallationer, se dog § 13.1.2.

13.1.2 I lavspændingsinstallationer og sekundære højspændingsinstallationer, hvor der er anvendt nulling, må jording ikke anvendes for ydre steldele, der af en person kan berøres samtidig med ydre steldele, der er beskyttet ved nulling.

13.2 Udførelse.

13.2.1 Jording skal udføres ved, at de ydre steldele, der skal ekstrabeskyttes, gennem en beskyttelsesleder sluttes til en jordelektrode.

13.3 Beskyttelsesleder.

13.3.1 I den faste installation skal beskyttelsesledere have et tværsnit, der - afhængigt af faseledernes tværsnit - mindst er som angivet i bilag 1.

Såfremt faselederne ikke har samme tværsnit i hele længden, kan beskyttelseslederens tværsnit fastsættes i forhold til faselederens mindste tværsnit.

13.3.2 I tilledninger skal beskyttelsesledere have samme tværsnit som faselederne.

13.3.3 Anvendes fjernvarmenet eller vandrør som jordelektrode, jfr. §§ 13.4.2 og 16.4.1, skal beskyttelseslederen, hvor det er muligt, forbindes til røret umiddelbart ved hovedhanen og foran en eventuel varme- eller vandmåler.

Undtagelse:

I bygningskomplekser med flere opgange opført før 1. januar 1976, hvor der inden for komplekset findes en fælles rørledning med afgrening og hovedhane for hver opgang, kan beskyttelseslederen dog forbindes til hovedrørledningen, når der ved anbringelse af metalbøjler el. lign. på steder, hvor en afbrydelse af hovedrørledningen normalt kan forekomme, f. eks. ved varme- eller vandmålere, sikres, at hovedrørledningens elektriske ledningsevne ikke derved forringes.

13.4 Jordelektrode.

13.4.1 For jordelektrodens overgangsmodstand til jord gælder:

1. Den må ikke være større end

50

-- ohm

Ia

hvor: Ia er brydeorganets udløsestrøm i ampere ved en udløsetid på 5 sekunder.

2. Kan ovennævnte overgangsmodstand til jord ikke opnås, er det tilladt - med elleverandørens tilladelse - at etablere en supplerende ledningsforbindelse (ikke gennem nullederen) fra jordelektroden til transformerstationens jordingsanlæg for driftsmæssig jordforbindelse.

Jordelektrodens overgangsmodstand til jord må ikke være større end 2 ohm, og sløjfeimpedansen i kredsen bestående af beskyttelseslederen fra dennes tilslutningsklemme på den beskyttede ydre steldel til transformerstationen og tilbage gennem faselederen til den beskyttede del må ikke være større end

Uf

-- ohm

Ia

hvor: Uf er fasespændingen i volt.

Ia er brydeorganets udløsestrøm i ampere ved en udløsetid på 1 sekund.

Den supplerende ledningsforbindelse skal udføres efter reglerne for ledninger til ekstrabeskyttelse, jfr. § 15.

13.4.2 Jordelektroden skal udføres som stang-, bånd- eller trådelektrode efter bestemmelserne herom i § 16.

Endvidere kan efter skriftlig tilladelse fra elleverandøren benyttes fjernvarmenet eller vandrørsnet efter bestemmelserne herom i § 16.4.

§ 14

 • (Disponibel)

Del 3: Ledninger til ekstrabeskyttelse

§ 15

Ledninger til ekstrabeskyttelse

15.1 Materiale.

15.1.1 Ledere i ledninger skal bestå af kobber eller aluminium.

Undtagelse:

Ledere i tilledninger skal bestå af kobber.

Ledninger, der ligger i jord, kan være af andet materiale, jfr. § 15.1.3.

15.1.2 Ledninger skal være isolerede.

Isolationen på beskyttelsesledere skal i hele længden have farvekombinationen grøn/gul. jfr. § 15.3.1.

Undtagelser:

1. I tavler, kanalskinnesystemer og kontaktskinner behøver ledningerne ikke at være isolerede eller isoleret oplagt, når tavlen, kanalskinnesystemet eller kontaktskinnen er omfattet af en ekstrabeskyttelse.

For kanalskinnesystemer kan beskyttelsesledere anbringes enten i eller uden på skinnekassen.

Alle kontaktsteder skal være indrettet således, at effektiv kontakt ikke forhindres ved overmaling el. lign.

I kanalskinnesystemer med afgangsbokse skal kontakt med eventuel beskyttelsesleder finde sted ved isætning af afgangsboksen eller ved fastspænding af denne, for så vidt boksen ikke kan holdes på plads uden en sådan fastspænding. Udvendigt anbragte tilslutningsklemmer for beskyttelsesledere er ikke tilladt.

Kanalskinnesystemer og kontaktskinner, hvor skinnekassen fungerer som beskyttelsesleder, skal være omfattet af en ekstrabeskyttelse, og endvidere skal skinnekassen (metalkapslingen) opfylde følgende 2 betingelser:

- Dens gennemgående elektriske forbindelser skal være således udført, at de er pålidelige og beskyttet mod mekaniske, termiske, kemiske og elektrokemiske beskadigelser.

- Dens ledningsevne skal mindst være lig ledningsevnen for en reglementeret beskyttelsesleder det pågældende sted.

2. Ledninger i jord, jfr. § 15.1.3.

3. I sekundære højspændingsinstallationer kan forbindelsesledninger mellem ekstrabeskyttede dele indbyrdes være uisolerede ledninger med tværsnit mindst

16 mm2 for frit tilgængelige ledninger, og

4 mm2 for ledninger, der kun er tilgængelige efter adskillelse af anlægget.

15.1.3 Ledninger, der ligger i jord, skal (under iagttagelse af bestemmelserne i § 11.2.2 om beskyttelsesledere i forbindelse med ekstrabeskyttelse ved fejlspændingsafbrydere) være

- enten plastklædt eller båndarmeret blykabel eller plastinstallationskabel, der skal beskyttes som angivet i afsnit 6. § 14.5.

- eller uisoleret tråd eller bånd af samme metal som jordelektroden og med mindst 35 mm2 tværsnit. Jerntråd og jernbånd skal være varmforzinket.

15.1.4 Den i nogle typer rørtråd og blykabel direkte under kappen indlagte uisolerede kobberleder (»bi-leder«, se afsnit 102, §§ 19 h og 20 h), som kun er beregnet til eventuel ekstrabeskyttelse af kappen og af samlings- og afgreningsmateriel, må ikke anvendes til ekstrabeskyttelse af brugsgenstande.

15.1.5 Apparatstel, stativer, bærejern, bygningsdele o. lign. må ikke danne nogen del af ledningen.

Undtagelser:

Ved kraner, hejsespil o. lign. kan dog de ydre steldele af den elektriske installation, som ønskes ekstrabeskyttet, og som ikke er anbragt direkte på jernkonstruktioner, forbindes med disse ved uisolerede, flertrådede ledningsstykker med mindst 10 mm2 tværsnit, idet en forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse af jernkonstruktionens fundamentsjern, køreskinner el. lign. da anses for at være tilstrækkelig.

Maskiner og maskinanlæg med elektrisk materiel, der er udført efter bestemmelserne i afsnit 8, § 12.

15.2 Tværsnit.

15.2.1 Ledninger må ikke have mindre tværsnit end angivet i afsnit 6, § 6.2.1.

Undtagelse:

Utilgængelige uisolerede forbindelsesledninger hørende til sekundære højspændingsinstallationer, jf. § 15.1.2.

15.2.2 Ledere skal dimensioneres således, at ledningen uden at antage en for den selv eller for omgivelserne farlig temperatur kan føre fejlstrømmen, indtil afbrydelse finder sted.

Beskyttelsesledere i forbindelse med nulling og jording skal have tværsnit mindst som angivet i bilag 1.

Beskyttelsesledere i forbindelse med fejlstrømsafbrydere og fejlspændingsafbrydere skal have et tværsnit på mindst 2,5 mm2, jf. §§ 10.3.1 og 11.2.1.

15.3 Farvemærkning.

15.3.1 Isolationen på beskyttelsesledere skal over hele længden have farvekombinationen grøn/gul.

Bestemmelsen gælder også for isolerede beskyttelsesledere, men ikke for beskyttelsesskinner i tavler.

