Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Stærkstrømsreglementet, afd. B, afsnit 11 Idriftsætning, drift, eftersyn og vedligeholdelse af installationer, 3. udgave (* 1)


Indledning. Ikrafttrædelse

§ 1 Gyldighedsområde

§ 2 Idriftsætning.

2.1 Almindeligt

2.2 Isolationsprøve

2.3 Kontrol af ekstrabeskyttelse

§ 3 Installationer i drift.

3.1 Almindeligt

3.2 Forhold over for installationer

§ 4 Udskiftning af sikringer og genindkobling af automatiske afbrydere.

4.1 Almindeligt

§ 5 Konstatering af fejl.

5.1 Forholdsregler ved konstatering af fejl

5.2 Afbrydelse af forsyningen

§ 6 Arbejde på eller i nærheden af installationer.

6.1 Almindeligt

6.2 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder

6.3 Tavleanlæg

6.4 Installationer i våde og eksplosionsfarlige områder samt sprængstofrum

6.5 Højspændingsinstallationer

§ 7 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved spændingsløse tavleanlæg.

7.1 Gyldighedsområde

7.2 Personale

7.3 Frakobling

7.4 Sikring mod indkobling

7.5 Kontrol af spændingsløs tilstand

7.6 Før arbejdets begyndelse

7.7 Ophævelse af sikkerhedsforanstaltninger

§ 8 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved tavleanlæg under spænding (L-AUS).

8.1 Personale

8.2 Nødvendigt mandskab

8.3 Værktøj og udrustning

8.4 sikkerhedsforanstaltninger

8.5 Før arbejdets begyndelse

8.6 Under arbejdet

8.7 Efter arbejdet

§ 9 Reparation af materiel.

9.1 Almindeligt

9.2 Kontrol af isolation

9.3 Forholdsregler ved konstatering af fejl

9.4 Eksplosionsbeskyttet materiel

Bilag

1 (Disponibel)

2 Almindelig vejledning vedrørende gennemførelse af installationseftersyn

3 Værktøj og udrustning for L-AUS

Stikordsregister

Indledning

Afsnit 11, 3. udgave, er udgivet af Elektricitetsrådet med gyldighed fra 1. januar 1979 og erstatter 2. udgave.

Eventuelle fremtidige ændringer og nye bestemmelser vil, indtil en ny udgave udgives, fremkomme på erstatningsblade, hvorpå de vil blive markeret i margenen med angivelse af ikrafttrædelsesdato. Udsendelse af erstatningsblade vil blive offentliggjort i ELRÅD-meddelelser og i de tekniske blade.

Forklaringer og henvisninger er sat med skrifttypen »petit«. Den 1. juli 1988 indeholder afsnittet følgende erstatningsblade:

 

 Side     Erstatningsblad 

 3 -  4   11.3.20 - 1988 

 5 -  6   11.3.21 - 1988 

 13 - 14   11.3.22 - 1988 

 14a - 14b  11.3.18 - 1985 

 15 - 16   11.3. 9 - 1983 

 17 - 18   11.3.10 - 1983 

 18a - 18b  11.3.11 - 1983 

 19 - 20   11.3.19 - 1985 

 24a - 24b  11.3.12 - 1983 

 25 - 26   11.3.13 - 1983 

 27 - 28   11.3.14 - 1983 

Idriftsætning, drift, eftersyn og vedligeholdelse af installationer

§ 1

Gyldighedsområde

1.1 Afsnit 11 gælder for lavspændingsinstallationer samt for primære og sekundære højspændingsinstallationer i den udstrækning, hvori de kan finde anvendelse på hver af disse kategorier.

§ 2

Idriftsætning

2.1 Almindeligt.

2.1.1 Elektroinstallatøren skal drage omsorg for, at installationen efterses og afprøves, før den sættes i drift.

2.2 Isolationsprøve.

2.2.1 Inden idriftsætning af en installation skal der foretages måling af installationens isolationsmodstand, og tilslutning må kun foretages i overensstemmelse med § 2.2.3.

Bestemmelsen omfatter også udvidelser eller omlægninger af bestående installationer.

2.2.2 Isolationsmodstanden skal måles med et prøveapparat, der i tomgang giver en jævnspænding på 500-1000 V, og som kan afgive mindst 1 mA ved en udgangsspænding, der er lig med installationens nominelle driftsspænding.

Undtagelse:

Der kan anvendes højere prøvespænding end 1000 V, såfremt der anvendes DEMKO-godkendte stødspændingsprøveapparater.

Der må ikke foretages isolationsmåling i en lokalitet på tidspunkter, hvor lokaliteten er klassificeret som mere eksplosionsfarlig, medmindre der anvendes DEMKO-godkendte prøveapparater i egensikker udførelse.

2.2.3 Isolationsmodstanden for en stikledning, hovedledning eller gruppe skal hver for sig være mindst 0,5 Mo.

2.2.4 Isolationsmodstanden skal måles mellem elførende ledere og jord.

Isolationsmålingen kan foretages mellem forsyningsnettets nulleder og installationens elførende ledere.

