Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Ophævelse af beløbsgrænsen for afskrivninger på personbiler og

blandede driftsmidler m.v. samt forhøjelse af beløbsgrænsen for

småaktiver m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger m. v., jfr. lovbekendtgørelse

nr. 487 af 1. september 1982, foretages følgende ændringer:

     1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., udgår "§ 6 A og".

     2. I § 2, stk. 5, udgår ", jfr. dog § 6 A".

     3. I § 2, stk. 5, indsættes som nyt 2. og 3. pkt.:

"Er den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 4 med tillæg af

en sjettedel af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er

anskaffet i indkomståret, 3.500 kr. eller derunder, kan beløbet

fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst. Der

pristalsreguleres ikke i det år, hvori saldoen fradrages fuldt ud."

     4. § 3, stk. 2, affattes således:

"Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tillige anvendelse på driftsmidler

med en anskaffelsespris på 3.500 kr. eller derunder, selv om

levetiden er 3 år eller derover. Fra og med indkomståret 1984

reguleres de 3.500 kr. efter reguleringspristallet, der har januar

1980 = 100. Reguleringen foretages på grundlag af pristallet for

oktober måned i året forud for indkomståret. Beløbet forhøjes eller

nedsættes med samme procent som den, hvormed reguleringspristallet

er ændret i forhold til et pristal på 127,5. Den nævnte

procentvise ændring beregnes med een decimal. De efter

procentreguleringen fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste

kronebeløb, der kan deles med 100."

     5. I § 3, stk. 6, ændres "50.000 kr." til: "200.000 kr.".

     6. § 6 A ophæves.

     7. I § 8, stk. 2, ophæves 2. og 5. pkt., og i 4. pkt. udgår

"afskrivningsberettigede".

     8. I § 8, stk. 2, indsættes efter sidste pkt.:

"Er anskaffelsessummen inden afskrivning nedbragt til 3.500 kr. eller

derunder, kan det beløb, der svarer til den erhvervsmæssige

benyttelse, fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst.

Afskrivningsgrundlaget pristalsreguleres ikke i det år, hvori

beløbet fradrages fuldt ud. Herefter kan der ikke beregnes

yderligere afskrivninger."

     9. I § 8, stk. 3, ophæves 3. og 4. pkt.

     10. § 8, stk. 4, ophæves.

     11. I § 9, stk. 1, 3. og 4, pkt., udgår "summen af".

     12. § 9, stk. 2, affattes således:

"Stk. 2. Hvis afståelsessummen er mindre end det uafskrevne

pristalsregulerede beløb ved afståelsesårets begyndelse forhøjet

med eventuelle forbedringsudgifter afholdt i afståelsesåret, kan

den del af forskelsbeløbet, som svarer til forholdet mellem de

skattemæssige afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger,

fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Ved

beregningen af det uafskrevne pristalsregulerede beløb ved

afståelsesårets begyndelse finder stk. 1, 4. pkt., tilsvarende

anvendelse."

     13. § 10, stk. 1, affattes således:

"Udgår et af reglerne i dette afsnit omfattet driftsmiddel af driften

i anledning af en skade, der er overgået det, kan der ikke

afskrives på driftsmidlet i det indkomstår, hvori skaden er

indtruffet. Afskrivningsgrundlaget kan heller ikke

pristalsreguleres i dette år. Såfremt den i anledning af skaden

eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum med tillæg af

beløb, der måtte blive indvundet ved afståelse af det skadelidte

driftsmiddel, er mindre end det uafskrevne pristalsregulerede beløb

ved afståelsesårets begyndelse forhøjet med eventuelle

forbedringsudgifter afholdt i afståelsesåret, kan der ske fradrag i

det indkomstår, hvori skaden er indtruffet, af en del af

forskelsbeløbet opgjort efter bestemmelsen i § 9, stk. 2.

Overstiger den eventuelle forsikrings- eller erstatningssum med

tillæg af beløb, der måtte blive indvundet ved afståelse af det

skadelidte driftsmiddel, det uafskrevne pristalsregulerede beløb

ved afståelsesårets begyndelse forhøjet med eventuelle

forbedringsudgifter afholdt i afståelsesåret, medregnes en efter

reglerne i § 9, stk. 1, beregnet del af forskelsbeløbet i den

skattepligtige indkomst. Ved beregningen af det uafskrevne

pristalsregulerede beløb ved afståelsesårets begyndelse finder § 9,

     stk. 1, 4. pkt., tilsvarende anvendelse."

