Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Momsreglement. Afgiftspligten

Indledning

 

   Momspligten for varer 

   Afgrænsning af varebegrebet 

   Afgørelser 

    Frimærker til samlerbrug 

    Mønter til samlerbrug 

    Blodfraktioneringsprodukter 

    Hospitalers salg af sølv 

   Momspligten for ydelser 

   Undtagelsesbestemmelserne 

    a. Sundhedssektoren 

    b. Den sociale sektor 

    c. Skole- og undervisningssektoren 

    d. Kulturelle aktiviteter 

    e. Sportsaktiviteter 

    f. Personbefordring 

    g. Postvæsenets tjenesteydelser 

    h. Udlejning mv af fast ejendom 

    i. Forsikringsvirksomhed 

    j. Finansieringsvirksomhed mv 

    k. Lotterier o lign 

    l. Forfattervirksomhed mv 

    m. Rejsebureauvirksomhed mv 

    n. Bedemandsvirksomhed 

   Afgørelser 

    Adgangskort mv 

    Administration 

    Advokatvirksomhed 

    Agenturvirksomhed 

    Aktuarvirksomhed 

    Akvarieudstilling 

    Alternative helbredere (akupunktører m fl) 

    Anmeldelser i aviser mv 

    Arbejdsydelser på fast ejendom 

    Arbejdsydelser på varer 

    Arkitekt- og ingeniørvirksomhed 

    Astrologiundervisning 

    Auktionssalærer 

    Bedemandsvirksomhed mv 

    Bedriftssundhedstjeneste 

    Betalingskortselskab, kontoringe, 

    Blomsterparker mv 

    Body-building 

    Bondegårdsferie 

    Bortforpagtning 

    Brandslukning 

    Brandvagter 

    Bridgeundervisning 

    Byfornyelsesselskaber 

    Byggeforskning 

    Campingpladser 

    Danseskoler 

    Detektivbureauer 

    Disc-jockeyer 

    Dispachører 

    Dyreudstilling 

    Dyrlægevirksomhed 

    Dyrskuer 

    Edb-ydelser 

    Eftersyn af kirker og præstegårde 

    Ejendomsadministration 

    Ejendomsmæglervirksomhed 

    Eksportrådgivning 

    Elektroterapi 

    Erhvervsråd 

    Farvekonsulentvirksomhed 

    Flyveundervisning og fly-simulatortræning 

    Fodboldklubber 

    Foreningsbureau 

    Forlystelser 

    Formueforvaltning 

    Forsikringsmæglervirksomhed 

    Forsknings-, udviklings- og forsøgsarbejder (statsstøttede) 

    Forsknings-, udvekslings- og forsøgsarbejder (offentlig 

  støttede i øvrigt) 

    Frisørstævner 

    Fællesantenneforeninger 

    Garantiydelser for rustbeskyttelse 

    Godsregistreringssteder 

    Golfundervisning 

    Grundejerforeninger 

    Healing 

    Helseafspænding 

    Helsecentre 

    Helsestudio 

    Hestevæddeløb 

    Hirsutisme-behandling 

    Hudpleje, fodpleje og skønhedspleje 

    Hundeklubber 

    Hypnose mv 

    Hyrevognskørsel mv 

    Hårpleje mv 

    Illustratorer 

    Impresariovirksomhed 

    Informationskontor 

    Intim massage 

    Intuitiv massage 

    Karateundervisning 

    Kiropraktik 

    Klasselotteri 

    Konsulentvirksomhed mv 

    Kontaktlinsetilpasning 

    Kontoringe, rabatforeninger mv samt kreditkort-selskaber 

    Kontrollørydelser 

    Korrekturlæsning 

    Kostleverancer fra offentlige institutioner m fl 

    Kreditoplysningsvirksomhed 

    Kreditorforeninger 

    Kunsthandlere og kunstforeninger m fl 

    Kunstnerbureauer (management) 

    Kunstudstillinger 

    Kuranstalt 

    Køreskoler m fl 

    Laboratorievirksomhed 

    Landinspektørvirksomhed 

    Lejrskolevirksomhed 

    Levnedsmiddelkontrol 

    Lufthavnsvirksomhed mv 

    Lystbådehavne mv 

    Marketenderier/kantiner 

    Markedsanalyse mv 

    Maskinskrivning og anden kontorservice 

    Motorløb 

    Motorkøretøjsforsikring 

    Naturlægevirksomhed mv 

    Omvekslinger af fremmed valuta 

    Opmålermænd 

    Optikere 

    Oversættervirksomhed/translatørvirksomhed 

    Patent-undersøgelser 

    Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortaktieselskabs 

  pengeoverførsel 

    Pengeinstitutternes Pengeautomatselskabs 

  betalingsformidlingsservice 

    Pengeinstitutters bogførings- og revisionsarbejde for 

  fiskerierhvervet 

    Pengeinstituttets bogførings- og administrationsydelser for 

  landboauktio ner og eksportmarkeder mv 

    Pengetransport 

    Plejefunktioner (plejeservice) 

    Postekspeditionsarbejde 

    Postvæsenets tjenesteydelser 

    Projekteringsarbejde mv på fast ejendom 

    Provision ved salg af julemærker mv 

    Psykologer 

    Radio- og fjernsynsudsendelser 

    Recipientundersøgelser 

    Regnskabsføring for EF 

    Rejsebureauvirksomhed 

    Reklame mv 

    Rekvirentsalær 

    Renovation mv 

    Rettigheder/forpligtelser 

    Revisionsvirksomhed 

    Rideundervisning 

    Sagsbehandling vedr. byggeri 

    Saneringsvirksomhed 

    Servering i restaurationer mv 

    Skibsmæglere 

    Slægtsforskning 

    Sociale institutioner 

    Spedition, toldklarering mv 

    Sportsarrangementer 

    Stadepladsafgifter (rutebiler) 

    Svømmebade og offentlige badeanstalter 

    Syns- og skønsmænd samt vurderingsmænd 

    Tatovører 

    Telefon mv 

    Tennistræning 

    Tilsyns-, kontrol- og klassificeringsvirksomhed 

    Time-shares (salg af brugsrettigheder) til ferielejligheder 

    Tipsforhandleres provision 

    Tolkes ydelser i forbindelse med lægehjælp mv 

    Tolkes ydelser i forbindelse med social bistand 

    Tombola, amerikansk lotteri og bankospil 

    Totalisatorforstandere 

    Transport og opbevaring mv 

    Turistkontorer 

    Tyske udlejningsbureauer 

    Udlejning af bankbokse 

    Udlejning (og bortforpagtning) af fast ejendom 

    Udlejning af parkeringsplads/garage mv 

    Udlejning af hotelværelser mv 

    Udlejning af jagt- og fiskeret 

    Udlejning af selskabslokaler o lign 

    Udlejning af sportsaktiviteter 

    Udlejning af varer 

    Udlejningsformidling 

    Udstillingsvirksomhed 

    Udvalgsarbejde 

    Undervisnings- og kursusvirksomhed mv 

    Ungdomsklubber 

    Vagt- og overvågningsordninger 

    Vagtselskaber 

    Vandlande 

    Varmemålerservice 

    Vikarbureauer 

    Vurderingsvirksomhed mv 

    Værdipapircentralen 

Indledning

Bestemmelserne om momspligtens omfang er indeholdt i lovens § 2.

Bestemmelsen i § 2, stk 5, vedrørende fritagelse for momspligt for velgørende arrangementer er optaget i kap REGISTRERING, idet der ved en sådan fritagelse også foreligger en fritagelse for registrering.

Distriktstoldkamrene er bemyndiget til at træffe afgørelser som 1. instans i alle spørgsmål vedrørende momspligten på grundlag af loven, bekendtgørelserne og de bestemmelser, der er optaget i kapitlet.

Momspligten for varer

Efter lovens § 2, stk 1, omfatter momspligten alle varer, såvel nye som brugte.

Afgrænsning af varebegrebet

Som varer anses bl a:

- gas, vand, elektricitet, varme, kulde, damp o lign

- dyr og planter

- frimærker og mønter til samlerbrug, jf nedenfor

- kosmetiske proteser, såsom kunstige ører, øjne, næser mv

- lysbilledserier med eventuelt tilhørende tekster, fx til undervisningsbrug

- lægemidler, herunder blodfraktioneringsprodukter af donorblod (blodderivater), jf nedenfor

- mærkater, emblemer o lign. Der skal dog ikke betales moms ved salg af mærker mv som led i en indsamling, som en velgørende eller almennyttig organisation har anmeldt til politiet efter reglerne om offentlige indsamlinger i tilfælde, hvor mærket virker som en slags kvittering for bidrag til indsamlingen. Se også kap REGISTRERING, »Velgørende arrangementer mv«

- ædelmetaller i barreform og ædelstene (investeringsobjekter).

Som varer anses ikke :

- fast ejendom. Der skal således ikke betales moms ved salg af fast ejendom. Til fast ejendom hører selve grundstykket samt træer, avl på roden, hegn, brønde, bygninger, anlæg og bygningstilbehør, så længe dette er fast anbragt på grunden eller bygningen.

Ved salg af avl på roden (fx uhøstet korn) skal der dog beregnes moms, idet der ved handlen ikke medfølger et grundstykke.

- fordringer mv. Obligationer, pantebreve, aktier, gældsbeviser o lign samt betalingsmidler såsom mønter og frimærker - men ikke til samlerbrug, jf nedenfor.

Selve tryksagen (papiret) er dog momspligtig og skal momsberigtiges ved levering fra trykkeri mv.

- fuldblod og blodkomponenter. Ved blodkomponenter forstås dele af donorblod fremstillet ud fra fuldblod ved simple blodbanksprocesser, som fx centrifugering og frysning, og beregnet til transfusioner. Blodkomponenter fremstilles i hospitalernes blodbanker og altid efter konkret rekvisition til brug for en enkelt person. Se også »Blodfraktioneringsprodukter«.

- mælk fra mennesker

- organer fra mennesker (fx nyrer til transplantation).

Afgørelser

Frimærker til samlerbrug

Frimærker - såvel nye som brugte - der sælges til samlerbrug, er momspligtige.

Ikke-gangbare frimærker

Salg af ikke-gangbare frimærker, både danske og udenlandske, herunder grønlandske og færøske, anses umiddelbart som salg til samlerbrug.

Gangbare frimærker

Salg af gangbare frimærker anses også i et vist omfang som salg til samlerbrug:

Frimærker, som sælges af postvæsenet eller fra detailforretninger, som videresælger dem med rabat på indkøbet hos postvæsenet, jf postloven, betragtes som køberens erhvervelse af en ret til senere og uden yderligere vederlag at modtage en tjenesteydelse af postvæsenet. Hvorvidt det beløb, som betales ved købet af frimærket, senere bliver belastet med moms, afhænger af arten af den tjenesteydelse, som postvæsenet senere leverer køberen.

Såfremt postfriske danske frimærker sælges af andre end postvæsenet eller fra detailforretninger, som ikke i henhold til postloven kan godkendes til på lige fod med postvæsenet at sælge frimærker, kan afsætningen derimod ikke anses at være sket med det formål senere at skulle dække et krav på en af postvæsenet præsteret tjenesteydelser. Frimærkerne må i disse tilfælde betragtes som nye varer (samlerobjekter), der er omfattet af momspligten.

Det vil sige, at bl a frimærkeklubber skal betale moms af salget af gangbare danske frimærker.

Førstedags-kuverter

Postvæsenet (Postens Filateli, København) sender på udgivelsesdagen for nye frimærker førstedags-kuverter til frimærkehandlere m fl enten enkeltvis som almindeligt adresserede brevforsendelser (særskilt indsendte bestillinger) eller samlet i en særlig omslagskuvert (abonnementsordning). I sidstnævnte tilfælde er kuverterne ikke adresserede.

Levering af uadresserede førstedags-kuverter anses som varer, der omfattes af momspligten. Der skal betales moms af hele betalingen for førstedags-kuverterne, incl den pålydende værdi af de påklæbede frimærker.

Der skal derimod ikke betales moms af adresserede førstedags-kuverter, der forsendes enkeltvis som almindeligt adresserede brevforsendelser.

Gebyrer, som frimærkehandlere opkræver for at formidle, at kunder modtager førstedags-kuverter, er omfattet af momspligten. (Med hensyn til i hvilket omfang gebyrer vedrørende adresserede førstedags-kuverter skal medregnes til den momspligtige omsætning hos frimærkehandlerne henvises til kap OMSÆTNING).

Mønter til samlerbrug

Mønter - både ikke gangbare mønter (fx antikke) og gangbare mønter - der sælges til samlerbrug, er momspligtige.

Gangbare danske og udenlandske mønter anses som forhandlet til samlerbrug, når de sælges til en pris, der er højere end den pålydende værdi med tillæg af pengeinstitutternes sædvanlige ekspeditionsgebyr for valutahandel. For udenlandske mønter omregnes den pålydende værdi efter valutakursen - sælgerkursen.

Gangbare mønter (men ikke medailler o lign), der udgives og sælges til fordel for velgørende eller humanitære organisationers arbejde, fx Verdensnaturfonden og FAO, er ikke momspligtige, selv om mønterne sælges til en højere pris end den pålydende værdi. Det forudsættes, at hele overskuddet ved salget tilfalder den velgørende organisation - bortset fra den andel, som sælger/distributør beregner sig til dækning af udgifterne ved salget, såsom annoncering og porto.

Mønthandlere, der for egen regning sælger sådanne mønter, skal betale moms efter de almindelige regler.

Der henvises i øvrigt til kap REGISTRERING, »Velgørende arrangementer mv« og kap INDFØRSEL.

Blodfraktioneringsprodukter

Fraktioneringsprodukter af donorblod (blodderivater) er omfattet af momspligten.

Blodderivater er specialiserede præparater til patientbehandling, fremstillet ud fra donorblod eller blodkomponenter, almindeligvis ved komplicerede, ofte industrielle fysisk-kemiske eller biokemiske oprensningsprocesser. Deres markedsføring er betinget af Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Indtil nu er godkendt ca 20 præparater, herunder human immunglobulin (tidligere benævnt human gammaglobulin), Faktor VIII, Albumin og Interferon.

Hospitalers salg af sølv

Hospitalers afsætning af sølv, som ved hjælp af eget elektrolyseanlæg er udvundet fra fikservæske i hospitalets røntgenafdeling, er omfattet af momspligten.

Hospitaler skal ikke betale moms ved salg af fikservæske og brugte røntgenfilm, der hidrører fra hospitalsvirksomheden. Se kap REGISTRERING.

Momspligten for ydelser

Efter lovens § 2, stk 2, omfatter momspligten alle ydelser der ikke er direkte nævnt i stk. 3.

Ydelser, der ikke kan henføres til en af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 2, stk 3, er således principielt momspligtige.

Undtagelsesbestemmelserne omfatter 14 ydelsesområder (punkt a-n), der er nærmere beskrevet i det følgende.

I tilslutning til de enkelte undtagelsesbestemmelser er der - så vidt muligt - givet generelle bemærkninger med henblik på afgrænsning af det fritagne ydelsesområde. Endvidere er der givet henvisning til afgørelser, der har relation til de enkelte undtagelsesbestemmelser, og som er optaget i alfabetisk orden i afsnittet »Afgørelser«.

Generelt bemærkes, at det principielt er samtlige selvstændige aktiviteter, der må vurderes ved afgørelse af virksomheders momspligt. Kantine- og marketenderivirksomhed samt kiosksalg vil således altid være momspligtig, uanset om aktiviteterne foregår i en momspligtig eller i en momsfri virksomhed, fx skole, bank, forsikringsselskab.

Undtagelsesbestemmelserne

a. Sundhedssektoren

Hospitalsbehandling, lægevirksomhed, tandlæge- og anden dentalvirksomhed, kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedpleje.

Herved holdes sundhedssektoren stort set uden for momspligten.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt en ydelse (behandling) kan anses som »anden egentlig sundhedspleje« og dermed være undtaget fra momspligten, lægges vægt på følgende:

     1. Hvis behandlingen foretages af en autoriseret medicinalperson, er den uden videre momsfri.

     2. Det samme gælder, hvis behandlingen berettiger til refusion efter den offentlige sygesikringsordning.

     3. Hvis ingen af betingelserne efter punkt 1 eller 2 er opfyldt, tages der hensyn til, om behandlingen (eventuelt i forhold til en bestemt patientgruppe) af Sundhedsstyrelsen anses for at høre under det sundhedsmæssige område, fx ved at behandlingen sker efter henvisning fra læge eller hospital.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- alternative helbredere (akupunkttører m fl)

- bedriftssundhedstjeneste

- body-building

- elektroterapi

- helsestudio

- hirsutisme-behandling

- hudpleje, fodpleje og skønhedspleje

- hypnose mv

- hårpleje

- intuitiv massage

- kiropraktik

- kontaktlinser

- kuranstalt

- laboratorievirksomhed

- naturlægevirksomhed mv

- optikere (tilpasning af kontaktlinser)

- plejefunktioner (plejeservice)

- psykologer

- rideundervisning (handicapridning)

- tolkes ydelser i forbindelse med lægehjælp

- vagt- og overvågningsordninger.

b. Den sociale sektor

Social forsorg og bistand, herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, observationshjem, plejehjem o lign private eller offentlige institutioner.

Herved holdes den sociale sektor uden for momspligten.

Fritagelsen omfatter fx også servering til lave takster af mad og drikkevarer mv for klienter i herberger, dagcentre for pensionister mv, når institutionen drives med fuld underskudsdækning i henhold til bistandsloven.

Der skal normalt heller ikke betales moms af servering mv mod en symbolsk betaling i tilsvarende institutioner, hvor der ikke ydes underskudsdækning efter bistandsloven. Se kap REGISTRERING.

Evt kiosksalg vil altid være momspligtig.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- administration (for daginstitutioner)

- kostleverancer fra offentlige institutioner m fl

- lejefunktioner (plejeservice)

- sociale institutioner

- svømmebade og offentlige badeanstalter

- tolkes ydelser i forbindelse med social bistand

- udlejning af hotelværelser mv (udlejning af ferieboliger til pensionister og handicappede)

- udlejning af sportsfaciliteter

- ungdomsklubber

- vagt- og overvågningsordninger.

c. Skole- og undervisningssektoren

Skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse, herunder omskoling, samt anden undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse. Undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning anses for uddannelse af denne karakter.

Herved er næsten hele skole- og undervisningssektoren holdt uden for momspligten for så vidt angår undervisningsydelser.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvad der forstås ved faglig uddannelse, herunder omskoling, lægges der vægt på, om undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte. Der lægges i tvivlstilfælde vægt på, om undervisningen er godkendt af det offentlige og/eller af en faglig organisation. Det er en betingelse, at undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand til en virksomhed.

Afgrænsningsproblemerne har i øvrigt især drejet sig om »undervisning, der har karakter af faglig uddannelse« samt »undervisning i legemsøvelser« (fx gymnastik, dans, jazzballet, afspænding, yoga og helsesport).

Der henvises til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- astrologiundervisning

- body-building

- bridgeundervisning

- danseskoler

- flyveundervisning og fly-simulatortræning

- frisørstævner

- golfundervisning

- healing

- helsestudio

- intuitiv massage

- karateundervisning

- kuranstalter

- køreskoler m fl

- naturlægevirksomhed mv

- rideundervisning

- sportsarrangementer

- sundhedskurser/slankekurser

- svømmebade og offentlige badeanstalter

- tennistræning

- udlejning af sportsfaciliteter mv

- undervisnings- og kursusvirksomhed mv.

d. Kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver o lign. Momspligtig er dog radio- og fjernsynsudsendelser, teater- og biografforestillinger, koncerter o lign.

Herved er dele af den kulturelle sektor holdt uden for momspligten, bortset fra den mere forlystelsesbetonede del af kulturlivet.

Der henvises til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

adgangskort mv

- akvarieudstilling

- arkitekt- og ingeniørvirksomhed (arkitektkonkurrencer)

- blomsterparker mv

- dyreudstilling

- dyrskuer

- forlystelser

- kunstudstillinger

- radio- og fjernsynsudsendelser

- udlejning af varer (biblioteker)

- udstillingsvirksomhed.

e. Sportsaktiviteter

Sportsaktiviteter og sportsarrangementer, herunder arrangementer, hvortil er knyttet spil på totalisator eller på anden lignende måde. Momspligtig er dog motorløb og arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

Denne bestemmelse indebærer, at entreindtægter hidrørende fra amatørarrangementer er momsfri, hvorimod entreindtægter til professionelle arrangementer er momspligtige. Hvis der - fx i tennisstævner - deltager både amatører og professionelle, skal der betales moms af hele entreindtægten.

Sportsarrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator, er ikke momspligtige, selv om der deltager professionelle.

Bestemmelsen indebærer endvidere, at undervisning og træning, som foregår i klubregi, er momsfri som en sportsaktivitet.

Der henvises til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- bridgeundervisning

- fodboldklubber

- forlystelser (billard- og keglebanespil)

- golfundervisning

- hestevæddeløb

- hundeklubber

- kontrollørydelser vedr idrætsanlæg

- motorløb

- rideundervisning

- sportsarrangementer

- svømmebade og offentlige badeanstalter

- tennistræning

- totalisatorforstandere

- udlejning af hotelværelser mv (udlejning af spejderhytter mv)

- udlejning af sportsfaciliteter

- ungdomsklubber.

f. Personbefordring

Fritagelsen omfatter befordring af personer med alle former for transportmidler.

Momspligtig er dog anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel.

En bus er i relation til momsloven et køretøj, der er indrettet til befordring af mere end 10 personer inkl føreren.

Et køretøj, som oprindelig er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 10 personer inkl føreren, men som er godkendt til transport af handicappede personer i kørestole, anses ikke som en bus på de ture, hvor bestolingen i køretøjet af hensyn til personer i kørestole er ændret til befordring af højst 10 personer inkl føreren. Det er tilladt at befordre andre personer samtidig.

Der skal således ikke beregnes moms ved kørsel på sådanne ture.

Varetransport er momspligtig, herunder kørsel i hyrevogne med hastende småforsendelser samt udbringning af mad til pensionister m fl.

Transport af varer, fx rejsegods og overfart af biler, der sker i forbindelse med ikke-momspligtig persontransport, er momspligtig, når der kræves særskilt betaling for transporten af varen.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser:

- hyrevognsvirksomhed

- stadepladsafgifter (rutebiler).

g. Postvæsenets tjenesteydelser

Postvæsenets tjenesteydelser. Momspligtig er dog telekommunikation og pakkepost.

Denne bestemmelse indebærer først og fremmest, at postvæsenets hovedaktivitet, brevombæring, fritages for moms. Bestemmelsen er - sammen med den omstændighed, at frimærker er lovligt betalingsmiddel - baggrunden for, at der ikke skal betales moms ved salg af gangbare, ustemplede frimærker til pålydende værdi.

Der henvises til følgende afgørelser:

- postekspeditionsarbejde

- postvæsenets tjenesteydelser

- telefon mv.

h. Udlejning mv af fast ejendom

Udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom. Momspligtig er dog udlejning af værelser i hoteller, gæstgiverier, moteller o lign, udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, samt udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads.

Ved den foretagne afgrænsning mellem momsfri udlejning af fast ejendom og momspligtig udlejning af værelser er det hovedsigtet, at momspligten skal omfatte al udlejning af værelser i hoteller o lign, samt anden udlejning af værelser og lejligheder til personer, der tager midlertidigt ophold uden at skifte bopæl, fx til ophold under ferie mv.

Udlejning af værelser og lejligheder til brug som fast bolig for lejeren skal så vidt muligt ikke være momspligtig.

Udlejning af almindelige sommerhuse anses som udlejning af fast ejendom.

Udlejning af selskabslokaler, mødelokaler o lign i hoteller, restaurationer, forsamlingshuse, idrætshaller mv, anses som udlejning af fast ejendom. Det er dog en forudsætning, at der ikke er servering i lokalerne. Se endvidere afsnittet om forsamlingshuse i kap REGISTRERING.

Ved afgrænsningen mellem momsfri ejendomsadministration og momspligtige administrationsydelser er der bl a lagt vægt på, at der skal foreligge aftale om varetagelse af den løbende ejendomsadministration. Denne aftale skal tillige omfatte samtlige de opgaver, som administratorer af udlejningsejendomme normalt påtager sig inden for rammerne af det sædvanlige honorar.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- adgangskort mv

- bortforpagtning

- campingpladser

- dyrskuer

- ejendomsadministration

- grundejerforeninger

- kontrollørydelser vedr idrætsanlæg

- lejrskolevirksomhed

- lystbådehavne mv

- reklame mv

- rettigheder/forpligtelser

- time-shares

- udlejning (og bortforpagtning) af fast ejendom

- udlejning af hotelværelser mv

- udlejning af garage- og parkeringsplads

- udlejning af jagt- og fiskeret

- udlejning af selskabslokaler

- udlejning af varer

- udlejningsformidling

- varmemålerservice.

i. Forsikringsvirksomhed

Fritagelsen omfatter forsikringsvirksomhed, der udøves af forsikringsselskaber og forsikringsmæglere samt andre, der medvirker ved tegning af forsikringer mod provision.

Endvidere omfatter fritagelsen vurderings- og taksationsydelser mv, der udføres for forsikringsselskaber, når ydelserne kan anses for at indgå som led i den momsfri forsikringsvirksomhed.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- adgangskort mv

- administration af fordringer

- advokatvirksomhed

- aktuarvirksomhed

- detektivbureauer

- dispachører

- edb-ydelser

- ejendomsmæglervirksomhed

- forsikringsmæglervirksomhed

- garantiydelser for rustbeskyttelse

- motorkøretøjsforsikring

- vurderingsvirksomhed mv.

j. Finansieringsvirksomhed mv

Bank- og sparekasse- samt finansieringsvirksomhed. Momspligtig er dog udlejning af bankbokse.

Fritagelsen omfatter også advokaters behandling af lånesager samt formueforvaltning.

Endvidere omfatter fritagelsen vurderingsydelser, der foretages for finansieringsselskaber, herunder pengeinstitutter, realkreditinstitutioner og vekselerere, når ydelsen har forbindelse med selskabernes långivning mv.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- administration af fordringer

- administration for investeringsforening

- advokatvirksomhed

- betalingskortselskaber, kontoringe, rabatforeninger og indkøbsforeninger mv

- ejendomsmæglervirksomhed

- foreningsbureau

- formueforvaltning

- forsikringsmæglervirksomhed

- kontoringes servicevirksomhed

- omvekslinger af fremmed valuta

- pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortaktieselskabs pengeoverførsel (Dan-kortet)

- pengeinstitutternes Pengeautomatselskabs betalingsformidlingsservice

- pengeinstitutters bogførings- og administrationsydelser for landboauktioner og eksportmarkeder mv

- pengeinstitutters bogførings- og revisionsarbejde for fiskerierhvervet

- udlejning af bankbokse

- vurderingsvirksomhed mv

- Værdipapircentralen.

k. Lotterier o lign

Fritagelsen omfatter bortlodning ved salg af lodsedler, tombola, amerikansk lotteri, bankospil o lign, for så vidt der er opnået (eller ikke kræves) tilladelse efter Justitsministeriets cirkulære om bortlodning. En sådan tilladelse gives af politiet og kun til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Lotterier mv, der udøves på almindelig erhvervsmæssig basis, kan ikke opnå politiets tilladelse og er derfor momspligtige, fx spil i bingohaller.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- dyrskuer

- forlystelser

- klasselotteri

- tipsforhandleres provision

- tombola, amerikansk lotteri og bankospil

- totalisatorforstandere.

l. Forfattervirksomhed mv

Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.

Fritagelsen omfatter bl a journalistisk virksomhed og foredragsvirksomhed.

Fritagelsen omfatter også kunstnere, kunstnergrupper og orkestre mv, der medvirker ved forskellige arrangementer (fx teaterforestillinger og koncerter) uden at være arrangører eller medarrangører.

Der henvises i øvrigt til følgende afgørelser vedrørende afgrænsningen mellem momsfri og momspligtige ydelser:

- anmeldelser i aviser mv

- arkitekt- og ingeniørvirksomhed (besvarelse af brevkassespørgsmål)

- disc-jockeyer

- farvekonsulenter

- forlystelser

- hypnose mv

- illustratorer

- informationskontor

- konsulentvirksomhed mv (rådgivning i selskabsretlige spørgsmål)

- kunstnerbureauer (management)

- oversættervirksomhed/translatørvirksomhed

- rettigheder/forpligtelser

- slægtsforskning

- tatovører.

m. Rejsebureauvirksomhed mv

Rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed mv.

Rejsebureauers og turistkontorers formidling af ophold her i landet i sommerhuse og andre ikke-momspligtige ferieboliger er momspligtig. Det gælder, selv om formidlingen sker som led i et rejsearrangement.

Rejsebureauer skal i visse tilfælde momsregistreres, hvis bureauet sælger turistbusrejser, jf kap SPEC AFG.

Der henvises til følgende afgørelser vedrørende afgrænsning af fritagelsesbestemmelsen:

- rejsebureauvirksomhed

- turistkontorer

- tyske udlejningsbureauer

- udlejningsformidling.

n. Bedemandsvirksomhed

Tjenesteydelser udøvet af bedemænd m fl i direkte tilknytning til bisættelser.

Der henvises til afgørelsen vedrørende

bedemandsvirksomhed mv.

Afgørelser

I det efterfølgende er i alfabetisk orden redegjort for de afgørelser mv, der er truffet i spørgsmål om momspligtens omfang vedrørende ydelser.

Da en ydelse som nævnt kun er undtaget fra momspligten, hvis den kan henføres til en af lovens undtagelsesbestemmelser, vil det i de enkelte afgørelser summarisk være nævnt, hvilket punkt i lovens § 2, stk 3, den pågældende ydelse er omfattet af, fx:

»Tipsforhandleres provision er undtaget fra momspligten (punkt k - lotterier o lign)».