Isolationsmålingen kan foretages samlet på alle ledere.

Hvis isolationsmodstanden er mindre end den foreskrevne værdi, kan målingen gentages på hver leder for sig.

2.3 Kontrol af ekstrabeskyttelse.

2.3.1 Inden idriftsætning af en installation skal det kontrolleres, at en etableret ekstrabeskyttelse er virksom, og at den er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 10.

Kontrol foretages ved eftersyn og ved prøvning eller beregning efter bestemmelserne i §§ 2.3.2 - 2.3.5. Spændingen på ydre steldele må ved prøvningen ikke overstige 50 V.

Undtagelse:

Der må ikke foretages kontrol af ekstrabeskyttelse ved prøvning i en lokalitet på tidspunkter, hvor der er eksplosionsfare.

Eksplosionsfare kan forekomme i følgende lokaliteter:

- Revisionsgrave og kældre.

- Mindre eksplosionsfarlige lokaliteter.

- Mere eksplosionsfarlige lokaliteter.

- Sprængstofrum.

2.3.2 Ekstrabeskyttelse ved nulling:

Ved nulling kræves alene foretaget et eftersyn af ledningsforbindelserne.

2.3.3. Ekstrabeskyttelse ved fejlstrømsafbrydere:

Det skal ved måling kontrolleres, at fejlstrømsafbryderen udkobler ved en spænding på højst 50 V i forhold til neutral jord.

I stedet for at måle spændingen i forhold til neutral jord kan spændingen, når forsyningsnettet er i normal driftstilstand, måles i forhold til nullederen eller med fasespændingen som reference.

Hvor det efter bestemmelsen i afsnit 10, § 10.5, er tilladt at udelade jordelektrode og beskyttelsesleder, skal det i stedet kontrolleres, at fejlstrømsafbryderen udkobler ved en strøm, der ikke overstiger mærkeudløsestrømmen.

2.3.4 Ekstrabeskyttelse ved fejlspændingsafbrydere:

Det skal ved måling kontrolleres, at fejlspændingsafbryderen udkobler ved en spænding på højst 50 V i forhold til neutral jord. Prøvestrømmen må herunder ikke overstige 5 A.

I stedet for at måle spændingen i forhold til neutral jord kan spændingen, når forsyningsnettet er i normal driftstilstand, måles i forhold til nullederen eller med fasespændingen som reference.

Undtagelse:

Hvis kontrollen ikke kan udføres på grund af brugsgenstandens naturlige jordforbindelse, skal det ved måling og beregning eftervises, at fejlspændingsafbryderen udkobler ved en spænding på højst 50 V. Målingen kan udføres ved, at der sendes en strøm på højst 5 A gennem de ydre steldele til jord samtidig med, at spændingen Us på de ydre steldele i forhold til neutral jord og strømmen Ib i beskyttelseslederen måles.

Strømmen If i beskyttelseslederen ved en spænding på 50 V på stel kan beregnes af formlen

If = 50 Us Ib mA

hvor: Ib er den målte strøm i milliampere i beskyttelseslederen.

Us er den målte spænding i volt på de ydre steldele.

Den således beregnede strøm If i beskyttelseslederen skal være større end eller lig med fejlspændingsafbryderens udløsestrøm.

2.3.5 Ekstrabeskyttelse ved jording:

1. Jording til jordelektrode uden supplerende ledningsforbindelse til transformerstationens jordingsanlæg for driftsmæssig jordforbindelse:

Det skal ved måling kontrolleres, at jordelektrodens overgangsmodstand til jord ikke er større end

50

ohm

Ia

hvor: Ia er brydeorganets udløsestrøm i ampere ved en udløsetid på 5 sekunder.

2. Jording til jordelektrode med supplerende ledningsforbindelse til transformerstationens jordingsanlæg for driftsmæssig jordforbindelse:

Det skal ved måling kontrolleres, at jordelektrodens overgangsmodstand til jord ikke er større end 2 ohm. Endvidere skal det ved måling eller beregning kontrolleres, at sløjfeimpedansen i kredsen bestående af beskyttelseslederen fra dennes tilslutningsklemme på den beskyttede del til transformerstationen og tilbage gennem faselederen til den beskyttede del ikke er større end

Uf ohm

Ia

hvor: Uf er fasespændingen i volt,

Ia er brydeorganets udløsestrøm i ampere ved en udløsetid på 1 sekund.

§ 3

Installationer i drift

3.1 Almindeligt.

3.1.1 Installationer i drift skal være i overensstemmelse med de på tidspunktet for udførelsen eller de ved senere omlægninger gældende bestemmelser for installationers udførelse.

3.1.2 Hvis en lokalitet skifter anvendelse eller beskaffenhed, skal forhåndenværende installation bringes i overensstemmelse med bestemmelserne svarende til den nye anvendelse eller beskaffenhed.