Undtagelse:

Der kræves ikke grøn/gul lederisolation på en beskyttelsesleder

- i kabel eller kappeledning med mere end 5 ledere, hvor isolationen på alle ledere har samme farve,

1982-10-01

- i kabel eller kappeledning med 3 eller 4 ledere og med beskyttelsesledertværsnit 50 mm2 og derover,

- i kabel med koncentrisk leder som beskyttelsesleder,

- i mineralisoleret ledning,

- i varmebestandig monteringsledning, type H05 SJ-K,

- hvor der ved omlægning eller ændring af faste installationer udført før 1. januar 1974 anvendes en eksisterende ledning som beskyttelsesleder,

forudsat at lederen mærkes ved enderne med grøn/gul strømpe, selvklæbende isoleringstape e.l.

Mærkningen skal være tydelig og holdbar.

Mærkning med maling er ikke tilladt.

15.3.2 Ledninger med farvekombinationen grøn/gul må kun anvendes som beskyttelsesledninger.

Bestemmelsen gælder også for ledninger i tavler.

15.4 Oplægning.

15.4.1 Ledninger til ekstrabeskyttelse skal oplægges og beskyttes efter samme regler som for elførende ledninger. Beskyttelsesledere, der forbinder fejlspændingsafbryderes udløsespole med en jordelektrode, skal endvidere opfylde bestemmelserne i § 11.2.2.

15.5 Samlinger og tilslutninger.

15.5.1 Antallet af samlinger skal være så lille som muligt. Samlinger og afgreninger skal udføres på en såvel i mekanisk som i elektrisk henseende betryggende måde og må ikke udføres ved hjælp af de skruer, ved hvilke forbindelse etableres på de enkelte apparater.

15.5.2 En eventuel samling mellem den i bygningen og den i jorden liggende del af en leder skal anbringes på et tilgængeligt sted så nær ved udføringsstedet som muligt.

15.5.3 Ledningernes forbindelse til de enkelte apparater skal ske ved hjælp af en pålidelig skrueforbindelse. Er ledningen flertrådet, skal forbindelsen ske ved hjælp af bøsningskontakt, kravekontakt eller kabelsko.

Tilslutningen må ikke ske ved hjælp af skruer, der tjener andet formål, såsom fastholdelse af dæksler e.l.

Er det pågældende apparat af fabrikanten forsynet med en jordklemme, må kun denne benyttes for tilslutning af ekstrabeskyttelse.

15.5.4 Ekstrabeskyttelse af en transportabel brugsgenstand skal tilvejebringes gennem jordkontakt i den stikkontakt, gennem hvilken brugsgenstanden strømforsynes.

250 V stikkontakter efter særlige danske systemer (lysstikkontakter) med jordkontakt må kun anvendes, hvor disse er omfattet af en forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse.

15.5.5 Beskyttelseslederens forbindelse til jordelektroden skal udføres på en i mekanisk og elektrisk henseende betryggende måde. Hvor samlingen er beliggende i jorden, skal den udføres og beskyttes mod fugt ved brug af dertil af Elektricitetsrådet anerkendt materiel. Hvor samlingen er beliggende over jorden, skal den udføres ved brug af en dertil konstrueret tilslutningsdåse.

15.6 Udligningsforbindelser.

Udligningsforbindelser, der udgør en del af en ekstrabeskyttelse, skal opfylde bestemmelserne i denne paragraf, herunder også bestemmelserne om farvemærkning.

1983-04-01

Angående udligningsforbindelser, der udføres med andre formål en ekstrabeskyttelse, se noten til § 1.2.

Del 4

Jordelektroder

§ 16

Jordelektroder

16.1 Stangelektrode e.l.

16.1.1 Til elektrode skal anvendes

- varmforzinket stålrør med mindst 25 mm udvendig diameter

som DS 522 e.l. eller

- varmforzinket massiv stålstang med mindst 12 mm diameter

eller

- kobberbelagt massiv stålstang med mindst 12 mm diameter

eller

- kobbertråd med mindst 35 mm2 tværsnit eller

- tilsvarende pålideligt og bestandigt materiale.

16.1.2 Elektroden skal neddrives i jord således, at mindst 2 m af elektroden befinder sig i jorden, og elektroden når ned i mindst 2 m dybde.

1984-01-01

Undtagelse:

For HFI-afbrydere på byggepladser kan anvendes elektrode, der neddrives eller nedgraves, således at mindst 1 m af elektroden befinder sig i jorden, og elektroden når ned i mindst 1 m dybde.

F.eks. kan et galvaniseret profiljernstativ for en byggepladstavle anvendes som jordelektrode, når det nedgraves som angivet.

16.2 Bånd- eller trådelektrode.

16.2.1 Til elektrode skal anvendes

- tråd eller bånd af kobber eller varmforzinket jern eller

- tilsvarende pålideligt og bestandigt materiale.

16.2.2 Elektroden skal have tværsnit på mindst 35 mm2.

16.2.3 Elektroden skal nedlægges i mindst 1 m dybde i jorden.

16.3 Fundamentselektrode.

Bestemmelser under overvejelse.

16.4 Vandrørsnet eller fjernvarmenet.

16.4.1 Vandrørsnet eller fjernvarmenet må kun anvendes som jordelektrode i forbindelse med ekstrabeskyttelse ved jording, jf. § 13.4.2. og kun efter skriftlig tilladelse hertil fra elleverandøren.

Elleverandøren kan kun give en sådan tilladelse under følgende forudsætninger:

1. Rørnettene skal tjene til almen forsyning og have god elektrisk ledningsevne.

Hvis rørnettene ved reparations- eller ændringsarbejde adskilles, skal der forinden anbringes metalbøjler, -wirer e.l. ved adskillelsesstedet, således at rørnettets elektriske ledningsevne ikke forringes.

Opmærksomheden henledes på, at der ved samling af rør med visse pakninger af isolermateriale kan være elektrisk ledende forbindelse mellem rørene, uden at denne forbindelse er pålidelig.

2. Administrationen for fjernvarmeanlægget, resp. vandforsyningsanlægget, skal have givet tilladelse til, at det pågældende rørnet benyttes som jordelektrode.

Administrationen forpligter sig herved til, hvis der senere påtænkes indført ændringer i rørnettet, som medfører, at dette ikke længere opfylder nærværende bestemmelser, at give elleverandøren meddelelse herom, mindst 6 måneder før ændringerne udføres.

Såfremt elleverandøren modtager en sådan meddelelse eller skønner, at rørnettet ikke længere opfylder nærværende bestemmelser, skal fornøden meddelelse herom snarest muligt tilstilles ejerne (brugerne) af de elektriske installationer.

3. Anvendes et fjernvarmenet som jordelektrode, skal lavspændingsnettets driftsmæssige jordforbindelse være tilsluttet fjernvarmenettet, og elleverandøren skal mindst hvert tredie år kontrollere, at forbindelsen mellem fjernvarmenettet og lavspændingsnettets driftsmæssige jordforbindelse er effektiv, og at den resulterende overgangsmodstand til jord ikke overstiger 2 ohm.

1983-07-01

16.5 Højspændingsstationers jordingsanlæg Er udgået.

Del 5

Ekstrabeskyttelse i visse områder

§ 17

Ekstrabeskyttelse i visse områder

17.1 Områder med krav om ekstrabeskyttelse.

17.1.1 I de i § 17.1.2 nævnte områder skal brugsgenstande og hjælpeapparater ekstrabeskyttes efter en af de i §§ 5-14 angivne ekstrabeskyttelsesmetoder.

1985-04-01

I områder hørende til boliger skal ekstrabeskyttelsen dog udføres med højfølsomme fejlstrømsafbrydere (HFI-afbrydere). Såfremt der findes områder, for hvilke der gælder særlige bestemmelser, skal disse følges, ligesom ekstrabeskyttelse af enkelte brugsgenstande eller hjælpeapparater kan udføres efter en anden af de i §§ 5-14 angivne ekstrabeskyttelsesmetoder, hvis dette af driftstekniske grunde er ønskeligt.

For de i §§ 17.2-17.11 nævnte områder gælder de i de pågældende paragraffer anførte særlige bestemmelser

1983-04-01

Undtagelse:

Der kræves ikke ekstrabeskyttelse af følgende:

- Brugsgenstande og hjælpeapparater placeret i eller på tavler udført efter stærkstrømsreglementets afsnit 6 samt tilhørende tilslutningssteder forudsat, at disse er placeret i eller på tavlen, således at apparater og tilslutningssteder kan anses for at være en del af tavlen.