Hvis det under behandlingen af en sag har været anført, at den pågældende (momspligtige) ydelse må kunne henføres til en given undtagelsesbestemmelse, men hvor påstanden ikke er taget til følge, vil teksten eksempelvis blive udformet således:

»Varmemålerservice er omfattet af momspligten ( ikke punkt h - ejendomsadministration)».

Hvis der ikke har været nogen konkret undtagelsesbestemmelse inde i diskussionen ved sagsbehandlingen mv, hvorefter pågældende ydelse er kendt momspligtig, vil der eksempelvis blot være anført, at

»Korrekturlæsning er momspligtig«, hvilket betyder, at ydelsen er momspligtig efter lovens § 2, stk 2, idet ingen af undtagelsesbestemmelserne i stk 3, kan finde anvendelse.

Adgangskort mv

Salg af campingpas og vandrerkort er undtaget fra momspligten (punkt i - forsikringsvirksomhed). Det er herved lagt til grund, at en del af betalingen vedrører en ansvarsforsikring.

Salg af dagkort (fiskekort) fra sportsfiskerforeninger er indtil videre ikke omfattet af registreringspligten, jf kap REGISTRERING: Om udlejning (salg) af fiskeret se afgørelsen »Udlejning af jagt- og fiskeret«.

Salg af museumskort er undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter).

Administration

Administrationsydelser er som hovedregel omfattet af momspligten. En undtagelse herfra er administration af fast ejendom - se »Ejendomsadministration«.

Administration af fordringer

Registrerede virksomheder (produktions- og salgsselskaber) overdrager ofte fakturakrav på kunder til trediemand fx et factoringselskab eller et af virksomheden oprettet finansieringsselskab. Herved opnås der en likviditetsforbedring.

Kunderne betaler til factoringselskabet, som afregner til leverandøren med fradrag af provision for inkassering og førelse af kundebogholderiet. Det kan aftales, at factoringselskabet helt eller delvis overtager risikoen for skyldnerens betaling af fordringen (kreditrisikoen).

Fordringerne overdrages (transporteres) enten til sikkerhed for ydede lån eller til eje. Overdragelse af fordringer til belåning anses for at være sket til eje, når aftale mellem parterne ikke indeholder en klar tilkendegivelse af, om overdragelse sker til eje eller til sikkerhed.

Administrationsydelser, fx bogføring, udsendelse af kontoudtog, rykning af debitorer, rentetilskrivning og registrering af kasserabatter vedrørende fremmede fordringer - herunder administration af fordringer, der er overdraget til sikkerhed for et lånemellemværende, og fordringer, hvis transport nok er formuleret som en overdragelse til eje, men med samtidig aftale om tilbagetransport/regres - er omfattet af momspligten.

Factoring- og finansieringsselskaber, der afsætter sådanne ydelser i forbindelse med administration af fremmede fordringer, herunder til sikkerhed for et lånemellemværende eller med aftale om tilbagetransport, skal derfor registreres og betale moms.

Selskaber, der alene administrerer fordringer, som er overdraget til eje, er derimod ikke omfattet af registreringspligten. Det samme gælder, hvis en virksomhed alene - uden forbindelse med administration - yder långivning, eventuelt kombineret med en kreditrisikoforsikring (punkt i og j - forsikrings- og finansieringsvirksomhed).

Der er endvidere i nedennævnte konkrete tilfælde truffet afgørelse om, at administrationsydelser, der præsteres for momsfri virksomheder m fl, på visse betingelser er undtaget fra momspligten:

Administration for daginstitutioner m fl

Organisationer med socialt sigte inden for børne-, ungdoms- og ældrearbejdet skal indtil videre ikke betale moms af honorarer for det administrations- og regnskabsarbejde mv, som udføres for selvejende institutioner, fx daginstitutioner, der er tilsluttet den pågældende organisation (punkt b - social forsorg og bistand). Det er herved forudsat, at det offentlige (kommunerne) direkte fastlægger og styrer administrationsudgifter mv i de enkelte institutioner.

Undtagelsesbestemmelsen omfatter ikke administrations- og regnskabsarbejde mv, som en organisation eventuelt udfører for selvejende institutioner, der ikke er tilsluttet organisationen.

Administration for investeringsforening

Et administrationsselskab, der efter kontrakt med en investeringsforening varetager den daglige forretningsgang i foreningen, skal ikke betale moms af de ydelser for foreningen, som omfatter rådgivning i investeringsspørgsmål, køb og salg af værdipapirer for foreningens regning samt udstedelse af certifikater (spare- og investeringsbeviser) for foreningen (punkt j - bank-, sparekasse- og finansieringsvirksomhed).

Advokatvirksomhed

Advokatvirksomhed er som udgangspunkt omfattet af momspligten.

Advokater præsterer i et vist omfang de samme ydelser som virksomheder, der er undtaget fra momspligten. Man har i en række tilfælde for at undgå konkurrenceforvridning anset advokaters afsætning af sådanne ydelser for at være undtaget fra momspligten som forsikringsvirksomhed eller bank- og finansieringsvirksomhed (punkt i og j).

Eksempler på momspligtige advokatydelser:

     1. Almindelig juridisk bistand og rådgivning i retssager o lign, herunder varetagelse af hvervet som beskikket forsvarer.

Momspligten omfatter også udarbejdelse af analyser, responsa o lign for forsikringsselskaber og anden form for rådgivning og bistand til forsikringsselskaber m fl i sager om forsikringsforhold ( ikke punkt i - forsikringsvirksomhed).

     2. Bistand i forbindelse med virksomheders betalingsstandsning, gennemførelse af frivillig akkord, tvangsakkord eller konkurs samt den efterfølgende bobehandling.

     3. Inkassovirksomhed.

Vurderingsarbejder, der rekvireres af pengeinstitutter, vekselerere, finansieringsselskaber og forsikringsselskaber i forbindelse med tvangsauktioner over fast ejendom, hvori pengeinstituttet eller forsikringsselskabet mv har pant, kan anses for at blive udført som en integrerende del af den momsfri finansierings/forsikringsvirksomhed (punkt i og j). Dette gælder også i tilfælde, hvor fx pengeinstituttet eller forsikringsselskabet har et misligholdt pantebrev.

     4. Bestyrelseshonorarer og andre ydelser, der præsteres ved, at advokater stiller deres ekspertice til rådighed ved deltagelse i bestyrelser, som medhjælp for anklagemyndigheden eller som sekretær, forretningsfører eller direktør for legater, fonds, stiftelser, organisationer og selskaber, er omfattet af momspligten. Der skal dog ikke betales moms, såfremt ydelserne kan anses for at være præsteret i et lønmodtagerforhold. Der henvises til kap REGISTRERING.

     5. Administration mv af foreninger, fx førelse af medlemskartotek, opkrævning af kontingenter, varetagelse af foreningens kontakt til myndigheder m fl, udarbejdelse af korrespondance, deltagelse i interne møder samt varetagelse af hvervet som dirigent på foreningens generalforsamling. Med hensyn til pligten til at betale moms gælder de retningslinier, som er nævnet under »Bestyrelseshonorarer mv«.

     6. Legal Opinion

»Legal Opinion« er en erklæring om, at en låneaftale mellem fx Dansk Eksportfinansieringsfond og en udenlandsk låntager er gyldig efter dansk ret ( ikke punkt j - bank-, sparekasse- og finansieringsvirksomhed).

Der er heller ikke tale om rådgivning for udenlandsk regning, selv om den udenlandske låntager i sidste instans skal bære udgiften for advokatydelsen i forbindelse med afgivelse af »Legal Opinions«.

Dette skyldes, at advokatydelsen leveres til fonden, som så kræver vederlaget refunderet af den udenlandske låntager.

Eksempler på momsfri advokatydelser:

     1. Administration af fast ejendom

Se »Ejendomsadministration«

     2. Behandling af lånesager, herunder udstedelse af pantebreve og andre lånedokumenter, køb og salg af pantebreve samt ydelser i forbindelse med overdragelse af aktier og pantebreve mv er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Fritagelsen omfatter således også udfærdigelse af ejerpantebreve og håndpantsætningserklæringer på pantebreve. Endvidere omfatter fritagelsen udfærdigelse af allonger (tillæg) til det oprindelige sælgerpantebrev eller ejerpantebrev, som sker i forbindelse med:

- at pantebrevet tiltransporteres en ny kreditor

- at pantebrevet med kreditors samtykke tiltransporteres en ny debitor

- at pantebrevets vilkår ændres.

     3. Formueforvaltning er undtaget fra momspligten på betingelse af, at der foreligger en aftale om, at advokaten skal forvalte klientens formue. Fritagelsen omfatter kun ydelser, der leveres inden for rammen af den takst, som Monopoltilsynet har godkendt for formueforvaltning (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

     4. Taksations- og vurderingsydelser, der udføres for finansieringsvirksomheder og forsikringsselskaber, er undtaget fra momspligten, når ydelserne kan anses for at indgå som en integreret del af finansierings- eller forsikringsvirksomheden.

Der skal heller ikke betales moms af den taksering, som forsikringsselskabernes taksatorer udfører for staten i forbindelse med en evt stormflodsgodtgørelse, som staten yder.

Se »Vurderingsvirksomhed mv«.

Agenturvirksomhed

Agentydelser vedrørende salgsformidling er momspligtige. Det gælder også de ydelser, der præsteres af underagenter for hovedagenter.

Det er dog ikke alle agenter, der kan anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Se kap REGISTRERING.

Aktuarvirksomhed

Aktuarvirksomhed (beregning/vurdering af risiko mv vedrørende livsforsikrings- og pensionsforpligtelser) er fritaget for moms af de ydelser, som præsteres for livsforsikringsselskaber og pensionskasser ved et fast tilknytningsforhold. Det kan fx være ansættelse som ansvarshavende aktuar i et livsforsikringsselskab efter mundtlig aftale med selskabets bestyrelse eller ansættelse som aktuar i en pensionskasse. (Aktuarens aflønning anses som B-indkomst).

Fritagelsen er betinget af, at Forsikringsrådet har godkendt disse ansættelsesforhold (punkt i - forsikringsvirksomhed).

Aktuarvirksomhed af forsikringsteknisk art i andre tilfælde er omfattet af momspligten, idet arbejdet ikke anses for at blive udført som led i forsikringsvirksomhed. Det gælder for beregnings- og rådgivningsarbejde, der udføres for firmaer, advokater, revisorer m fl. Arbejdet honoreres efter regning og består fx i værdimæssig vurdering af arbejdsgiveres pensionsforpligtelser over for arbejdstagere.

Akvarieudstilling

En akvarieudstilling, som afholdes af en forening, hvis almennyttige formål er gennem møde-, foredrags- og udstillingsvirksomhed at udbrede akvarieinteressen blandt alle alders- og samfundsgrupper, er undtaget fra momspligten, idet udstillingen har et kulturelt/zoologisk præg (punkt d - kulturelle aktiviteter).

Alternative helbredere (akupunktører m fl)

Akupunktur og anden lignende form for alternativ helsebehandling under lægeligt tilsyn (supervision) er fra 1 april 1987 undtaget fra momspligten (punkt a, lægevirksomhed).

Som dokumentation for, at der udøves akupunktur mv under lægeligt tilsyn (supervision), skal der foreligge en ansættelseskontrakt eller anden form for skriftlig aftale mellem akupunktøren og lægen.

Efter ansøgning kan moms for tiden før 1 april 1987 tilbagebetales momsregistrerede akupunktører m fl, hvis dokumentationskravet er opfyldt, og den opkrævede moms videregives til patienterne.

Salg af præparater mv i forbindelse med behandlingerne er momspligtige.

Anden alternativ behandling herunder helsebehandling udført af personer, som er registreret som alternative behandlere af Landsforeningen til Naturhelbredelsens Fremme (LNF)

- er fortsat momspligtig.

Anmeldelser i aviser mv

Journalister m fl's anmeldelser og omtaler af fx en bestemt vare i aviser og blade er undtaget fra momspligten (punkt l - forfattervirksomhed). Det gælder også, selv om arbejdet er bestilt af det firma, der forhandler de pågældende varer.

Arbejdsydelser på fast ejendom

Arbejdsydelser på jord, bygninger og anden fast ejendom, herunder jordbearbejdning, udgravning, planering, opførelse, ombygning, forbedring, reparation, vedligeholdelse og rengøring, er momspligtige.

Herunder falder fx også

- fyringskontrol

- kirkegårdsdrift - se kap SPEC AFG

- låseservice

- skadedyrsbekæmpelse

- skorstensfejning, brandsyn mv

- vedligeholdelse af oliefyr og sanitetsartikler mv, herunder abonnementsordninger for sådanne arbejder.

Arbejdsydelser på varer

Arbejdsydelser på varer, herunder fremstilling, bearbejdning, montering, afprøvning, analyse, forandring, reparation, vedligeholdelse og rengøring samt konstruktion og formgivning af varer er momspligtig.

Herunder falder fx også

- afprøvning og undersøgelse af gas- og el-materiel, oliefyr mv

- designervirksomhed

- dyrlægevirksomhed - se afgørelsen herom

- hesteopdræt mv (træning, pasning, fodring, opstaldning) - se kap SPEC AFG »Stutterivirksomhed mv«

- kartografisk bistand (udarbejdelse af forskellige geografiske kort)

kontrolforeningers virksomhed med bl a undersøgelse af mælkemængde og fedtindhold

- kvægmarkeder (af- og pålæsning og trækning af dyr samt dyrlægeeftersyn mv)

- kønssortering af kyllinger

- laboratorievirksomhed, bortset fra visse undersøgelser - se afgørelsen herom

- renovation mv - se afgørelsen herom

- sømærketilsyn

- undersøgelse af byggematerialer i forbindelse med byggeforskning

- vedligeholdelse af radio- og fjernsynsapparater mv, herunder abonnementsordninger for sådanne arbejder.

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed

Den af arkitekter og ingeniører udøvede virksomhed er med enkelte undtagelser som helhed omfattet af momspligten:

Momspligten omfatter bl a:

     1. Udarbejdelse af bebyggelsesplaner, byfornyelsesplaner, egns- og regionsplaner, fredningsplaner, kloakrammeplaner, partielle byplaner, saneringsplaner.

     2. Planlæggende arbejde i forbindelse med baneplanlægning, skole- og universitetsplanlægning, sygehusplanlægning, vandplanlægning og vejplanlægning.

     3. Sagkyndig teknisk bistand til vandvæsensretterne i sager angående vandindvinding og vandafledning.

     4. Deltagelse i visse arkitektkonkurrencer samt deltagelse i totalentreprisekonkurrencer, jf nedenfor.

Vurderingsarbejde mv med henblik på forsikrings- eller finansieringsvirksomhed er dog i et vist omfang undtaget fra momspligten. Se »Vurderingvirksomhed mv«.

Endvidere kan arkitekter og ingeniører, der er udmeldt/udpeget af retter m fl som syns- og skønsmænd eller vurderingsmænd, være fritaget for at betale moms for deres medvirken som særlig sagkyndige. Der henvises til kap REGISTRERING.

Besvarelse af brevkassespørgsmål i blade og tidsskrifter anses for at være undtaget fra momspligten (punkt l - forfattervirksomhed mv).

Arkitektkonkurrencer

Deltagelse i offentlige (åbne) arkitektkonkurrencer er indtil videre undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter).

Deltagelse i indbudte (lukkede) konkurrencer er derimod omfattet af momspligten, og arkitekten skal betale moms af præmiebeløb/vederlag for det udarbejdede projekt. Tilsvarende gælder arkitekter og ingeniørers vederlag i forbindelse med deltagelse i totalentreprisekonkurrencer sammen med andre grupper, der er indbudt af den pågældende bygherre. Der skal betales moms af vederlaget, selv om dette ikke dækker omkostninger til løn mv for det udførte arbejde.

Endvidere omfatter momspligten den bistand, som Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening (konkurrenceudvalget) yder i forbindelse med gennemførelse af såvel åbne som lukkede konkurrencer.

Reglerne om åbne og lukkede konkurrencer gælder også for kunstneres (f eks vævere) deltagelse i såkaldte udsmykningskonkurrencer.

Astrologiundervisning

En virksomhed tilbyder undervisning i astrologi, herunder undervisning med henblik på uddannelse til fagastrolog.

Undervisningen foregår på følgende 3 niveauer:

a. Undervisning i astrologi på højt niveau med henblik på at bibringe deltagerne uddannelse som fagastrologer. Denne undervisning afsluttes med eksamen og udstedelse af et certifikat,

b. Undervisning på lavere niveau for deltagere, der privat er interesseret i astrologi, og

c. Kurser på aftenskoler, hvori såvel fagastrologer som private deltager.

Undervisningsministeriet har oplyst, at den under punkt a nævnte uddannelse ikke er en offentlig godkendt erhvervsuddannelse mv, medens den under punkt c nævnte uddannelse kan godkendes efter lov om fritidsundervisning mv.

Den under punkt a nævnte uddannelse af fagastrologer er indtil videre undtaget fra momspligten (punkt c - faglig uddannelse). Derimod er virksomhedens øvrige undervisning omfattet af momspligten.

Auktionssalærer

Afholdelse af auktion er momspligtig (salg af varer).

Auktionssalærer anses som betaling

for momspligtige formidlingsydelser, hvorfor både det salær, der opkræves hos køberen (købersalær), og det salær, der opkræves hos sælgeren (sælgersalær), er momspligtige.

Sælgersalær indgår i budsummen, hvoraf der (med tillæg af købersalær) skal betales moms ved salget. For at undgå dobbeltbeskatning er auktioner fritaget for at beregne moms af sælgersalær ved afregning med sælgeren. Der henvises i øvrigt til kap REGISTRERING.

Bedemandsvirksomhed mv

Udlejning af gravsted og kapel, ligbrænding, ligbæring, ligvognskørsel samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet er undtaget fra momspligten, samt fra 1 maj 1986 også gravning og tilkastning af grav, nedsættelse af urne, flytning (op- og nedgravning) af kister og urner. Endvidere er ordningen af papirer og assistance i forbindelse med bisættelse undtaget fra momspligten (punkt n - tjenesteydelser i direkte tilknytning til bisættelser).

Leverancer af varer mv i tilknytning til bisættelser er momspligtige. Der skal således betales moms af betalingen for kiste, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange o lign.

Der skal også betales moms af betalingen for anlæg, tilplantning, vedligeholdelse og grandækning af gravsteder. Der henvises i øvrigt til kap 16 SPEC AFG, »Kirkegårdsdrift«.

Bedriftssundhedstjeneste

Ydelser, der præsteres af bedriftssundhedstjenester, anses som anden egentlig sundhedspleje, som er undtaget fra momspligten (punkt a - hospitalsbehandling mv).

Formålet med bedriftssundhedstjeneste er - ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse herom - at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, ved at bekæmpe påvirkninger i arbejdet, som fysisk eller psykisk virker skadelige, samt at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk.

Bedriftssundhedscentre m fl kan lade sig frivillig registrere, jf kap REGISTRERING.

Konsultativ bistand, der ydes af Dansk Arbejdsgiverforening i forbindelse med oprettelse og igangsætning af bedriftssundhedscentre, er undtaget fra momspligten (punkt c - faglig uddannelse).

Den nævnte bistand ydes i foreningens medlemsvirksomheder af specialuddannede instruktører, der enten er ansat i Dansk Arbejdsgiverforening eller honorarlønnede.

Instruktørerne kan tilkaldes, når de arbejdsgrupper, der er etableret i bedriftssundhedscentrene, ikke umiddelbart selv kan løse problemerne i forbindelse med etableringen og driften af centrene.

Instruktøren gennemfører en analyse af problemerne og udarbejder selv eller i samarbejde med arbejdsgruppen løsningsforslag. Instruktørens arbejde består i mindre omfang i egentlig undervisning, der indgår som naturligt led i ovennævnte problemløsning.

Betalingskortselskaber, kontoringe, rabatordninger og inkøbsforeninger mv

Efter loven om betalingskort, som trådte i kraft 1.1. 1985, benævnes følgende korttyper nu under et for betalingskort:

- købekort (fx internationale og danske benzinkort)

- detailhandelens kontokort (de forskellige kontoringe)

- finansmæssige kredit- og betalingskort

- internationale kreditkort.

Købekortselskaber

En række udenlandske købekortselskaber, som handler for egen regning og risiko, anses fra 1.10.1985 og indtil videre for omfattet af momspligten. Disse - og tilsvarende danske købekortselskaber - driver især virksomhed inden for transportsektoren med afsætning af brændstof, smøremidler og reservedele mv.

De pågældende købekortselskaber indgår aftaler med danske benzinselskaber m fl om levering af brændstof mv til danske og/eller udenlandske transportvirksomheder, som er tilsluttet ordningen.

Købekortselskabernes aktiviteter kan generelt beskrives således:

- købekortselskabet udsteder betalingskort til transportvirksomheden

- en tankstation udleverer brændstof mv til kortholderen (normalt transportvirksomhedens chauffør) og udsteder en særlig salgsnota, hvoraf et eksemplar udleveres til kortholderen som dokumentation,

- leverancen posteres ved anvendelsen af betalingskortet af tankstationen som leveret til det pågældende danske benzinselskab, der får tilsendt 2 eksemplarer af salgsfakturaen,

- benzinselskabet fakturerer periodevis beløbet for de leverede varer med fradrag af en kontraktlig aftalt rabat til købekortselskabet, der får tilsendt et eksemplar af salgsnotaen. Benzinselskabet foretager afregning af salgsbeløbet med tankstationen, og

- købekortselskabet opkræver det fulde salgsbeløb for en given periode hos transportvirksomheden.

Købekortselskaber af denne art afsætter varer og momspligtige ydelser for egen regning og risiko ligesom egentlige handelsvirksomheder, og kreditformidlingen anses kun som en administrativ følge af forretningsformen.

Også detailhandelens kontoringe kan være etableret i form af købekortselskaber.

Udenlandske købekortselskaber skal fra 1.10.1985 fuldt ud opfylde den danske momslovs krav - herunder bestemmelserne i § 5, stk. 1, 2. punktum, om registrering ved en herboende repræsentant og §§ 17-18 om fakturering og regnskabsførelse her i landet.

Som eksempler på sådanne udenlandske købekortselskaber kan nævnes DKV, UTA, Total og GRI.

Tilbagebetaling af moms efter 8. momsdirektiv kan fra den 1.10.1985 ske på grundlag af købekortselskabets periodiske fakturaer til den udenlandske transportvirksomhed.

Kontoringes finansieringsvirksomhed

Den af kontoringe udøvede virksomhed med ydelse af kredit til personer, der ved forevisning af en rekvisition eller et kontokort kan indkøbe varer hos de tilsluttede forretninger mod senere betaling til kontoringen, er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed).

Frivillig eller valgfri momsregistrering kan ikke finde sted, jf kap REGISTRERING.

Kontoringen betaler forretningerne for de til kontokunderne stedfundne leverancer efter fradrag af vederlag (gebyrer, povision el lign) for administration af kontosystem mv.

Disse kontoringe har ikke adgang til at fradrage moms for tab på uerholdelige fordringer vedr salg mellem de tilsluttede forretninger og kontokunderne.

Forretninger, der leverer varer til medlemmer af kontoringe, skal betale moms af den fulde salgspris uden fradrag af de gebyrer mv, som ydes til kontoringene.

For kontoringe, der afsætter varer og momspligtige ydelser for egen regning og risiko gælder samme regler som nævnt under »Købekortselskaber«.

Rabatforeninger og indkøbsforeninger

Sådanne foreninger er normalt dannet af fag- eller lønmodtagergrupper med det formål at etablere aftaler med forretninger om, at disse yder rabat på de indkøb, som foreningens medlemmer foretager i de pågældende forretninger.

Ved medlemmers indkøb i forretningerne anvendes fx rekvisitioner, der er udstedt af foreningen, eller særlige indkøbschecks. Foreningen betaler forretningerne for disse leverancer til medlemmerne med fradrag af den aftalte rabat.

Foreningens afregning med medlemmerne kan ske på følgende måder eller kombinationer heraf:

- medlemmerne indbetaler beløbet med fradrag af den ydede rabat

- medlemmerne indbetaler det fulde beløb ratevis, men uden rentetillæg - eventuelt med et mindre rentetillæg

- medlemmerne indbetaler det fulde beløb, og der foretages en gang om året en fordeling af rabatten efter fradrag af omkostninger til administration mv.

Rabatforeningers og indkøbsforeningers ovennævnte virksomhed er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Forretninger, der leverer varer til medlemmer af rabatforeninger m fl, skal betale moms af den fulde salgspris uden fradrag af de rabatter eller provisioner, som ydes til foreningerne.

Rabatforeningers og indkøbsforeningers eventuelle afsætning af varer for egen regning, fx fra særlige salgslokaler, er omfattet af momspligten.

Foreningerne har ikke adgang til at fradrage moms for tab på uerholdelige fordringer vedr formidlingssalg mellem leverandører og de tilsluttede forretninger eller de tilsluttede forretninger og foreningens medlemmer. Se kap OMSÆTNING.

Finansmæssige kredit- og betalingskortselskaber samt internationale kreditkortselskaber

Disse selskabers virksomhed er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Selskabernes kunder, der dels omfatter privatpersoner, dels erhvervsvirksomheder, kan mod anvendelse af betalingskortet få udbetalt kontanter og/eller indkøbe varer og ydelser på kredit hos bestemte virksomheder i en række forskellige lande.

Som eksempler på finansmæssige kredit- og betalingskortselskaber kan nævnes: Finax, Fridakort, Dankort, og som eksempler på internationale kreditkort: Acces, American Express, Diners Club, Eurocard, Master Card og Visa.

Selskaberne handler ikke for egen regning og risiko, men formidler betaling af kortholdernes indkøb mv og får herfor normalt en provision eller rabat, som fratrækkes ved afregning med de tilsluttede virksomheder. Til gengæld ydes korthaverne en vis kredit med indbetaling til selskabet for de foretagne indkøb mv. Bortset fra Dankort opkræver selskaberne forskellige gebyrer mv hos kortholderne.

Virksomheder, der leverere varer og momspligtige ydelser til disse selskaber, skal betale moms af den fulde salgspris uden fradrag af de provisioner eller rabatter, som virksomheden yder selskabet.

Blomsterparker mv

Udstillingsvirksomhed med løgvækster, roser, træer og buske mv (på friland) er - i lighed med egentlige botaniske haver o lign - undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter). Der skal således ikke betales moms af entreindtægter i fx slotshaver, blomsterparker mv.

Varesalg (blomster, blomsterløg, souvenirs, is mv) og eventuelle forlystelser er dog momspligtig.

Se også »Forlystelser« (Forlystelsesparker).

Body-building

Deltagere i undervisningen får mod et månedligt kontingentbeløb udarbejdet et individuelt træningsprogram, der dels omfatter et gymnastisk opvarmningsprogram, dels et egentligt træningsprogram af legemets muskulatur bl a med henblik på at styrke hjerte, lunger mv og give en veltrænet krop.

Deltagerne kan anvende body-buildingsinstituttets redskaber under instruktion og tilsyn af undervisere.

Der skal ikke betales moms af betalingen for deltagelse i undervisning i body-building, idet disse ydelser anses for at være undtaget fra momspligten som undervisning i legemsøvelser (punkt c), der bl a omfatter gymnastik, afspænding, yoga, karate og helsesport mv.

Hvis der ud over det normale body-building program tilbydes massage, solarium o lign mod særskilt betaling, er disse ydelser omfattet af momspligten. Massage er dog undtaget fra momspligten, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om en behandlingsform, der er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven (punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Salg af tilbehør til body-building er omfattet af momspligten.

Bondegårdsferie

Virksomhed med »bondegårdsferie« (indlogering - med pension - af familier m fl i en landbrugsejendoms sædvanlige faciliteter) er momspligtig. Der er adgang til beregning af momstilsvaret på grundlag af en forenklet opgørelsesmetode. Se kap LANDBRUG MM.

Bortforpagtning

Bortforpagtning af jord og anden fast ejendom, herunder egentlige erhvervsvirksomheder, fx tankstationer, er undtaget fra momspligten (punkt h - bortforpagtning af fast ejendom). Der er dog mulighed for frivillig registrering. Se kap REGISTRERING.

Se endvidere afgørelsen »Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom«.

Brandslukning

Brandslukning er momspligtig. Se kap REGISTRERING.

Brandvagter

Brandvagter udsat i henhold til brandmyndighedens retningslinier mv og brandvagter rekvireret i forbindelse med udførelse af brandfarlige bygningsarbejder mv er omfattet af momspligten.

Bridgeundervisning

Bridgeundervisning er omfattet af momspligten. Private bridgeklubber, der drives på erhvervsmæssig basis, og hvis overskud tilfalder indehaveren, skal således betale moms af indtægterne ved bridgeundervisning og -træning ( ikke punkt c - anden undervisning af faglig karakter, og ikke punkt e - sportsaktiviteter).

Bridgeklubber, som er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund, og hvis vedtægter er opbygget efter forbundets standardvedtægter, er ikke momspligtige for den bridgeundervisning og -træning, der foregår i klubregi, og som udelukkende gives til medlemmer, idet ydelsen anses for at indgå som et naturligt led i klubbens sportsaktiviteter (punkt e, 1. punktum - sportsaktiviteter).

Byfornyelsesselskaber

Der henvises til »Saneringsvirksomhed«.

Byggeforskning

Byggeforskning er principielt momspligtig.

Byggeforskning udføres bl a af Statens Byggeforskningsinstitut, der hører under Boligministeriet. Da instituttets forskning normalt ikke sker i konkurrence med erhvervsvirksomheder, er Statens Byggeforskningsinstitut i et vist omfang fritaget for at betale moms. Se kap REGISTRERING.