Skifter en lokalitet anvendelse eller beskaffenhed i forbindelse med tilslutning af en brugsgenstand, må tilslutning ikke foretages, før installationen i hele lokaliteten er bragt i overensstemmelse med bestemmelserne svarende til den nye anvendelse eller beskaffenhed.

3.1.3 Elektricitetsrådet kan kræve, at driften af en installation ledes af en driftsleder med de kvalifikationer, som rådet måtte fastsætte i det enkelte tilfælde.

3.2 Forhold over for installationer.

3.2.1 Ejeren (brugeren) af enhver installation (herunder også monteringsmateriel og brugsgenstande med tilhørende ledninger) skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at installationen udsættes for overlast.

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer eller gods.

3.2.2 Elektriske maskiner og apparater skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum.

For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom apparatet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede apparaters vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes kyndigt eftersyn, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet.

3.2.3 Hvor maskiner eller apparater hyppigt afvaskes, eller hvor spuling foretages (f. eks. i levnedsmiddelbranchen), skal der udvises påpasselighed således, at elektriske dele (såsom afbrydere o. lign.) på maskiner eller apparater eller i rummet i øvrigt ikke udsættes for skadelig påvirkning fra rengøringsmidlerne.

3.2.4 Termiske apparater samt lamper må ikke anvendes på en sådan måde, at de kan bevirke skadelig opvarmning af omgivelserne.

3.2.5 Letantændelige genstande eller stoffer må ikke forefindes i farlig nærhed af lamper eller maskiner og apparater.

3.2.6 Tilledninger må ikke anvendes på en sådan måde, at de udsættes for mekanisk, kemisk eller termisk beskadigelse. Ledninger, som er i en sådan tilstand, at fortsat benyttelse af dem kan medføre fare, må ikke anvendes.

3.2.7 I lokaliteter for sprøjtemaling og lakering under anvendelse af brandfarlige væsker må der ikke være indsat stikpropper i stikkontakter, så længe sprøjtemaling foregår.

Se justitsministeriets bekendtgørelse af 1. oktober 1978.

§ 4

Udskiftning af sikringer og genindkobling af automatiske afbrydere

4.1 Almindelig.

4.1.1 Smeltesikringer, automatsikringer eller automatiske afbrydere til overstrømsbeskyttelse af ledninger eller brugsgenstande må kun udskiftes eller genindkobles een gang efter overbrænding eller automatisk udkobling.

Sker der straks igen en sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling, skal den eventuelle fejl fjernes, og ny sikringsudskiftning eller genindkobling må ikke foretages, før isolationsmodstanden er målt til en forskriftsmæssig værdi.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke, hvor en sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling skyldes en kortvarig overbelastning, f. eks. ved start eller drift af en motor.

Isolationsmåling kan udelades for den faste installation, hvis fejlen er i en brugsgenstand eller dens tilledning, som straks adskilles fra installationen, og tilslutning ikke foretages, før fejlen er fjernet.

4.1.2 Udskiftning af knivsikringer i spændingsførende tilstand må kun foretages af en sagkyndig person og under anvendelse af et dertil konstrueret isolerende håndtag.

4.1.3 Ejeren (brugeren) af en installation skal sørge for, at der i sikringsholderne ikke er anbragt andre genstande end dertil bestemte sikringer.

Denne bestemmelse anses i almindelighed kun for opfyldt, dersom han foretager eller lader foretage eftersyn af sikringer og sikringsholdere

1. med højst 1/2 års mellemrum i bedrifter eller større husholdninger, hvor ansatte gør brug af installationen og har adgang til sikringerne,

2. når han som ejer eller bruger overtager en forhåndenværende installation,

3. når fremmede håndværkere el. lign. (dog ikke elektroinstallatører) har gjort brug af installationen og haft adgang til sikringerne.

§ 5

Konstatering af fejl

5.1 Forholdsregler ved konstatering af fejl.

5.1.1 Hvis en elektroinstallatør eller hans personale under sit arbejde konstaterer fejl eller mangler (herunder isolationsfejl) ved en installation og ikke afhjælper disse, skal han gøre ejeren (brugeren) bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe.

5.2 Afbrydelse af forsyningen.

5.2.1 Bliver elleverandøren bekendt med en fejl ved en installation og skønner, at fejlen medfører væsentlig fare, er han berettiget til at afbryde forsyningen til installationen, såfremt fejlen ikke er afhjulpet inden for en af elleverandøren fastsat rimelig frist.

§ 6

Arbejde på eller i nærheden af installationer

6.1 Almindeligt.

6.1.1 Under udførelsen af arbejde i nærheden af elektriske installationer skal der udvises påpasselighed for at afværge, at disse udsættes for overlast.

6.1.2 Når en installation eller en del af denne gøres spændingsløs før arbejde på eller i nærheden af installationen, skal der udvises agtpågivenhed og omtanke for at sikre, at afbrydningen foretages således, at installationen ikke kommer under spænding ved arbejdets udførelse.