- Elektricitetsmålere.

Stikkontakter og andre tilslutningssteder i områder med krav om ekstrabeskyttelse skal have virksom jordkontakt, henholdsvis virksom jordklemme.

Undtagelser:

Jordkontakt eller jordklemme kræves ikke,

- hvor beskyttelsesleder og jordelektrode tillades udeladt i henhold til § 10.5.1,

- hvor en sekundær strømkreds kun forsyner en stikkontakt eller een brugsgenstand (se dog noten til § 9.4.2),

- hvor der anvendes sikkerhedsspænding,

1986-01-01

- hvor spændingsgivere, af klasse II til elektriske hegn er fast tilsluttet forsyningsnettet, se i øvrigt afsnit 6, § 12.2.1.

17.1.2 I nedennævnte områder skal brugsgenstande og hjælpeapparater ekstrabeskyttes:

1983-04-01

1. Køkkener, kogenicher, grovkøkkener, bryggerser o.l. (såvel private som ikke private).

1985-04-01

Undtagelse:

For transportable brugsgenstande til almindelig husholdningsbrug, som på skift kan benyttes i forskellige rum, og som tilsluttes 220 V stikkontakter, tillades ekstrabeskyttelse udeladt.

Hertil henregnes:

- Brødristere, grillapparater.

- Stryge- og pressejern samt stryge- og presseapparater.

- Transportable belysningsgenstande.

- Transportable motordrevne husholdningsapparater.

- Varmeplader og andre transportable termiske husholdningsapparater.

2. Tilberedningsrum hørende til viktualieforretninger, slagterforretninger, slagterier o.l.

3. Vaskeri-, renseri-, rulle og strygerum til erhvervsmæssig brug eller til fælles afbenyttelse.

4. Fugtige områder.

5. Våde områder.

6. I det fri.

Undtagelser:

1983-04-01

- Belysningsgenstande for belysning af gader og veje, herunder også belysningsgenstande, der forsynes fra gade- og vejbelysningsanlæg.

- Luftværnssirener.

- Markeringslys for luft- og søfart.

- Trafikreguleringsanlæg.

- Vejafmærkninger.

7. Garager og carporte.

1982-01-01

8. Landbrugets driftsbygninger.

9. Industrielle produktionsområder.

Hertil henregnes rum og områder, hvor der foregår industriel produktion samt lagerlokaler i tilslutning hertil.

Kontorer for administration o.l. samt kantiner, omklædningsrum o.l. er ikke indbefattet.

17.2 Tandlægeklinikker.

17.2.1 Brugsgenstande, som er inden for patientens og tandlægens rækkevidde under behandlingen, skal ekstrabeskyttes, og brugsgenstandenes ydre steldele skal være indbyrdes ledende forbundet.

Hvis den indbyrdes ledende forbindelse ikke er tilvejebragt gennem ekstrabeskyttelsen, skal der således udføres en særskilt udligningsforbindelse.

17.3 Badeområder.

Angående definition. se afsnit 7. § 6.1.1.

Angående område B og C, se afsnit 7, §§ 6.1.3 og 6.1.4.

1980-07-01

17.3.1 Monteringsmateriel, kanal- og kontaktskinner med kapsling af ledende materiale skal ekstrabeskyttes.

17.3.2 Brugsgenstande skal ekstrabeskyttes.

17.3.3 stikkontakter, der er anbragt i område B og C, skal

- enten tilsluttes sikkerhedsspænding,

- eller tilsluttes en sekundær strømkreds, som udelukkende forsyner den pågældende stikkontakt.

Undtagelse:

Stikkontakter, der er anbragt i område C, kan være direkte nettilsluttet, forudsat at stikkontakterne er omfattet af ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder.

17.3.4 Det skal være udelukket, at en isolationsfejl i en installation i en bygning med etageadskillelser med jernindlæg kan bevirke, at der til gulv i badeområder overføres en spænding, som kan medføre fare ved berøring af vandhaner og rørsystemer m.m se bilag 2.

17.3.5 Til sikkerhed mod, at der i en bygning med etageadskillelser med jernindlæg kan opstå en farlig spændingsforskel mellem forskellige rørsystemer i badeområder, f.eks. koldtvandsrør, varmtvandsrør, afløbsrør, centralvarmerør, skal der foroven og forneden i bygningen etableres en pålidelig elektrisk ledende forbindelse mellem disse rørsystemer indbyrdes.

17.3.6 Ved montering af afbrydere o.l. i metaldørindfatninger eller andre bygningsdele af ledende materiale skal der mellem afbrydere o.l. og bygningsdelene være en adskillelse, der svarer til dobbelt eller forstærket isolation.

17.4 Badstuer (saunaer).

17.4.1 Monteringsmateriel med kapsling af ledende materiale skal ekstrabeskyttes.

17.4.2 Brugsgenstande skal ekstrabeskyttes.

17.5 Brønde og tunneler til fjernvarmeanlæg.

17.5.1 Stikkontakter og transportable brugsgenstande skal

- enten være omfattet af en ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder,

Ved etablering af ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder i eksisterende brønde og tunneler, som er udført før 1. april 1974, tillades beskyttelsesleder og jordelektrode udeladt, jf. § 10.5.1. pkt. 8.

- eller tilsluttes en sekundær strømkreds for højst 65 V mellem lederne eller til jord1),

 • 1) Med jordet midtpunkt: 130 V eller 3 gange 115 V.

- eller tilsluttes en sekundær strømkreds uden krævet spændingsnedsættelse, som udelukkende forsyner den pågældende stikkontakt.

 • (-)

17.6 Våde rum i slagterier og mejerier.

1983-04-01

17.6.1 Transportable brugsgenstande skal ekstrabeskyttes

- enten ved HFI-afbryder,

- eller ved sekundære strømkredse.

1986-01-01

Apparater til svinebedøvning Er udgået.

17.7 Campingpladser og pladser for lystfartøjer.

Til campingpladser henregnes pladser for campingvogne og telte til ferie- og fritidsophold.

Til pladser for lystfartøjer henregnes fortøjningspladser (kajer og bådebroer) samt ophalings- og beddingspladser.

17.7.1 Stikkontakter, der anvendes for tilslutning af installationer i campingvogne, telte og lystfartøjer eller for tilslutning af transportable håndapparater til anvendelse ved reparation eller vedligeholdelse af lystfartøjer, skal være omfattet af en ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder.

17.7.2 Stikkontakter i vaskerum for fælles afbenyttelse skal

- enten være mfattet af en ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder,

- eller tilsluttes sekundære strømkredse for højst 65 V mellem ledere eller til jord1),

 • 1) Med jordet midtpunkt: 130 V eller 3 gange 115 V.

- eller tilsluttes en sekundær strømkreds, som udelukkende forsyner den pågældende stikkontakt.

 • (-)

17.8 Byggepladser.

17.8.1 Brugsgenstande, som sluttes til pladsens midlertidige installationer, skal ekstrabeskyttes.

1980-01-01

Ved ekstrabeskyttelse Er udgået.

Undtagelser:

Trafikreguleringsanlæg.

Vejafmærkning

Særbestemmelse:

Visse apparater til anvendelse ved arbejder med frisk beton skal ekstrabeskyttes, se § 18.2.2,

- enten ved sekundær strømforsyning for højst 65 V mellem ledere eller til jord1),

 • 1) Med jordet midtpunkt: 130 V eller 3 gange 115 V.
 • (-)

17.8.2 Stikkontakter med mærkestrøm til og med 16 A, der er tilsluttet de midlertidige installationer, skal være omfattet af en ekstrabeskytttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder eller være omfattet af en ekstrabeskyttelse med sekundær strømkreds.

1980-01-01

Ved ekstrabeskyttelse Er udgået.

Andre stikkontakter, der er tilsluttet de midlertidige installationer, skal

- enten have virksom jordkontakt,

1980-01-01

Ved ekstrabeskyttelse Er udgået.

- eller tilsluttes en sekundær strømkreds (eller eventuelt en generator) for højst 65 V mellem lederne eller til jord1).

 • 1) Med jordet midtpunkt: 130 V eller 3 gange 115 V.