Campingpladser

Udlejning af campingplads er momspligtig.

Momspligtig er - ud over almindeligt kiosksalg - endvidere

- udlejning af campingvogne, stationære telte og campinghytter

- salg af el ifølge måler eller ved opkrævning af særskilt beløb for benyttelse af el-stik

- udlån af telefon

- benyttelse af brusebad, vaskerum o lign faciliteter.

Udstedelse af campingpas (nødpas) er dog undtaget fra momspligten. Se »Adgangskort mv«.

Endvidere er benyttelse af svømmebad mod særskilt betaling undtaget fra momspligten. Se »Svømmebade og offentlige badeanstalter«.

Danseskoler

Danseundervisning er undtaget fra momspligten (punkt c - undervisning i legemsøvelser).

Detektivbureauer

Detektivbureauer er momspligtige.

Arbejdet kan fx bestå i at tilvejebringe bevismateriale i såvel civil- som kriminalsager, således at domstolene får et bredere grundlag ved pådømmelse af sagerne.

Arbejdet kan også omfatte bistand til forsikringsselskaber ved efterforskning i forsikringssager ( ikke punkt i - forsikringsvirksomhed).

Disc-jockeyer

Den af disc-jockeyer udøvede virksomhed er undtaget fra momspligten (punkt l - kunstnerisk virksomhed).

Disc-jockeyer tilbyder - ofte via en impresario - at levere underholdende grammofonmusik (dansemusik) til restaurationer, foreninger, skoler o lign.

Den pågældende udvælger og medbringer de grammofonplader, han finder passende til det enkelte arrangement. I givet fald medbringes også forstærkeranlæg mv. Før afspilning af en plade præsenteres solist(er) mv, ligesom pauserne mellem pladerne benyttes til anden underholdning af konferencier-lignende karakter.

Dispachører

Dispachørvirksomhed er undtaget fra momspligten (punkt i - forsikringsvirksomhed).

Dispachørens aktiviteter omfatter beregning og fordeling af udgifter og tab i forbindelse med skader på skibe og deres ladning, fordeling af udgifter til bjergeløn samt beregning af assuranceerstatning i søforsikring.

Dispachøren optræder som uvildig mellemmand i søforsikringssager mellem reder, forsikringsselskab og ladningsafsender og -modtager, og honorarkravet indgår sædvanligvis i den samlede skadesopgørelse.

Dyreudstilling

En udstilling af krybdyr, padder, fugle og fisk, der - med bistand fra videnskabelige institutioner og zoologiske haver - afholdes af en forening, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til padder og krybdyr, anses som undtaget fra momspligten (punkt d - zoologiske haver mv). Foreningen har ikke andre indtægter ved udstillingen end entreindtægten.

En akvarieudstilling, som afholdes af en forening, hvis almennyttige formål er gennem møde-, foredrags- og udstillingsvirksomhed at udbrede akvarieinteressen blandt alle alders- og samfundsgrupper, er ligeledes undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter).

Dyrlægevirksomhed

Virksomhed som praktiserende dyrlæge er i sin helhed omfattet af momspligten.

De af dyrlæger for Veterinærdirektoratet udførte ydelser ved markedstilsyn mv og ved indførsel af levende dyr er ligeledes omfattet af momspligten.

Dyrlæger skal dog ikke betale moms ved udøvelse af kontrol for Veterinærdirektoratet på eksport- og fjerkræslagterier, såfremt de pågældende dyrlæger er ansat i et lønmodtagerforhold.

Dyrskuer

Afholdelse af dyrskuer er omfattet af momspligten i samme omfang som varemesser og lignende udstillinger ( ikke punkt d - kulturelle aktiviteter). Der skal således også betales moms af entreindtægterne.

Det er herved lagt til grund, at dyrskuer - uanset det kulturelle islæt - mere har karakter af varemesser o lign.

Momspligten omfatter ikke udlejning af stadeplads, fx til restaurationer, kiosker, tivoliejere (punkt h - udlejning af fast ejendom). Det samme gælder evt afholdelse af lotteri eller tombola (punkt k - lotterier o lign).

Edb-ydelser

Såvel manuelle som maskinelle edb-ydelser er omfattet af momspligten.

En edb-servicevirksomhed, der er oprettet af nogle forsikringsselskaber primært med henblik på at levere edb-ydelser til disse selskaber, er momspligtig i sin helhed ( ikke punkt i - forsikringsvirksomhed).

Eftersyn af kirker og præstegårde

Bygningskyndiges deltagelse i de eftersyn af kirker og præstegårde, som efter loven om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde påhviler menighedsrådene og provsterne, er omfattet af momspligten.

Der skal betales moms af vederlaget for sådanne syn, herunder af evt dagpenge og befordringsgodtgørelse, jf lovens § 7, stk 1. Det er herved forudsat, at vederlaget anses som B-indkomst for modtageren.

Ejendomsadministration

Efter lovens § 2, stk 3, punkt h, er bl a administration af fast ejendom undtaget fra momspligten. Administrationsydelser i øvrigt er principielt omfattet af momspligten.

Afgrænsning af momspligten er sket ved følgende afgørelser, hvorefter der som et hovedprincip skal foreligge en aftale (skriftlig eller mundtlig) om varetagelse af den løbende ejendomsadministration. Aftalen skal tillige have et vist omfang, for at ydelserne kan anses for at være undtaget fra momspligten.

Administration af udlejningsejendomme

Ejendomsadministration er undergivet fri næring, og aftaler om varetagelse af administrationen træffes som hovedregel mundtligt. Administrators vederlag kan være aftalt som en procentdel af lejeindtægten eller - navnlig for ejendomme med et større antal lejemål - som et bestemt beløb pr lejemål.

En administrator har normalt følgende opgaver:

     1. at føre regnskab over ejendommens indtægter og udgifter og udfærdige eventuelt varme- og skatteregnskab for ejendommen. De sidstnævnte opgaver kan dog være overdraget målerservicefirmaer, henholdsvis revisorer.

     2. at stå for den løbende udlejning, udfærdige lejekontrakter, opkræve lejen, sørge for rykning i tilfælde af manglende betaling og tage skridt til fogedforretning, hvis påkrav ikke giver resultat.

Administrationsaftalen omfatter almindeligvis ikke egentlig formidling af udlejning, såsom førstegangsudlejning af erhvervs- og boliglokaliteter i en nyopført ejendom. Sådanne opgaver overlades sædvanligvis til en ejendomsmægler.

     3. at drage omsorg for, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføres på ejendommen, samt for betaling heraf, ligesom administrator betaler regninger vedrørende skatter, brændsel, vand, elektricitet mv. Administrator forestår ansættelse og afskedigelse samt betaling af vicevært, varmemester m fl samt træffer mere væsentlige dispositioner vedrørende ejendommens renholdelse.

     4. at tage initiativ til drøftelse med ejeren om iværksættelse af brandsikring, isolering mv, når lovgivningen kræver sådanne arbejder udført, eller når der er mulighed for offentlige tilskud til sådanne arbejder, samt tage skridt til drøftelser om eventuel modernisering mv af ejendommen.

     5. at tage skridt til beregning af lejeforhøjelser (både til erhvervs- og boligformål) samt varsling af forhøjelserne over for lejerne.

     6. at forhandle med huslejenævn og andre offentlige myndigheder og - for advokaters vedkommende - føre boligretssager mv for domstolene.

     7. at foretage omprioriteringer i det omfang, ejendommens finansiering gør det påkrævet.

Det aftalte honorar for administrationen dækker normalt udførelsen af de mest almindelige af de under punkterne 1, 2 og 3 anførte opgaver, hvorimod de ekstraordinære opgaver under punkterne 4, 5 og 7 samt fogedforretningerne under punkt 2 og retssagerne under punkt 6 som hovedregel honoreres særskilt, uanset om opgaverne i øvrigt er omfattet af administrationsaftalen mellem administrator og ejer.

Anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i punkt h, administration af fast ejendom må principielt forudsætte, at der foreligger en aftale mellem parterne om, at administrator skal varetage den løbende ejendomsadministration, og at denne aftale i al væsentlighed skal omfatte udførelsen af de under punkt 1, 2 og 3 anførte opgaver.

Aftalen skal være indgået mellem ejeren af ejendommen og administratoren.

Er aftalen indgået mellem eksempelvis et revisionsfirma og en administrator, som administrerer andres ejendomme, er ydelserne, der leveres som led i aftalen, ikke undtaget fra momspligten, selv om de i al væsentlighed omfatter udførelsen af de under punkterne 1, 2 og 3 anførte opgaver.

De opgaver, der herefter vil kunne henføres til undtagelsesbestemmelsen i punkt h, - administration af fast ejendom - er begrænset til de under punkterne 1-6 anførte opgaver, som udføres af administrator, når der foreligger en aftale om varetagelse af den løbende administration af en ejendom.

Dette gælder, uanset om ydelserne honoreres samlet eller særskilt. Det er dog en betingelse, at administrationsaftalen mellem parterne i al væsentlighed omfatter de opgaver, der er nævnt ovenfor under punkt 1-3.

Opgaverne under punkt 7 er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

I tilknytning til ovennævnte regler er der rejst spørgsmål om moms af gebyrer, som ejerforeninger eller ejendomsadministratorer beregner sig for besvarelse af en række spørgsmål ved salg af ejerlejligheder.

Ejendomsformidlere giver ved salg af ejerlejligheder normalt potentielle købere en række, nærmere specificerede oplysninger om udgifter, arbejder, forsikringsforhold mv vedrørende lejlighederne.

Oplysningerne, indhentes af ejendomsformidleren ved hjælp af oplysningsskemaer, som besvares af ejerforeningen eller administratoren.

Denne ydelse er omfattet af momspligten ( ikke punkt h - administration af fast ejendom).

Der skal også betales moms af eventuel kopiering og fremsendelse af bilag mod særskilt betaling i forbindelse med besvarelse af de nævnte spørgsmål.

Fyringskontrol - herunder målerpasning og udarbejdelse af varmeregnskab - er i visse tilfælde en særlig opgave i forbindelse med ejendomsadministration. Den omhandlede fyringskontrol er en teknisk ydelse, der ikke er undtaget fra momspligten som ejendomsadministration. Se også »Projekteringsarbejde mv på fast ejendom«.

Administration for ejerlejlighedsforeninger

Administration af fast ejendom for ejerlejlighedsforeninger er undtaget fra momspligten i samme omfang og på samme betingelser, som gælder for administration af udlejningsejendomme.

Aftaler om varetagelse af ejendomsadministration er som hovedregel mundtlige. Vederlaget, der normalt aftales for et år ad gangen, varierer efter antallet af lejligheder i ejendommen.

Administrators opgaver omfatter normalt den løbende administration af fælles anliggender vedrørende ejendommens drift mv som beskrevet i § 7 i normalvedtægten for ejerlejlighedsforeninger. Disse opgaver svarer i det væsentlige til de opgaver, der udføres i forbindelse med administration af udlejningsejendomme.

Administration for andelsboligforeninger

Administration af fast ejendom for andelsboligforeninger er undtaget fra momspligten i samme omfang og på samme betingelser, som gælder for administration af udlejningsejendomme.

Administration mv af ejendomme overtaget på tvangsauktion

Nogle ejendomsselskaber varetager administration af fast ejendom, tilhørende et moderselskab, et datterselskab eller helt fremmede, fx forsikringsselskaber.

Selskaberne varetager endvidere alle slags forretninger vedrørende køb, salg og udnyttelse af fast ejendom, herunder køb og salg af pantebreve, udførelse af låneforretninger og omprioriteringer.

Selskaberne udfører også de nødvendige forretninger i forbindelse med opkøb af ejendomme på tvangsauktion i tilfælde, hvor det pågældende moderselskab er prioritetshaver i de bortauktionerede ejendomme. Forretningerne omfatter bl a den midlertidige administration og tilsyn med de overtagne ejendomme samt evt salg heraf.

Selskabernes ejendomsadministration - herunder midlertidig administration af de af moderselskabet overtagne ejendomme - er undtaget fra momspligten i samme omfang og på samme betingelser, som gælder for administration af udlejningsejendomme.

De af selskaberne præsterede ydelser, der ikke kan henføres til momsfritagelsen for ejendomsadministration eller til momsfritagelsen for finansieringsvirksomhed, er omfattet af momspligten.

Administration for grundejerforeninger

En administrators varetagelse af følgende administrationsopgaver for en grundejerforening anses ikke som momsfri administration af fast ejendom:

Modtagelse af indbetalinger fra grundejerforeningens medlemmer, herunder rykning af debitorer (men ikke inkassosager), betaling af foreningens regninger efter anvisning, førelse af dagligt regnskab og lønningsregnskab, udfærdigelse af årsregnskab og varmeregnskab, deltagelse i bestyrelsesmøder mv.

Varetagelse af en række fælles anliggender for de omhandlede ejendomme, som det påhviler grundejerforeningen ifølge tinglyst deklaration. Det gælder bl a vedligeholdelse af private veje og stier samt parkeringspladser, vedligeholdelse af fællesarealer og vedligeholdelse af gas- og el-forsyningsledninger.

Det er i forbindelse med afgørelsen bemærket, at administrators ydelser mere har karakter af en forvaltning af grundejerforeningens økonomiske og juridiske interesser end af en løbende administration af den grundejerne tilhørende faste ejendom, uanset at det ikke helt kan afvises, at der i administrators ydelse også indgår et vist (mindre) element af løbende administration af fast ejendom, nemlig af fællesarealer og et fælles varmeanlæg.

Med hensyn til afgrænsningen i relation til momsfri ejendomsadministration for ejerlejlighedsforeninger er det endvidere gjort gældende, at administrators opgaver i disse tilfælde vedrører en konkret fast ejendom og i det væsentlige svarer til de opgaver, der udføres i forbindelse med administration af udlejningsejendomme, medens noget lignende ikke gør sig gældende ved den omhandlede administration for grundejerforeninger, hvor ydelsen - bortset fra ovennævnte fællesarealer mv - ikke retter sig mod nogen konkret fast ejendom.

Administrationsydelser for grundejerforeninger er derfor som helhed omfattet af momspligten.

Administration af nybyggeri mv

Administration af nybyggeri, ombygnings- og moderniseringsarbejder (bygherreadministration) er momspligtig ( ikke punkt h - administration af fast ejendom).

Almennyttige boligselskaber, der udelukkende udfører nybyggeriadministration for egne afdelinger, skal dog ikke betale moms. Se kap REGISTRERING.

Administration af udlejning af sommerhusgrunde

En advokats administration af udlejning af sommerhusgrunde omfattes af følgende opgaver:

     1. Advokaten udfærdiger lejekontrakten og opkræver lejen, som betales hver den 1 januar og den 1 juli. Advokaten fører regnskab over lejebeløbene og afregner dem løbende til udlejers bank. Kopi af regnskabet (kontokort) afleveres til udlejers bogholderi.

     2. Advokaten undersøger hvert år afgifterne til renovation, kloakbidrag, den grundskat, der skal betales for det pågældende lejemål, og stigningen i udlejers formueskat. Disse beløb tillægges den hvert år beregnede pristalsregulerede lejer + administrationsgebyret til advokaten.

Det er imidlertid ejeren selv, der betaler skatter, renovation og kloakbidrag til kommunen.

     3. Såfremt rettidig indbetaling ikke finder sted, udsender advokaten en rykker, hvorefter der sker underretning af eventuelle panthavere.

Advokaten sørger ikke for vedligeholdelsesarbejder på den lejede grund. Det er lejerne selv, der betaler sådanne udgifter - eksempelvis til beskæring af buske og træer - via den forening, som lejerne ifølge lejekontrakten er forpligtet til at være medlem af.

Advokaten forsyner ved køb/salg lejekontrakten med påtegning om ejer/lejerskifte. Honoraret for disse påtegninger er omfattet af momspligten (ikke punkt h - administration af fast ejendom).

Den under punkt 1 - 3 nævnte administration af udlejning af sommerhusgrunde er derimod undtaget fra momspligten efter punkt h, - administration af fast ejendom.

Boligselskabers ejendomsadministration

Almennyttige boligselskaber udfører i forbindelse med varetagelsen af ejendomsadministration en række forskellige ydelser, for hvilke der opkræves følgende gebyrer mv:

     1. Restancegebyr, som særskilt opkræves hos lejere, der er i restance med betaling af husleje. Gebyret dækker de yderligere administrationsomkostninger, der er forbundet med at skulle udfærdige rykkerskrivelser mv.

     2. Flyttegebyr, som særskilt opkræves hos lejere, der fraflytter uden kontraktmæssigt opsigelsesvarsel. Gebyret dækker de yderligere administrationsomkostninger, der påløber, når en lejlighed af hensyn til fraflytteren skal udlejes hurtigere end normalt.

     3. Gebyr, der opkræves særskilt hos fraflyttede lejere i de tilfælde, hvor det indbetalte depositum/indskud ikke kan dække istandsættelse eller manglende lejebetaling etc. Gebyret opkræves kun i den tid, hvor underskudssaldoen afdrages og dækker de yderligere omkostninger, der påløber som følger af administration af afdragsordningen.

     4. Honorar, der opkræves hos de enkelte afdelinger, til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med udlejning af selskabslokaler og vaskerier.

Disse ydelser er undtaget fra momspligten, når de præsteres som led i varetagelsen af den øvrige løbende administration for den pågældende ejendom.

Ejendomsmæglervirksomhed

Almindelig ejendomsmæglervirksomhed, dvs formidling af salg af fast ejendom, er momspligtig.

Momspligten omfatter endvidere formidling af salg af andels- og aktielejligheder, selv om der samtidig sker overdragelse af værdipapirer i form af andelsbeviser eller aktier. Der er herved også lagt vægt på, at der til de omhandlede værdipapirer er knyttet en brugsret til fast ejendom ( ikke punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Tegning af forsikringer (mod provision) i forbindelse med ejendomshandler er undtaget fra momspligten (punkt i - forsikringsvirksomhed).

Medvirken i lånesager, herunder udstedelse af pantebreve og andre lånedokumenter, er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv). Det samme gælder medvirken ved køb, salg eller overdragelse af pantebreve mv.

Udførelse af forskellige vurderingsarbejder er omfattet af momspligten, medmindre vurdering sker med henblik på finansierings- eller forsikringsvirksomhed. Se »Vurderingsvirksomhed mv«.

Der henvises endvidere til kap REGISTRERING for så vidt angår en række konkrete tilfælde - fx ved syn og skøn for retterne - hvor momspligtige vurderingsarbejder mv er fritaget for moms.

For så vidt angår beskatningstidspunkt og fradragsret for ejendomsmæglersalær henvises til kap OMSÆTNING og kap TILSVAR.

Eksportrådgivning

Eksportrådgivning, der fx omfatter undersøgelser af markedsforholdene i forskellige lande samt efterfølgende formidling af eksport, er omfattet af momspligten.

Elektroterapi

Elektroterapi (behandling af visse sygdomme ved hjælp af et særligt apparat) er momspligtig, idet behandlinger af denne art ikke er godkendt som sundhedspleje af det offentlige. Der kan således ikke opnås tilskud til behandlingerne i henhold til sygesikringsordningen. Dette gælder også, selv om behandlinger evt er foretaget efter lægehenvisning ( ikke punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Erhvervsråd

De af et erhvervsråd udøvede aktiviteter er omfattet af momspligten.

Rådet beskæftiger sig med alle opgaver af betydning for erhvervslivet i de berørte kommuner. Det er rådets hovedopgave at virke som katalysator og igangsætter for såvel de etablerede virksomheder som tilkomne uden at gå ind i virksomhedernes egentlige problemløsning. Uanset medlemsskab af rådet yder dette vederlagsfri assistance til alle virksomheder i området, for så vidt den kan holdes inden for 4 timer årligt. For assistance herudover betales der et honorar.

Der ydes kommunale tilskud på 65% af de afholdte udgifter. De resterende 35% dækkes gennem medlemsbidrag fra virksomheder m fl i området. Tilskuddene og medlemsbidragene skal ikke medregnes i den momspligtige værdi.

Rådet skal således kun registreres og betale moms i forbindelse med den assistance, der ydes mod særskilt honorar, såfremt denne omsætning overstiger 10 000 kr om året.

Farvekonsulenter

Den af malere (kunstnere) udøvede virksomhed som freelance farvekonsulent er omfattet af momspligten ( ikke punkt 1 - anden kunstnerisk virksomhed).

Farvekonsulentvirksomhed består i udarbejdelse af farvepaletter til anvendelse i forbindelse med farvelægning af vægge og lofter mv, således at de fremtræder som et velafbalanceret rum- og farvemiljø. Selve det fysiske malerarbejde udføres ikke af konsulenten, der alene udarbejder farvesammensætningen (farvepaletten).

Flyveundervisning og fly-simulatortræning

Flyveundervisning er omfattet af momspligten, medmindre undervisningen kan anses for at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i punkt c - faglig uddannelse, herunder omskoling.

Flyveundervisning mv er reguleret af de af Luftfartsdirektoratet udgivne »Bestemmelser for civil luftfart«, der belyser omfanget af de omhandlede uddannelser, herunder vedligeholdelsen af disse uddannelser. Flyveuddannelsen omfatter en teoretisk og praktisk del.

Flyveuddannelserne kan opdeles i:

     1. Uddannelser, der vedrører erhvervelse og vedligeholdelse af privat flyvercertifikat mv (A-certifikat), samt

     2. Videregående uddannelser med henblik på erhvervelse af trafikflyvercertifikat mv (B, C eller D-certifikat) og vedligeholdelse af denne uddannelse.

De under punkt 1 omhandlede uddannelser mv er omfattet af momspligten, medens de under punkt 2 omhandlede uddannelser er undtaget fra momspligten (punkt c - faglig uddannelse mv).

Det betyder, at momspligten omfatter følgende uddannelser mv:

a. Erhvervelse af privatflyvercertifikat (A-certifikat) - flyvemaskine generelt.

b. Typeuddannelse for indehavere af privatflyvercertifikat (en- eller flermotoret landflyvemaskine).

c. Periodisk flyvetræning for indehavere af privatflyvercertifikat.

d. Erhvervelse af instrumentbevis - flyvemaskine generelt. Der skal dog ikke betales moms, såfremt eleven er indehaver af trafikflyvercertifikat.

e. Periodisk flyvetræning (Instrumentbevis). Der skal dog ikke betales moms, såfremt eleven er indehaver af trafikflyvercertifikat, eller såfremt instrumentbeviset erhverves i tilknytning til erhvervelsen af trafikflyvercertifikat.

For at kunne påbegynde en uddannelse som trafikflyver er det bl a en betingelse, at eleven har erhvervet privatflyvercertifikat. Det er dog uden betydning for momspligten, at erhvervelse af privatflyvercertifikat sker med henblik på gennemførelse af den videregående uddannelse som trafikflyver.

Der skal betales moms af det vederlag, som opkræves for de nævnte momspligtige uddannelser, herunder af evt særskilt opkrævede beløb for brug af fly ved gennemførelse af den praktiske uddannelse.

Fly-simulatortræning består i såvel teoretisk som praktisk undervisning i betjening af instrumenter mv i forskellige flytyper. Ved afgrænsningen mellem momsfri og momspligtig fly-simulatortræning finder ovenstående retningslinier tilsvarende anvendelse. Simulatortræning af erhvervspiloter og flymekanikere er således undtaget fra momspligten, medens simulatortræning i forbindelse med erhvervelse af de under punkt a-d nævnte uddannelser mv er momspligtig.

Fodboldklubber

Efter lovens § 2, stk 3, pkt e, er fodboldkampe med professionelle spillere på begge hold omfattet af momspligten.

Det betyder, at divisionskampe i Danmarksturneringen, pokalkampe og træningskampe mellem klubber, der begge har kontraktspillere, er omfattet af momspligten. Tilsvarende gælder disse holds kampe mod udenlandske professionelle klubber.

Kampe mellem klubbernes andethold, der sorterer under amatørafdelingen, anses for undtaget fra momspligten som amatørkampe. Fritagelsen gælder, selv om der deltager kontraktspillere på hvert hold, når dette sker inden for rammerne af de af Dansk Boldspil Union (DBU) fastsatte bestemmelser for kontraktspilleres deltagelse i amatørkampe. Der må herefter deltage op til 3 kontraktspillere på klubbernes andethold.

Et dansk fodboldhold (1. divisionshold) bestående af kontraktspillere spillede en kamp mod et udenlandsk professionelt hold i anledning af den danske klubs 75-års jubilæum. De danske spillere havde alle afstået fra at kræve kontraktmæssigt vederlag for deltagelse i den pågældende kamp, men var i øvrigt efter deres kontrakter forpligtet til at deltage i kampen. De danske spillere blev ikke anset for at være amatører i relation til denne kamp, hvorfor kampen var momspligtig.

Landskampe er momspligtige, når der spilles mod udenlandske hold, som helt eller delvis består af professionelle spillere. Såkaldte statsamatører anses indtil videre ikke som professionelle, hvorfor fodboldkampe mod specielt østeuropæiske klubhold eller landshold er undtaget fra momspligten.

Klubberne skal betale moms af entreindtægten ved momspligtige hjemmekampe samt af overskudsandelen ved momspligtige udekampe her i landet. Ved arrangørklubbens afregning af overskudsandel med danske gæstehold i forbindelse med momspligtige kampe skal der beregnes moms efter de almindelige regler. Sådanne momsbeløb skal medregnes til den udgående moms hos gæsteholdet og til den indgående moms hos arrangørklubben. (Ved afregning af eventuel underskudsandel beregnes også moms. Momsbeløbet medregnes til den indgående moms hos gæsteholdet og til den udgående moms hos arrangørklubben).

Tilsvarende gælder den overskudsandel fra momspligtige landspokalturneringskampe, der tilfalder DBU.

Ved kampe i udlandet skal danske klubber ikke betale moms af overskudsandelen, ligesom der ved afregning af overskudsandel med udenlandske gæstehold ikke må beregnes moms.

Klubberne - herunder også i et vist omfang amatørklubber - skal endvidere betale moms af følgende indtægter, der vedrører leverancer af varer eller momspligtige ydelser:

- Indtægter ved salg af abonnementskort, når dette giver adgang til overværelse af momspligtige kampe,

- Indtægter i henhold til sponsoraftaler og enkeltstående reklamekontrakter.

Der skal herefter også betales moms af de udlodninger, som divisionsklubberne modtager fra sponsorer, da klubberne gennem DBU har forpligtet sig til at yde sådanne sponsorer en vis reklame i forbindelse med de aktiviteter, som sponsorbeløbene afstedkommer.

Der vil af praktiske grunde indtil videre kunne ses bort fra moms af individuelle spillerpræmier, der udbetales direkte til spillere fra en sponsor, og som tilfalder de pågældende personligt.

- Honorar fra Danmarks Radio for retten til transmission af en fodboldkamp i radio eller fjernsyn.

- Transfer-indtægter i forbindelse med »salg« af kontraktspillere. Der skal dog ikke betales moms af transfer-beløb, der modtages fra udenlandske klubber.

- Indtægter ved salg af programmer, herunder annonceindtægter.

- Idtægter i form af tilskud fra tipstjenesten, som gennem DBU udbetales til de professionelle klubber for at spille i pinsen, under VM-turneringer o lign samt for at deltage i Toto-turneringen. Tilskuddene gives for at muliggøre tipning med danske kampe eller for i det hele taget at give mulighed for tipning på ellers »kampfattige« dage.

Der vil indtil videre kunne ses bort fra moms af et såkaldt rejse- og tilskuertilskud, som DBU yder til 3. divisionsklubberne. Tilskuddet vil kunne anses som en gave, idet det ikke modsvares af nogen ydelse fra klubberne.

Foreningsbureau

Et foreningsbureau (Danske Dramatikeres Forbunds Bureau) skal dels tjene som salgsmellemled vedrørende forbundsmedlemmernes dramatiske arbejder, dels forhindre uretmæssig

udnyttelse heraf. Bureauet rådgiver medlemmerne og drager omsorg for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med indgåelse af kontrakter med teatre, radio og fjernsyn. Bureauet har eneret for Danmark til overdragelse af opførelsesrettighederne for dramatiske arbejder, som medlemmerne har frembragt. Det samme gælder med hensyn til medlemmernes oversættelser - bortset fra film og fjernsyn - af udenlandske forfatteres dramatiske arbejder.

For denne medvirken betaler medlemmerne - ved indgåelse af kontrakter med teatre, Danmarks Radio mv - en provision, der beregnes som 1% af honoraret. Derudover betaler medlemmerne et årligt kontingent til forbundet.

Bureauet foretager endvidere administration af dramaret, der bl a omfatter opkrævning af gebyrer til Den kulturelle Fond, samt varetager administrationen af nogle fonds og legater. For udøvelsen heraf modtager bureauet administrationsgodtgørelse, ligesom der årligt bevilges et beløb fra Den kulturelle Fond.

Bureauets medvirken (formidling) ved indgåelse af kontrakter med teatre, Danmarks Radio mv om dramatikeres arbejder er omfattet af momspligten, således at der skal betales moms af den provision, der opkræves i forbindelse med indgåelsen af kontrakterne.

Derimod er bureauets administration af dramaret, visse fonds og legater ikke momspligtig, når der foreligger en aftale om formueforvaltning mv (punkt j - finansieringsvirksomhed).

Der skal ikke betales moms af det årlige kontingent, som forbundets medlemmer betaler til forbundet.

Forlystelser

Forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger, varieteforestillinger, sommerrevyer mv, er momspligtige ( ikke punkt d - kulturelle aktiviteter). Det betyder, at der skal betales moms af entreindtægten vedrørende de pågældende arrangementer.

Teatergrupper, der afsætter forestillinger til forskellige arrangører, fx foreninger, skoler, biblioteker, er ligeledes omfattet af momspligten. Disse teatergrupper medbringer normalt selv kulisser og andre rekvisitter til brug ved opførelsen.