1985-10-01

6.1.3 Arbejde på eller nær ved elektriske installationer under spænding må kun udføres af personer, der er fyldt 18 år.

1988-07-01

Betjening af prøvetavler i forbindelse med afprøvning af brugsgenstande og hjælpeapparater under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse og fyldt 16 år, når de er instrueret og under opsyn af en sagkyndig person.

6.2 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

6.2.1 Hvis en installation ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder ikke straks kan blive bragt fuldstændig i orden, skal elektroinstallatøren drage omsorg for, at konstaterede mangler inden for den del af installationen, som berøres af hans arbejde, ikke medfører nærliggende fare for personer eller gods.

6.3 Tavleanlæg.

6.3.1 Under arbejde på tavleanlæg i installationer skal alle dele i arbejdsområdet være spændingsløse.

Ved arbejdsområde forstås

- et tavleområde, hvorpå der arbejdes.

- andre dele, der ikke ved isolation eller passende afskærmning eller på anden måde er beskyttet imod en under arbejdet opstående mulighed for farlig berøring (direkte eller gennem værktøj m.m.) eller for kortslutning eller jordslutning, f.eks. gennem nedfaldende metalgenstande.

1983-07-01

Udskiftning af sikringer, betjening af afbrydere o.l., hvor der ikke gribes ind i anlæggets udførelse, betragtes ikke som arbejde på tavleanlæg. Heller ikke de sikkerhedsforanstaltninger, der skal udføres, før arbejdet påbegyndes, indgår i begrebet arbejde på tavleanlæg, for så vidt foranstaltningerne kan udføres uden risiko.

Undtagelser:

Bestemmelsen kan fraviges i nedennævnte tilfælde under forudsætning af overholdelse af bestemmelserne i § 8.

1. Ved fejlsøgning, justering og måling, hvortil spænding er nødvendig.

2. Ved opsætning og udskiftning af målere.

3. Ved arbejde i arbejdsområder, hvori alle spændingsførende dele er beskyttet af maksimalt 63A sikringer.

4. I sådanne undtagelsestilfælde, hvor det ikke er muligt på noget tidspunkt at afbryde uden alvorlige følger for en virksomhed.

Ved »alvorlige følger« forstås i denne forbindelse afbrydning af livsvigtige funktioner (f.eks. på hospitaler o.l.) eller driftsstandsninger, der medfører kostbar ødelæggelse, f.eks. af en igangværende produktion.

1983-07-01

Ved arbejde på Er udgået.

Om udskiftning af knivsikringer i spændingsførende tilstand, se § 4.1.2.

6.4 Installationer i våde og eksplosionsfarlige områder samt sprængstofrum.

6.4.1 I våde og eksplosionsfarlige områder samt sprængstofrum må der ikke foretages arbejde på elektriske installationer under spænding.

Undtagelser:

1983-07-01

I eksplosionsfarlige områder må der arbejdes på egensikre strømkredse, såfremt egensikkerheden ikke påvirkes.

I våde områder må der arbejdes på installationer, der er tilsluttet sikkerhedsspænding.

1980-07-01

6.4.2 Ved åbning af kapslinger for eksplosionsbeskyttet materiel skal strømforsyningen til materiellet være afbrudt.

Kapslinger, der kan åbnes hurtigere end den tid, der er nødvendig for afladning af indbyggede kondensatorer eller afkøling af indkapslede komponenter, er mærket med den nødvendige forsinkelsestid for åbning af kapslingen.

6.5 Højspændingsinstallationer.

6.5.1 Primære og sekundære højspændingsinstallationer skal være spændingsløse, når der arbejdes på dem.

1983-07-01

§ 7

Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved spændingsløse tavleanlæg

7.1 Gyldighedsområde.

7.1.1 Bestemmelserne omfatter de sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages, dels for at gøre den del af en tavle, hvorpå der skal arbejdes (arbejdsområde), spændingsløs, dels for at indkoble denne efter arbejdets afslutning.

7.2 Personale.

7.2.1 Den, som skal udføre arbejdet, skal have nødvendig instruktion om anlægget og arbejdets art, således at vedkommende kan vurdere den risiko, der er til stede og medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.

7.3 Frakobling.

7.3.1 Tavler eller dele heraf skal frakobles alle steder, hvorfra disse kan sættes under spænding.

Frakobling skal således også ske imod andre installationsdele, som automatisk eller manuelt kan komme under spænding fra f.eks. nødgeneratoranlæg, vindmøller samt eventuel styrespænding og installationsdele, der automatisk kan indkobles.

7.4 Sikring mod indkobling.

7.4.1 Sikring mod indkobling skal foretages på en sådan måde, at utilsigtet indkobling kan anses for udelukket.

Sikring mod indkobling kan f.eks. foretages

- ved anbringelse af hængelås i afbryderhåndtag eller tavlelåger,

- ved fjernelse af sikringer,

- ved demontering af ledninger, når dette kræver brug af værktøj, eller

- ved adskillelse af lasker.