17.9 Områder med risiko ved dannelse af statisk elektricitet.

17.9.1 Hvor der i henhold til bestemmelsen i stærkstrømsreglementets afsnit 7 A, eller til krav fra direktoratet for arbejdstilsynet eller brandmyndigheden, skal tilvejebringes indbyrdes metallisk forbindelse mellem visse (eventuelt alle) metaldele, skal heri indgående elektrisk materiel ekstrabeskyttes ved fejlstrømsafbryder, nulling eller jording, se §§ 10, 12 og 13.

Af hensyn til kravet om indbyrdes metallisk forbindelse mellem metaldele er det ofte nødvendigt, at også metaldele på ikke elektriske apparater m.m. forbindes til det beskyttende system. De dertil anvendte ledninger o.l. der ikke indgår som beskyttende ledninger for de elektriske apparater, og som ikke må være anbragt i samme kabel, rør e.l. som elførende og beskyttende ledninger til elektrisk materiel, behøver ikke at tilfredsstille bestemmelserne i § 15.

1980-04-01

17.10 Snævre ledende rum.

17.10.1 Bestemmelserne gælder for installationer i snævre ledende rum og for strømforsyning til apparater i sådanne rum.

17.10.2 Et snævert ledende rum er et rum, hvis begrænsninger helt eller i det væsentlige består af ledende dele, og hvor det er sandsynligt, at en person med en stor del af sit legeme vil komme i berøring med de omgivende ledende dele, og hvor der kun er begrænsede muligheder for at undgå denne berøring.

17.10.3 Håndværktøj og andre transportable apparater (undtagen håndlamper) skal ekstrabeskyttes ved en af følgende ekstrabeskyttelsesmetoder:

- Sikkerhedsspænding.

- Sekundære strømkredse.

Der må i sekundære strømkredse kun tilsluttes et apparat til hver sekundærvikling på en skilletransformer. Såfremt der anvendes apparater af klasse I, skal de have håndtag enten af isolermateriale eller med isolerende overtræk.

I sekundære strømkredse bør fortrinsvis anvendes apparater af klasse II.

17.10.4 Håndlamper skal ekstrabeskyttes ved anvendelse af sikkerhedsspænding.

Det er tilladt at anvende håndlamper med indbygget transformer for lysstofrør, når transformeren har adskilte viklinger og forsynes med sikkerhedsspænding fra en strømkilde uden for rummet.

17.10.5 Stationære apparater skal ekstrabeskyttes ved en af følgende ekstrabeskyttelsesmetoder:

- Fejlstrømsafbryder, nulling eller jording.

Mellem ydre steldele og fremmede ledende dele i det snævre ledende rum, skal der udføres udligningsforbindelser.

- Sikkerhedsspænding.

- Sekundære strømkredse.

Der må i sekundære strømkredse kun tilsluttes eet apparat til hver sekundærvikling på en skilletransformer.

17.10.6 Skilletransformere og strømkilder for sikkerhedsspænding skal placeres uden for det snævre ledende rum.

17.10.7 Hvis der udføres funktionsmæssig jordforbindelse for fast monterede apparater, f.eks. måle- eller kontrolapparater, skal der udføres udligningsforbindelser mellem denne funktionsmæssige jordforbindelse og alle ydre steldele og alle fremmede ledende dele inden for det snævre ledende rum.

1984-10-01

17.11 Fiskerihavne.

17.11.1 Stikkontakter, der anvendes for tilslutning af installationer eller brugsgenstande i fiskeskibe, skal være omfattet af en ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder.

1986-10-01

1984-10-01

Stikkontakter med mærkestrøm større end 16 A kan dog være omfattet af en anden form for ekstrabeskyttelse, hvis dette af driftstekniske grunde er ønskeligt.

Del 6

Ekstrabeskyttelse af visse brugsgenstande

§ 18

Ekstrabeskyttelse af visse brugsgenstande

18.1 Almindeligt krav om ekstrabeskyttelse.

18.1.1 Nedennævnte apparater og brugsgenstande skal være ekstrabeskyttet på en af de i §§ 5-14 angivne måder.

1. Apparater og brugsgenstande, der er forsynet med mærkningen:

Skal ekstrabeskyttes, jf. stærkstrømsregl.

eller:

Skal jordforbindes forskriftsmæssigt.

2. Bilmotorvarmere med eventuel tilhørende cirkulationspumpe og kupevarmere for biler.

3. Brusekabiner og eventuelle tilhørende magnetventiler.

4. Elektromedicinske apparater og andre brugsgenstande og apparater, der anvendes ved undersøgelse og behandling af personer, se også §§ 18.2.1 og 20.3.

5. Fiskefodringsanlæg.

6. Foderkogere i landbrug.

7. Højtryksvaskeanlæg, herunder spuleanlæg og damprenseanlæg.

1985-04-01

8. Stationære køleskabe, frysere og andre stationære køle- eller fryseanlæg (masse over 18 kg).

9. Malkemaskiner.

1986-10-01

10. Maskiner og maskinanlæg, som udføres efter afsnit 15-1 eller afsnit 15.

Elevatorer, rulletrapper og rullefortove.

Bestående elevatorer i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 18. december 1980 og nr. 40 af 26. januar 1983, bekendtgørelse om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v inden de i denne angivne tidsfrister.

11. Mælketankvognes aggregater for nettilslutning.

12. Olie- og gasfyringsanlæg samt pumper og magnetventiler hørende til varmeanlæg, herunder bl.a. til korntørringsanlæg.

13. Pumper for vand.

1983-07-01

Undtagelse:

Sprinkleranlæg til brandslukning.

14. Pumper, termiske apparater og belysningsgenstande hørende til havespringvand.

15. Roeskærere og roetransportører (herunder roesnegle).

16. Spilleautomater o.l.

1982-10-01

Herved forstås apparater, der betjenes af publikum, almindeligvis ved møntindkast. Eksempler på spilleautomater o.l. er gevinstautomater, vare- og musikautomater, kuglespil, skydespil, bowlingmaskiner, fodboldspil, gyngedyr.

17. Tørmælkudrørere, mælkeomrørere og mælkekølere (herunder også sådanne med isafkølet vand).

Bestemmelsen gælder også for allerede installerede apparater.

18. Tørrecentrifuger og tørretumblere.

19. Udmugningsanlæg og tilhørende transportører, ajle- og gyllepumper samt ajle- og gylleomrørere.

20. Vandvarmere med elektrisk udstyr, fast monterede.

21. Varmekabler og varmebændler.

Kravet gælder ikke materiel, der er indbygget i brugsgenstande. Ved ekstrabeskyttelse efter bestemmelserne i §§ 10, 11, 12 og 13 skal beskyttelseslederen forbindes til en ledende skærm eller kappe i varmekabler eller varmebændler, eller, hvis en sådan ikke forefindes, til eventuelle metalliske dele (rør, beholdere o.l.), som kablet slutter sig til.

Om særlige lempelser for udførelse af ekstrabeskyttelse med højfølsomme fejlstrømsafbrydere, se § 10.5.1, pkt. 4.

22. Vaskemaskiner - herunder opvaskemaskiner og bilvaskeautomater.

1983-04-01

18.1.2 Brugsgenstande og hjælpeapparater, der tilsluttes udligningsforbindelser og jordforbindelser med andre formål end ekstrabeskyttelse, skal ekstrabeskyttes på en af de i §§ 5-14 angivne måder, se i øvrigt noten til § 1.2.

18.2 Særlige krav om ekstrabeskyttelse.

18.2.1 Ved apparater til fodpleje, manicure og hårbehandling af personer skal dele, som normalt bringes i berøring med den, der behandles, ekstrabeskyttes ved ekstra isolation, isolationsled eller ved, at de pågældende dele tilsluttes en sekundær strømkreds for højst 35 V jævnspænding eller 25 V vekselspænding mellem lederne eller til jord.

Ved direkte virkende apparater til permanent hårkrølning kan ekstrabeskyttelsen dog ske ved sekundær strømkreds for højst 75 V jævnspænding eller 50 V vekselspænding mellem lederne eller til jord.

Vad direkte virkende apparater( forstås apparater, der, når de er under spænding, berører den, der behandles.

18.2.2 Apparater til anvendelse ved arbejder med frisk beton skal

1. på byggepladser ekstrabeskyttes,

- enten med sekundær strømkreds for højst 65 V mellem lederne eller til jord1),

 • 1) Med jordet midtpunkt: 130 V eller 3 gange 115 V.

