Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven. (Ændringer vedrørende skatterådene).

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 610 af 17. december 1969, indsættes efter § 31:

"§ 31A. Finansministeren bemyndiges til at nyinddele landet i skattekredse pr. 1. april 1970 samt til senere at ændre inddelingen, hvis der sker ændringer i den kommunale og amtskommunale inddeling, eller hvis befolkningsudviklingen inden for amtskommunerne taler derfor. Ingen kommune må deles mellem flere skattekredse, og ingen skattekreds må strække sig ind i flere amtskommuner.

     Stk. 2. I hver skattekreds skal der oprettes et skatteråd med 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. I skattekredse med 100.000 indbyggere eller derover kan finansministeren dog forøge antallet af medlemmer til 7. Finansministeren beskikker medlemmerne og stedfortræderne, ligesom han bestemmer, hvem af medlemmerne der skal være formand og næstformand. Medlemmer og stedfortrædere beskikkes for 6 år, således at halvdelen fratræder hvert 3. år.

     Stk. 3. Personer, der på tiltrædelsestidspunktet er fyldt 68 år, kan ikke beskikkes eller genbeskikkes til medlem af eller stedfortræder i et skatteråd. Ingen kan samtidig være medlem af et skatteråd og medlem af nogen ligningsmyndighed, der hører under skatterådet.

     Stk. 4. Dør et medlem, eller udtræder han af andre årsager, gælder beskikkelsen for den, der beskikkes i hans sted, kun for den tilbageværende del af beskikkelsestiden.

     Stk. 5. For at rådet kan foretage nogen skatteansættelse eller afsige nogen kendelse, skal samtlige medlemmer eller stedfortrædere for disse deltage i afgørelsen, der træffes ved stemmeflerhed. I skattekredse, hvor antallet af medlemmer efter stk. 2, 2. pkt., er forøget til 7, kan skatterådene ikke træffe nogen afgørelse, medmindre foruden formanden eller næstformanden mindst 3 medlemmer deltager i afgørelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende. Ingen af medlemmerne eller stedfortræderne kan deltage i afgørelsen af en klage over den for hans eget vedkommende stedfundne ansættelse af den skattepligtige indkomst og formue."

§ 2

     Stk. 1. § 18, stk. 2-9, i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven) ophæves med virkning fra 1. april 1970. De nuværende skatteråds virketid ophører med udgangen af marts 1970.

     Stk. 2. Ved den første beskikkelse af medlemmer og stedfortrædere efter nyinddelingen pr. 1. april 1970 begrænses beskikkelsestiden med 3 måneder, og finansministeren bestemmer beskikkelsestiden for de enkelte medlemmer og stedfortrædere.

     Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til, hvor forholdene taler derfor, at forøge antallet af medlemmer ud over det, der er fastsat i ligningslovens § 31A, stk. 2, 1. pkt., for den første beskikkelsesperiode efter nyinddelingen.

     Stk. 4. Bestemmelsen i ligningslovens § 31A, stk. 3, 1. pkt., er ikke til hinder for, at medlemmer af og stedfortrædere i de nuværende skatteråd, der er beskikket for en periode, der har taget sin begyndelse 1. januar 1967, kan beskikkes til medlemmer af eller stedfortrædere i et nyoprettet skatteråd. Personer, hvis beskikkelsesperiode er forlænget til udgangen af marts 1970, vil kunne beskikkes, uanset at de i perioden 1. januar-31. marts 197 er fyldt 68 år.

Givet på Christiansborg slot, den 12. marts 1970.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Poul Møller.

Officielle noter

(* ).