I øvrigt vil de enkelte ved arrangementerne medvirkende kunstnere, kunstnergrupper og orkestre mv som hovedregel ikke være omfattet af momspligten (punkt l - kunstnerisk virksomhed).

Momspligten påhviler den, der forestår de omhandlede forlystelsesarrangementer (arrangøren, herunder ovennævnte teatergrupper).

Se også kap REGISTRERING.

Som eksempler på momspligtige forlystelser kan endvidere nævnes:

Artistnumre

Der skal betales moms af vederlag, som en tivoliejer opnår ved salg af et artistnummer (forestilling) til en forening eller anden festarrangør.

Billardspil

Der skal betales moms af det vederlag, som opkræves for benyttelse af billardborde mv opstillet i restaurationslokaler o lign.

Billardklubbers udlejning af billardborde til klubbens medlemmer anses som en del af de aktiviteter, der naturligt udøves som led i de sportslige aktiviteter. Der skal således ikke betales moms af medlemskontingent eller af særskilt opkrævede lejebeløb (punkt e - sportsaktiviteter). Ved klubbers evt udlejning af billardborde til andre end medlemmerne skal der betales moms af disse lejeindtægter.

Bowlingbaner med møntindkast (salonbowling)

Byfester, basarer mv, hvor der findes momspligtige forlystelser

Der skal betales moms af entreindtægten samt af lodsedler, der udover at virke som lodseddel tillige giver adgang til momspligtige forlystelser, hvortil der ellers kræves entre.

Delfinarium

Opvisning af delfiner, hvor delfinerne udfører forskellige spring, boldspil mv (også selv om forestillingen er kombineret med et indledende foredrag om delfiner).

Filmfremvisning med ledsagende foredrag

Flyveopvisning

En virksomheds aktiviteter med flyveopvisninger (flyakrobatik) ved f eks byfester, markeder o lign er momspligtig, og der skal derfor betales moms af det vederlag, som virksomheden modtager for at levere opvisningen.

Forlystelsesparker

Der skal betales moms af hele entreindtægten i forlystelsesparker, fx Tivoli i København og Fyns Tivoli. Dette gælder også kombinerede dyre- og forlystelsesparker med fælles indgang og entre.

Der skal derimod ikke betales moms af entrebetaling i zoologiske haver, botaniske haver, dyreparker og blomsterparker (punkt d - kulturelle aktiviteter, herunder zoologiske haver o lign). Momsfritagelsen for entreindtægten berøres ikke af, at der er indrettet evt legeplads for børn, sålænge sådanne anlæg kan anses for at være af helt underordnet betydning i forhold til havens eller parkens primære funktion. Etablering af egentlige forlystelser, fx spillehaller med forskellige spilleautomater, lykkehjul, skydetelt, tombola, minibowling, karruseller og gynger, vil normalt bevirke, at haven/parken skal betale moms af entreindtægten i samme omfang som ovennævnte kombinerede parker.

Karruseller mv

Køreforretninger, fx karruseller, luftgynger, pariserhjul, radiobiler og rutschebaner.

Keglebanespil

Der skal betales moms af det vederlag, der betales for benyttelse af keglebaner i eller i umiddelbar tilknytning til restaurationslokaler o lign.

Dette gælder også, selv om banerne opfylder de internationale mål for keglebaners indretning.

Såfremt vederlaget for egentlige kegleklubbers benyttelse af sådanne keglebaner opgøres særskilt, kan dette vederlag holdes uden for den momspligtige omsætning.

Mekaniske dyr

Mekaniske dyr o lign, der er opstillet i fx varehuse og supermarkeder og forsynet med automat til møntindkast.

Minigolf

Miniracing

Miniracing, der udføres på anlæg med elektrisk drevne modelbiler, hvis hastighed reguleres af den enkelte deltager.

Musikboxe (musikautomater)

Sommerrevyer mv

Sommerrevyer mv afholdes ofte i forbindelse med servering - herunder udskænkning af stærke drikke - i restaurationslokaler og er omfattet af momspligten ( ikke punkt l - kunstnerisk virksomhed).

I tilfælde, hvor en restaurationsvirksomhed eller lignende foretager annoncering, stiller lokaler til rådighed eller sikrer de optrædende kunstnere et minimumhonorar, anses restaurationsvirksomheden for at være arrangør og momspligtig - også af entreindtægterne.

Det er ikke afgørende, om det er restaurationsvirksomheden eller de optrædende kunstnere - der som hovedregel er undtaget fra momspligt efter punkt 1 - som opkræver entreindtægterne.

Spejlkabinetter og tilsvarende forlystelser

Spilleforretninger

Spilleforretninger, fx behændigheds- og forlystelsesautomater, fiskedamme, lykkehjul, pilekast, ringspil, roulettespil, skydebaner og spilleautomater.

Formueforvaltning

Formueforvaltning, der foretages af advokater, revisorer m fl, er undtaget fra momspligten på betingelse af, at der foreligger en aftale om, at advokaten m fl skal forvalte klientens formue. Fritagelsen omfatter kun ydelser, der leveres inden for rammen af den takst, som Monopoltilsynet har godkendt for advokaters formueforvaltning (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Forsikringsmæglervirksomhed

Forsikringsmæglervirksomhed er undtaget fra momspligten (punkt i og j - forsikrings/finansieringsvirksomhed mv).

Som eksempler på momsfri »forsikringsydelser« kan nævnes:

- anvisning af forsikring til forsikringsselskaber mod et vederlag, der beregnes som en procentuel del af præmien

- undersøgelser for klienter på det internationale marked for såvel dækningsmuligheder som placeringsmuligheder

rådgivning for danske virksomheder ved indgåelse af byggeaftaler i udlandet, hvor sådanne virksomheder stilles over for specifikke forsikringskrav, eller hvor man frygter en økonomisk risiko efter det pågældende lands ansvarslovgivning

- gennemgang af bygningstegninger, eksisterende bygninger samt fabriksanlæg for bedømmelse af brand-, vand- og tyveririsici samt gennemgang af eksisterende policemasse for påvisning af eventuelle mangler eller overdækning

Endvidere kan forsikringsmæglere for private foretage sammenligning af investeringsmuligheder og renteafkast af disse, inden man anbefaler en investeringsform og en eventuel forsikringsmæssig dækning af de økonomiske risici. Forsikringsmæglere påtager sig tillige at fremskaffe sikkerhedsstillelse, fortrinsvis for udlandslån. Disse ydelser er undtaget fra momspligten (punkt i og j - forsikrings/finansieringsvirksomhed).

Forsikringsmæglervirksomhed er ikke omfattet af adgangen til frivillig registrering, se kap REGISTRERING.

Forsknings-, udviklings- og forsøgsarbejder (statsstøttede)

Energiforskning

Forsknings-, udviklings- og udredningsarbejder mv, der udføres i forbindelse med deltagelse i Energiministeriets energiforskningsprogrammer, er omfattet af momspligten.

Forskningsarbejdet finansieres af tilskud fra Energiministeriet, og tilskuddenes størrelse fastsættes efter budgetter, der er indsendt af ansøgerne. Er ansøgeren en privat virksomhed, tilstræbes en fælles finansiering, således at virksomheden selv bidrager med en væsentlig andel.

Energiministeriet er ikke umiddelbar bruger af de indkomne resultater af energiforskningen. Resultaterne skal i princippet være offentligt tilgængelige, og redegørelser og rapporter sendes derfor til Forsøgsanlæg Risøs bibliotek, hvor de registreres i et register over energiforskningslitteratur.

Offentlige og private forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder, foreninger og enkeltpersoner, som deltager i Energiministeriets energiforskningsprogrammer, skal registreres og betale moms, hvis de har afsætning af forskningsresultaterne, ligesom de skal betale moms af modtagne tilskud til forskningsarbejdet, såfremt Energiministeriet opnår en konkret modydelse for de ydede tilskud, jf kap VÆRDI - Offentlige tilskud mv.

Dog er offentlige forskningsinstitutioner kun omfattet af pligten til at betale moms, hvis afsætningen af forskningsresultaterne sker i konkurrence med erhvervsvirksomheder, jf kap REGISTERING - Offentlige institutioner.

Forskningsarbejde mv med støtte fra Teknologirådet

Udførelse af arbejdsprogrammer eller projekter , der omfatter en eller flere af nedennævnte aktiviteter, er omfattet af momspligten, bortset fra den supplerende eller ajourførende undervisning (punkt c - faglig uddannelse):

- rådgivning og konsulentbistand,

- informations- og dokumentationsvirksomhed,

- supplerende eller ajourførende undervisning og dertil knyttet udviklingsarbejde,

- forsknings-, udviklings- og forsøgsarbejde, der udføres med henblik på løsning af konkrete, aktuelle problemer af teknologisk karakter eller til opbygning af viden og udstyr, som anvendes i forbindelse med teknologisk service,

- prøvnings- og kontrolvirksomhed,

- standardiserings- og normarbejde,

- udredningsarbejde og andre former for formidlingsvirksomhed.

De omhandlede arbejdsprogrammer og projekter støttes af Teknologirådet i henhold til loven om teknologisk service. Støtten ydes i form af hel eller delvis dækning af udgifterne efter nærmere aftale med

- de af industriministeren godkendte teknologiske serviceinstitutter (almennyttige selvejende institutioner),

- offentlige institutioner (statslige, amtskommunale og kommunale), herunder universiteter og højere læreanstalter,

- private virksomheder samt

- erhvervsorganisationer eller faglige foreninger.

Støtten til de nævnte projekter ydes i form af tilskud (projekttilskud) til hel eller delvis dækning af institutionens eller den private virksomheds etc udgifter ved udførelse af de særlige opgaver, der er aftalt med rådet.

Støtten til gennemførelse af de nævnte arbejdsprogrammer (generelle opgaver) ydes udelukkende som såkaldte basistilskud til de godkendte almennyttige institutioner.

Disse institutioner, der alle er registreret efter momsloven og betaler moms af de ydelser, som de leverer til deres klienter, kan endvidere på visse betingelser opnå afdragsfri, uopsigelige lån til opførelse, ombygning eller køb af bygninger. Endvidere kan de omhandlede institutioner opnå lån, som nedskrives over en årrække uden kontant modydelse, til indretning af lejede lokaler og anskaffelse af udstyr og installationer.

Der kan endelig efter loven om teknologisk service på visse betingelser ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til effektivitetsfremmende konsulentvirksomhed , som udføres af arbejdsmarkedets organisationer, erhvervsorganisationer og institutioner inden for industri, håndværk, anlægsvirksomhed, transport, handel og omsætning i øvrigt.

Der skal betales moms af tilskud, der enten direkte fra rådet eller indirekte gennem en projektledelse ydes til registreringspligtige selvejende institutioner og private virksomheder m fl til udførelse af projekter, der er nærmere aftalt med rådet (projekttilskud), jf lov om teknologisk service, idet disse tilskud må anses som en form for betaling til de omhandlede virksomheder for levering af de pågældende konkrete projektydelser til staten. Som en overgangsordning skal der dog ikke betales moms af tilskuddet i tilfælde, hvor der ikke ved tildelingen af bevillingerne er taget hensyn til momsen.

Projektdeltagende offentlige institutioner skal indtil videre ikke betale moms af projekttilskud, jf kap REGISTRERING.

Der skal endvidere ikke betales moms af de nævnte basistilskud og lån, der ydes til de godkendte almennyttige selvejende institutioner, idet der ikke herved præsteres en konkret modydelse til staten.

I øvrigt skal arbejdsmarkedets organisationer m fl ikke betale moms af tilskud til delvis dækning af udgifter til effektivitetsfremmende konsulentvirksomhed. Se også kap VÆRDI.

Administration af bevillinger fra Teknologirådet

Administrationen af Teknologirådets midler til konkrete projekter inden for lovgivningen om teknologisk service mv forestås af Dansk Teknisk Oplysningstjeneste (DTO) og andre serviceinstitutter, som er godkendt af industriministeren.

Sådanne projekter varetages af styregrupper.

En sådan styregruppe er en kreds af personer med tilknytning til offentlige institutioner og private virksomheder, som teknologistyrelsen har udnævnt til at forestå projektet.

Midlerne til et styregruppeprojekt fremskaffes ved offentlige bevillinger og ved, at involverede private virksomheder betaler en andel af udgifterne.

Det er styregruppens opgave i forbindelse med projektet at afholde udgifter af de midler, der stilles til rådighed af det offentlige og private virksomheder.

DTO's m fl's administration består i, at serviceinstituttet på styregruppens vegne får udbetalt bevillingen fra Teknologirådet. Beløbet bliver indsat på en separat konto i et pengeinstitut, og serviceinstituttet betaler herefter projektets leverandør og øvrige omkostninger.

Styregrupperne skal ikke beregne udgående moms.

Det er en betingelse, at alle indkøb til styregruppen holdes uden for serviceinstituttets bogholderi, og at der til kontrol med de midler, som DTO m fl er administratorer for, oprettes en særlig mellemregningskonto.

I DTO's og de øvrige serviceinstitutters omsætning skal der således kun indgå administrationsvederlag og lignende, fx konsulentassistance, der af serviceinstituttet faktureres til styregrupperne incl moms.

Projekter mv til fremme af genanvendelse af projekter og materialer

Udrednings-, udviklings-, formidlings- og informationsprojekter samt anlægsinvesteringer til produktionsformål og indsamlingsordninger for affald, som udføres med støtte fra Miljøstyrelsen, er omfattet af momspligten.

Virksomheder og institutioner, som udfører de omhandlede projekter mv, skal registreres og betale moms, hvis de har afsætning af resultaterne af arbejdet, ligesom de skal betale moms af de fra Miljøstyrelsen modtagne tilskud, hvis styrelsen opnår en konkret modydelse for de ydede tilskud, jf kap VÆRDI - Offentlige tilskud mv.

Dog er offentlige institutioner kun omfattet af pligten til at betale moms, hvis afsætningen af resultaterne sker i konkurrence med erhvervsvirksomheder, jf kap REGISTRERING - Offentlige institutioner.

Udviklingsarbejdet til fremme af byggeeksporten

Eksportmarkedsundersøgelser og udvikling af produkter, ydelser og systemer inden for den danske byggesektor, som udføres med henblik på udvikling og styrkelse af byggeeksporten, og som udføres med støtte fra Boligministeriet, er omfattet af momspligten.

Virksomheder og institutioner, som udfører det omhandlede udviklingsarbejde, skal registreres og betale moms, hvis de har afsætning af resultaterne af udviklingarbejdet, ligsom de skal betale moms af de fra Boligministeriet modtagne tilskud, såfremt Boligministeriet opnår en konkret modydelse for de ydede tilskud, jf kap VÆRDI - Offentlige tilskud mv.

Dog er offentlige institutioner kun omfattet af pligten til at betale moms, hvis afsætningen af resultaterne af udviklingsarbejdet sker i konkurrence med erhvervsvirksomheder, jf kap REGISTRERING - Offentlige institutioner.

Forsknings-, udviklings- og forsøgsarbejder (offentlig støttede i øvrigt)

Dansk Sygehus Institut

Instituttet, som er oprettet af staten, Amtsrådsforeningen i Danmark samt Kbh.s og Frederiksberg kommuner som en selvejende institution, udfører projektarbejde både på eget initiativ og efter henvendelse udefra. De projekter, som udføres efter henvendelse udefra, udføres i konkurrence med andre erhvervsvirksomheder.

Alle resultater bringes i offentligt tilgængelige rapporter. Endvidere udfører instituttet konsulentvirksomhed samt kursusvirksomhed.

Der skal ikke betales moms af tilskud til projekter, der iværksættes af instituttet selv, idet der i disse tilfælde ikke præsteres en konkret modydelse for tilskuddene.

Tilskud til projekter, der iværksættes af - evt sammen med - en tilskudsgiver, er momspligtige, idet tilskudsgiveren i disse tilfælde opnår en konkret modydelse for tilskuddet.

Instituttets konsulentbistand er omfattet af momspligten, mens kursusvirksomheden er undtaget (punkt c - anden undervisning).

Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut

Instituttet udfører en række tidsbegrænsede projekter på områder inden for den offentlige sektor. Disse projekter koordineres og støttes af et løbende forskningsarbejde. Til projekterne søges tilskud, der dog kun modtages, hvis instituttet forbliver metodemæssig uafhængig af tilskudsgiveren. Alle resultater af projekterne offentliggøres i rapporter, der er offentlig tilgængelige, idet de sælges fra instituttets momsregistrerede forlag.

Instituttet anses som en offentlig forskningsinstitution, der forsker metodemæssig uafhængig.

Der skal ikke betales moms af tilskud til projekter, der iværksættes af instituttet selv, idet der i disse tilfælde ikke præsteres en konkret modydelse.

Udfører instituttet et projekt, iværksat af - evt sammen med - en tilskudsgiver, opnår tilskudsgiveren en konkret modydelse, hvorefter tilskuddet er momspligtigt.

Instituttet kan undlade at betale moms af tilskud, hvis projekterne ikke udføres i konkurrence med private erhvervsvirksomheder.

Frisørstævner

De af en faglig landsforening arrangerede landstævner, hvor foreningens medlemmer med svende og lærlinge indbydes til at overvære demonstrationer af de nyeste modefrisurer, er undtaget fra momspligten (punkt c - faglig uddannelse, herunder omskoling). Der skal således ikke betales moms af entreindtægterne.

De af foreningen arrangerede landsdelsmesterskaber, hvor medlemmerne kan deltage i konkurrencer om mesterskaber i forskellige hårbehandlingsdiscipliner, er ligeledes undtaget fra momspligten (punkt c). Der skal således ikke betales moms af entreindtægterne og tilmeldingsgebyr for deltagerne.

Foreningen skal dog ved de omhandlede stævner mv betale moms af standleje og annoncer.

Foreningen vil herefter alene have fradragsret for de omkostninger, der direkte vedrører de momspligtige aktiviteter.

Fællesantenneforeninger

Fællesantenneforeningers ydelser, der består i forstærkning og distribuering af modtagne signaler i en nærmere angivet teknisk standard samt administration og drift af anlægget, er momspligtige.

Fællesantenneforeninger kan imidlertid undlade at lade sig registrere, se kap REGISTRERING.

Garantiydelser for rustbeskyttelse

Ordningen vedrørende garantiydelser i forbindelse med rustbeskyttelse af biler fungerer på den måde, at den virksomhed, som fremstiller og sælger det produkt, der benyttes ved rustbeskyttelsen, giver garanti i en længere årrække for rustbeskyttelsen.

Garantien formidles af virksomhedens herværende forhandler og sælges til kunderne i form af garantimærker af de værksteder, der foretager rustbeskyttelsen. Til ordningen er knyttet en række betingelse, som skal overholdes af kunden, for at garantien dækker.

Forsikringstilsynet blev i 1984 spurgt, om de omhandlede garantisystemer for rustbeskyttelse anses for omfattet af forsikringsloven.

Forsikringstilsynet udtalte da, at i de tilfælde, hvor det er et værksted, der som et led i sit arbejde overfor en kunde giver en garanti for udført arbejde med rustbeskyttelse, eventuelt mod betaling, anser Forsikringstilsynet det ikke som forsikringsvirksomhed, men som almindelig garanti.

I tilfælde, hvor den virksomhed, der fremstiller og sælger det produkt, der benyttes ved rustbeskyttelse, giver garanti i en længere årrække for rustbeskyttelsen, og denne garanti formidles af virksomhedens herværende forhandler og konsulent og sælges til kunderne af de værksteder, der udfører arbejdet, fandt Forsikringstilsynet, at der er tale om forsikringsvirksomhed.

Der blev i 1985 truffet afgørelse om, at garantiordninger, der er tilrettelagt som i sidstnævnte tilfælde, er undtaget fra momspligten (punkt i - forsikringsvirksomhed), og at der ikke skulle beregnes moms af garantiydelsen.

Forsikringstilsynet har senest i oktober 1986 efter fornyede undersøgelser og overvejelser oplyst, at de pågældende forsikringslignende garantiordninger ikke kan anses som forsikringsvirksomhed.

Alle sådanne garantiydelser er herefter momspligtige. Toldkamrene er bemyndiget til at give virksomhederne en passende overgangsordning.

Godsregistreringssteder

Godsregistreringsvirksomhed i forbindelse med varers indførsel og udførsel som bilgods, jf toldbehandlingsbekendtgørelsens § 44, er omfattet af momspligten.

Godsregistreringsstederne skal betale moms af det vederlag, som staten yder til dækning af udgifterne ved at stille godsregistreringsfaciliteter til rådighed. Der skal endvidere betales moms af arbejdspenge samt af indtægter i forbindelse med fx opbevaring af varer, spedition, toldklarering o lign.

Golfundervisning

Golfundervisning er momspligtig ( ikke punkt c - undervisning i legemsøvelser).

Golfinstruktører skal således betale moms ved udøvelse af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed med undervisning af denne art.

Golfklubbers undervisning af klubbens medlemmer - evt ved en af klubben som lønmodtager ansat instruktør - anses som en del af de sportslige aktiviteter, som en golfklub naturligt påtager sig. Undervisningen i klubregi er derfor undtaget fra momspligten (punkt e - sportsaktiviteter). Det er herved forudsat, at klubben - evt via et specialforbund - er tilsluttet Dansk

Idræts Forbund eller en tilsvarende organisation.

Se i øvrigt kap REGISTRERING.

Grundejerforeninger

Grundejerforeningers bistand til medlemmerne mod særskilt honorar, fx beregning af omkostningsbestemt husleje, skatte- og afgiftsstigninger mv, er omfattet af momspligten, medmindre ydelsen kan henføres til en af lovens undtagelsesbestemmelser.

Momspligten omfatter således ikke ydelser, der kan henføres til fritagelsen for administration af fast ejendom, når der foreligger en aftale herom - se »Ejendomsadministration«.

Foreningers eventuelle salg af skemaer og blanketter (varer) er omfattet af momspligten.

Grundejerforeninger skal ikke betale moms af (gratis) rådgivning og vejledning i grundejer- og lejespørgsmål, der normalt ydes i begrænset omfang, og som finder sted inden for rammerne af det sædvanlige kontingent til grundejerforeninger. Se kap REGISTRERING.

Healing

Behandlinger ved hjælp af healing er momspligtig ( ikke punkt a - anden egentlig sundhedspleje). Healing er en form for personlig udvikling, der giver personen en dybtgående afspænding og selverkendelse.

Undervisning i healing er undtaget fra momspligten (punkt c - faglig uddannelse).

Undervisningen tager sigte på at opøve kursusdeltagernes evne til at skelne det enkelte menneskes energi, udtrykt i et energifelt, samt at optræne de indre sanser med henblik på at opnå øget kreativitet, evnen til at kommunikere samt sensitivitet med henblik på at sætte en udviklingsproces i gang til erkendelse af sig selv.

Kurserne indeholder udover en teoretisk undervisning også forskellige øvelser, der er koncentreret omkring træning i meditation og afspænding, herunder øvelser med intuitiv massage og yogalignende øvelser.

Ved afgørelsen af, at undervisningen er momsfri, er der lagt vægt på, at den henvender sig til personer, der kan bruge kurserne som et led i deres erhverv (bl a lærere, psykologer, læger og sygeplejersker) eller som kompetencegivende til at undervise i healing fx på aftenskoler.

Helseafspænding

Undervisning i helseafspænding er undtaget fra momspligten (punkt c - undervisning i legemsøvelser, herunder afspænding, yoga, helsesport mv).

Helseafspændingen indledes ved, at deltageren lægger sig til hvile på en briks i ca 5 min., hvorefter instruktøren taler til den pågældende for at bibringe den ønskede afspænding.

Helsecentre

Se afgørelsen om »kuranstalter«

Helsestudio

Et helsestudios motions- og helseprogram kan bl a bestå af:

- gymnastik, som tilrettelægges og anvises af uddannede instruktører, og som udøves dels som genoptræning efter sygdom o lign, dels som led i forbedring af konditionen

- afvaskning

- hydroterapeutisk hvirvelpool (iltning af blod og hud samt »undervandsmassage«, der foretages ved at vand under tryk sendes ind i hvirvelpoolen)

- svømning i saltvandspool

- sauna.

Helsestudier har fortrinsvis faste medlemmer, som for perioder af 1-12 måneder indgår aftaler (kontrakter) om gennemførelse af det omhandlede program, og der betales et fast kontingent herfor.

Udover det faste program tilbydes evt massage og solarium mod særskilt betaling.

Der skal ikke betales moms af betalingen for deltagelse i de omhandlede motions- og helseprogrammer, idet disse ydelser anses for at være undtaget fra momspligten (punkt c - undervisning i legemsøvelser, der bl a omfatter gymnastik, afspænding, yoga og helsesport mv).

Hvis der udover det normale program tilbydes massage og solarium mod særskilt betaling, er disse ydelser omfattet af momspligten. Massage er dog undtaget fra momspligten, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om en behandlingsform, der er tilskudsberettiget efter sygesikringsordningen (punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Hestevæddeløb

Hestevæddeløb (trav- og galopløb) er undtaget fra momspligten (punkt e - sportsarrangementer, hvortil er knyttet spil på totalisator).

En række ydelser, som sælges af Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme og Dansk Travsports Centralforbund primært til medlemmer, anses som integrerede dele af momsfri sportarrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator.

De ydelser, som således er momsfri, er fx stambogsregistrering, registrering af farver, pseudonymer, ejerskifte og navneforandringer, udfærdigelse af hestepas, stamtavler og licenser, herunder trænerlicens og jockeylicens, samt udstedelse af eksportcertifikat og fødselsattest.

Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme er øverste myndighed i alle forhold vedrørende afholdelse af anerkendte væddeløb her i landet, og Dansk Travsports Centralforbund er en sammenslutning af danske totalisatorbaner med travløb.

Hirsutisme-behandling

Behandling af hirsutisme (fjernelse af skægvækst hos kvinder) er undtaget fra momspligten (punkt a - hospitalsbehandling mv).

Behandlingen er af Indenrigsministeriet karakteriseret som en sygehusopgave med den virkning, at opgaven, hvor det er muligt, skal løses af sygehuse eller efter sygehusvisitation hos private kosmotologer for sygehusvæsenets regning.

Momsfritagelsen gælder også de forholdsvis få tilfælde, hvor kvinder af sociale årsager ikke ønsker at gennemgå undersøgelser hos speciallæge eller på sygehus, og som derfor selv betaler for behandling af hirsutisme hos en kosmotolog.

Hudpleje, fodpleje og skønhedspleje

Fod- og skønhedsklinikkers aktiviteter vedrørende klinisk hudpleje, massage, lysbehandling, dampbehandling, elektroterapi, zoneterapi, manicure, pedicure samt farvning af øjenbryn og øjenvipper mv er omfattet af momspligten.

Fodpleje og fodterapi af den art, hvortil det offentlige yder tilskud, er indtil videre undtaget fra momspligten (punkt a - anden egentlig sundhedspleje). Dette gælder, uanset om det er fodplejere eller autoriserede fodterapeuter, der udfører behandlingen, og uanset om der i de enkelte tilfælde ydes tilskud. Al fodpleje og fodterapi er således indtil videre undtaget fra momspligten.

Såfremt sådan fodpleje og/eller fodterapi evt udføres sammen med andre behandlinger, må der ske særskilt fakturering.

Hundeklubber

Dansk Kennel Klub og Danmarks civile Hundeførerforening samt de herunder hørende specialklubber og lokalforeninger er omfattet af momspligten for bl a følgende ydelser, for hvilke der opkræves særskilt betaling:

- stambogsregistrering

- sygdomsundersøgelser

- tatovering af hunde

- udstillingsvirksomhed.

Momspligten omfatter endvidere klubbernes salg af diverse varer samt evt udgivelse af medlemsblad.

Hundeklubbers aktiviteter og arrangementer med hundetræningsvirksomhed er undtaget fra momspligten (punkt e - sportsaktiviteter).

Hundetræningsvirksomheden består dels i, at føreren trænes i at have med hunde at gøre, dels i træning af hunden, og begge præstationer bedømmes i konkurrencerne på tilsvarende måde som rytter og hest ved skoleridning.

Startgebyrerne anvendes til leje af jord, kørepenge til dommere mv, og de dækker således kun omkostningerne ved afholdelsen af arrangementerne.

Se kap REGISTRERING, »hundekenneler« og »hundeklubber«.

Hypnose mv

Hypnose og samtaleterapi, der bl a bruges ved behandling af psykiske lidelser og ved tobaksafvænning, er omfattet af momspligten ( ikke punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Behandling ved anvendelse af hypnose er ikke godkendt som sundhedspleje af det offentlige. Der kan således ikke opnås tilskud i henhold til sygesikringsordningen. Dette gælder, selv om behandlinger evt foretages efter lægehenvisning.

Foredrag om hypnose er undtaget fra momspligten (punkt l - forfattervirksomhed mv).

Hyrevognsvirksomhed

Almindelig personbefordring med hyrevogne er undtaget fra momspligten (punkt f - personbefordring).

Køretøjer, der er indregistreret og afgiftsberigtiget som hyrevogn i henhold til registreringsafgiftsloven, må almindeligvis kun benyttes til kørsel vedrørende erhvervsmæssig personbefordring.

Dog er lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser mv samt udbringning af varm mad til pensionister tilladt. Kørsel af denne art uden ledsager anses som transport af varer og er således omfattet af momspligten.

Momspligten for udbringning af varm mad til pensionister gælder, uanset om vognmanden i forbindelse med udbringningen har en vis tilsynspligt overfor pensionisterne, og uanset om kørselen sker under ledsagelse af en medarbejder fra kommunens socialforvaltning, idet formålet med kørselen fortsat må anses for at være varetransport.

Den momspligtige værdi er - når der køres efter taksameter - taksametrets udvisende.