- eller med højfølsom fejlstrømsafbryder,

2. andre steder ekstrabeskyttes på en af de i §§ 5-14 angivne måder.

Eksempler på nævnte apparater er betonvibratorer (stav-, bjælke-, formvibratorer m.fl.). glittemaskiner.

- betonblandemaskiner o.l.

1986-01-01

Undtagelse:

Betonblandemaskiner af klasse II må anvendes på byggepladser forudsat, at tilslutningsstedet er omfattet af ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder.

 • (-)

18.2.3 Elektrodegryder o.l med berøringstilgængeligt nullederforbundet stel (se afsnit 6, § 38.3.1) skal ekstrabeskyttes ved fejlspændingsafbryder, nulledning eller jording, jf. §§ 11, 12 og 13.

1983-04-01

18.2.4 (Disponibel).

18.2.5 Illuminationsgenstande, herunder kæder, til midlertidig illumination i det fri skal have ekstra isolation eller ekstrabeskyttes ved højfølsom fejlstrømsafbryder eller ved sekundær strømkreds for højst 50 V mellem lederne eller til jord.

Om særlige lempelser for udførelse af ekstrabeskyttelse med højfølsomme fejlstrømsafbrydere, se § 10.5.1, pkt. 5.

Undtagelse:

Illuminationsgenstande, der er anbragt mindst 3 m over terræn og er uden for rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l., forudsat fastgørelsen til master, bygningsdele o.l. sker over isolatorer eller isoleret bæretråd.

1983-04-01

Juletræskæder Er udgået.

18.2.6 Legetøj skal ekstrabeskyttes ved sekundær strømkreds for højst 35 V jævnspænding eller højst 25 V vekselspænding mellem lederne.

For transformere med en mærkeeffekt på højst 200 VA tillades en tomgangsspænding på højst 33 V vekselspænding.

18.2.7 Strømkredse med nedsat isolation i en brugsgenstand skal opfylde bestemmelserne i § 9.

18.2.8 Svejseaggregater skal opfylde bestemmelserne for maksimal tomgangsspænding, se afsnit 8, § 4.

18.2.9 Elektriske anlæg til rumopvarmning, der har strålevarmeelementer udformet som folie, plader eller tilsvarende varmekilde, skal være ekstrabeskyttet ved højfølsom fejlstrømsafbryder, se § 10.5.1. pkt. 3, og afsnit 8, § 2.1.1.

1984-01-01

18.2.10 Brugsgenstande og hjælpeapparater, der anvendes i omrejsende tivolier, skal ekstrabeskyttes med højfølsom fejlstrømsafbryder. Enkelte brugsgenstande eller hjælpeapparater kan dog ekstrabeskyttes efter en anden af de i §§ 5-14 angivne ekstrabeskyttelsesmetoder, hvis dette af driftstekniske grunde er ønskeligt.

Ved ekstrabeskyttelse med højfølsom fejlstrømsafbryder i omrejsende tivolier tillades jordelektrode og beskyttelsesleder udeladt, se § 10.5.1 pkt. 10.

Del 7

§ 19

Ekstrabeskyttelse i primære højspændingsinstallationer

19.1 Primære højspændingsinstallationer skal ved jordforbindelse og andre foranstaltninger beskyttes mod farlige berørings- og skridtspændinger efter bestemmelserne herom for stations- og ledningsanlæg i stærkstrømsreglementets afsnit 4.

Del 8

§ 20

Ekstrabeskyttelse i sekundære højspændingsinstallationer

20.1 Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A.

20.1.1 Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A (se afsnit 9) skal ekstrabeskyttes ved fejlspændingsafbryder, nulling eller jording, jfr. §§ 11, 12 og 13. Beskyttelsen skal omfatte alle indre og ydre steldele, herunder transformerkerner, metalliske beskyttelseskasser o. lign., stativer, bæringer for højspændingsførende dele (rørholdere dog undtaget), underlagsplader for isolatorer, kapper og armeringer på højspændingskabler og armeringer på lavspændingskabler. der ligger dels i og dels uden for et højspændingsrum.

Sekundære højspændingsinstallationer af klasse B og C er i kraft af klassificeringsbetingelserne i afsnit 9 ekstrabeskyttet ved sekundær strømforsyning.

20.2 Højspændingsprøveanlæg.

20.2.1 Indre og ydre steldele, der hører til højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver, skal ekstrabeskyttes ved en af de i §§ 12 eller 13 angivne metoder.

Undtagelse:

Beskyttelsesledere i særligt indrettede prøverum kan oplægges som uisoleret ledning med mindst 10 mm2 tværsnit.

20.2.2 For højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed skal anlæggets indre og ydre steldele og alle til prøverummet hørende bygnings- og konstruktionsdele af metal samt eventuelle rørledninger o. lign. (herunder blykablers kappe og armering) ekstrabeskyttes ved en af de i §§ 11, 12 eller 13 angivne metoder.

Undtagelse:

Beskyttelseslederne i prøverum kan oplægges som uisoleret ledning med mindst 10 mm2 tværsnit.

Beskyttelsesledere skal være uafhængige af eventuelle beskyttelsesledere for lavspændingsinstallationer, som er prøveanlægget uvedkommende.

20.3 Røntgenanlæg.

20.3.1 Røntgenanlæg skal være ekstrabeskyttet på en af de i §§ 9 til 13 angivne måder.

For visse typer røntgenanlæg kan ekstrabeskyttelse ved fejlstrømsafbryder ikke anvendes i henhold til undtagelsen til § 10.1.1.

20.3.2 Ved anvendelse af HFI-afbryder kræves altid beskyttelsesleder og jordelektrode, såfremt anlægget skal anvendes til undersøgelse eller behandling af personer.

Se også undtagelserne til § 10.5.1 pkt. 6 og 7.

20.3.3 Ved industrielle røntgenanlæg skal røntgenapparatets stel være ledende forbundet med større emner (skibe, lagertanke, pipelines m. v.).

20.3.4 Ved røntgenanalyseanlæg skal alle apparatets udvendige metaldele incl. eventuelle metalbordkanter, måleopstillinger m. m. være indbyrdes elektrisk forbundet.

20.3.5 Ved røntgenanlæg til undersøgelse eller behandling af personer skal alt elektrisk materiel, som er inden for patientens og operatørens rækkevidde under behandlingen eller undersøgelsen, være ekstrabeskyttet, og det skal - bortset fra materiel med ekstra isolation - være indbyrdes ledende forbundet. Hvis den indbyrdes ledende forbindelse ikke er tilvejebragt gennem ekstrabeskyttelsen, skal der således være udført en særlig udligningsforbindelse.

Bilag 1

Beskyttelseslederes tværsnit

1. Lavspændingsinstallationer

I fast installation skal beskyttelsesledere ved nulling og ved jording (se afsnit 10, §§ 12 og 13) have et tværsnit, der - afhængigt af faseledernes tværsnit - mindst er som angivet i tabellen.

Såfremt faselederne ikke har samme tværsnit i hele længden, kan beskyttelseslederens tværsnit fastsættes i forhold til faseledernes mindste tværsnit.

 

            Mindste beskyttelseslederdimension 

 Faselederes tværsnit 

            gruppeledninger   hovedledninger 

     mm2         mm2         mm2 

     1,5         2,51)        2,51) 

     2,5         2,5         2,5 

     4          2,5         4 

     6          2,5         6 

    10          4          6 

    16          6          6 

    25         10         10 

    35         10         10 

    50         16         16 

    70         25         35 

    95         35         35 

1)På strækninger, hvor beskyttelseslederen oplægges i samme kabel, rør, dækkasse el. lign. som faselederne, kan den lægges med samme tværsnit som disse.

I tilledninger skal beskyttelseslederen have samme tværsnit som faselederne.

Angående uisolerede beskyttelsesledere i jorden, se afsnit 10, § 15.1.3.

2. Primære højspændingsinstallationer

Beskyttelsesledere skal have samme tværsnit som faselederne, se dog afsnit 10, § 15.1.3, angående beskyttelsesledere i jorden.

3. Sekundære højspændingsinstallationer

Beskyttelseslederes tværsnit skal - afhængigt af faselederne i lavspændingsinstallationen - være som under pkt. 1 angivet for beskyttelsesledere i lavspændingsinstallationer, se dog afsnit 10, § 15.1.2.