Alle frakoblingssteder skal være tydeligt markeret med skilt om, at der arbejdes på tavlen. Skiltet må kun fjernes af den for arbejdet ansvarlige person.

7.5 Kontrol af spændingsløs tilstand.

7.5.1 Det skal på forsvarlig måde konstateres, at alle delene i arbejdsområdet er spændingsløse.

7.6 Før arbejdets begyndelse.

7.6.1 Ingen må påbegynde arbejde på eller nær ved spændingsløse tavleanlæg, før

- frakobling,

- sikring mod indkobling,

- kontrol af spændingsløs tilstand

er gennemført.

7.7 Ophævelse af sikkerhedsforanstaltninger.

7.7.1 Ingen sikkerhedsforanstaitning må ophæves, før alle ved arbejdet beskæftigede er blevet gjort bekendt med, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive ophævet, og at arbejdsområdet herefter skal betragtes som spændingsførende.

7.7.2 Indkobling må først finde sted, når alle de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger er ophævet.

§ 8

Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved tavleanlæg under spænding (L-AUS)

8.1 Personale.

8.1.1 Arbejde på tavleanlæg under spænding skal udføres af personer, der har kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres.

De pågældende personer skal instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst en gang om året.

Undtagelse:

Personer under oplæring kan udføre L-AUS under tilsyn af en erfaren person.

8.2 Nødvendigt mandskab.

8.2.1 Ved L-AUS, der udføres af en person, skal der altid findes en anden person så nær ved arbejdspladsen, at han efter behov hurtigt kan gribe ind. Denne person skal instrueres om, hvordan han bedst muligt kan gribe ind.

Undtagelse:

Følgende arbejder tillades udført af een person, uden at der er en anden person til stede:

- Fejlsøgning, justering og måling, hvortil spænding er nødvendig.

- Opsætning og udskiftning af målere, hvor klemmerne er beskyttet af maksimalt 63 A sikringer.

- Arbejde i arbejdsområder, hvor alle spændingsførende dele er beskyttet af maksimalt 63 A sikringer.

8.3 Værktøj og udrustning.

8.3.1 Værktøj og udrustning skal være egnet til anvendelse ved det foreliggende arbejde og periodisk kontrolleres i betryggende omfang for eventuelle fejl og mangler.

I bilag 3 er angivet retningslinier for opfyldelse af bestemmelsen.

8.4 Sikkerhedsforanstaltninger.

8.4.1 Der skal gennemføres hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for under arbejdet at sikre,

- at kortslutning eller jordslutning ikke forårsages af værktøj eller materiel, og

- at ingen kommer i direkte berøring med spændingsførende dele.

8.4.2 Afhængig af anlæggets og arbejdets art skal der anvendes et eller flere af følgende beskyttelsesmidler:

- Personlig beskyttelsesudrustning, herunder bl.a. isolerende handsker, eventuelt suppleret med beskyttelseshandsker.

- Isolerende afskærmning.

- Isolerende værktøj.

8.5 Før arbejdets begyndelse.

8.5.1 L-AUS-montøren skal

- orientere sig om arbejdets omfang,

- orientere sig om arbejdspladsens afgrænsning,

- kontrollere, at værktøj og beskyttelsesudrustning er i overensstemmelse med bilag 3 og andre gældende bestemmelser,

- orientere eventuelle hjælpere eller medarbejdere og andre personer, der berøres af L-AUS, om arbejdets omfang og varighed,

- orientere sig om, hvad der skal foretages, såfremt uheld indtræffer,

- orientere sig om nærliggende spændingsførende eller jordede dele.

8.6 Under arbejdet.

8.6.1 Arbejdet skal afbrydes, såfremt der under arbejdet indtræffer omstændigheder, der gør afbrydelse påkrævet.

Eksempler:

Vejrforholdene gør det uforsvarligt at fortsætte arbejdet.

Der opstår fejl på isolerende værktøj og udrustning.

8.7 Efter arbejdet.

8.7.1 Det skal påses, at værktøj og udrustning fjernes ved arbejdets afslutning.

§ 9

Reparation af materiel

9.1 Almindeligt.

9.1.1 Reparation af brugsgenstande og hjælpeapparater skal såvel i elektroteknisk som i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt og godt. Brugsgenstande og hjælpeapparater må ved reparationen ikke bringes i en tilstand, der strider imod bestemmelserne for materiel af den pågældende art.

9.2 Kontrol af isolation.

9.2.1 Isolationsmodstanden skal efter reparationen måles med et prøveapparat, der opfylder bestemmelserne i § 2.2.2.

Isolationsmodstanden i forhold til metalliske ydre steldele skal for reparerede brugsgenstande og hjælpeapparater mindst være 0,5 M ohm.

9.2.2 Er der foretaget reparation eller fornyelse af en vikling eller et varmelegeme i en brugsgenstand eller et hjælpeapparat, skal der foretages en spændingsprøve, som angivet i § 9.2.3.