Bestillingskontorer for hyrevogne

Disse virksomheder er indtil videre undtaget fra momspligten af:

- formidling af personkørsel (punkt f - integreret i persontransporten)

- formidling af varekørsel i hyrevogne (fritaget efter lovens § 4, stk. 2)

- levering mod et fast årligt vederlag af »administrationspakker« til andre bestillingskontorer, som ikke selv har egen egentlig administration. En »administrationspakke« består typisk af modtagelse af telefonopkald fra kunder, videreformidling af kørselsopgaver (både person- og varekørsel), registrering af kørselsopgaverne og - integreret heri - udfakturering, registrering af indtægter samt i et vist omfang aflæggelse af redegørelser og regnskaber (punkt f - integreret i persontransporten).

Taxasammenslutninger og - foreninger mv

Disse virksomheder er omfattet af momspligten for:

- varekørsel for egen regning, såvel kontant- som kreditkørsel - jf foranstående regler - og herunder gebyrer for kørsel af lejlighedsvise, hastende småforsendelser til og fra lufthavne i forbindelse med passagerkørsel

- reklameydelser, herunder lysskilte og streamers

- men undtaget fra momspligten af:

- personkørsel for egen regning, især kreditkørslen (punkt f - persontransport)

- formidling af personkørsel (punkt f - integreret i persontransporten)

- formidling af varekørsel i hyrevogne (fritaget efter lovens § 4, stk 2)

- levering mod et fast årligt vederlag af »administrationspakker« til andre bestillingskontorer/taxasammenslutninger, som ikke selv har egen egentlig administration. En »administrationspakke« består typisk af modtagelse af telefonopkald fra kunder, videreformidling af kørselsopgaver (både person- og varekørsel), registrering af kørselsopgaverne og - integreret heri - udfakturering, registrering af indtægter samt i et vist omfang aflæggelse af redegørelser og regnskaber (punkt f - integreret i persontransporten).

Hyrevognmænd

De enkelte hyrevognmænd er omfattet af momspligten for:

- varekørsel for egen regning, såvel kontant- som kreditkørsel - jf foranstående regler - (herunder varekørsel i underentreprise for bestillingskontorer og taxasammenslutninger)

- reklameydelser, herunder lysskilte og streamers (også levering af reklameydelser i underentreprise for bestillingskontorer og taxasammenslutninger)

men undtaget fra momspligten af:

- personkørsel (punkt f - persontransport)

Foreninger og klubber for hyrevognschauffører

Disse virksomheder er omfattet af momspligten for:

- cafeterie- og kioskvirksomhed, herunder salg fra drikkevareautomater

- spil på underholdningsautomater.

Hårpleje mv

Hårpleje mv, dvs frisørvirksomhed, herunder fx behandling af vanskeligt hår, er omfattet af momspligten.

Illustratorer

Tegneres/illustratorers afsætning af egne tegninger, der skal anvendes som illustrationer til romaner, noveller eller redaktionelt stof i dag- og ugeblade mv, samt til bogomslag eller illustrationer til skønlitterære eller videnskabelige værker, medfører ikke pligt til at betale moms, jf lovens § 3, stk 4. Det er en forudsætning, at de pågældende tegninger af tegneren helt er udført som håndarbejde, og at der ikke er tale om reklametegninger. Se i øvrigt kap REGISTRERING.

Til tegninger af denne art er der som regel knyttet en ophavsretlig beskyttet ret.

Ved afsætning kan tegner/illustrator enten sælge tegningen uden at afstå offentliggørelsesretten, sælge tegningen tillige med offentliggørelsesretten eller sælge offentliggørelsesretten til tegningen uden at afstå tegningen (den normale situation), således at der er tilbageleveringspligt til illustrator.

Tegneres/illustratorers afsætning af gengivelsesrettighederne til ovennævnte tegninger er undtaget fra momspligten i det omfang, de vedrører egne arbejder (punkt l - anden kunstnerisk virksomhed).

Impresariovirksomhed

Almindelig impresariovirksomhed

Impresariovirksomhed er omfattet af momspligten.

Der skal således betales moms af den provision, som impresariovirksomheder beregner sig for deres medvirken ved indgåelse af kontrakt mellem arrangører (restaurationer, foreninger m fl) og kunstnere eller kunstnergrupper om disses optræden ved de forskellige arrangementer.

Impresarioydelsen kan indtil videre anses for at være præsteret for arrangøren, som herefter har fradragsret for moms af provisionen efter de almindelige regler.

Med hensyn til de særlige regler for fakturering af impresarioydelsen henvises til kap FAKTURERING OG REGNSKAB.

Musikkontor

Et musikkontor (forening af orkestre og solister m fl), som bl a har til formål at formidle kontakt mellem arrangører og foreningens medlemmer samt eventuelt mellem arrangører og ikke medlemmer, er omfattet af momspligten og skal betale moms af den ved formidling af engagementer modtagne provision (der er lidt højere for ikke-medlemmer end for medlemmer).

Der skal endvidere betales moms af et indmeldelsesgebyr, der opkræves ved optagelse af nye medlemmer.

Der skal derimod ikke betales moms af det årlige medlemskontingent, der anses for at vedrøre kontorets foreningsmæssige aktiviteter til varetagelse af medlemmernes interesser.

Informationskontor

Et informationskontor, hvis aktiviteter består i journalistisk bistand, sekretærhjælp, ekspeditionshjælp, telefonservice og konsulentbistand om europæiske spørgsmål, er undtaget fra momspligten for så vidt angår journalistisk bistand (punkt l - forfattervirksomhed), medens resten af kontorets aktiviteter er momspligtige.

Intim massage

Virksomhed med intim massage er omfattet af momspligten.

Det er dog i medfør af lovens § 4, stk 2, bestemt, at der indtil videre ikke skal betales moms af virksomhed med intim massage - bl a under hensyn til, at der kan herske tvivl om, hvorvidt afsætningen af disse ydelser kan betragtes som lovlig virksomhed samt de kontrolmæssige problemer.

Intuitiv massage

Intuitiv massage er en form for kropsmassage, der bl a har til formål at virke afspændende på muskelspændinger.

Individuelle behandlinger, der omfatter almindelig kropsmassage (kropsterapi), er omfattet af momspligten, når behandlingerne ikke er godkendt som sundhedspleje af det offentlige, dvs at der ikke kan opnås tilskud i henhold til sygesikringsordningen ( ikke punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Kurser i intuitiv massage, der omfatter gennemgang af en hel kropsmassage, bevægelser til musik samt øvelser, der skaber bedre kontakt med kroppen, er undtaget fra momspligten (punkt c - undervisning i legemsøvelser, der bl a omfatter gymnastik, afspænding, yoga og helsesport mv). Kursernes formål er at sætte deltagerne i stand til selv at udøve intuitiv massagebehandling. Deltagerne modtager ikke egentlige massagebehandlinger ud over den fornødne demonstration af teknikken, og der udleveres ikke undervisningsmateriale.

Karateundervisning

Undervisning i karate, judo, jiu jitsu og andre fjernøstlige forsvarsdiscipliner - under et benævnt budosport - er undtaget fra momspligten (punkt c - undervisning i legemsøvelser).

Kiropraktik

Kiropraktik er undtaget fra momspligten (punkt a - kiropraktik).

Ved kiropraktik forstås behandlinger, der gives af kiropraktorer, som er i besiddelse af et diplom (eksamensbevis) fra en kiropraktisk læreanstalt og som har bestået Chiropractic National Board Examination eller Chiropractic State Board Examination.

Ved afgørelse af spørgsmål om undtagelse fra momspligten for kiropraktik skal der således lægges vægt på den pågældende kiropraktors uddannelsesmæssige baggrund.

Klasselotteri

Gebyrer, der opkræves for fornyelse af lodsedler samt ved gevinstudbetaling vedrørende Det Kgl Klasselotteri, er undtaget fra momspligten (punkt k - lotterier o lign).

Konsulentvirksomhed mv

Farvekonsulenter

Den af malere (kunstnere) udøvede virksomhed som freelance farvekonsulent er omfattet af momspligten ( ikke punkt 1 - anden kunstnerisk virksomhed).

Farvekonsulentvirksomhed består i udarbejdelse af farvepaletter til anvendelse i forbindelse med farvelægning af vægge og lofter mv, således at de fremtræder som et velafbalanceret rum- og farvemiljø. Selve det fysiske malerarbejde udføres ikke af konsulenten, der alene udarbejder farvesammensætningen (farvepaletten).

Konsulentordning vedr varmebesparelser

Gennem en konsulentordning, som udføres af rådgivende ingeniører og arkitekter, der har personlig erfaring i isolerings- og fyringstekniske spørgsmål, kan husejere og andre - mod vederlag - søge råd og vejledning om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Konsulenterne gennemgår en ejendom og dens varmeanlæg og fremkommer derefter med forslag om isoleringsforanstaltninger og forbedringer ved varmeanlægget samt oplyser om de økonomiske konsekvenser (omkostninger og energibesparelser).

Konsulentordningen er omfattet af momspligten.

Kunstnerisk konsulentvirksomhed

De ydelser, som en billedhugger præsterer i sin egenskab af kunstnerisk konsulent for tilsynet med vedligeholdelse af offentlige bygninger, slotte mv, er omfattet af momspligten ( ikke punkt 1 - kunstnerisk virksomhed).

Ydelserne omfatter dels egentlig konsulentvirksomhed med overvågning af stenhuggeres arbejde i stenhuggerier eller på bygninger, dels arbejder med genhugning - rekonstruktion efter modeller, udført af ham selv - af sandstensfronton'er eller skulpturer.

Der skal ikke betales moms af særskilt faturerede skulpturer mv, der henhører under toldtariffens pos 99.03, jf lovens § 3, stk 4.

Rådgivning af forsikringsteknisk art

Aktuarmæssig beregnings- eller rådgivningsarbejde, der foretages efter anmodning af firmaer, advokater, revisorer m fl, er omfattet af momspligten ( ikke punkt i - forsikringsvirksomhed).

Arbejdet, som honoreres efter regning, består i værdimæssig vurdering af fx arbejdsgiveres pensionsforpligtelser over for arbejdstagere. Det er således af forsikringsteknisk art uden at være et led i forsikringsvirksomhed.

Rådgivning i selskabsretlige spørgsmål

Konsulentvirksomhed, der består i rådgivning i selskabsretlige spørgsmål, er omfattet af momspligten.

Rådgivningen, der ydes til forskellige virksomheder, omfatter bl a vedtægtsmæssige spørgsmål i aktieselskaber og anpartsselskaber, herunder udarbejdelse af vedtægtsbestemmelser, anmeldelse til aktieselskabsregistret samt udfærdigelse af dokumenter i forbindelse med stiftelse af nye selskaber.

Desuden kan der være tale om rådgivning og udarbejdelse af dokumenter vedrørende fusion mellem selskaber samt foredrag i denne forbindelse. Rådgivningen kan også omfatte udtalelser og notater til organisationer og virksomheder om forskellige selskabsretlige spørgsmål.

Udarbejdelse af artikler til organisationer til optagelse i medlemsblade eller i andet informationsmateriale til medlemmerne vedrørende forskellige emneområder, fx byggeriets retlige forhold, er undtaget fra momspligten (punkt 1 - forfattervirksomhed).

Småskovsforeninger

Småskovsforeninger, der er tilsluttet en landsforening, giver ved hjælp af ansatte konsulenter medlemmerne - hovedsagelig landmænd - vejledning i rationel skovdrift.

Der er ansat en konsulent (småskovsskovrider) i hver forening, og udgifterne hertil dækkes dels med medlemsbidrag og dels gennem et statstilskud, der ydes med 70% af konsulentens løn mv efter reglerne i Landbrugsministeriets bekendtgørelse om statsstøtte til småskovsforeningernes konsulentvirksomhed.

Den omhandlede konsulentvirksomhed er omfattet af momspligten. Foreningerne skal betale moms af medlemsbidraget. Der skal derimod ikke betales moms af statstilskuddet, idet der ikke herfor indgår en konkret modydelse til staten.

Småskovsforeninger optages ved registrering i landbrugsregistret, jf kap LANDBRUG MM.

Småskovsskovridere

Småskovsskovrideres bistand til skovejere for egen regning, og som benævnes »træhandel« og »arbejdsledelse«, er omfattet af momspligten.

Arbejdet udføres ved hjælp af ansatte skovteknikere og skovarbejdere. »Træhandel« består i sortering, klassificering og opmåling af træ samt eventuel databehandling, salg, fakturering, inkassation og afregning til ejerne i forbindelse med træleverancer fra disses skove.

»Arbejdsledelse« består i anvisning af skovarbejdere, igangsætning, løbende tilsyn, udbetaling af lønninger, førelse af regnskab vedrørende ATP, kildeskat mv samt ordning af forsikringsmæssige forhold for arbejdstagerne.

For udførelsen af det omhandlede arbejde får skovrideren en provision på både en procentdel af leverancens værdi og af den ferieberettigede løn.

Kontaktlinser

Øjenlægers tilpasning af kontaktlinser til patienter er undtaget fra momspligten (punkt a, lægevirksomhed/anden egentlig sundhedspleje).

Øjenlæger skal ikke registreres og betale moms af salg af kontaktlinser under forudsætning af, at kontaktlinserne videresælges uden fortjeneste. Salgsprisen betragtes som et udlæg for patienten.

Kontoringes serviceydelser mv

Kontoringes virksomhed med administration af de tilsluttede detailforretningers kontosystemer og eventuelt også i anden servicevirksomhed - fx duplikering, bogføring, fælles indkøb af tryksager og reklame - for de nævnte forretninger, er omfattet af momspligten.

Om kontoringes finansieringsvirksomhed - se »Betalingskortselskaber, rabatforeninger og indkøbsforeninger mv«.

Kontoringe skal betale moms af vederlaget for de nævnte momspligtige ydelser, som præsteres for de tilsluttede forretninger. Der skal derimod ikke betales moms af de hos kontokunderne opkrævede oprettelses- og ændringsgebyrer samt månedsgebyrer eller af eventuelle rentebeløb.

Efter lov om betalingskort mv, der trådte i kraft 1.1.1985, må kontoringe mv ikke længere opkræve faste gebyrer fra de tilsluttede forretninger for sådanne serviceydelser. En række kontoringe er herefter overgået fra at drive administrations- og servicevirksomhed til finansieringsvirksomhed. Se »Betalingskortselskaber mv«.

Kontrollørydelser vedrørende idrætsanlæg

Kontrollørydelser er momspligtige efter § 2, stk 2. Nogle idrætsparker forlanger ved udlejning af sportsfaciliteter, at idrætsforeningerne benytter idrætsparkens egne kontrollører ved arrangementer med entreindtægter.

Kontrollørydelserne faktureres til idrætsforeningerne af idrætsparken uden avance.

Sådanne kontrollørydelser anses som en integreret del af udlejningen af idrætsparkens faciliteter, der er undtaget fra momspligten efter (punkt h - udlejning mv af fast ejendom).

Korrekturlæsning

Korrekturlæsning er momspligtig, også når der indgår redaktionelle rettelser.

Kostleverancer fra offentlige institutioner m fl

Kostleverancer til pleje- og børneinstitutioner fra sygehuse og andre amtskommunale og kommunale institutioner samt fra selvejende og private sociale institutioner er omfattet af momspligten ( ikke punkt b - social forsorg mv).

Da det antages, at leverancerne ikke sker i konkurrence med erhvervsvirksomheder, skal der normalt ikke betales moms. Se kap REGISTRERING.

Kreditoplysningsvirksomhed

Kreditoplysningsvirksomheders arbejde, bl a med foretagelse af soliditetsundersøgelser for klienter, er omfattet af momspligten.

Kreditorforeninger

Kreditorforeningers bistand til medlemmerne ved bobehandling o lign er momspligtig ligesom advokatvirksomhed.

Kunsthandlere og kunstforeninger m fl

Kunsthandleres (galleriers) formidling af salg for en kunstner af dennes egne værker er omfattet af momspligten. Der skal således betales moms af den opnåede provision, som i øvrigt skal faktureres til den pågældende kunstner efter lovens almindelige regler. I de bilag (kvitteringer), som på kunstnerens vegne udstedes til købere af de omhandlede ikke-momsberigtigede kunstværker, må der ikke anføres oplysninger om moms.

Hvis salget af kunstværker sker i kunsthandlerens eget navn eller for egen regning, skal der betales moms af den fulde salgspris (ikke formidlingsydelse, men almindeligt salg af varer).

Med hensyn til afgrænsningen mellem formidling og almindeligt salg af kunstværker henvises til kap REGISTRERING.

Den af kunstforeninger, offentlige kunstudstillinger, salgsudstillinger m fl foretagne formidling af salg af kunstværker mod ret til provision af salget er momspligtig efter tilsvarende regler, som gælder for kunsthandleres formidlingsvirksomhed.

En kunstforening, der indkøber kunst til cirkulation blandt sine medlemmer, er omfattet af momspligten ( ikke punkt d - kulturelle aktiviteter). Foreningen skal betale moms af indmeldelsesgebyrer og årskontingenter, men indtil videre ikke af tilskud bl a fra Kulturministeriet.

Kunstnerbureauer (management)

Den af kunstnerbureauer ydede rådgivning mv til kunstnere - benævnt management - er omfattet af momspligten ( ikke punkt 1 - kunstnerisk virksomhed). Rådgivningen har bl a til formål at udvikle og forbedre den pågældende udøvende kunstners færdigheder i sceneoptræden, herunder også i valg af kostumer og repertoirer mv. Betalingen omfatter vederlag for det udførte arbejde vedrørende rådgivning samt udgifterne til fotografiske optagelser, plakater, brochurer o lign.

Kunstudstillinger

Kunstudstillinger er undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter). Der skal således ikke betales moms af entreindtægten.

Arrangementer af vandreudstillinger, som en sammenslutning af kunstforeninger på udlejningsbasis tilbyder de foreninger, der er medlem af sammenslutningen, er ligeledes undtaget fra momspligten.

Der skal ikke betales moms ved salg af programmer og kataloger mv i forbindelse med kunstudstillinger, såfremt salgsprisen for disse ikke overstiger indkøbsprisen, jf kap REGISTRERING.

Kuranstalter

En kuranstalts virksomhed består i at modtage patienter, der med eller uden henvisning fra sygehus eller læge ønsker helbredelse eller rekreation under lægekontrol.

Patienterne betaler for (mindst 8 dages) ophold og forplejning - med eller uden kur, jf nedenfor. I betalingen indgår fx tilsyn af sygeplejerske, adgang til benyttelse af indendørs swimmingpool, busture mv.

Mod særskilt betaling tilbyder kuranstalten forskellige ydelser, fx udlejning af cykler og TV, budtjeneste, benyttelse af solarium, leverancer af drikkevarer mv samt servering af måltider for patienters besøgende.

Til kuranstalten er knyttet en medicinsk speciallægeklinik, som ledes af en overlæge, hvis honorar for behandlinger betales/refunderes af det offentlige efter sygesikringsordningen.

Endvidere er der til kuranstalten knyttet en klinik for fysioterapi, som ledes af en autoriseret fysioterapeut. På klinikken tilbydes både behandlinger, der er tilskudsberettigede efter sygesikringsordningen, og behandlinger, der ikke er tilskudsberettigede. Endelig tilbyder fysioterapeutklinikken motion og konditræning efter individuelt tilrettelagte programmer samt en række forskellige slags bade.

Kuranstalten

Kuranstalten skal betale moms af betalingen for ophold og forplejning - også af den del, der vedrører sygeplejersketilsyn mv. Hvis opholdet sker efter sygehushenvisning, således at den pågældende amtskommune mv betaler for patientens ophold og forplejning, skal der dog ikke betales moms af disse ydelser (punkt a - hospitalsbehandling mv).

Der skal betales moms af de ydelser, der leveres mod særskilt betaling.

Speciallægeklinikken

Samtlige klinikkens ydelser er undtaget fra momspligten (punkt a - lægevirksomhed).

Fysioterapeutklinikken

Behandlinger

De behandlinger, hvortil der ydes tilskud, er undtaget fra momspligten (punkt a - fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje). Andre behandlinger er momspligtige.

Motion, konditræning og bade

De individuelt tilrettelagte behandlingsprogrammer vedrørende motion og konditræning mv er undtaget fra momspligten (punkt c - undervisning i legemsøvelser mv). Bade, der indgår i behandlingsprogrammet, er også undtaget fra momspligten, når der ikke opkræves særskilt betaling herfor.

Der henvises i øvrigt til afgørelserne vedrørende »Helsestudio« og »Svømmebade mv«.

Følgende helsecentre og kuranstalter har opnået momsfrihed efter momslovens § 2, stk 3, pkt a.

Humanitasfonden, Ringe. Patienter på Humanitas-fondens klinik gennemgår en undersøgelse af en alternativ behandler (naturlæge). Naturlægens journaoptegnelser og diagnosen for patienten registreres på centrets EDB-anlæg og sendes på diskette til en læge, der på grundlag heraf anviser behandlingsmetode, hvis en egentlig lægelig undersøgelse ikke skønnes nødvendig.

Lægen har desuden 2 dage om måneden konsultation for disse patienter samt for andre patienter på centret der måtte ønske det (åben klinik).

Center for Integreret Medicin - Ranum. Centrets aktiviteter er bl a kurophold, hvor alternative helbredere foretager behandling under lægeligt tilsyn samt undersøgelser og behandling på åben klinik under lægeligt tilsyn. Centret har lægelig ledelse.

Juelsminde Kuranstalt. På kuranstalten modtages dels patienter, der er indstillet til ophold mod kaution fra amterne, dels patienter, som selv betaler ophold og behandling mv. Behandlingen af såvel patienterne fra sygehusene som de egentlige kurgæster forestås af en praktiserende læge.

Sundhedsstyrelsen har udtalt, at man i de konkrete tilfælde mener, der er tale om virksomheder, som hører under det sundhedsmæssige område, da behandlinger og undersøgelser foregår under lægeligt tilsyn og ansvar efter lægeloven.

Der er imidlertid ikke ved afgørelserne taget stilling til, om hele centrets virksomhed skal være momsfri som »anden egentlig sundhedspleje«, eller om momsfriheden skal begrænses til den del af virksomheden, som direkte relaterer sig til undersøgelse og behandling.

Afgørelsen af, om sådanne centres virksomhed skal være omfattet af momsfrihed, må indtil videre bero på en konkret vurdering.

Køreskoler m fl

1 oktober 1986 trådte Justitsministeriets nye bekendtgørelse om kørekort i kraft.

Ved bekendtgørelsen er der sket visse ændringer af de tidligere regler om kørekort, herunder er det nu en betingelse for at påbegynde undervisning til kategori C og D (lastbil og stor personbil), at eleven har bestået køreprøven til kategori B (almindelig bil).

Følgende typer af køreundervisning er undtaget fra momspligten efter momslovens § 2, stk 3, litra c (faglig uddannelse og omskoling):

     1. Undervisning i forbindelse med kørekort til lastbil over 3 500 kg totalvægt.

     2. Undervisning, der foregår i almindelig personbil som indledning til undervisning i last/stor personbil, når eleven i forvejen har kørekort til almindelig personbil.

     3. Undervisning i forbindelse med kørekort til stor personbil (personbil med over 8 siddepladser foruden førerens plads).

     4. Undervisning i forbindelse med kørekort til påhængskøretøjer over 750 kg, når eleven i forvejen har eller samtidig erhverver kørekort til lastbil over 3 500 kg eller stor personbil.

     5. Undervisning i forbindelse med kørekort til traktor.

     6. Undervisning i forbindelse med erhvervelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Der henvises i øvrigt til kap SPEC AFG.

Udlejning af køretøjer

Køreskolers udlejning af køretøjer, typisk busser og lastvogne, til kolleger m fl er momspligtig.

Køreskolers evt opkrævning af særskilt beløb for at stille skolevogn til rådighed for eleven ved den praktiske køreprøve skal medregnes i værdien for undervisningsydelsen.

Kørelæreruddannelse

Kørelæreruddannelse, hvoraf den teoretiske del foregår på en særlig skole, og den praktiske del foregår hos en allerede uddannet kørelærer, er undtaget fra momspligten (punkt c - faglig uddannelse).

Den grundlæggende kørelæreruddannelse har bl a til formål at give deltagerne

- viden om færdselsloven, bilens indretning og udstyr samt kørselsteknik,

- viden om og forståelse for de grundlæggende pædagogiske principper,

- træning i at undervise såvel i teori som i praktisk kørsel, og

- træning i personlig kørefærdighed, herunder bremse- og undvigeteknik.

Deltagerne bliver endvidere orienteret om reglerne for daglig drift af en køreskole, herunder også om regnskabspligten.

Kurset afsluttes med såvel teoretiske som praktiske prøver, der bedømmes af et af Justitsministeriet nedsat prøveudvalg.

Kørelærerskolers afholdelse af videregående kurser og efteruddannelseskurser for kørelærere er også undtaget fra momspligten.

Laboratorievirksomhed

Laboratorieundersøgelser er som udgangspunkt omfattet af momspligten.

Biologiske og immunologiske svangerskabsundersøgelser samt undersøgelser og analyser efter henvisning fra læger eller sygehuse vedrørende patienter er dog undtaget fra momspligten (punkt a - hospitalsbehandling, lægevirksomhed mv).

Landinspektørvirksomhed

Landinspektørvirksomhed er i sin helhed omfattet af momspligten.

Det drejer sig bl a om ydelser vedrørende udstykning, skelforandring, omdeling, sammenlægning af matrikelnumre, udskillelse af offentlige veje og vandløb og andre offentligretlige sager og disses berigtigelse i matriklen, samt bistand til Jordfordelingssekretariatet i sager om berigtigelsesarbejder efter jordfordelingsloven ved fordeling af jord mellem landejendomme.

Landinspektørvirksomhed omfatter endvidere

- skelafsætning og skelsætningsforretninger, der alene tilsigter en konstatering af bestående ejendomsretlige forhold,

- nymålinger til fornyelse af bestående matrikelkort,

- attester, responsa, undersøgelser og lignende vedrørende servitutforhold,

- udarbejdelse af genparter og kopier af matriklens kort og dokumenter,

- sagkyndig teknisk bistand til landvæsensretterne i sager angående vandindvinding og vandafledning, samt

- planlægningsarbejde for Jordfordelingssekretariatet i jordfordelingssager.

Lejrskolevirksomhed

Lejrskolers udlejning af værelser og eventuel servering er omfattet af momspligten. Dette gælder normalt også, selv om deltagerne under opholdet undervises.

Lejrskoler med egne lærere eller instruktører, der underviser efter forud fastlagte programmer, som deltagerne - fx skoleklasser - har pligt til at følge, vil kunne anses som en skole eller kursusvirksomhed, der ikke skal betale moms af den værelsesudlejning mv, der finder sted i forbindelse med egen (momsfri) undervisning. Der henvises til kap REGISTRERING.

Udlejning af hytter, ferielejre og lejrpladser tilhørende en række forskellige spejderorganisationer er undtaget fra momspligten (punkt h - udlejning af fast ejendom). Se afgørelsen vedrørende »Udlejning af hotelværelser mv« (Udlejning af spejderhytter mv).

Levnedsmiddelkontrol

Mælke- og kødkontrol

Den kommunale mælkekontrol og kødkontrol kan efter gældende bestemmelser alene foretages på statslige eller kommunale levnedsmiddelkontrollaboratorier, herunder i visse tilfælde på stadsdyrlægernes laboratorier.

Kommunernes mælke- og kødkontrol anses som en sådan offentlig kontrolvirksomhed, der ikke er omfattet af momspligten.

Analyser for staten

Der skal ikke betales moms af analysearbejder, som kontrollaboratorierne foretager efter rekvisition fra Statens Levnedsmiddellaboratorium, når undersøgelserne sker som led i den offentlige kontrolvirksomhed med levnedsmidler mv.

Analysearbejdet består i levnedsmiddelundersøgelser (fx indhold af farvestof og gift) samt undersøgelse af keramiske genstande (fx blyindhold i glasur).

Hvis analysearbejdet foretages efter privat rekvisition, skal der betales moms af sådanne undersøgelser.

Anden kontrol

Laboratoriemæssige undersøgelser af spildevand, drikkevand, badevand, fløde, mælkeprodukter samt besætningskontrol, som det påhviler et kommunalt laboratorium for levnedsmiddelkontrol at foretage i henhold til levnedsmiddelloven, vandløbslovgivningen, kommunens sundhedsvedtægter o lign, skal ikke momses, hvis undersøgelserne foretages for kommunens egen regning.

Hvis et sådant laboratorium foretager sådanne undersøgelser for andre kommuner eller offentlige myndigheder, skal der betales moms af disse undersøgelser.

Hvis et kontrollaboratorium drives af flere kommuner i fællesskab, skal der ikke betales moms af analyser, der udføres for de kommuner, der er parthavere i laboratoriet.

Når det efter lovgivningen er muligt at vælge en privat erhvervsvirksomhed som leverandør, skal offentlige institutioner registreres og betale moms efter bestemmelserne i momslovens § 3, stk 1, punkt d, 1 punktum. Der henvises til kap REGISTRERING, »Kommuner og amtskommuner - levnedsmiddelkontrol«.

Lufthavnsvirksomhed mv

Lufthavnsvirksomhed er omfattet af momspligten.

Der skal således betales moms af startafgifter, supplerende startafgifter (også kaldet passagerafgifter), hangarafgifter, opholdsafgifter (herunder standpladsafgifter) og afgifter for beflyvning uden for normal åbningstid samt evt andre beløb, der opkræves som betaling for sædvanlig benyttelse af lufthavnene og deres faciliteter.

Der skal endvidere betales moms af assistanceopgaver for flyselskaberne i form af start af motorer, bugsering af fly o lign, samt af »handling«, der består i tømning af toilet, fjernelse af affaldsbeholdere, anden rengøring samt transport af fragtgods og bagage til og fra flyene.