Bilag 2

Gulve og rørsystemer i badeområder

Bestemmelsen i § 17.3.4, kan opfyldes på en af følgende måder:

1984-04-01

1. Elektrisk materiel, herunder også brugsgenstande, der er fastgjort på eller anbragt i etageadskillelser eller byggeelementer, hvori badeområdets gulv indgår, eller hvormed dets jernindlæg har metallisk forbindelse, skal

- enten være omfattet af forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse,

- eller være udført med isolerende kapslinger,

- eller være forsynet gennem en HFI-afbryder, idet jordelektrode og beskyttelsesleder kan udelades.

Materiellet kan være omfattet af en kombination af ovennhavnte foranstaltninger.

2. Mellem badeområdets gulvflade og jernindlægget anbringes et net af galvaniseret jerntråd, som sættes i elektrisk ledende forbindelse med et koldtvandsrør, se nedenfor.

3. Jernindlægget i badeområdets gulv danner et net, som sættes i elektrisk ledende forbindelse med et koldtvandsrør, se nedenfor.

4. Der er truffet anden af Elektricitetsrådet godkendt foranstaltning.

Det i pkt. 2 omtalte trådnet bør have en trådtykkelse i galvaniseret udførelse på mindst 1,2 mm (diameter) og en maskevidde på højst 100 mm. Nettets areal skal svare til gulvets areal, idet nettet dog ikke behøver at komme væggene nærmere end 20 cm.

I de under pkt. 2 og 3 nævnte tilfælde føres der fra et punkt i nærheden af et gennemgående koldtvandsrør mindst 3 stk. galvaniserede jerntråde af mindst 4 mm diameter vifteformet ud i gulvet, idet der ved, at trådene trækkes gennem nettets masker eller på anden måde tilvejebringes effektiv, elektrisk ledende forbindelse mellem trådene og ethvert punkt af nettet. Trådene føres ned gennem etageadskillelsen og forbindes samlet på et synligt sted under denne med vandrøret ved hjælp af en dertil egnet solid klemme e.l. af galvaniseret jern.

Har jernindlægget i det i pkt. 3 nævnte tilfælde svejste kryds overalt i badeområdets gulv, er forbindelsen fra et punkt af armeringsnettet til vandrør dog tilstrækkelig.

Elektricitetsrådet anbefaler, at forbindelserne udføres af en autoriseret elektroinstallatør.

Bilag 3

Fjernvarmenet og vandrørsnet som jordelektrode i bestående installationer

Hvor fjernvarmenet eller vandrørsnet er anvendt som jordelektrode ved ekstrabeskyttelse i bestående installationer, skal ejeren (brugeren) af den elektriske installation drage omsorg for, at ekstrabeskyttelsen ændres i henhold til nedenstående:

1. Omgående ændring af ekstrabeskyttelsen.

Såfremt det konstateres, at ekstrabeskyttelsen ikke er effektiv, skal ejeren (brugeren) efter at være blevet bekendt hermed drage omsorg for, at ekstrabeskyttelsen hurtigst muligt bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 10.

Dersom ekstrabeskyttelsen ikke er krævet på tidspunktet for ændringen, skal beskyttelsesledere demonteres dels fra rørnet, dels fra afgreningsklemmer ved gruppeafbrydere, medmindre bestemmelserne i afsnit 10 opfyldes.

2. Successiv ændring af ekstrabeskyttelsen.

Selv om ekstrabeskyttelsen måtte være effektiv, skal jordelektroden snarest muligt bringes til at opfylde de nugældende bestemmelser i henholdsvis afsnit 10, §§ 10, 11 og 13, eller ekstrabeskyttelsen bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 10, når elleverandøren fremsætter krav herom ved meddelelse til ejeren (brugeren) af installationen.

For at ændringerne i installationerne i hele forsyningsområdet skal kunne gennemføres på en hensigtsmæssig måde, er elleverandøren berettiget til når som helst at fremsætte et sådant krav, idet der skal gives ejeren (brugeren) af installationen en rimelig frist til at gennemføre ændringen.

Dersom ekstrabeskyttelsen ikke er krævet på tidspunktet for ændringen, skal beskyttelsesledere demonteres dels fra rørnet, dels fra afgreningsklemmer ved gruppeafbrydere, medmindre bestemmelserne i afsnit 10 opfyldes.

Ændringerne skal ske så hurtigt som muligt og inden udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i meddelelsen fra ellevarandøren.

Dersom krav om ændring ikke fremkommer, skal ejeren (brugeren) af installationen under alle omstændigheder drage omsorg for, at foran omtalte ændringer er tilendebragt senest 1. januar 1980.

Opmærksomheden henledes på, at ved anvendelse af højfølsomme fejlstrømsafbrydere (HFI-afbrydere) tillades jordelektrode og beskyttelsesleder udeladt bl. a. ved ekstrabeskyttelse, der etableres som erstatning for en ekstrabeskyttelse udført ved jording med fjernvarmenet respektive vandrørsnet som jordelektrode eller ved fejlstrømsafbryder eller fejlspændingsafbryder med vandrørsnet som jordelektrode, se afsnit 10, § 10.5.1, pkt. 6.

Bilag 4

Måling af gulves isolationsmodstand

De her beskrevne målemetoder er eksempler. Andre målemetoder kan anvendes, forudsat at de giver praktisk taget samme resultater.

Af de to beskrevne målemetoder anvender målemetode A vekselstrøm og målemetode B jævnstrøm.

De to måleelektroder kan anvendes ved begge målemetoder.

Målemetode A:

Ved denne måling anvendes netspændingen under forudsætning af, at nettet har en driftjordet nulleder.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Vægt

Måleelektrode

U2

V Faseleder

Klæde Ri U1

Gulv

Jordelektrode

Fig.1.

Målemetode A.

Med et voltmeter med stor indre modstand Ri (ikke under 3000 ohm)

måles spændingerne

U2 mellem en faseleder og måleelektroden

U1 mellem den samme faseleder og en separat jordelektrode

med en i forhold til Ri uvæsentlig overgangsmodstand (mindre end 2 pct. af Ri).

 

 Gulvets isolationsmodstand findes af formlen: 

      U1 Ris = Ri (-- - 1) 

      U2 

Hvis Ri er meget stor i forhold til Ris, kan målingen blive unøjagtig.

Målemetode B:

Der anvendes et prøveapparat med en tomgangsspænding på ca. 500 V jævnspænding. Modstanden måles mellem måleelektroden og installationens beskyttelsesleder.

Måleelektrode 1:

Elektroden består af en kvadratisk metalplade med sidelængde 250 mm og et fugtigt kvadratisk stykke klæde med sidelængde ca. 270 mm, der anbringes under metalpladen.

Under målingen skal elektroden belastes med ca. 75 kg.

Måleelektrode 2:

Elektroden består af en trekantet metalplade med tre understøtninger anbragt i hver sit hjørne af en ligesidet trekant med sidelængde 180 mm som vist på tegningen i figur 2. Hver understøtning er forsynet med en prop af ledende gummi, som sikrer en god kontakt med gulvet over en overflade på ca. 8,5 cm2, og som har en indre modstand. der er mindre end 5000 ohm.

Før målingen foretages, skal gulvet gøres vådt eller dækkes af et fugtigt klæde.

Under målingen skal elektroden belastes med ca. 75 kg.

Målinger.

I hver lokalitet skal der udføres mindst tre målinger. Findes der en eller flere fremmede ledende dele i lokaliteten, skal en af målingerne foretages i en afstand af ca. 1 m fra en af disse.

Måleresultater.

Ingen af de tre målinger må give et resultat, der er mindre end 50 k ohm, hvis gulvet skal kunne betragtes som isolerende.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

20

60 grader

180

60 grader

20

8,5

5

forsænket for skrue

aluminiumplade

39 Ø

21 Ø

9 Ø

10

23

ledende gummifod

Mål i mm

Fig. 2.

Måleelektrode med 3 fødder af ledende gummi.

1984-01-01

Bilag 5

FU -ekstrabeskyttelse ved anvendelse af HFI-afbryder

FU-ekstrabeskyttelse kan udføres ved anvendelse af HFI-afbryder, når denne indkobles i beskyttelseslederen, som vist i principskitsen, forudsat følgende betingelser opfyldes.

1. Modstanden, som er indskudt i jordforbindelsen, skal være en trådviklet effektmodstand, hvis ohmske modstand er højst 1 500 ohm, og hvis mærkeeffekt er mindst 10 W.