Undtagelse:

Spændingsprøven kræves ikke foretaget på brugsgenstande og hjælpeapparater, hvori der anbringes fabriksnye komponenter, der er således konstrueret, at der ikke kan fremkomme utilstrækkelig isolation på grund af forhold ved anbringelsen.

Angående udførelse og drift af spændingsprøveapparat, se afsnit 9, § 11.3.

9.2.3 Ved spændingsprøvning skal spændingen reguleres jævnt op fra højst 500 V til den i følgende tabel angivne værdi og holdes på denne værdi i 1 minut. Anvendelse af højere prøvespænding end foreskrevet eller påvirkning med prøvespændingen i for lang tid må ikke finde sted, da isolationen derved kan ødelægges.

For separate motorer kan anvendes de prøvespændinger, som er angivet i DS/IEC 34-1.

Udskiftes alle elektriske komponenter i brugsgenstande og hjælpeapparater, skal isolationen kunne modstå de prøvespændinger, der er foreskrevet for tilsvarende nye brugsgenstande og hjælpeapparater.

Ved prøven må der ikke ske gennemslag.

 

                    Prøvespænding 

  Brugsgenstande og     fra      fra    fra elførende 

  hjælpeapparater     elførende   indre     dele til 

              dele til   steldele til  yderdele ) 

               indre    yderdele ) 

               steldele 

                V       V        V 

 Uden dobbelt eller 

 forstærket isolation                    1125 

 Helt med dobbelt 

 isolation          1125      1125      2250 

 Dels med dobbelt 

 dels med forstærket 

 isolation          1125      1125      2250 

 Helt med forstærket 

 isolation (mærket: 

 Forstærket isolation)                   2250 

 • 1) Betegnelsen yderdele indbefatter alle tilgængelige metaldele, aksler for håndtag, betjeningsknapper, greb o. l. samt metalfolie, der under prøven er anbragt på alle tilgængelige overflader af isolermateriale. Ikke tilgængelige metaldele er ikke indbefattet.

9.3 Forholdsregler ved konstatering af fejl.

9.3.1 Hvis reparatøren har konstateret, at brugsgenstanden eller hjælpeapparatet ikke har foreskreven isolationsmodstand, eller at den på anden måde ikke er i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets bestemmelser, skal han gøre ejeren (brugeren) opmærksom på de konstaterede mangler og på den fare og det ansvar. som er forbundet med ikke at lade disse afhjælpe.

1980-07-01

9.4 Eksplosionsbeskyttet materiel.

9.4.1 Reparation af eksplosionsbeskyttet materiel må kun foretages under ansvar af et firma, der fremstiller eksplosionsbeskyttet materiel af den pågældende art.

Se også afsnit 50, § 25.2.

Undtagelse:

Reparationsarbejder. som ikke vedrører den eksplosionssikre kapsling. kan udføres af kvalificerede firmaer under ansvar af sagkyndige personer.

Elektroinstallatører er berettiget til at påtage sig ansvaret for udskiftning af sådanne enkeltdele i eksplosionsbeskyttet materiel, som ifølge materiellets konstruktion er beregnet til udskiftning på stedet med dele af tilsvarende udførelse.

1985-10-01

Bilag 1 Bilaget er udgået.

Bilag 2

Almindelig vejledning vedrørende gennemførelse af installationseftersyn

1 Almindeligt.

Ved eftersynet skal der foretages en grundig gennemgang af installationerne for påvisning af eventuelle fejl og mangler, hvis afhjælpning vil være påkrævet.

Installationerne skal være i overensstemmelse med de på tidspunktet for udførelsen eller de ved senere omlægninger gældende bestemmelser for installationers udførelse, se dog nedenfor vedrørende ekstrabeskyttelse.

Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i § 5 med hensyn til afhjælpning af eventuelle fejl og mangler, som konstateres ved andre installationer end de af eftersynet omfattede i forbindelse med eftersynet.

2 Ledninger i fast installation.

Ledningerne besigtiges i størst muligt omfang.

Det påses,

- at ledningerne ikke er beskadiget,

- at ledningerne ikke er udsat for beskadigelse.

3 Tilledninger.

Ledningerne besigtiges i størst muligt omfang.

Det påses,

- at ledningerne ikke er beskadiget,

- at ledningerne ikke er udsat for beskadigelse,

- at ledningerne er tilsluttet monteringsmateriellet på forskriftsmæssig måde.

4 Monteringsmateriel, tavler, kanal- og skinnesystemer.

Materiellet besigtiges i størst muligt omfang.

Det påses,

- at materiellet er fastgjort solidt til underlaget,

- at bestemmelserne vedrørende mærkning er opfyldt,

- at bestemmelserne vedrørende berøringsbeskyttelse og kapsling er opfyldt,

- at materiellet er omfattet af ekstrabeskyttelse i den udstrækning, dette kræves.