Momspligten for lufthavnsvirksomhed omfatter også statslufthavne, der administreres af Københavns Lufthavnsvæsen (Kastrup og Roskilde) og af Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsdirektoratet (Ålborg, Odense og Rønne).

Der henvises i øvrigt til kap REGISTRERING, hvorefter Statens Luftfartsvæsen ikke skal betale moms af særlige afgifter og gebyrer for visse ydelser, der ikke afsættes i konkurrence med registrerede virksomheder.

Lystbådehavne mv

Udlejning af bådeplads i lystbådehavne anses som havnevirksomhed, der er omfattet af momspligten ( ikke punkt h - udlejning af fast ejendom). Der skal betales moms af pladsleje, herunder evt indskud eller depositum, der opkræves ved udlejning til faste lejere, samt af havnepenge, der opkræves for gæstesejleres benyttelse af havnen.

Udlejning af en del af en lystbådehavn, fx til den lokale sejlklub, er ligeledes omfattet af momspligten.

Som eksempler på andre momspligtige aktiviteter, der udøves af lystbådehavne, kan nævnes:

- udlejning af vinterplads til bådene på land, herunder evt opbevaring i haller o lign (sidestillet med momspligtig udlejning af parkeringsplads)

- søsætning og optagning af både

- leje af kran i forbindelse med af- og påmontering af master samt vinteropbevaring af master

Pligten til at betale moms omfatter også sejlklubbers udlejning af bådeplads mv til egne medlemmer. Der henvises i øvrigt til kap VÆ RDI.

Marketenderier/kantiner

Marketenderi-/kantinevirksomhed er momspligtig. Dette gælder også marketenderier mv i momsfri virksomheder som forsikringsselskaber, banker, skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner. Der henvises i øvrigt til kap REGISTRERING og kap SPEC AFG.

Markedsanalyse mv

Markedsundersøgelser til brug ved salg af varer eller ydelser, undersøgelser af turisters rejsevaner, sociologiske undersøgelser og opinionsundersøgelser mv er omfattet af momspligten.

Maskinskrivning og anden kontorservice

Maskinskrivning, hulkortservice, duplikering, kopiering, adressering, kuvertering o lign er omfattet af momspligten.

Motorløb

Motorbådsløb

Racerbåds-stævner (motorbådsløb) er omfattet af momspligten (anses som motorløb, der er momspligtige efter punkt e, 2. punktum).

Arrangøren af sådanne stævner skal således betale moms af entreindtægter samt start- og licensbetalinger. Der skal endvidere betales moms af indtægter for andre momspligtige ydelser, fx reklameindtægter.

Motorcykelløb

Amatørmotorcykelklubber skal ikke betale moms af sædvanlige startpenge, der opkræves deltagerne i træningsløb (lukkede løb forbeholdt klubbens medlemmer) og i andre løb i klubregie (fx turneringsløb), når løbene afholdes uden entreindtægter, og klubben ikke ved fastsættelse af startpengenes størrelse tilstræber et direkte overskud.

Momsfri er løb (uden entreindtægter), hvori der køres på knallerter eller ikke-registrerede motorcykler i grusgrave eller i lukket terræn, hvor der ikke er adgang for offentlig færdsel.

Der er tilsvarende kun fradragsret for moms af indkøb mv (præmier o lign), i det omfang der betales moms af løbsarrangementet.

Bestemmelsen om, at der ikke skal betales moms af sædvanlige startpenge ved løb uden entreindtægter, finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår motorbådsløb på amatørbasis.

Motorkøretøjsforsikring

Dansk Forening For International Motorkøretøjsforsikrings aktiviteter inden for rammerne af den særlige europæiske motorkøretøjsforsikring - det såkaldte grønkort-system - er undtaget fra momspligten (punkt i - forsikringsvirksomhed).

Forsikringsordningen går ud på, at grønkort-systemets repræsentanter i de enkelte lande (EF-landene samt yderligere et antal andre europæiske lande) indestår for de skader, der forvoldes der af udenlandske motorkøretøjer.

Foreningens aktiviteter omfatter således behandling af sager vedrørende ansvarsskader forvoldt i Danmark af et køretøj, der er indregistreret i et af de øvrige lande, der er tilsluttet ordningen.

Foreningen indestår for sådanne skader og sørger for, at erstatningsbeløbet bliver udbetalt til skadelidte. Erstatningsbeløbet refunderes foreningen af køretøjets udenlandske forsikringsselskab. Foreningen modtager herudover et gebyr til dækning af sine generelle omkostninger mv i forbindelse med skadereguleringer.

Aktiviteterne anses for at indgå som en integreret del af forsikringsvirksomhed.

Naturlægevirksomhed mv

Behandlinger/konsultationer

Naturlægevirksomhed, fx akupunktur, healing, zoneterapi og forskellige former for massage mv, kan normalt ikke anses som »lægevirksomhed« eller »anden egentlig sundhedspleje«, der er undtaget fra momspligten efter § 2, stk 3, pkt a, idet der ved afgørelsen af, om der foreligger sådan (momsfri) virksomhed, lægges afgørende vægt på, om der til de pågældende behandlinger kan opnås tilskud efter sygesikringsordningen.

Da der normalt ikke vil kunne opnås tilskud til behandling hos naturlæger, akupunktører, zoneterapeuter, elektroterapeuter, hypnotisører m fl, er disses virksomhed omfattet af momspligten.

Såfremt det kan dokumenteres, at klienter kan få tilskud til de af den pågældende naturlæge givne massagebehandlinger, vil behandlinger af denne art kunne anses for at være undtaget fra momspligten (punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Se dog også »Alternative helbredere (akupunktører m fl)» for så vidt angår alternativ helsebehandling under lægeligt tilsyn (supervision).

Naturlæger, der sælger specielle præparater (varer), er momspligtige for dette salg.

Sundhedskurser/slankekurser

Afholdelse af sundhedskurser på lejet hotel, hvor deltagerne tager ophold i nogle uger med henblik på at lære at leve på en sund måde, er omfattet af momspligten ( ikke punkt a - anden egentlig sundhedspleje, og ikke punkt c - anden undervisning af faglig karakter).

Afholdelse af kurser med henblik på deltagernes opnåelse af vægtreduktion og vægtkontrol er ligeledes omfattet af momspligten.

Uddannelse af naturlæger

En skole tilbyder kurser til personer, der ønsker en uddannelse som homeopraktiker og naturopraktiker (naturlæge), herunder et medicinsk grundkursus.

Den omhandlede kursus- og undervisningsvirksomhed er undtaget fra momspligten efter punkt c, da den har til formål at bibringe eleverne kundskaber med henblik på erhvervmæssig anvendelse.

Se afgørelsen vedrørende »Undervisnings- og kursusvirksomhed mv«.

Uddannelse i anvendelse af zoneterapi

En skole afholder kurser i reflekszonearbejde på fødderne. På kurserne optages kun personer med en vis medicinsk basisviden, fx sygeplejersker og fysioterapeuter. Undervisningen gennemføres primært som praktisk arbejde.

Den omhandlede kursus- og undervisningsvirksomhed er undtaget fra momspligten efter punkt c, da den har til formål at bibringe eleverne kundskaber med henblik på erhvervsmæssig anvendelse. Se afgørelsen vedrørende »Undervisnings- og kursusvirksomhed mv«.

Omvekslinger af fremmed valuta

Hoteller m fl's omveksling af fremmed valuta, når omvekslingen sker som en service over for kunderne og ikke vedrører betaling for ophold mv, anses indtil videre for at være undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv). Fritagelsen for at betale moms af den kursavance, som opnås i forbindelse med de nævnte valutaomvekslinger, er dog betinget af, at der kan fremlægges dokumentation for de foretagne omvekslinger.

Vedrørende kursavance på fremmed valuta, der er modtaget som betaling for momspligtige leverancer, henvises til kap VÆRDI.

Opmålermænd

Den af opmålermænd udøvede virksomhed er omfattet af momspligten. Der skal dog indtil videre ikke betales moms af den omhandlede virksomhed, jf kap REGISTRERING.

Optikere

Indtil 1.4.88 var synsprøver, som foretages af optikere, samt optikernes tilpasning af briller og kontaktlinser undtaget fra momspligten. Fra den 1 april 1988 er synsprøver og tilpasning af briller omfattet af momspligten, mens tilpasning af kontaktlinser fortsat er undtaget efter momslovens § 2, stk 3, pkt a. Synsprøver, der foretages af øjenlæger, er derimod undtaget fra momspligten (punkt a - lægevirksomhed).

I denne forbindelse er der udarbejdet nogle overgangsregler og retningslinier:

SALG

Det er oplyst, at omsætningen for kontaktlinser gennemsnitlig udgør 3-5 % af optikernes samlede omsætning.

Der findes 2 former for synsprøver:

     1. almindelig undersøgelse af synet (momspligtigt)

     2. efterkontrol' i forbindelse med kontaktlinsetilpasningen (undtaget)

Fra den 1 april 1988 skal optikere betale moms af synsprøver. Hvis nogle optikere også har krævet moms af synsprøver før denne dato, skal de indbetale momsen på sædvanlig vis.

Abonnementskontrakter

Mange optikere har indført et månedligt abonnementssystem med kontaktlinser, hvor ydelserne er sammensat af såvel momspligtige som ikke-momspligtige ydelser.

Det er oplyst, at en fordelingsnøgle, hvor ca 60 % udgør tilpasningshonoraret (momsfrit) og ca 40 % er selve linseprisen (pligtigt) i de fleste tilfælde kan bruges som udgangspunkt for momsafregningen.

KØB

Reguleringsforpligtelse

Såfremt toldkamret har krævet tilbageregulering af købsmomsen på investeringsgoder, kan der foretages en tilbageregulering, således at optikerne bliver stillet som om, synsprøver altid har været pligtige.

Fradragsret

Fuld fradragsret

Der er fuld fradragsret for moms af indkøb, der udelukkende anvendes i den registrerede del af virksomheden. Det gælder fx apparater, der udelukkende anvendes i forbindelse med brillesalg.

Delvis fradragsret

Moms af indkøb, der anvendes såvel i den registrerede som i den ikke-registrerede del af virksomheden, kan medregnes til den indgående moms med den andel, der svarer til forholdet mellem omsætningen af varer og momspligtige ydelser og virksomhedens samlede omsætning. Det gælder fx apparater, der anvendes til såvel brille- som kontaktlinsetilpasning samt fællesomkostninger som el og revisionshonorar.

Ingen fradragsret

Der er ikke fradragsret for moms af indkøb, der udelukkende anvendes i den ikke-registrerede del af virksomheden. Det gælder fx apparater, der udelukkende anvendes i forbindelse med kontaktlinsetilpasning.

Moms af prøvesæt af kontaktlinser kan som udgangspunkt medregnes til købsmomsen med 50 %.

Vejledende retningslinier for fradragsretten for en række apparater, der anvendes af optikere:

Standard Unit m/keratometer og

 

 - biomikroskop (spaltelampe)    95 % 

 - Radioskop            100 % 

 - Modifications Unit m/tilbehør  100 % 

 - Focusmålere            95 % 

 - Rense Unit            100 % 

 - UV-lamper A.O.           0 % 

 - Optimec             100 % 

 Diverse instrumenter 

 - modificationsværktøj       100 % 

 - diameterlære, tykkelsesmåler   100 % 

Oversættervirksomhed/translatørvirksomhed

Kunstnerisk (litterær) oversættervirksomhed er undtaget fra momspligten (punkt 1 - forfattervirksomhed). Der er herved lagt til grund, at oversættervirksomhed - i modsætning til translatørvirksomhed - må anses for kunstnerisk skabende virksomhed.

Som momspligtig translatørvirksomhed anses bl a oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, fx automobilteknisk litteratur (instruktionsbøger og reparationsbøger), betjeningsvejledninger til maskiner og andet mekanisk udstyr, manuskripter til videofilm, lysbilleder, tekniske beskrivelser, monteringsvejledninger, kursusmateriale og kontrakter samt salgsbrochurer og andet reklamemateriale.

Oversættelse af videnskabelige tekster af fx medicinsk, arkæologisk, anatomisk eller etnografisk indhold med henblik på gengivelse i medierne (tidsskrifter og bøger) er også omfattet af momspligten som translatørvirksomhed.

Kunstnerisk oversættervirksomhed er normalt rettet mod gengivelse af den oversatte tekst (forfatterværker o lign) i medierne (fjernsyn, radio, bøger, ugeblade, aviser mv), men afgrænsningen af momsfri oversættervirksomhed kan ikke udelukkende foretages ud fra, hvorledes den oversatte tekst skal gengives. Der må samtidig lægges vægt på, om der er tale om en direkte oversættelse af en tekst, eller om der er tale om en oversættelse, der er mere »fri«, og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten.

»Frihed« eller gendigtning i oversættelse af videnskabelige, tekniske eller kommercielle tekster vil i øvrigt være uforenelig med teksternes karakter og indhold, og kan formentlig alene tænkes ved oversættelse af skønlitterære værker.

Se også afgørelsen vedrørende »Tolkes ydelser i forbindelse med lægehjælp«.

Patent-undersøgelser

Patentdirektoratets og private patentbureauers for rekvirenter udførte undersøgelser mv i patentspørgsmål er omfattet af momspligten.

Patentdirektoratet skal ikke betale moms af de afgifter, som opkræves efter patentloven og varemærkeloven.

Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortaktieselskabs pengeoverførsel

Den af Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortaktieselskab P K K udøvede virksomhed med pengeoverførsel ved anvendelse af det såkaldte Dan-kort er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Pengeoverførsler mellem kunders konti i danske pengeinstitutter sker ved anvendelse af Dan-kortet i forbindelse med køb hos detailhandlere, således at købsbeløbene debiteres kortholderens konto og krediteres detailhandlerens konto.

Det er ved afgørelsen lagt til grund, at de omhandlede pengeoverførsler må anses for en integrerende del af bank- og sparekassevirksomhed.

Pengeinstitutternes Pengeautomatselskabs betalingsformidlingsservice

Den af Pengeinstitutternes Pengeautomatselskab PPA ydede service med formidling af udbetaling fra centralt anbragt pengeautomater er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Det er ved afgørelsen lagt til grund, at den omhandlede betalingsformidling må anses for en integrerende del af bank- og sparekassevirksomheden.

Pengeinstitutters bogførings- og revisionsarbejde for fiskerierhvervet

Det af pengeinstitutter for virksomheder inden for fiskerierhvervet udførte bogførings- og revisionsarbejde, herunder modtagelse af afregninger og betaling af regninger (»kutterservice« eller »bytning«), er indtil videre undtaget fra momspligten (punkt j - bank- og sparekassevirksomhed).

De omhandlede aktiviteter må anses for bank- og sparekassevirksomhed efter lovgivningen for banker og sparekasser, når bogføringen mv er nødvendiggjort af en kutterejers låneforhold til et pengeinstitut.

I de ganske enkeltstående tilfælde, hvor en kutterejer ikke samtidig har et lånemellemværende med det pågældende pengeinstitut, er de omhandlede ydelser indtil videre også undtaget fra momspligten.

Pengeinstitutters bogførings- og administrationsydelser for landboauktioner og eksportmarkeder mv

Nogle pengeinstitutter har samarbejdsaftaler med bl a landboauktioner og eksportmarkeder om, at pengeinstituttet for disse kunder foretager en del af bogførings- og administrationsarbejdet, herunder:

- opkrævning hos og fakturering til auktionskøbere/opkøbere,

- betaling af regninger,

- fakturering/udbetaling til auktionssælgere/leverandører.

Som betaling for ydelserne modtager pengeinstituttet et vederlag beregnet i forhold til omsætningen. Vederlaget dækker kun lønudgifter til personale.

Finanstilsynet har udtalt, at levering af de omhandlede ydelser anses at være i overensstemmelse med bank- og sparekasseloven.

Der er herefter truffet afgørelse om, at de omhandlede ydelser er undtaget fra momspligten (punkt j - finansieringsvirksomhed) som en integrerende del af bank- og sparekassevirksomheden.

Pengetransport

Transport af penge og pengerepræsentativer er omfattet af momspligten. Pengetransporter mv, hvortil anvendes særligt sikrede køretøjer, udføres bl a af vagtselskaber.

Plejefunktioner (plejeservice)

Egentlige plejefunktioner (plejeservice), der udføres af rengøringsselskaber på døgninstitutioner, fx hospitaler og plejehjem, er undtaget fra momspligten (punkt a og b - hospitalsbehandling, social forsorg mv).

Rengøringsydelser, der udføres af rengøringsselskabers personale på døgninstitutioner, er derimod omfattet af momspligten.

Der er truffet afgørelse om, at der til egentlige plejefunktioner (plejeservice) i sådanne institutioner henregnes følgende ydelser:

- afhentning af måltider fra afdelingskøkkenet eller centralkøkkenet

- bestilling af øl, vand, juice, æg mv

- tilberedning af måltider/forfriskninger i køkkenet

- anretning og servering af mad

- servering af forfriskninger

- tømning, vask og returnering af madvogn/madkasser/madcontainere

- opvask og oprydning i køkkenet

- indsamling af service

- pasning af patienternes blomster

- eskortering af patienter

- fordelingsopgaver, herunder fordeling af linned, brevpost, intern post og røntgenbilleder

- sengeredning i sengecentralen. Sengeredning omfatter: Afrydning, autoklavering (desinfektion), afvaskning og opredning

- supplering af narkoseudstyr

- trykning af prægeplader

- rengøring og dertil hørende bifunktioner af behandlingsapparatur og behandlingsinventar, instrumenter og tilsvarende som plejeservice.

Specielt vedrørende plejehjem endvidere:

- borddækning

- afrydning, placering i samt tømning af opvaskemaskine i køkkenet.

Rengøring af vægge og gulve anses altid som rengøringsydelser. Dette gælder også den inventarrengøring - af lettere art - som indgår i den daglige rengøringsrutine af patientstuer og lignende.

De berørte virksomheder skal opgøre betalingen for henholdsvis rengøringsydelser og egentlige plejefunktioner på grundlag af en tidsregistrering vedrørende de respektive funktioner.

De omhandlede rengøringsydelser og plejefunktioner skal opføres særskilt i fakturaer (afregningsbilag), jf lovens § 17, stk 6.

Postekspeditionsarbejde

Privatbaner, brugsforeninger, boligselskaber m fl udfører mod særligt honorar forskelligt ekspeditionsarbejde for postvæsenet.

Postekspeditionsarbejdet består i postkassetømning, modtagelse, sortering og afsendelse af såvel brev- som pakkepost samt eventuelt funktioner vedrørende ind- og udbetalinger.

Disse ydelser er omfattet af momspligten ( ikke punkt g - postvæsenets tjenesteydelser).

Enkeltpersoner, der udfører tilsvarende ydelser for postvæsenet, men hvor betalingen herfor anses som A-indkomst, skal dog ikke betale moms. Se kap REGISTRERING.

Postvæsenets tjenesteydelser

Postvæsenets tjenesteydelser er undtaget fra momspligten, bortset fra telekommunikation og pakkepost, jf lovens § 2, stk 3, punkt g.

Der gælder følgende afgrænsning af momspligten for postvæsenets tjenesteydelser:

Momspligtige ydelser

- forsendelse, herunder omekspedition og tilbagesendelse af pakker, forsendelse af aviser samt uddeling af adresseløse forsendelser.

Der skal således betales moms af pakkeporto mv, herunder tillægsgebyrer, der opkræves i forbindelse med forsendelse af pakker, fx anbefalingsgebyr, il- og ekspresgebyr, værdigebyr, postopkrævningsgebyr og gebyr for udstedelse af modtagelsesbevis.

Gebyrer, der i særlige tilfælde opkræves for indlevering af breve, pakker mv uden for normal ekspeditionstid, kan holdes uden for den momspligtige værdi.

- oplagring og toldbehandling af pakker

- adressering af forsendelser ved postvæsenets foranstaltning samt udfærdigelse af fortegnelser over navne og adresser til kundens brug

- benyttelse af postvæsenets adresseplader for avismodtagere samt påtryk af adresser for postkontohavere

- teleydelser, herunder oprettelses-, abonnements- og lejeafgifter vedrørende telefonforbindelser (herunder også biltelefon), gebyrer vedrørende registrering af særlig telegramadresse samt gebyrer i forbindelse med postfaxtjenesten.

- udenlandske post- og teleadministrationers benyttelse af telekredsløb gennem Danmark - herunder internationale søkabelanlæg inden for den i toldlovens § 1 nævnte grænse på 4 sømil - er i princippet momspligtig. Momspligten er dog indtil videre stillet i bero.

- ekspedition af telefonsamtaler

- databehandling mv, udført af postgirokontoret for kontohavere eller andre - herunder Postens Total Giro's ydelser med udskrivning af PTG-indbetalingskort og printlinier ud over faste oplysninger

- betaling for at have holdere mv med giroindbetalingskort til pengeindsamlinger stående på postkontorer. Indbetalingskortene anvendes ved betaling af frivillige bidrag ved indsamlinger til forskellige velgørende organisationer, fx Dansk Røde Kors

- betaling for optagelse i telefon- og telexbøger

- drifts- og vedligeholdesesarbejder, som udføres for Danmarks Radio og forskellige statslige myndigheder

- afprøvning med henblik på godkendelse af radiostationer som type eller enkelteksemplar i den landmobile radiotjeneste. Afgifter, der opkræves for benyttelse af sådanne anlæg, kan derimod holdes uden for momspligten (bortset fra afgifter vedr biltelefon, jf »teleydelser«)

- afprøvning med henblik på godkendelse af privatradioanlæg som type eller som enkelteksemplar

- afprøvning af og udstedelse af måleattest for radiofoni- og fjernsynsmodtagere som type eller som enkeltanlæg. Registrering af radiofoni- og fjernsynmodtagere kan derimod holdes uden for momspligten

- måling af udstråling fra køretøjers elektriske tændingsanlæg. Typegodkendelse af sådanne anlæg kan derimod holdes uden for momspligten

- måling af radiostøj fra visse elektriske apparater med henblik på typegodkendelse mv. Typegodkendelse af varianter af godkendte apparater samt typegodkendelse alene på grundlag af en udenlandsk typegodkendelse kan derimod holdes uden for momspligten

- afprøvning med henblik på typegodkendelse af højfrekvensanlæg og afprøvning af enkeltanlæg. Typegodkendelse alene på grundlag af en udenlandsk typegodkendelse samt registrering af højfrekvensanlæg kan derimod holdes uden for momspligten

- afprøvning med henblik på typegodkendelse af antenneanlæg samt udstedelse af måleattest for færdige anlæg, samt brugstilladelse til fællesantenneanlæg. Oprettelsestilladelse for fællesantenneanlæg kan derimod holdes uden for momspligten.

Momsfri ydelser

- forsendelse af breve, brevkort, småpakker (brevpakker), tryksager, vareprøver, blindetryksager og fonopost (film, bånd, plader mm)

- besørgelse af postanvisninger og postindkasseringer samt af ind- og udbetalingskort

- udlejning af postboks samt særlig udlægning af post til afhentning

- bekræftelse af en brevforsendelses indhold

- forretningsførelse for avisudgivere (udfærdigelse af anmeldelser, inddragelser, kartotekskort for postadresserede aviser)

- benyttelse af særlige ankomstbøger vedrørende ankomne anbefalede forsendelser eller værdiforsendelser

- salg og ombytning af gyldige frimærker

- udfyldelse af postkvitteringer, begæringer om adresseændringer mv, bistand ved pakkeafsendelse og lignende ydelser

- udstedelse af identitetskort (legitimationskort til brug ved udlevering af postforsendelser) og poste restante kort (kort til brug ved udlevering af poste restante forsendelser) samt postfuldmagt

- udenlandske post- og teleadministrationers benyttelse af telekredsløb gennem Danmark - herunder internationale søkabelanlæg inden for den i toldlovens § 1 nævnte grænse på 4 sømil - er indtil videre momsfri

- afgifter vedr benyttelse af landmobile radiostationer. Momspligtig er dog afgifter vedr biltelefon samt afgifter vedr afprøvning med henblik på godkendelse af sådanne radiostationer

- registrering af radiofoni- og fjernsysnmodtagere. Momspligtig er dog gebyrer for afprøvning af og udstedelse af måleattest som type eller som enkeltanlæg

- typegodkendelse (uden afprøvning og måling) af køretøjers elektriske tændingsanlæg

- typegodkendelse (uden afprøvning og måling) af visse elektriske apparater, fx elektriske husholdningsapparater, transportabelt værktøj og armaturer for lysstofrør

- typegodkendelse (uden afprøvning) samt registrering af højfrekvensanlæg

- oprettelsestilladelse for fællesantenneanlæg. Momspligtig er dog brugstilladelse til fællesantenneanlæg samt afprøvning af og udstedelse af måleattest vedr typegodkendelse af antenneanlæg

- eksamensgebyrer for prøver for radiotelegrafister og radiotelefonister

- sendetilladelser for amatørradiostationer samt teknisk prøve i aftelegrafering og høremodtagning

- udlejning af post- og telegrafvæsenets kabelskib »m/s Peter Faber« (§ 12-omsætning).

Varer

Der skal betales moms ved salg af blanketter, håndbøger mv - fx telefon- og telexbøger, emballage, tidsskriftsabonnementer mv, brugte frimærker (Postmuseet), salg af nyt og brugt materiel - bl a kobberkabler og køretøjer - brugt inventar, papiraffald, arkivalier samt auktionssalg (fx af indholdet af uanbringelige pakker samt pakker, for hvilke erstatninger er udbetalt på grund af beskadigelse). Endvidere af salg af abonnements- og trafikkort for trafikselskaber samt salg af fotokopier fra postkontorer.

Der skal derimod ikke betales moms i forbindelse med salg og ombytning af gyldige (gangbare) danske frimærker, herunder salg fra Postens Filateli. Se i øvrigt afgørelsen for førstedagskuverter mv under momspligten for »Varer«.

Projekteringsarbejde mv på fast ejendom

Projekteringsarbejde og anden teknisk bistand i forbindelse med anlæg, opførelse, ombygning, indretning, reparation og vedligeholdelse mv af bygninger og anden fast ejendom er momspligtig.

Herunder falder eksempelvis også:

- arkitekt- og ingeniørvirksomhed - se afgørelsen herom

- fyringskontrol

- kalibrering af olietanke

- konduktørvirksomhed og anden tilsynsvirksomhed

- konsulentbistand vedrørende isolering og fyringsøkonomi

- konsulentbistand med henblik på brandsikring i ældre ejendomme

- landinspektørvirksomhed - se afgørelsen herom

- skorstensfejning og brandsyn

- tilsyn og inspektion af brandalarmer og sprinkleranlæg, der er en forudsætning for, at anlæggene kan berettige til nedsættelse af forsikringspræmien. Der skal betales moms af vederlaget - også i tilfælde, hvor dette medregnes i forsikringspræmien.

Se også »Ejendomsadministration - administration af udlejningsejendomme«

Provision ved salg af julemærker mv

Kiosker m fl, der opnår en provisionsindtægt ved salg af det »almindelige« julemærke, der udgives af julemærkekomiteen kan indtil videre undlade at beregne moms af denne provision.

Det samme gælder provision ved salg af tilsvarende mærker udgivet af andre velgørende organisationer, der anvender overskuddet til humanitære og filantropiske formål.

Kiosker m fl kan indtil videre også undlade at beregne moms af provision ved salg af frimærker.

Der skal ikke tages hensyn til disse mindre provisionsindtægter ved opgørelse af kioskers fradragsret.

Psykologer

Behandlinger foretaget af psykologer med akademisk kandidateksamen, og som har gennemgået en klinisk uddannelse i offentlig stilling af mindst 1 års varighed, er undtaget fra momspligten (punkt a - anden egentlig sundhedspleje).

Den psykologisk-pædagogiske kandidateksamen fra Danmarks Lærerhøjskole (cand pæd psyk) kan i denne forbindelse ligestilles med den psykologiske kandidateksamen ved universiteterne (cand psyk).

Radio- og fjernsynsudsendelser

Radio- og fjernsynsudsendelser er omfattet af momspligten.

Foreninger og virksomheder, der er omfattet af lovgivningen om lokal radiovirksomhed eller er meddelt tilladelse til forsøg med lokal fjernsynsvirksomhed uden for Danmarks Radio kunne indtil 1.8.88 ikke registreres for radio- eller fjernsynsvirksomheden. Ved ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed blev der fra 1.8.88 skabt grundlag for reklamering som finansieringskilde for lokal radiovirksomhed. Indførelsen af reklamer i lokalradioer medførte, at erhvervsmæssig lokalradiovirksomhed skal registreres, se kap REGISTRERING:

Lokal fjernsynsvirksomhed skal derimod indtil videre ikke registreres og har heller ikke mulighed for valgfri registrering. Se kap REGISTRERING.

Recipientundersøgelser

Recipientundersøgelser, dvs undersøgelser af et vandområde med henblik på at konstatere dets evne til at modtage spildevand, er omfattet af momspligten.

Regnskabsføring for EF

Landbrugets regnskabskontorer og private revisionsfirmaers udarbejdelse af regnskaber til brug for et af EF oprettet informationsnet for landøkonomisk bogføring, der er omfattet af momspligten. Dette informationsnet har til formål at belyse indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold for landbruget i EF.

Der skal betales moms af den faktiske betaling for de omhandlede regnskabsydelser.

Rejsebureauvirksomhed

Rejsebureauvirksomhed er efter lovens § 2, stk 3, punkt m, undtaget fra momspligten.