2. Modstanden skal tilsluttes i skrueklemmer, og den skal anbringes og være kapslet således, at mekanisk beskadigelse er udelukket, og brandrisiko ikke forekommer.

3. Der må ikke anvendes varierbare modstande.

4. Overgangsmodstanden mellem jordelektroden og neutral jord må ikke være større end 100 ohm.

5. Der skal ved HFI-afbryderen udføres mærkning med følgende tekst:

FU-koblet med formodstand

6. Bestemmelserne i afsnit 10, § 11, for FU-ekstrabeskyttelse skal i øvrigt være opfyldt.

7. Den udførte ekstrabeskyttelse skal kontrolleres som angivet i afsnit 11, § 2.3.4.

8. Der må i den pågældende installation ikke være mulighed for jordfejlstrømme med et jævnstrømsindhold større end 20 pct. af den samlede jordfejlstrøm.

Ved jordfejlstrømme under 25 mA kræves kun, at jævnstrømskomponenten ikke overstiger 5 mA.

HFI-afbryder Kontaktor

Trådviklet modstand R mindre end eller lig med 1 500 ohm

P større end 10 W

Jordelektrode Rj mindre end eller lig med 1 00 ohm

Brugsgenstand

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 1.

Principdiagram for udførelse.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig 2.

Isolationsfejl til stel.

Fejlstrømvej angivet med rød streg.

Udkobling ved maks. 50 V på stel.

Stikordsregister

Administrationen for fjernvarmeanlæg § 16.4.1.2

Administrationen for vandforsyningsanlæg § 16.4.1.2

Afbryder i nulleder (nulling) § 12.4.3

Afgangsboks (nulling) § 12.4.4

Ajlepumper § 18.1.1.18

Apparater til undersøgelse og behandling af personer. § 10.5.1.7 § 18.1.1.4 § 18.2.1

Armering (kabel) § 10.6.1 § 11.4.2

Badeområder § 17.3

Badstuer (saunaer) § 17.4

Beboelseslejligheder (fælles jordelektrode) § 10.4.2

Belysningsgenstande med metalstander nedgravet i jord § 10.5.19

Berøringsspænding (definition) § 2.15

Beskyttelsesleder (definition) § 2.6

Beskyttelsesleder (udeladelse) § 10.5.1

Beskyttelsesledere (gruppedeling ved nulling) § 12.3.4

Beskyttelseslederes tværsnit (FI- og HFI-afbryder) § 10.3.1

Beskyttelseslederes tværsnit (FU-afbryder) § 1 1.2.1

Beskyttelseslederes tværsnit (jording) § 13.3.1 Bilag 1

Beskyttelseslederes tværsnit (nulling) § 12.3.1 § 12.3.2 Bilag 1

Betjening af FI- og HFI-afbryder § 10.6.2

Betjening af FU-afbryder § 11.4.3

Betonapparater (blandemaskiner, vibratorer o.l.) § 18.2.2

Bi-leder (i kabel og rørtråd) § 15.1.4

Bilmotorvarmere § 18.1.1.2

Bilvaskeautomater § 18.1.1.21

Boliger § 10.5.1.7

Bryggerser § 17.1.2.1

Brønde og tunneler til fjernvarmeanlæg § 10.5.1.8 § 17.5

Byggepladser § 17.8 § 18.2.2

Bygningskomplekser (jording) § 13.3.3

Båndelektrode (jording). § 13.4.2 § 16.2

Campingpladser og pladser for lystfartøjer § 17.7

Carporte § 17.1.2.7

Cirkulationspumper i biler § 18.1.1.2

Cirkulationspumper i varmeanlæg § 18.1.1.12

Damprenseanlæg § 18.1.1.7

Dobbelt isolation § 2.20 § 3.1.2 § 3.1.3 § 5.1.1

Driftsisolation § 2.18

Driftsmæssig jordforbindelse af sekundære strømkredse § 9.3.1 § 9.3.2

Ekstrabeskyttelse (definition) § 2.1

Ekstrabeskyttelse af monteringsmateriel i badeområder. § 17.4.1 § 17.5.1

Ekstrabeskyttelse af visse brugsgenstande § 4.2.1 § 18

Ekstrabeskyttelse i visse områder § 4.2.1 § 17

Ekstrabeskyttelsesmetoder § 4.1

Ekstra isolation § 5

Elektrodegryder § 10.1.1 § 11.4.4 § 18.2.3

Elektromedicinske apparater § 10.5.1 § 18.1.1.4

Elevatorer § 18.1.10

Elførende del (definition) § 2.2

Elførende del (tilgængelig) § 9.3.2

Elleverandøren § 12.2.1 § 13.4.2 § 16.4.1 Bilag 3

Etageadskillelser med jernindlæg § 17.3.4 § 17.3.5 Bilag 2

Farvemærkning § 15.1.2 § 15.3.1

Fejlspænding § 2.14 § 10.6.1 § 11.4.2

Fejlspændingsafbryder § 11

Fejlspændingsafbryder (rørnet som jordelektrode) Bilag 3

Fejlspændingsafbryder (tilgængelighed) § 11.4.3

Fejlspændingsbeskyttelse ved speciel kobling af FU-afbryder § 11.1.1 Bilag 5

Fejlstrøm (definition) § 2.10

Fejlstrømsafbryder § 10

Fejlstrømsafbryder (rørnet som jordelektrode) § 10.5.1 Bilag 3

Fejlstrømsafbryder (tilgængelighed) § 10.6.2

Firkantmærkning § 3.1.5 § 5.3.1

Fiskefodringsanlæg § 18.1.1.5

Fiskerihavne § 17.11

Fiskeskibe § 17.11.1

Fjernvarmenet § 10.5.1 § 13.3.3 § 13.4.2 § 16.4 Bilag 3

Foderkogere i landbrug § 18.1.1.6

Forretninger § 10.5.1

Forstærket isolation § 3 § 5

Fremmed ledende del § 2.5

Fryseanlæg § 18.1.1.8

Frysere § 18.1.1.8

FU-ekstrabeskyttelse § 11.1.1 Bilag 5

Fugtige områder § 17.1.2.4

Fundamentselektrode § 16.3

Funktionsafprøvning (FI- og HFI-afbryder) § 10.6.2

Garager og carporte § 17.1.2.7

Generator (byggeplads) § 17.8.2

Grovkøkkener § 17.1.2.1

Gulve og rørsystemer i badeområder § 17.3.4 § 17.3.5 Bilag 2

Gyllepumper § 18.1.1.19

Gylleomrørere § 18.1.1.19

Havespringvand (pumper m.m.) § 18.1.1.14

Hejsespil, ledninger til ekstrabeskyttelse § 15.1.5

Hovedhanen, jording § 13.3.3

Hovedrørledning, jording § 13.3.3

Højfølsomme fejlstrømsafbrydere § 10.2.1

Højfølsomme fejlstrømsafbrydere (udeladelse af jordelektrode og beskyttelsesleder) § 10.5.1