5 Brugsgenstande.

Brugsgenstandene besigtiges i størst muligt omfang.

Det påses,

- at bestemmelserne vedrørende berøringsbeskyttelse og kapsling er opfyldt,

- at brugsgenstandene er ekstrabeskyttet i den udstrækning, dette kræves.

6 Overstrømsbeskyttelse.

Hvor der ved eftersynet fremkommer oplysninger eller konstateres forhold, der kan vække mistanke om ukorrekt overstrømsbeskyttelse, kontrolleres sikringernes mærkestrøm og overstrømsafbrydernes indstilling.

Opmærksomheden skal være særlig henledt på

- ledningernes varmeafledningsforhold og omgivelsestemperatur samt antallet af sideløbende ledere,

- sikringer og overstrømsafbrydere for motorer til arbejdsmaskiner.

7 Ekstrabeskyttelse.

Ekstrabeskyttelse udført ved fejlstrømsafbryder, fejlspændingsafbryder, nulling eller jording kontrolleres i videst muligt omfang efter bestemmelserne i afsnit 11, § 2.3.

Effektiviteten af ekstrabeskyttelsen skal altid kontrolleres, hvor der ved eftersynet fremkommer oplysninger eller konstateres forhold, der kan vække mistanke om, at ekstrabeskyttelsen ikke er effektiv.

Hvor monteringsmateriel eller flere brugsgenstande er ekstrabeskyttet med fælles fejlstrømsafbryder eller fælles fejlspændingsafbryder, kan en krævet udløseprøve foretages alene ved en enkelt af de ekstrabeskyttede dele.

8 Isolationsmåling.

Der foretages isolationsmåling af installationer og brugsgenstande, hvor der ved eftersynet fremkommer oplysninger eller konstateres forhold, der kan vække mistanke om isolationsfejl.

Der skal altid foretages isolationsmåling af dele, der som følge af fugt, mekanisk beskadigelse, ældning eller termisk påvirkning kan være behæftet med fejl.

9 Øjeblikkelige foranstaltninger.

Såfremt der ved eftersynet konstateres fejl eller mangler (herunder isolationsfejl), som skønnes at medføre væsentlig fare, skal installationsejeren (brugeren) gøres bekendt med disse og med det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejlene eller manglerne afhjælpe øjeblikkeligt, eller med ikke at lade den pågældende del af installationerne afbryde øjeblikkeligt.

1983-07-01

Bilag 3

Værktøj og udrustning for L-AUS

Almindeligt.

I henhold til § 8.3.1 skal værktøj og udrustning være egnet til anvendelse ved det foreliggende arbejde og periodisk kontrolleres i betryggende omfang.

Bestemmelsen kan opfyldes ved at følge nedenstående retningslinier.

Isolerende håndværktøj.

Indtil IEC norm foreligger, kan der anvendes isolerende håndværktøj, som er fabrikeret og afprøvet i overensstemmelse med den svenske norm SEN 21 50 02 (1977-07-01) eller den tyske VDE-norm 0680, Teil 2/3.78.

Isolerende håndværktøj kan være helt fremstillet af isolermateriale eller være isoleret bortset fra den del, der er beregnet til at gribe fat i eller om arbejdsstykket, eller være isoleret kun for håndtagets vedkommende.

Valg mellem værktøjstyper må baseres på den aktuelle arbejdsopgave.

Isolerende handsker.

Indtil IEC norm foreligger, kan der anvendes isolerende handsker, som er fabrikeret for anvendelse på vekselstrømsanlæg med spænding på maksimalt 1 000 V og afprøvet i overensstemmelse med den svenske norm SEN 21 50 01 (1976-11-15) eller den tyske VDE-norm 0680, Teil 1a/1.77, eller den engelske standard BS 697: 1977.

Beskyttelseshandsker.

Anvendes supplerende handsker til beskyttelse af de isolerende handsker, skal disse beskyttelseshandsker være udformet på en sådan måde, at de ikke under brugen kan beskadige de isolerende handsker. Manchetten på beskyttelseshandskerne skal være kortere end manchetten på de isolerende handsker.

Sikkerhedshjelm.

Sikkerhedshjelme skal være type B-hjelme, fabrikeret og afprøvet efter DS 973.1. Hjelme skal tillige være isolerende.

Ansigtsskærm.

Indtil IEC norm foreligger, kan der anvendes ansigtsskærme, som er fabrikeret og afprøvet i overensstemmelse med den tyske VDE-norm 0680, Teil 1a/1.77.

Afskærmninger.

Indtil IEC norm foreligger, kan der anvendes isolerende afskærmninger af følgende typer:

- Isolerende skærmduge med en isolertykkelse på mindst 0,5 mm.

- Isolerende rørformede afdækninger eller formstøbte afdækninger med en isolertykkelse på mindst 1,0 mm.

- Isolerende beskyttelsesmåtter med en isolertykkelse på mindst 2,5 mm. Måtterne bør ikke være mindre end 1 x 1 m og bør være skridsikre på begge sider.