§ 2

I lov om investeringsfonds, jfr. lovbekendtgørelse nr. 462 af 3.

august 1982, affattes § 3, stk. 2, således:

"Stk. 2. Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til

forlods afskrivning på maskiner, inventar og andre driftsmidler,

hvis levealder ikke overstiger 3 år, eller hvis anskaffelsespris er

3.500 kr. eller derunder, såfremt den skattepligtige i henhold til

afskrivningslovens § 3, stk. 1 eller 2, vælger fuldt ud at fradrage

anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det

indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. De 3.500 kr.

pristalsreguleres efter afskrivningslovens § 3, stk. 2."

§ 3

I lov om indskud på etableringskonto, jfr. lovbekendtgørelse nr. 466

af 13. august 1982, affattes § 7, stk. 2, således:

"Stk. 2. Anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler,

hvis levealder ikke overstiger 3 år, eller hvis anskaffelsespris er

3.500 kr. eller derunder, berettiger ikke til frigivelse efter stk.

1, såfremt den skattepligtige i henhold til afskrivningslovens § 3,

     stk. 1 eller 2, vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i

den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen

finder sted. De 3.500 kr. pristalsreguleres efter

afskrivningslovens § 3, stk. 2. Kontrahering om bygning af et skib

berettiger ikke til frigivelse efter stk. 1."

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten

  • (ligningsloven), jfr. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. september

1982, som ændret ved lov nr. 145 af 13. april 1983, foretages

følgende ændring:

     § 18 A, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

"Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af

bestemmelserne i nævnte lovs afsnit II, skal ved formueopgørelsen

ansættes til den pristalsregulerede uafskrevne del af det i lovens

     § 8 nævnte afskrivningsberettigede beløb."

§ 5

I lov om midlertidigt fradrag for visse erhvervsmæssige

investeringer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 445 af 2. august 1982,

foretages følgende ændring:

     § 1, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

"Anskaffelse af automobiler, som er indregistreret til privat

personbefordring, til udlejning uden fører, som skolevogne eller

som last- eller varevogne, der er berigtiget med halv

omsætningsafgift, berettiger ikke til investeringsfradrag."

§ 6

I lov nr. 197 af 18. maj 1982 om ændring af afskrivningsloven og

forskellige andre skattelove. (Pristalsregulering af

afskrivningsgrundlaget m.v.) foretages følgende ændringer:

     1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., udgår "og forbedringsudgifter".

     2. I § 8, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter "driftsmidler m.v. og

skibe": "samt forbedringsudgifter vedrørende de før den 1. januar

1982 anskaffede driftsmidler m.v. og skibe".

     3. § 8, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 7

     Stk. 1. § 1, nr. 4 og 5, og §§ 2 og 3 har virkning for anskaffelser,

der foretages i indkomståret 1983 og senere. § 1, nr. 1, 2, 6, 7,

9, 10, 11, 12 og 13, og §§ 4 og 5 har virkning for anskaffelser,

der foretages den 17. maj 1983 eller senere, samt for

forbedringsudgifter vedrørende disse anskaffelser. Bestemmelserne i

     § 1, nr. 3 og 8, har virkning fra og med indkomståret 1983.

     Stk. 2. § 6 har virkning for forbedringsudgifter, der afholdes i

indkomståret 1983 og senere.

§ 8

     Stk. 1. Anskaffelsessummer og forbedringsudgifter vedrørende de før

den 17. maj 1983 anskaffede automobiler og driftsmidler m.v.

afskrives efter de hidtil gældende regler. Afstås et sådant

automobil eller driftsmiddel m.v., behandles afståelsen

skattemæssigt efter de hidtil gældende regler.

     Stk. 2. På de før den 17. maj 1983 anskaffede automobiler og

driftsmidler m.v., jfr. stk. 1, finder de hidtil gældende regler om

opgørelse af den skattepligtige formue anvendelse.

Givet på Christiansborg slot, den 25. maj 1983

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Isi Foighel

Officielle noter

Ingen