For at kunne anses som momsfri rejsebureauvirksomhed skal der være tale om følgende aktiviteter eller væsentlige dele heraf:

a. arrangement af selskabsrejser (grupper)

b. arrangement af individuelle, færdigpakkede ture, herunder udflugter, salg af billetter til underholdningsarrangementer mv

c. reservation af ophold i hoteller, gæstgiverier, moteller o lign, herunder i ferielejligheder med tilknyttede hotelfaciliteter, samt reservation af ophold i værelser, for så vidt angår virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned

d. salg af billetter til transportydelser

e. agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med a-d

f. oplysningsvirksomhed i forbindelse med rejser.

For så vidt angår ydelserne under punkt c skal, der i alle tilfælde betales moms af formidlingen (men ikke af lejebeløbet) af ophold her i landet i sommerhuse og anden ikke-momspligtig ferieboligudlejning.

Virksomhed med værelsesudlejning er i sig selv omfattet af momspligten. Momsfri værelsesanvisning kan således kun finde sted, når dette sker som en integreret del af rejsebureauvirksomheden.

Rejsebureauer, der til faste (netto) priser køber dispositionsretten til hotelværelser og sælger/udlejer disse særskilt (uden forbindelse med et pakkearrangement), skal betale moms af udlejningen.

Indgår udlejningen derimod i et pakkearrangement, anses den som en integreret del af den momsfrie rejsebureauvirksomhed.

Momspligten vedr denne fastprisordning (nettopriser) trådte i kraft 1 januar 1985, hvorefter der skal betales moms af nævnte udlejning, uanset hvornår der er indgået bindende aftale om udlejningen.

Rejsebureauer, der i eget navn og for egen regning sælger turistbusrejser, skal betale moms af dette salg. Der henvises til kap SPEC AFG.

Se også afgørelsen vedrørende »Turistkontorer«.

Reklame mv

Momspligten omfatter reklamevirksomhed af enhver art, herunder:

- annoncer af enhver art i aviser og blade mv

- konsultativ og kreativ virksomhed i forbindelse med reklame

- modefremvisninger, som tilrettelægges i samarbejde med forskellige handlende med henblik på at præsentere disses varer (beklædning mv) for publikum

Arrangøren af fremvisningerne, som sædvanligvis finder sted på restauranter, får dækket en del af udgifterne af de deltagende virksomheder. Der betales en billetpris for adgang til opvisningerne, som ud over præsentation af varer fx omfatter underholdning med orkestermusik, solistoptræden eller lignende samt servering af kaffe eller smørrebrød.

Der skal betales moms af billetprisen samt af de beløb, der modtages fra de handlende til gennemførelse af arrangementerne.

(Arrangøren kan medregne momsen af det ydede traktement til sin indgående afgift i det omfang, traktementet er inkluderet i billetprisen. De handlende kan medregne momsen af ovennævnte beløb, som betales til arrangøren).

- reklameplads, dvs udlejning af plakattavler, plakatpladser, skiltepladser o lign, udlejning af reklameplads på askebægre og fremlæggelse af brochurer, fx i lufthavne og foyerer

Der kan dog på visse betingelser ses bort fra moms ved husejeres udlejning af arealer på husgavle og hustage til opsættelse af reklamer, jf kap REGISTRERING.

udlejning af udstillingsmontrer og vægskabe forsynet med glas (udhængsskabe) o lign, der er indrettet til udstilling af varer

- sportsforeningers reklameydelser i forbindelse med indgåede sponsoraftaler, herunder reklameydelser i form af, at foreningens medlemmer under idrætsudøvelse (sportskampe, træning mv) anvender sportsbeklædning forsynet med en virksomheds navn eller mærke

- sponsor- og reklamekontrakter, der giver sponsorerne ret til i annoncer og på mærkater at reklamere med, at de støtter en bestemt idrætskomite, respektive eneret til inden for et brancheområde at anvende et bestemt logo i markedsføringen samt i reklameøjemed at gøre brug af de idrætsudøvere, der støttes af komiteen.

Rekvirentsalær

Rekvirentsalær afkræves køberen i forbindelse med tvangsauktion over en fast ejendom. Auktionen kan være rekvireret enten af et konkursbo eller en panthaver.

Den, der på en tvangsauktion køber en ejendom, skal således udover auktionsbuddet betale auktionsrekvirentens omkostninger ved udlæg og gennemførelse af auktionen, herunder salær til rekvirentens advokat samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig, jf Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår for fast ejendom.

Justitsministeriets auktionsvilkår forudsætter, at de pågældende rettighedshavere skal have andel i auktionsbuddet. Ved delvis dækning nedsættes salærkravet forholdsmæssigt. Er auktionen rekvireret af et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, eller af et konkursbo, betales dog altid fuldt rekvirentsalær. Rekvirenten bevarer altid det personlige krav mod debitor for den udækkede del af rekvirentsalæret, og den advokat, der møder for rekvirenten, har krav på at få det fulde salær hos sin klient.

Hvis tvangsauktionen er rekvireret af et konkursbo, er det boets kurator, der varetager boets interesser i forbindelse med tvangsauktionen, og rekvirentsalæret samt eventuelle andre beløb (administrationsgebyr, mødesalær og befordring), som køberen skal betale, tilfalder boet.

Ved modtagelse af rekvirentsalær mv fra tvangsauktionskøberen godskrives boet for beløbene, der sammen med andre indtægter (fx salg af inventar) danner grundlag for beregningen af det kuratorsalær, der tilfalder boets kurator. Salæret er betaling for samtlige kuratorydelser i forbindelse med bobehandlingen - herunder også ydelser i forbindelse med realisation af boets faste ejendom.

De ydelser, som en advokat udfører for rekvirenten ved tvangsauktionssalg af en ejendom, skal advokaten momsberigtige efter lovens almindelige regler.

Advokatens honorarkrav kan alene rettes mod rekvirenten (konkursboet/panthaveren).

Ved opgørelsen af det beløb, som tvangsauktionskøberen skal betale udover budsummen til dækning af rekvirentens omkostninger, må der tages hensyn til, om rekvirenten (konkursboet/panthaveren) er registreret og har fradragsret for momsen af kuratorsalæret, respektive advokatsalæret.

Såfremt rekvirenten er registreret og har fuld fradragsret, opgøres omkostningskravet over for tvangsauktionskøberen uden tillæg af moms, idet momsbeløbet af rekvirenten kan medregnes til den indgående moms.

Momsen kan modsætningsvis medregnes i omkostningskravet mod tvangsauktionskøberen, hvis rekvirenten ikke har fradragsret. Auktionskøberen kan imidlertid ikke til sin indgående moms medregne den moms, som er indeholdt i omkostningskravet, da momskravet som nævnt alene kan rettes mod rekvirenten.

Der henvises til kap TILSVAR om inkassosalær.

Renovation mv

Følgende yderlser er omfattet af momspligten:

     1. Indsamling (borttransport) af affald.

     2. Modtagelse og behandling af affald på forbrændings- og formalingsanstalter.

     3. Modtagelse af affald på lossepladser (herunder modtagelse af olie- og kemikalieaffald).

     4. Afledning og rensning af spildevand (kloakrensningsanlæg). Momspligten gælder fra 1. januar 1989.

Rettigheder/forpligtelser

Salg eller overdragelse af rettigheder (immaterielle aktiver) er omfattet af momspligten, medmindre ydelsen kan anses for at være omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 2, stk 3.

Som eksempler på momspligtige rettigheder kan nævnes:

- forhandlerrettigheder,

- leveringsrettigheder (leveringsrettigheder kan dog være undtaget fra momspligten, jf nedenfor),

- licensrettigheder,

- ophavsrettigheder, bortset fra kunstneres ophavsret til egne værker,

- patentrettigheder,

- retten til at bruge tegninger og ideer til illustrerede blade. Et selskab, der sælger sådanne rettigheder, er momspligtig og skal betale moms af indtægter (royalties) fra aftagere her i landet ( ikke punkt l - forfattervirksomhed og anden kunstnerisk virksomhed),

- retten til varemærker, fællesmærker, mønstre o lign,

- retten til opstilling af bistader og indsamling af honning,

- retten til overtagelse af kundekreds og andre immaterielle aktiver i forbindelse med hel eller delvis forretningsoverdragelse (good-will).

Der skal fx betales moms af provisionsindtægter (afståelsesvederlag), som en revisionsvirksomhed modtager i forbindelse med overdragelse af klienter til en anden revisionsvirksomhed, medmindre afståelsen er omfattet af § 12, stk 5, jf nedenfor,

- retten til at afstå fra at bruge momspligtige rettigheder samt forpligtelser til helt eller delvis at afstå fra udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, evt inden for et bestemt geografisk område (konkurrenceklausul),

- retten til udførelse af godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel). Der skal derfor betales moms ved salg af »grønne tilladelser«, medmindre salget er omfattet af lovens § 12, stk 5, jf nedenfor,

- time-shares (salg af brugsrettigheder) til ferielejligheder uden tinglyst skøde for brugsperioden. Der henvises i øvrigt til afgørelsen om »time-shares«.

Som eksempler på rettigheder, der er undtaget fra momspligten, kan nævnes

- kunstneres overdragelse af ophavsrettigheder mv til egne værker, såsom bøger samt illustrationer og tegninger (punkt l - forfattervirksomhed og anden kunstnerisk virksomhed),

- udlejning af indvindingsret, fx til et grusværk (punkt h - udlejning af fast ejendom),

- salg af tegningsrettigheder (leveringsrettigheder) til en kartoffelmelsfabrik (punkt j - finansieringsvirksomhed). Til rettighederne er knyttet leveringsrettigheder og -forpligtelser, således at hver tegningsret giver adgang og pligt til levering af et vist kvantum kartofler. Overholdes leveringsforpligtelsen ikke, kan medlemmet pålægges en erstatning til virksomheden (andelsselskab med begrænset ansvar) i forhold til det manglende kvantum.

Medlemmerne (andelshaverne) hæfter ikke personligt for virksomhedens forpligtelser over for kreditorerne, men solidarisk over for virksomheden, dog højst med en garantikapital, der er et fast beløb pr tegningsret. Salgsprisen for tegningsrettighederne fastsættes i forhold til virksomhedens værdi, således at der indgår værdi for aktiver i salgsprisen.

Vederlaget for tegningsrettighederne anses i momsmæssig henseende som betaling for andele i virksomhedens aktiver, der er undtaget fra momspligten som finanseringsvirksomhed.

- time-shares (salg af brugsrettigheder) til ferielejligheder med tinglyst skøde for brugsperioden. Der henvises i øvrigt til afgørelsen om »time-shares«.

Overdragelse af rettigheder/forpligtelser i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en virksomhed til en anden registreringspligtig virksomhed er omfattet af bestemmelsen i lovens § 12, stk 5. Der henvises til kap OMSÆTNING.

Revisionsvirksomhed

Revisionsvirksomhed er i sin helhed omfattet af momspligten.

Rideundervisning

Rideundervisning er omfattet af momspligten ( ikke punkt c - undervisning i legemsøvelser). Se kap SPEC AFG.

Private rideskoler skal således betale moms af indtægterne ved rideundervisning.

Rideklubber, der er tilsluttet Dansk Rideforbund (specialforbund under DIF), er derimod ikke momspligtige for den rideundervisning, herunder selskabeligt samvær i klubhuset, som foregår i klubregi, og som udelukkende gives til klubbens medlemmer. Klubbernes rideundervisning anses for at indgå som et naturligt led i tilknytning til klubbernes sportslige aktiviteter på samme måde som den undervisning og træning, der gives medlemmerne i andre amatørsportsklubber, fx inden for fodbold, tennis, sejlsport mv (punkt e - sportsaktiviteter).

Rideklubber skal således ikke betale moms af de hos medlemmerne opkrævede kontingenter, der giver adgang til klubbens rideundervisning.

Det gælder såvel almindeligt årskontingent som variable kontingenter, hvis størrelse afhænger af de enkelte medlemmers ønsker om at modtage undervisning.

Der skal heller ikke betales moms af betaling for adgang til » røring af heste« i klubbens faciliteter (ridehuskort).

Rideklubber skal betale moms i forbindelse med udlejning af staldplads og hestepensionsvirksomhed, bortset fra »røring af heste«, idet sådanne ydelser ikke kan anses for at indgå som et naturligt led i klubbens sportslige aktiviteter. Der skal dog ikke betales moms af pension vedrørende klubbens egne heste.

Der henvises i øvrigt til kap SPEC AFG, hvor reglerne vedrørende de momsmæssige forhold i rideskoler og rideklubber er nærmere beskrevet.

Der henvises endvidere til kap REGISTRERING vedrørende instruktørers virksomhed i situationer, hvor ydelsen kan anses for at være præsteret i et lønmodtagerforhold.

Handicapridning (rideterapi)

Rideundervisning af personer med svære handicap som følge af sclerose og spastiske lammelser, som efter lægehenvisning forestås af særligt uddannede fysioterapeuter, er undtaget fra momspligten (punkt a - fysioterapi).

Ordningen vedrørende handicapridning er fastlagt ved en aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter, og der gives tilskud fra den offentlige sygesikring i det omfang, der foreligger en lægehenvisning.

Rideskoler, der stiller heste og andre faciliteter til rådighed for ovennævnte handicapridning, skal betale moms af vederlaget herfor. Der henvises i øvrigt til kap SPEC AFG.

Sagsbehandling vedr byggeri

Gebyrer, der opkræves af kommunerne for behandling af ansøgninger om byggetilladelse, samt gebyrer, som Boligministeriet opkræver for behandling af sager om godkendelse af materialer og konstruktioner og af materiel til vand- og afløbsinstallationer, er principielt omfattet af momspligten.

Kommunerne og Boligministeriet skal dog ikke betale moms af gebyr for ovennævnte ydelser, der ikke afsættes i konkurrence med registrerede virksomheder, jf kap REGISTRERING.

Saneringsvirksomhed mv

Saneringsselskabers virksomhed i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af saneringsplaner, herunder med erhvervelse, forvaltning, nedrivning og rydning af saneringsejendomme, er principielt momspligtig. Saneringsselskaber skal dog indtil videre ikke betale moms, jf kap REGISTRERING.

Efter byfornyelsesloven kan boligministeren godkende særlige byfornyelsesselskaber til at bistå en kommunalbestyrelse og ejere med at forberede, tilrettelægge og gennemføre byfornyelses- og boligforbedringsarbejder.

Der betales efter byfornyelsesloven offentlig refusion til disse opgaver, som principielt er momspligtige.

Indtil videre skal der dog ikke betales moms af byfornyelsesselskabernes aktiviteter i forbindelse med denne virksomhed, jf kap REGISTRERING.

Servering i restaurationer mv

Servering i fx:

cafeterier

hoteller

kaffebarer

konditorier

moteller

officersmesser

pølsevogne

restaurationer

særlige lejligheder (bl a. basarer, fester, markeder, møder, udstillinger, valg)

er omfattet af momspligten.

Der henvises endvidere til kap REGISTRERING vedr serveringsydelser mv i:

beboerforeningers selskabslokaler

forsamlingshuse

idrætshaller

kantiner (se også kap SPEC AFG)

kollektivhuse

lejrskoler (se også afgørelsen vedr »udlejning af værelser i hoteller mv« (spejderhytter og ferielejre) i dette kap.

marketenderier (se også kap SPEC AFG)

ungdomsskoler mv - herunder skoleboder

Skibsmæglere

Skibsmæglervirksomhed er omfattet af momspligten, herunder bistand i forbindelse med salg af skibe. Se også kap OMSÆTNING.

Slægtsforskning

Arbejde i forbindelse med udarbejdelse af slægtsbøger er undtaget fra momspligten (punkt l - forfattervirksomhed).

Eventuel forlagsvirksomhed i forbindelse med udgivelse af slægtsbøger er omfattet af momspligten.

Sociale institutioner

Ydelser vedrørende social forsorg og bistand, herunder plejehjem o lign, er undtaget fra momspligten (punkt b).

Som sociale institutioner betragtes fx også Dansk Røde Kors' modtagelsescentre for indkvartering af asylansøgere i tiden fra ankomsten til Danmark til den endelige afgørelse af asylansøgningen foreligger (præasylfasen).

Undtagelsesbestemmelsen omfatter endvidere salg af mad og drikkevarer (servering) til lave takster på herberger, beskyttede pensionater, dagcentre for pensionister samt i andre (såvel offentlige som selvejende) institutioner, der drives med fuld underskudsdækning efter bistandsloven.

Der skal dog betales moms ved servering for personalet efter de almindelige regler herom for marketenderier/kantiner, jf kap REGISTRERING.

Undtagelsesbestemmelsen omfatter endvidere salg fra ovennævnte dagcentre og plejehjem af materialer som led i etablerede beskæftigelsesterapier, når materialerne afsættes til pensionisterne til priser, der ikke overstiger indkøbsprisen. Det færdige arbejde tilhører pensionisterne.

Salg af håndarbejder mv i tilslutning til beskæftigelsesterapier på plejehjem, hvor materialerne vederlagsfrit stilles til rådighed for pensionisterne, er ligeledes undtaget fra momspligten, når varerne afsættes til priser, der alene dækker udgifterne til de medgåede materialer incl svind. Afsætningen sker til besøgende på plejehjem.

Ved eventuel salg af kioskvarer i ovennævnte institutioner skal der betales moms efter de almindelige regler.

Vedrørende eventuelle leverancer af mad til hjemmeboende pensionister samt til andre plejehjem m fl henvises til kap REGISTRERING.

Spedition, toldklarering mv

Spedition, toldklarering o lign er momspligtig.

Sportsarrangementer

Et selskab arrangerer i samarbejde med lokale idrætsforeninger forskellig amatørsportsarrangementer, hvor selskabet er ansvarlig for markedsføring, administration, sponsorering og køb af mad.

Der opkræves ikke entre under arrangementerne. Deltagerne betaler en afgift, som dækker deltagelse, kost, logi og lokal transport.

Deltagerafgiften indbetales til selskabet, der udbetaler et nærmere aftalt beløb til den pågældende idrætsforening som betaling for den del af arrangementet, som foreningen selv er ansvarlig for - bl a tilladelse fra det pågældende idrætsforbund, baner og overnatningsmuligheder.

Selskabet skal ikke betale moms af deltagerafgiften (punkt e, 1. punktum - amatørsport).

Stadepladsafgifter (rutebiler)

Stadepladsafgifter, der afkræves rutebilvognmænd m fl for benyttelse af rutebilstationer, er undtaget fra momspligten.

Afgifterne fastsættes på grundlag af omkostningerne til bygninger med tilhørende arealer samt driften heraf (personale, rengøring, el, varme, skatter mv) og opkræves i forhold til de enkelte rutebilejeres benyttelse af faciliteterne.

Stadepladsafgifterne anses som betaling for integrerede dele af momsfrie ydelser (specielt punkt f - personbefordring).

Svømmebade og offentlige badeanstalter

De almindelige aktiviteter i svømmebade - såvel offentlige som private - og offentlige badeanstalter (svømmeundervisning, svømmetræning, motionssvømning, afslapning, leg, brusebad, karbad, dampbad, tørluftsbad) er undtaget fra momspligten (kombination af punkt b - sociale institutioner, punkt c - undervisning, og punkt e - sportsaktiviteter). Se også afgørelsen om »Vandlande«.

For så vidt angår andre ydelser i tilknytning til de nævnte bade mv, fx højfjeldssol, massage, fodpleje og fodterapi, henvises til afgørelserne vedrørende »Helsestudio« og »Fodpleje og fodterapi«.

Syns- og skønsmænd samt vurderingsmænd

Den af syns- og skønsmænd samt vurderingsmænd udøvede virksomhed er omfattet af momspligten, medmindre ydelsen direkte er omfattet af undtagelsesbestemmelserne for finansierings-/forsikringsvirksomhed.

Der henvises til afgørelsen vedrørende »Vurderingsvirksomhed mv«.

Syns- og skønsmænd m fl, der udfører momspligtige ydelser, er i en række andre tilfælde dog også fritaget for at betale moms, fx når de pågældende er blevet udmeldt hertil af retterne, jf kap REGISTRERING.

Tatovører

Tatovørers virksomhed er omfattet af momspligten ( ikke punkt l - anden kunstnerisk virksomhed).

Tatovører, der sælger egne tegninger som håndarbejde, er dog fritaget for at betale moms heraf (lovens § 3, stk. 4).

Telefon mv

Telefon-, telegraf- og telexydelser er omfattet af momspligten.

Telefonsamtaler fra Danmark til udlandet samt samtaler fra udlandet, hvor modtageren her i landet har bekræftet at ville betale samtalen, er omfattet af momspligten. I sidstnævnte tilfælde anses samtalerne som ført fra Danmark.

Se afgørelsen vedrørende »Postvæsenets tjenesteydelser«.

Tennistræning

Tennistræning er omfattet af momspligten ( ikke punkt c - undervisning i legemsøvelser eller punkt e, 1. punktum - sportsaktiviteter).

Instruktører skal således betale moms af selvstændig virksomhed med tennistræning. Instruktører skal derimod ikke betale moms af løn, der indtjenes i et fast ansættelsesforhold, fx med en tennisklub, jf kap REGISTRERING.

Tennisklubber er ikke momspligtige for den tennistræning og instruktion, der foregår i klubregi, og som udelukkende gives til klubbens medlemmer, idet ydelsen anses for at indgå som et naturligt led i klubbens sportsaktiviteter (punkt e - sportsaktiviteter).

Tilsyns-, kontrol- og klassificeringsvirksomhed

Tilsyns-, kontrol- og klassificeringsvirksomhed vedrørende fx skibe, boreplatforme, dykkerklokker, broer, kraner og andet teknisk udstyr er omfattet af momspligten.

Arbejdsopgaverne består generelt i:

- bistand ved projektering af tekniske konstruktioner

- tilsyn under opførelse af tekniske konstruktioner for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt for så vidt angår kvalitet, dimensioner mv

- funktionstest.

Arbejdet udmøntes i en klassificering, der danner grundlag for bl a indregistrering og forsikring.

Arbejdsopgaverne omfatter endvidere løbende kontrol (eftersyn) af konstruktioner af hensyn til fortsat klassifikation.

Periodisk eftersyn af skibe samt kontrol og eftersyn i særlige tilfælde (fx efter beskadigelser) af hensyn til skibets fortsatte klassifikation, kan indtil videre anses for at være omfattet af lovens § 12, stk 1, punkt g.

Ydelser vedrørende klassifikation af skibe under bygning er derimod ikke omfattet af bestemmelsen.

Time-shares (salg af brugsrettigheder) til ferielejligheder

A. Momspligtige rettigheder

     1. Et hotel er omdannet til et aktieselskab med 1 000 aktier. Dette hotelselskab er selvstændigt momsregistreret.

I hotellet er der efter ombygning indrettet en række ferielejligheder med henblik på at indgå i et time-share projekt, og for hver enkelt lejlighed er der med henblik på salg af brugsretten foretaget en opdeling i 50 brugsperioder a 1 uge.

Der foreligger ikke tinglyst skøde for de enkelte lejligheder/perioder.

Der er efterfølgende oprettet en managementaftale mellem hotelselskabet og en ejerforening, hvori alle erhververe af brugsret skal være medlem.

Aftalen indebærer, at hotelselskabet har overdraget varetagelsen af vedligeholdelse samt drift af hotellet - herunder varetagelsen af medlemmernes interesser - til ejerforeningen.

Ejerforeningen er ifølge aftalen forpligtet til at afholde alle de direkte udgifter med undtagelse af ejendomsskatter og brandforsikring, som betales direkte af hotelselskabet. Ejerforeningen har efter en managementaftale med et hotelinteressentskab overdraget samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til managementaftalen mellem hotelaktieselskabet og ejerforeningen til interessentskabet.

Hver aktie giver ret til en bestemt uge i en bestemt lejlighed, og indehaveren har mulighed for enten at benytte lejligheden selv eller fx bytte til en anden lejlighed og/eller en anden periode eller at stille lejligheden til rådighed for ejerforeningen. Ejerforeningen sørger så for videre udlejning og skaffer derved ejeren af time-sharerettigheden den størst mulige indtægt.

Der er endvidere mod særskilt vederlag mulighed for bytning gennem et internationalt udvekslingssystem af time-share. Salget af brugsrettighederne og tilhørende aktier sker fra interessentskabet, der indkøber aktierne hos hotelselskabet for den nominelle værdi tillagt et mindre omkostningsbeløb.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned omfattes af momspligten i medfør af lovens § 2, stk 3, punkt h, 2. pkt.

For at opnå brugsretten til en sådan lejlighed er det en betingelse, at vedkommende har erhvervet en aktie. Der er i forbindelse med aktiesalget tale om »beløb, som leverandøren afkræver modtageren som betingelse for levering af varer og momspligtige ydelser«, jf lovens § 7, stk 2, punkt c, og dette beløb må derfor principielt anses for det momspligtige vederlag.

Såfremt værdien af aktien imidlertid kan opdeles i en værdi for den momspligtige ydelse, og en værdi for den del af aktien, der repræsenterer »den indre værdi for medejendomsretten« i forbindelse med aktieudstedelsen og -salget, er det alene førstnævnte, der skal momsberigtiges, idet aktieomsætning isoleret set er undtaget fra momspligten som finansieringsvirksomhed, jf lovens § 2, stk 3, punkt j. Se afsnit C »Time-share aktiers indre værdi«.

Det er ved afgørelsen lagt til grund, at aktiekøberen får stillet en tidsubegrænset ydelse til rådighed, men betaler hele vederlaget forud.

Sådanne beløb skal medregnes i den momspligtige omsætning i den momsperiode, i hvilken betalingen har fundet sted, jf lovens § 13, stk 3.

     2. Et andet hotel er opkøbt af et aktieselskab.

I dette hotel er der efter ombygning mv indrettet en række lejligheder og en helårsrestaurant med det formål at drive det gennem et time-share system. Til dette formål er hver enkelt lejlighed opdelt i 50 brugsperioder a 1 uge. Interesserede kan mod et engangsbeløb, hvis størrelse bl a afhænger af årstiden, købe brugsretten til en lejlighed i en eller flere uger for en årrække af 99 år.

Hotelselskabet har overdraget hotellet til en selvejende institution (en fond til bevarelse af hotellet). Det er hotelselskabet/fonden, der sælger brugsrettighederne.

Indehaveren af brugsretten skal være medlem af en ejerforening, som varetager driften af hotellet. Indehaveren skal for hver brugsret betale en årlig serviceafgift (et kontingent) til foreningen. Afgifterne skal dække hotellets samlede driftsomkostninger, idet afgiften for den enkelte indehaver af en brugsret beregnes som en vis procentdel af de samlede omkostninger.

De af hotelselskabet/fonden solgte brugsrettigheder, dvs engangsbeløbet, omfattes af momspligten i henhold til lovens § 2, stk 2, som afsætning af immaterielle aktiver. Køberen får stillet en leverance (ydelse) i udsigt i 99 år, men betaler hele vederlaget forud.

Sådanne beløb skal medregnes i den momspligtige omsætning i den momsperiode, i hvilken betalingen har fundet sted, jf lovens § 13, stk 3.

     3. I et lignende tilfælde som nævnt under 2. har et anpartsselskab stiftet et motelaktieselskab og et managementaktieselskab. Anpartsselskabet ejer ifølge en aktionæroverenskomst som udgangspunkt alle aktierne i begge aktieselskaber.

Motelselskabet har købt et feriecenter, hvor der er indrettet en række ferielejligheder af forskellige størrelser. Hver lejlighed opdeles i 24 brugsperioder a 1 uge med en brugsret på 27 år (1984-2010). Herefter har anpartsselskabet udbudt 672 time-shares i feriecentret til salg. Hver køber kan maksimalt erhverve 6 time-shares, svarende til brugsretten i 6 uger. Disse uger kan derefter enten tidsmæssigt placeres samlet eller på forskellige måder fordeles over de nævnte 24 brugsperioder.

Det er en betingelse for at købe en time-share, at der samtidig købes en aktie til en nominel værdi af 1 000 kr i managementselskabet. Efter salget af samtlige time-shares vil aktiekapitalen således være på 672 000 kr, og denne er samtidig overgået fra anpartsselskabet til time-shareindehaverne.

Som aktionær i managementselskabet og time-shareindehaver i motelselskabet, er køberen sikret en brugsret i en ferielejlighed i feriecentret frem til år 2010.

Managementselskabet har iflg managementaftale forkøbsret i perioden 2 janaur 1984 til 31 december 2010 til feriecentret til en nærmere aftalt kontantpris.

Så længe managementselskabet ikke foretager dette køb, har time-shareindehaverne ikke andel i den faste ejendom, men alene i managementselskabet.

Time-shareindehaverne har mulighed for at bytte, fx periode med en anden aktionær i managementselskabet. Time-shareindehaverne kan også i stedet udleje deres lejligheder.

Endvidere er feriecentret medlem af en international ferieudvekslingsorganisation, der giver time-shareindehaveren mulighed for at bytte sin ferielejlighed i feriecentret med en tilsvarende lejlighed i et andet feriested over hele verden.

Der er endvidere mellem motelselskabet og managementselskabet indgået en managementaftale om, at sidstnævnte varetager driften af feriecentret. Driften omfatter udlejning af lejligheder uden for time-shareperioden, driften af cafeteria samt udlejning af de af time-shareindehaverne ikke udnyttede lejligheder. I sidstnævnte tilfælde får time-shareindehaverne udbetalt lejeindtægten med fradrag af driftsomkostninger og provision.

Time-shareindehaverne/aktionærerne skal - så længe managementaftalen med motelselskabet løber, og hvis der gøres brug af time-sharen (brugsretten) det pågældende år - indbetale et årligt gebyr til selskabet.

Managementselskabet modtager som vederlag for selskabets pligter udover ovennævnte gebyr tillige det vederlag, som motellets gæster indbetaler for brug af motellet, bortset fra time-shareperioderne frem til 31 december 2010.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned omfattes af momspligten i medfør af lovens § 2, stk 3, punkt h, 2. pkt.