Periodisk kontrol.

Den periodiske kontrol skal afpasses efter omfanget af brugen af værktøj og udrustning, dog skal kontrollen foretages mindst en gang om året. Kontrollen skal udføres af sagkyndigt personale.

Kontrollen skal omfatte en særlig omhyggelig undersøgelse af værktøj og udrustning med henblik på i rimeligt omfang at konstatere, hvorvidt værktøj og udrustning er i god stand og fremdeles opfylder gældende normer og øvrige anvisninger.

Eksempelvis bør kontrollen af isolerende handsker omfatte

- en grundig besigtigelse af handskerne,

- en strækning af handskerne,

- en afprøvning af handskerne med luftpumpe til konstatering af, hvorvidt handskernes isolerende evne og mekaniske styrke er til stede.

Konstaterede fejl og mangler, som kan forårsage fare, skal afhjælpes på betryggende måde, eller det skal sikres, at det pågældende materiel ikke anvendes til L-AUS.

For så vidt angår kontrol af transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer henvises til bestemmelserne i afsnit 11, § 3.2.2. med tilhørende note.

Stikordsregister

Afbrydelse af forsyningen § 5.2

Almindelig vejledning vedrørende gennemførelse af installationseftersyn Bilag 2

Ansvar for installationens tilstand og vedligeholdelse § 3.2.1

Arbejde i nærheden af elektriske installationer § 6.1.1

Arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer § 6 § 6.1.1 § 6.1.2

Arbejde på eller nær ved spændingsløse tavleanlæg § 7

Arbejde på eller nær ved tavleanlæg under spænding (L-AUS) § 8

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om elektriske lavspændingsanlæg under spænding Bilag 1

Arbejdsområde § 6.3.1

Automatiske afbrydere § 4.1.1

Automatsikringer § 4.1.1

Brugsgenstand, reparation af § 9.1.1

Brugeren § 3.2.1

Ejeren (brugeren) § 3.2.1

Eksplosionsfarlige områder § 6.4.1

Eksplosionsbeskyttet materiel § 9.4

Elektriske apparater § 3.2.2

Elektriske maskiner § 3.2.2

Fejl, konstatering af § 5

Forholdsregler ved konstatering af fejl på installationer § 5.1

Forholdsregler ved konstatering af fejl på materiel § 9.3

Genindkobling af automatiske afbrydere § 4

Gruppe § 2.2.3

Gyldighedsområde § 1

Hjælpeapparat, reparation af § 9.1.1

Hovedledning § 2.2.3

Højspændingsinstallationer § 6.5

Håndværktøjer § 3.2.2

Idriftsætning § 2

Indkobling, sikring mod § 7.4

Installationseftersyn, almindelig vejledning vedrørende gennemførelse af Bilag 2

Installationens tilstand og vedligeholdelse § 3.2.1

Isolationsmodstand § 2.2.2 § 9.2.1

Isolationsprøve § 2.2 § 9.2

Knivsikringer § 4.1.2

Kontrol af ekstrabeskyttelse § 2.3

Kontrol af isolation § 9.2

Lakering § 3.2.7

Lamper § 3.2.4

L-AUS § 8

L-AUS, værktøj og udrustning for Bilag 3

Letantændelige genstande § 3.2.5

Levnedsmiddelbranchen § 3.2.3

Mangler, konstaterede § 5.1.1 § 6.2.1

Motorer, separate § 9.2.3

Omlægninger af bestående installationer § 2.2.1

Overlast, påpasselighed for at afværge § 6.1.1

Primære højspændingsinstallationer § 6.5

Prøveapparat § 2.2.2

Prøvespænding § 9.2.3

Reparation af materiel § 9

Reparationsarbejder på eller i nærheden af installationer § 6.2

Sekundære højspændingsinstallationer § 6.5

Sikkerhedsspænding § 6.4.1

Smeltesikringer § 4.1.1

Sprængstofrum § 6.4.1

Sprøjtemaling § 3.2.7 § 6.2.1

Spændingsprøve af viklinger og varmelegemer § 9.2.2

Stikledning § 2.2.3

Tavleanlæg § 6.3 § 7 § 8

Termiske apparater § 3.2.4

Tilledninger § 3.2.6

Tilstand, installationens § 3.2.1

Udrustning for L-AUS Bilag 3

Udskiftning af målere § 6.3.1 § 8.2.1

Udskiftning af sikringer § 4 § 6.3.1

Udvidelser af bestående installationer § 2.2.1

Varmelegeme § 9.2.2

Vedligeholdelse, installationens § 3.2.1

Vedligeholdelsesarbejder på eller i nærheden af installationer § 6.2

Vikling § 9.2.2

Værktøj og udrustning for L-AUS Bilag 3

Våde områder § 6.4

Redaktionel note
 • skrives 'stærkstrømsreglement*'
 • foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel"
 • flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at
 • (* 1) Stærkstrømsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun året for underskrivelsen er kendt.