Højfølsom fejlstrømsafbryder anvendt til FU-beskyttelse § 11.1.1 Bilag 5

Højspændingsprøveanlæg § 20.2

Højtryksvaskeanlæg § 18.1.1.7

Illuminationsgenstande i det fri § 10.5.1 § 18.2.5

Indre steldel § 2.4

Isolationsled § 6 § 18.2.1

Isolationsklasser § 3.1

Jernbåndsarmering § 10.6.1 § 11.4.2 Bilag 2

Jernindlæg i etageadskillelser § 17.3.5 Bilag 2

Jernkonstruktion § 10.4.3

Jordelektrode (afstand fra steldele m.m.) § 11.3.4

Jordelektrode (alene for fejlspændingsafbrydere) § 11.3.3

Jordelektrode (definition) § 2.9

Jordelektrode (flere beboelseslejligheder) § 10.4.2

Jordelektrode (flere fejlspændingsafbrydere) § 11.4.2

Jordelektrode (flere fejlstrømsafbrydere) § 10.4.2

Jordelektrode (udeladelse) § 10.5.1

Jorden, ledninger i § 15.1.3

Jorden, samlinger i § 15.5.5

Jording § 13

Jording med rørnet som jordelektrode § 10.5.1 Bilag 3

Jævnstrømsafledning § 10.1.1

Kabelarmeringer § 10.6.1 § 11.4.2

Kanalskinnesystem, nulling § 12.4.4

Kanalskinnesystem, ledninger til ekstrabeskyttelse § 15.1.2

Kogenicher § 17.1.2.1

Kontaktskinner, ledninger til ekstrabeskyttelse § 15.1.2

Kontorer § 10.5.1

Kraner, ledninger til ekstrabeskyttelse § 15.1.5

Køkkener § 17.1.2.1

Køleanlæg § 18.1.1.8

Køleskabe § 18.1.1.8

Ledninger til ekstrabeskyttelse § 15

Legetøj § 18.2.6

Luftledning, installationer med nulling § 12.4.2

Lysstikkontakter med beskyttelseskontakt § 15.5.4

Lækstrøm (definition) § 2.12

Magnetventiler § 18.1.1.12

Malkemaskiner § 18.1.1.8

Maskiner og maskinanlæg § 15.1.5 § 18.1.1.10

Mejerier (våde rum) § 17.6

Metalbøjler, jording § 13.3.3

Metalliske røranlæg § 12.1.2

Metalstander nedgravet i jord, belysningsgenstande med § 10.5.1.9

Midlertidig illumination i det fri § 18.2.5

Midlertidige installationer på byggepladser § 10.5.1 § 17.8.2 § 18.2.2

Monteringsmateriel, badeområder § 17.3

Monteringsmateriel, badstuer § 17.4.1

Motorvarmere i biler § 18.1.1

Mælkekølere § 18.1.1

Mælkeomrørere § 18.1.1

Mælketankvogne § 18.1.1.11

Mærkeudløsestrøm, fejlstrømsafbrydere § 10.2 § 10.4.2

Mærkning om ekstrabeskyttelse § 3.1 § 5.3.1 § 18.1.1

Nedsat isolation § 18.2.7

Nedsat spænding § 9.2.1

Neutral jord § 2.8 § 10.4.2 § 11.3.2

Nulleder i forbindelse med sekundære strømkredse § 9.3.2

Nulleder ved elektrodegryder § 11.4.4

Nullederens tværsnit ved nulling § 12.4.1

Nulling § 12

Oliefyringsanlæg § 18.1.1.12

Omformer med adskilte viklinger § 9.2.2

Omrejsende tivolier § 10.5.1.10 § 18.2.10

Opvaskemaskiner § 18.1.1.22

Overgangsmodstand til jord (FI- og HFI-afbryder) § 10.4.2

Overgangsmodstand til jord (FU-afbryder) § 11.3.2

Overgangsmodstand til jord (jording) § 13.4.1

Overgangsmodstand til jord (sekundære strømkredse) § 9.3.2

Pladser for lystfartøjer § 17.7

Primære højspændingsinstallationer § 19.1

Pumper for vand § 18.1.1.13

Pumper i biler § 18.1.1.2

Pumper og magnetventiler, varmeanlæg § 18.1.1.12

Reduktionsfaktor ved jordelektrode for flere FI- og HFI-afbrydere § 10.4.2

Renserirum § 17.1.2

Roeskærere § 18.1.1.15

Roesnegle § 18.1-1.15

Roetransportører § 18.1.1.15

Rullerum § 17.1.2.3

Røntgenanlæg § 20.3

Rørsystemer (FI- og HFI-afbrydere) § 10.4.3

Samlinger og tilslutninger i ledninger til ekstrabeskyttelse § 15.5

Saunaer § 17.4

Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A § 20.1

Sekundære højspændingsinstallationer (FU-afbrydere) § 11.1.1

Sekundære højspændingsinstallationer (jording). § 13.1.1 § 13.1.2

Sekundære højspændingsinstallationer (ledninger) § 15.1.2 § 15.2.1 § 20

Sekundære højspændingsinstallationer (nulling) § 12.1.1

Sekundære højspændingsinstallationer, sekundære strømkredse § 9.1.1

Sekundære strømkredse § 9

Sekundære strømkredse for nedsat spænding § 9.3

Sekundære strømkredse (snævre ledende rum) § 17.10.3 § 17.10.5

Separat strømkilde, forsyning af sekundære strømkredse § 9.2.2

Sikkerhedsspænding (apparater) § 3.1.6

Sikkerhedsspænding (badeområder) § 17.3.3

Sikkerhedsspænding (definition) § 2.16

Sikkerhedsspænding (snævre ledende rum) § 17.10

Sikkerhedsspænding (transformere) § 9.2.3

Sikkerhedstransformer (definition) § 2.17

Sikkerhedstransformer (sekundære strømkredse) § 9.2.3

Slagterforretninger, tilberedningsrum § 17.1.2

Slagterier, tilberedningsrum § 17.1.2

Slagterier (våde rum) § 17.6

Snævre ledende rum § 17.10

Spilleautomater § 18.1.1.16

Sprinkleranlæg til brandslukning § 18.1.1.13

Spuleanlæg § 18.1.1.7

Stangelektrode § 16.1

Stangelektrode (jording) § 13.4.2

Statisk elektricitet, foranstaltninger mod § 17.9

Strygerum § 17.1.2.3

Strømkreds med nedsat isolation § 18.2.7

Strømkreds med sikkerhedsspænding § 3.1.6

Strømpe (farvemærkning) § 15.3.1

Strålevarmeelementer § 10.5.1.3 § 18.2.9

Svejseaggregater, tomgangsspænding § 18.2.8

Svejseanlæg, maksimale spændingsværdier § 9.3.1

Svejsetransformere, mærkning om ekstra isolation § 5.3.1

Tandlægeklinikker § 17.2

Tape (farvemærkning) § 15.3.1

Tavler, ledning til ekstrabeskyttelse § 15.1.2

Tilberedningsrum, viktualieforretninger, slagterforretninger og slagterier § 17.1.2

Tilledninger, materiale § 15.1.1

Tilledninger, tværsnit ved nulling § 12.3.2

Tilslutning (ledninger til ekstrabeskyttelse) § 15.5.1

Tilslutningsklemme for beskyttelsesleder § 15.5.3

Tivolier, omrejsende § 10.5.1.10 § 18.2.10

Tomgangsspænding (svejseaggregater) § 18.2.8

Transformer med adskilte viklinger § 9.2.2

Transportabel brugsgenstand § 17.1.1 § 17.1.2 § 17.6.1

Transportabel brugsgenstand (ledninger til ekstrabeskyttelse, jordkontakt) § 15.5.4

Transportører for udmugningsanlæg § 18.1.1.19

Trådelektrode (jording) § 13.4.2 § 16.2

Tørmælkudrørere § 18.1.1.17

Tørrecentrifuger § 18.1.1.18

Tørretumblere § 18.1.1.18

Tunneler og brønde (fjernvarmeanlæg) § 10.5.1.8 § 17.5

Udeladelse af jordelektrode og beskyttelsesleder § 10.5.1

Udligningsforbindelse (andre formål end ekstrabeskyttelse) § 1.2 § 15.6 § 18.1.2

Udligningsforbindelse (definition) § 2.7

Udligningsforbindelse (FI- og HFI-afbryder) § 10.4.3

Udligningforbindelse mellem nulleder og vandrør § 12.5

Udligningsforbindelse (statisk elektricitet) § 17.9.1

Udligningsforbindelse (tandlægeklinikker) § 17.2.1

Udløsestrøm (definition) § 2.13

Udløsetid (nulling) § 12.6.1

Udmugningsanlæg § 18.1.1.19

Vandmåler § 13.3.3

Vandrørsnet eller fjernvarmenet § 16.4 Bilag 3

Vandrørsnet (HFI-afbryder) § 10.5.1

Vandrørsnet (jording) § 13.3.3 § 13.4.2

Vandvarmere § 18.1.1.20

Varmebændler § 10.5.1.4

Varmebændler og varmekabler § 18.1.1.21

Varmemåler § 13.3.3

Vaskemaskiner § 18.1.1.22

Vaskerirum § 17.1.2.3

Vaskerum, campingpladser § 17.7.2

Vaskerum, pladser for lystfartøjer § 17.7.2

Viktualieforretninger, tilberedningsrum § 17.1.2.2

Våde områder § 17.1.2.5

Våde rum i slagterier og mejerier § 17.6

Ydre steldel § 2.3

Ægrensemaskiner § 18.1.1.22

Redaktionel note
 • skrives 'stærkstrømsreglement*'
 • foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel"
 • flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at
 • (* 1) Stærkstrømsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun året for underskrivelsen er kendt.