For at opnå brugsretten til en sådan lejlighed er det en betingelse, at vedkommende har erhvervet en aktie. Der er i forbindelse med aktiesalget tale om »beløb, som leverandøren afkræver modtageren som betingelse for levering af varer og momspligtige ydelser«, jf lovens § 7, stk 2, punkt c, og dette beløb må derfor principielt anses for det momspligtige vederlag.

Såfremt værdien af aktien imidlertid kan opdeles i en værdi for den momspligtige ydelse, og »en indre værdi for medejendomsretten«, er det alene førstnævnte, der skal momsberigtiges, idet aktieomsætning isoleret set er undtaget fra momspligten som finansieringsvirksomhed, jf lovens § 2, stk 3, punkt j. Se afsnit C »Time-share aktiers indre værdi«.

Aktiekøberen får stillet en ydelse i udsigt i indtil 27 år, men betaler hele vederlaget forud.

Sådanne beløb skal medregnes i den momspligtige omsætning i den momsperiode, i hvilken betalingen har fundet sted, jf lovens § 13, stk 3.

     4. Nyopførte sommerhuse opdeles af et aktieselskab i en række anparter, og hver investor køber 1 anpart omfattende brugsretten til et hus i en bestemt uge af året. Den daglige administration, vedligeholdelse og drift varetages af en ejerforening.

Hvis der på den enkelte sommerhusmatrikel er beliggende 3 eller flere huse, anses det som motellignende virksomhed, og salg af andele mv med tilhørende brugsret er i så fald omfattet af momspligten efter de sædvanlige regler for salg af time-shares.

Udlejning af ferielejligheder, som ikke er solgt, og som udlejes af selskabet, omfattes af momspligten i henhold til punkt h, 2. punktum, når udlejningen sker for kortere tidsrum end 1 måned.

Opkrævning af en årlig serviceafgift (kontingent) anses som betaling for leverancer af momspligtige ydelser og er derfor momspligtig i henhold til lovens § 2, stk. 2.

Gebyr (provision), der opkræves ved formidling af udlejning for indehaveren af en brugsret, som vedkommende ikke selv ønsker at benytte, er momspligtigt.

Selve lejebeløbet, der afgives til indehaveren, er dog kun momspligtigt, såfremt denne udlejer med et erhvervsmæssigt sigte. Indehaveren skal således momsregistreres og betale moms, hvis omsætningen (incl anden momspligtig virksomhed) overstiger 10 000 kr årligt.

Virksomhederne kan til den indgående moms medregne moms af omkostninger ved opførelse, ombygning, istandsættelse og salg af et time-share projekt. Reguleringsforpligtelsen kan overdrages til fonde, foreninger eller andre, som efter salgsperiodens udløb overtager den faste ejendom for videreførelse af projekter.

Køberen af time-shares, som kan medregne momsen af købet til den indgående moms, er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen om regulering af indgående merværdiafgift for investeringsgoder. En time-share betragtes i relation hertil som fast ejendom.

Virksomheder - såvel danske som udenlandske - som mod betaling tilbyder ejere af time-shares at formidle bytning med andre time-share ejere, er momspligtige for deres virksomhed her i landet. Time-share ejeren er derimod kun momspligtig for værdien af bytningen, jf lovens § 8, stk 2, når denne sker erhvervsmæssigt, eller vedkommende i øvrigt driver virksomhed med udlejning af ferieboliger.

B. Momsfri rettigheder

     1. Et feriecenter er opdelt i en række ejerlejligheder, der sælges som time-shares svarende til årets 52 uger. Der bliver tinglyst skøde på alle time-share lejlighederne således, at der ved køb af en lejlighed for 1 uge om året tinglyses et skøde på 1/52 af en bestemt lejlighed i feriecentret.

Samtlige time-shareejere er forpligtet til at være medlemmer af en ejerforening, som har managementaftale med et administrationsselskab om administration, service og vedligeholdelse af centret, herunder levering af varme og el mv. Administrationsselskabet er momsregistreret for disse ydelser.

Hvis ejeren ikke selv ønsker at bruge ferielejligheden i den tinglyste periode, indgår den efter managementaftalen i en udlejningspulje.

Salget af time-shares i feriecentret er ikke omfattet af momspligten (fast ejendom).

Udlejning af ferielejlighederne, der sker gennem administrationsselskabet, er momspligtig efter punkt h. 2. punktum, hvis udlejningen sker med erhvervsmæssigt sigte.

Hvis der sker en udvidelse eller ombygning af feriecentret, således at driften af centret kommer til at fremstå som hoteldrift, skal der efter lovens § 8, stk 1, betales moms i de perioder, hvor time-shareejeren selv bor på (benytter) stedet.

     2. Et enkelt sommerhus opdeles af et aktieselskab i en række anparter, og hver investor køber 1 anpart omfattende brugsretten til huset i en bestemt uge af året.

Den daglige administration, vedligeholdelse og drift varetages af en ejerforening.

Salg af andele med brugsret i et sommerhus medfører ikke pligt til at betale moms for sælgeren.

Ved et sommerhus forstås en selvstændig matrikuleret ejendom med beboelsesmulighed for en familie (normalt op til 8 personer) og med tilhørende grundareal, eller 2 bygninger, der er beliggende på samme matrikel, og som er indrettet som selvstændige boliger, fx 2 sommerhuse eller 1 sommerhus og 1 parcelhus.

Ejerforeningen skal betale moms af det løbende kontingent, når der i dette indgår betaling for momspligtige leverancer til medlemmerne, jf lovens § 3, stk 1, punkt b.

C. Time-share aktiers indre værdi

     1. For at opnå brugsretten til en lejlighed er det i en række selskaber en betingelse, at køberen samtidig erhverver en aktie.

Hvis værdien af aktien kan opdeles i en værdi for den momspligtige ydelse og en indre værdi for medejendomsretten, skal der kun betales moms af værdien for den momspligtige ydelse.

Som eksempler kan nævnes:

Et hotelselskab har købt et hotel for 1 934 740 kr. Restaurationslokalerne blev efterfølgende solgt for 420 344 kr, således at anskaffelsessummen for selve hotellet udgjorde 1 514 396 kr.

Selskabet ombyggede hotellet og indrettede en række ferielejligheder. Efter ombygningen udgjorde aktiekapitalen 11 420 000 kr. Ombygningsudgifterne udgjorde forskellen mellem anskaffelsessummen og aktiekapitalen.

Aktiekapitalen er opdelt i 1 000 aktier. Hver aktie sælges med tidsubestemt ret til at benytte en ferielejlighed i en uge om året.

Der er truffet afgørelse om, at den momsfri indre værdi er anskaffelsessummen på 1 514 396 kr for selve hotellet, idet udgifterne til ombygning (for hvilke der efter de almindelige regler er fradragsret for momsen) ikke vil kunne medregnes til den momsfri indre værdi.

Et andet hotelselskab har købt et hotel for 4,2 mio kr, heraf good-will 100 000 kr og inventar ca 75 000 kr. Selskabet overtog samtidig en reguleringsforpligtelse på bygning og driftsmidler.

Selskabet iværksatte herefter en ombygning af hotellet med henblik på at sælge det i time-share. Hotellet er opdelt i en restaurationsdel og en lejlighedsdel med en række lejligheder. Lejlighedsdelen blev solgt til et selvstændigt time-shareselskab for 12 259 500 kr. Købesummen er betalt ved, at hotelselskabet har modtaget aktier i time-shareselskabet. Efter salget ejer hotelselskabet samtlige aktier i time-shareselskabet.

Hotelselskabet står for salget af aktierne i time-shareselskabet. Til aktierne er knyttet en tidsubegrænset brugsret.

Der er truffet afgørelse om, at der skal betales moms ved salg af aktierne, således at den oprindelige købesum for hotellet på 4,2 mio kr anses som den momsfri indre værdi, mens resten af salgssummen betragtes som køb af en momspligtig brugsret.

Tipsforhandleres provision

Tipsforhandlere modtager provision af Dansk Tipstjeneste A/S for at ekspedere spillekuponer fra fodboldtipningen og indtil 1.12.85 også fra trav- og galoptipningen (V 6-spil). Ekspeditionen af disse kuponer er undtaget fra momspligten som en integreret del af en momsfri ydelse (punkt k - lotterier o lign). Der skal således ikke betales moms af forhandlernes provision.

Tolkes ydelser i forbindelse med lægehjælp mv

Tolkning i forbindelse med lægehjælp er undtaget fra momspligten som en integreret del af lægevirksomheden (punkt a - lægevirksomhed).

Den pågældende læge kan på visse vilkår rekvirere en tolk, hvis det skønnes nødvendigt i forbindelse med en konsultation. Lægen attesterer i forbindelse hermed en særlig afregning mellem tolken og den offentlige sygesikring.

Tilsvarende undtagelsesbestemmelse gælder i tilfælde, hvor tolkning ydes som en nødvendig del af hospitalsbehandling.

Tolkes ydelser i forbindelse med social bistand

Tolkning i forbindelse med social- og sundhedsforvaltningens virksomhed er undtaget fra momspligten som en integreret del af social- og sundhedsforvaltningens virksomhed (punkt b - social forsorg og bistand).

Der er til social- og sundhedsforvaltningen knyttet en række tolke, der på free-lance basis tilkaldes af forvaltningen, når tolkning ikke på tilstrækkelig måde kan ske gennem Socialministeriets telefontolkeservice.

Tombola, amerikansk lotteri og bankospil

Bortlodning ved tombola, amerikansk lotteri og bankospil til fordel for velgørende eller almennyttige formål, hvortil der er opnået politiets tilladelse efter Justitsministeriets cirkulære om bortlodning, er undtaget fra momspligten (punkt k - lotterier o lign).

Bortlodninger, som efter bestemmelserne i cirkulæret kan afholdes uden tilladelse, er også undtaget fra momspligten.

Alle andre bortlodninger - fx spil i bingohaller - er momspligtige.

Totalisatorforstandere

Den af totalisatorforstandere ved travbaner mv udøvede virksomhed er undtaget fra momspligten som en del af momsfri totalisatorspil (punkt k - lotterier o lign, jf punkt e - sportsarrangementer, hvortil er knyttet spil på totalisator).

Transport og opbevaring mv

Transport og opbevaring mv af varer er omfattet af momspligten.

Som eksempler på momspligtige ydelser, der henhører under ovennævnte område, kan nævnes:

- bjærgning, bugsering og slæbning

- dyrepensionsvirksomhed

- fiskeauktionshaller (halafgift for opsætning mv af fisk)

- garderobeopbevaring

- lodsning

- kontrolfirmaers opsyn ved losning og lastning, tilsyn med vejning, kvalitetsbedømmelse, herunder udtagelse af prøver til analyse, samt ydelse af en vis forsikringsmæssig garanti

- optælling af godsmængder ved losning og lastning af skibe (tally)

- pakkepostforsendelser mv (Se også »Post- og Telegrafvæsenet«)

- skibsmæglervirksomhed.

- stevedoring

- trosseføring

- opbevaring

- udlejning af fryse- og kølerum

- udlejning af tanke, fx i forbindelse med drift af beredskabslagre for benzin og olie mv.

Turistkontorer

Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed mv er undtaget fra momspligten (punkt m - turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed).

Fritagelsen omfatter ikke turistkontorers formidling af udlejning af sommerhuse og af anden ikke-momspligtig ferieboligudlejning, herunder formidling af »ferie på landet«. Der skal således betales moms af vederlaget for denne formidling.

Turistkontorer skal endvidere betale moms ved evt udlejning af cykler. Dette gælder også i tilfælde, hvor udlejning sker som led i arrangementer med »færdigpakkede cykelture«.

Tyske udlejningsbureauer

Der er fastsat følgende retningslinjer for, hvornår formidlingsydelser, som vesttyske udlejningsbureauer leverer til danske ejere af sommerhuse, er omfattet af momspligten.

     1. Når det tyske bureau formidler danske sommerhuse i eget navn og for egen regning og risiko, er ydelsen ikke omfattet af momspligten. Det forudsættes herved at det tyske bureau ikke har nogen »tilbagetrædelsesret«, dvs at den danske sommerhusejer får den aftalte leje, selv om det tyske bureau ikke får udlejet huset. Tilbagetrædelsesret anses ikke at foreligge, hvis husejeren er sikret mindst 75 % af den aftalte leje.

Den fastsatte undergrænse på mindst 75 % vedrører det konkrete, garanterede lejebeløb efter den enkelte formidlingskontrakt, som indgås mellem sommerhusejeren og det tyske bureau.

     2. Når tyske bureauer formidler udlejningen med »tilbagetrædelsesret«, er ydelsen omfattet af momspligten, medmindre udlejningsformidlingen sker som led i en normal, af det tyske bureau arrangeret »færdigpakket« rejse.

Begrebet »færdigpakket« rejse skal bestå af mindst ferieophold og transportydelse leveret til en samlet pris.

Der er således ikke tale om en »færdigpakket« rejse, hvis der sammen med ferieopholdet kun leveres forplejning.

Hvis der herefter skal betales dansk moms af feriehusformidlingen, og ydelsen indeholder momsfri ydelser (fx adgang til kulturelle aktiviteter), skal der betales dansk moms af hele vederlaget, medmindre der på regningen sker en opdeling i en momsfri og en momspligtig del.

     3. Hvis et dansk formidlingsbureau indgår udlejningsaftaler med danske sommerhusejere og derefter stiller et antal af de pågældende sommerhuse til disposition for et tysk bureau, som har »tilbagetrædelsesret«, skal det danske bureau betale moms af det formidlingsbeløb, som bureauet opnår hos det tyske bureau.

Momspligten omfatter i dette tilfælde ikke beløb, som det tyske bureau afkræver sine kunder. Det er en forudsætning, at det danske bureau beregner normal formidlingsprovision hos det tyske bureau.

Afregner det tyske bureau i stedet en nettoindkøbspris til det danske bureau, der herefter afregner provision med feriehusejeren, betaler det danske bureau moms af denne provision.

Reglerne er udformet under hensyn til, at vesttyske rejsebureauer beregner moms efter artikel 26 i 6. momsderektiv.

Udlejning af bankbokse

Udlejning af bankbokse er omfattet af momspligten, jf § 2, stk 3, punkt j, 2. punktum.

Vedrørende banker og sparekassers registreringspligt i relation til 10 000 kr's grænsen - se kap REGISTRERING.

Der henvises endvidere til kap TILSVAR vedrørende en godkendt ordning om standardfradrag for indgående moms af generelle omkostninger.

Udlejning (og bortforpagtning) af fast ejendom

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er undtaget fra momspligten efter lovens § 2, stk 3, punkt h.

Momspligtig er dog udlejning af fast ejendom i følgende tilfælde:

- udlejning af værelser i hoteller, gæstgiverier, moteller o lign (uanset udlejningens varighed).

- udlejning af værelser i virksomheder,

- der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned.

- udlejning af campingplads.

- udlejning af parkeringsplads.

- udlejning af reklameplads.

Med hensyn til afgrænsningen af momspligtens omfang inden for disse områder henvises til afgørelserne under

- »Campingpladser«

- »Reklame mv«

- »Udlejning af garage- og parkeringsplads mv«

- »Udlejning af hotelværelser mv«

- »Udlejning af jagt- og fiskeret«.

Se endvidere afgørelsen vedrørende »Bortforpagtning«.

Som momsfri udlejning af fast ejendom anses eksempelvis:

- udlejning af boliger og forretningslokaler, herunder de til de enkelte lejemål eventuelt hørende parkeringsfaciliteter.

- udlejning af almindelige sommerhuse.

- udlejning af kontor-, lager-, værksteds- og fabriksbyggeri, såvel hele bygninger som lokaler.

- udlejning af selskabslokaler, mødelokaler o lign i hoteller, restaurationer, forsamlingshuse, idrætshaller mv. Det er dog en forudsætning, at der ikke er servering i lokalerne. Se endvidere afsnittet om forsamlingshuse i kap REGISTRERING og afsnittet om delvis fradragsret i kap TILSVAR (Fast ejendom).

- udlejning af biografteatre til Ældre Klubber, børnefilmklubber og Den danske Skolescene, når foreningerne selv fremskaffer de film, der skal forevises, og selv sørger for salget af billetter.

Biografteatrene stiller ved udlejning til foreningerne biograflokale, forevisningsapparatur, kontrollører og operatører til rådighed.

- udlejning af jordarealer, fx til andre landbrugsvirksomheder.

- udlejning af en flytbar pavillonbygning. Der er lagt vægt på, at bygningen er forsynet med indvendige installationer (el, vand og kloakafløb), og den omstændighed, at bygningen skal anvendes samme sted over en længere periode, selv om den er flytbar (i det aktuelle tilfælde 4 år). Der er endvidere lagt vægt på, at der forelå byggetilladelse.

- udlejning af stadeplads (arealer) fx til omrejsende tivoli eller i forbindelse med afholdelse af dyrskuer. Der skal således ikke betales moms af de beløb, som indlejede forretninger, fx iskageboder, bøfboder og æbleskiveboder, betaler som leje til en tivoliejer, ligesom der ikke skal betales moms af de beløb, som en tivoliejer betaler for benyttelse af arealer, hvor tivoliet opstilles.

- udvindingsret ifølge overenskomst mellem fx en landbrugsvirksomhed og et grusværk. Dette gælder, selv om betalingen for udvindingsretten er gradueret efter det udvundne materiales art, mængde, anvendelse mv.

Driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom, vil normalt kunne anses for at være en integreret del af virksomheden og dermed undtaget fra momspligten i samme omfang som udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Det er dog en betingelse herfor, at der ikke medfølger driftsmidler og løsøregenstande ud over det normale, samt at der i lejekontrakt eller forpagtningskontrakt ikke foretages særskilt prisansættelse for brugsretten. Ved vurderingen må der endvidere i et vist omfang henses til, om lejer/forpagter er registreret efter momsloven, herunder om forholdet vil blive omfattet af en frivillig registrering.

Udlejning af parkeringsplads/garage mv

Udlejning af parkeringsplads/garage er omfattet af momspligten, medmindre udlejningen sker i forbindelse med udlejning af bolig mv, jf lovens § 2, stk 3, punkt h.

Med denne undtagelse, der omtales i det følgende, omfatter momspligten såvel udlejning af parkeringspladser i det fri som parkeringspladser i parkeringshuse og underjordiske parkeringsanlæg samt udlejning af parkeringsplads i form af særskilte garager i garageanlæg mv.

Lejemålets længde er uden betydning for momspligten. Det er endvidere uden betydning, om udlejningen omfatter flere parkeringspladser/garager eller dele af hele parkeringsanlæg.

Også udlejning af hele garageanlæg, parkeringshuse eller parkeringsarealer omfattes af momspligten. Udlejning af andre ejendomskomplekser med tilhørende parkeringsfaciliteter (fx i kælderetagen) anses som udlejning af fast ejendom, der er undtaget fra momspligten. Eventuel særskilt udlejning af kælderetagen til sådanne ejendomskomplekser er omfattet af momspligten, såfremt udlejningen sker som garageanlæg eller parkeringskælder.

Udlejning af parkeringsplads/garage i forbindelse med udlejning af bolig mv

Udlejning af parkeringsplads/garage, der sker i direkte forbindelse med udlejning af bolig eller erhvervslokaler - eventuelt på særskilt lejekontrakt - er undtaget fra momspligten, idet udlejningen i disse tilfælde betragtes som et integreret led i udlejning af fast ejendom, jf punkt h, l. punktum.

Også udlejning af garagelokale til andet formål end parkering, fx opbevaring af snerydningsmateriel, anses som momsfri udlejning af fast ejendom.

Udlejning af parkeringsplads/garage til andre end lejere i den ejendom, hvortil parkeringsfaciliteterne hører, er derimod omfattet af momspligten.

Tilsvarende retningslinier gælder for ejerforeningers udlejning af parkeringsplads/garage i de til ejerlejlighedsbyggeriet hørende parkeringsfaciliteter. Ejerforeningers udlejning til medlemmerne (beboerne) er således undtaget fra momspligten, medens eventuel udlejning til andre end beboerne er omfattet af momspligten.

Udlejningen kan også ske momsfrit i tilfælde, hvor en grundejerforening udlejer nogle af foreningen ejede parkeringspladser/garager til medlemmer af grundejerforeningen.

Ovennævnte momsfri udlejning af parkeringsplads/garage til lejere (evt ejerlejlighedsejere) af bolig eller erhvervslokaler foretages normalt af den samme person, som udlejer lejlighederne i den pågældende ejendom.

Fritagelsen er dog ikke ubetinget afhængig af, at udlejer af lejligheder og parkeringsplads mv er den samme person, idet der også lægges en vis vægt på, at parkeringsfaciliteterne hører til det pågældende ejendomskompleks.

Parkeringsplads/garage kan dog ikke siges at være tilknyttet (hører til) lejernes bolig eller erhvervslokaler, blot fordi de er beliggende på samme boligområde.

Dog kan udlejningen ske momsfrit, hvis der er en fastere tilknytning af parkeringspladserne/garagerne til lejernes bolig i form af en bestemmelse om, at udlejningen fortrinsvis (ifølge vedtægter eller tinglyst servitut) skal ske til beboere i boligområdet.

Til yderligere belysning heraf henvises til følgende afgørelser:

     1. En ejendomsejer udstykker en ejendom i ejerlejligheder, men beholder ejendomsretten over kompleksets garageanlæg. Den pågældende står endvidere som ejer af de lejligheder, der er udstykket, men som ikke er solgt, og som fortsat udlejes til de hidtidige lejere. Udlejning af garagerne sker herefter til:

a. lejere af ikke solgte lejligheder

b. ejerlejlighedsejere, bl a tidligere lejere, og

c. personer uden tilknytning til komplekset.

Udlejningen under punkt a og b er undtaget fra momspligten, medens den under punkt c omhandlede udlejning er omfattet af momspligten.

     2. Et selskab i et ejerlejlighedskompleks ejer en lejlighed bestående af 4 erhvervslokaler samt et antal garager i den til ejendommen hørende gård. Udlejning af garagerne sker til:

a. lejere af de nævnte erhvervslokaler,

b. ejere og lejere af beboelseslejligheder i ejendommen, og

c. personer uden tilknytning til komplekset.

Selskabet har på intet tidspunkt ejet andet og mere af ejendommen end de omhandlede erhvervslokaler og garager.

Udlejningen under punkt a er undtaget fra momspligten, medens udlejningen under punkt b og c er omfattet af momspligten.

     3. En person, der på intet tidspunkt har haft anden tilknytning til en ejendom end at være ejer af et i ejendommens gård beliggende garageanlæg, udlejer garager til lejere og ejere i bygningskomplekset og til personer uden tilknytning til komplekset.

Udlejningen er i sin helhed omfattet af momspligten.

     4. En parkeringskælder, der er matrikuleret som selvstændig ejerlejlighed og beliggende i en ejerlejlighedsejendom, udlejes til den i ejendommen værende ejerforening, som stiller anlægget til rådighed for ejendommens beboere. Lejebeløbet indgår som en del af ejerforeningens fællesudgifter for ejendommen. Ejeren er ifølge ejerforeningens vedtægter forpligtet til at udleje anlægget til foreningen.

Udlejning af parkeringskælderen til ejerforeningen er ikke omfattet af momspligten.

     5. Et antal parkeringspladser i en bygnings kælderetage udlejes til såvel lejere som en ejerlejlighedsforening i det pågældende bygningskompleks.

Bygningskomplekset omfatter 4 ejendomme opført af et byggeselskab på lejet grund (i alt 4 matrikelnumre) tilhørende en kommune. Under hele ejendomskomplekset er der indrettet et underjordisk parkeringsanlæg med i alt 892 parkeringspladser, som selskabet i forbindelse med byggeriets opførelse udlejede til et olieselskab. I lejekontrakten mellem de 2 selskaber blev det fastsat, at 322 af de nævnte parkeringspladser skulle udlejes til beboerne i de pågældende ejendomme, hvilket svarer til det parkeringsareal, som byggeselskabet efter de gældende bebyggelsesregler havde pligt til at etablere i forbindelse med bebyggelsen.

Byggeselskabet lod senere ejendommen beliggende på det ene matrikelnummer opdele i ejerlejligheder. Den i forbindelse med udstykningen oprettede ejerforening indtrådte herefter som lejer af 96 af de 322 parkeringspladser. Ejerforeningen omfatter i alt 100 ejerlejligheder, og det fremgår af foreningens vedtægter, at lejen for de 96 parkeringspladser henhører til de fællesudgifter, som det påhviler ejerne at bidrage til efter de for de enkelte lejligheder i forvejen fastsatte fordelingstal.

Byggeselskabets udlejning af parkeringsanlægget til olieselskabet er omfattet af momspligten, når udlejningen er foretaget under et.

Den af olieselskabet foretagne udlejning af de omhandlede 322 parkeringspladser omfattes ikke af momspligten, når udlejningen sker til beboerne i de pågældende ejendomme, herunder til ejerlejlighedsforeningen. Olieselskabets udlejning af de øvrige parkeringspladser er derimod omfattet af momspligten.

     6. En person der ikke har anden tilknytning til et boligområde end at være ejer af 2 på området beliggende garagebygninger med i alt 24 garager, udlejer garagerne til kvarterets rækkehusbeboere. Godt og vel halvdelen af garagerne udlejes til beboerne i området, medens resten af lejerne bor i nærheden, men udenfor selve området.

Udlejningen er i sin helhed omfattet af momspligten, idet garagerne ikke kan siges at være tilknyttet (hører til) lejernes bolig, blot fordi de er beliggende på samme boligområde.

I perioden 1 oktober 1984 - juni 1985 var momspligten for udlejning af parkeringsplads/garage udvidet.

I denne periode var alene parkeringsplads/garage, der indgik som en integreret del af bolig- eller erhvervslejemål, undtaget fra momspligten. En parkeringsplads/garage blev anset som integreret i et bolig-/erhvervslejemål, når der var oprettet en fælles lejekontrakt for både parkeringsplads/garage og boligen/erhvervslokalerne, eller når der var udfærdiget et tillæg til den almindelige bolig/erhvervslejekontrakt.

Endvidere var udlejningen af parkeringsplads/garage i fx ejerlejlighedsforeninger og foreningen af andelsboligindehavere momspligtige, uanset om udlejningen skete til medlemmer eller ikke-medlemmer.

Denne udvidelse af momspligen blev ændret med virkningen fra 1 oktober 1984, idet det blev besluttet at vende tilbage til den praksis, der gjaldt før 1 oktober 1984.

Der kan derfor efter ansøgning til toldkamret ske tilbagebetaling af betalt momstilsvar for tiden efter 1 oktober 1984 til momsregistrerede udlejere af parkeringspladser/garager, der er integrerede i bolig-/erhvervslejemål eller tilknyttet ejerligheder mv. Det er en forudsætning for tilbagebetalingen at den opkrævede moms af udlejeren videregives til lejeren (lejerne).

Bidrag til kommunalt parkeringsfond

Ved opførelse af byggeri pålægger kommunen de enkelte bygherrer at etablere et nærmere bestemt antal parkeringspladser. Såfremt bygherren er ude af stand til at fremskaffe det foreskrevne parkeringsareal, kan kommunen godkende, at det krævede antal parkeringspladser nedsættes på betingelse af, at bygherren yder et nærmere bestemt bidrag til kommunens parkeringsfond, hvis midler anvendes til etablering af offentlige parkeringspladser. Bidragsyderen opnår ingen særskilt benyttelsesret til de for fondens midler etablerede parkeringspladser, hvortil der er almindelig (offentlig) adgang.

Kommunen skal ikke betale moms af de modtagne bidrag til parkeringsfonden, idet der ikke herved sker en afsætning af ydelser til bidragyderne.

Udlejning af parkeringsplads med parkometre

Udlejning af parkeringsplads med parkometre er omfattet af momspligten - også selv om parkometrene er opstillet af kommunen og betragtes som en færdselsregulerende foranstaltning.

Udlejning af parkeringsret

En kommune udlejer parkeringsret i 20 år for et nærmere aftalt antal parkeringspladser på en offentlig parkeringsplads. For denne parkeringsret betaler lejeren et engangsbeløb pr plads.

Udlejningen er omfattet af momspligten, og kommunen skal således betale moms af de modtagne beløb.

Udlejning af stadeplads

Udlejning af stadeplads (arealer), fx til omrejsende tivoli eller i forbindelse med afholdelse af dyrskuer, anses ikke som udlejning af parkeringsplads, og er således undtaget fra momspligten (punkt h - udlejning af fast ejendom).

Udlejning af torvestade til frugt- og grønthandlere m fl anses indtil videre ligeledes som momsfri udlejning af fast ejendom.

Udlejning af staldplads for heste

Udlejning af staldplads for heste (boksleje) er omfattet af momspligten, idet udlejningen sidestilles med momspligtig udlejning af parkeringsplads.

Udlejning af hotelværelser mv

Momspligten omfatter udlejning i

hoteller, gæstgiverier, moteller o lign,

virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned.

Det er hovedsigtet, at momspligten skal omfatte al udlejning af værelser i hoteller o lign samt anden udlejning af værelser og lejligheder til personer, der tager midlertidigt ophold uden at skifte bopæl, fx til ophold under ferie mv, medens udlejning af værelser og lejligheder til brug som fast bolig for lejeren så vidt muligt ikke bliver momspligtig.

Denne afgrænsning er sket ved, at udlejning af under 1 måneds varighed anses som momspligtig udlejning til midlertidigt ophold (korttidsudlejning). Virksomheder, der er registreret for korttidsudlejning af værelser og lejligheder, er - ligesom hoteller o lign - principielt momspligtig for hele udlejningsvirksomheden, dvs også for evt udlejning af 1 måneds varighed og derover (langtidsudlejning).

Udlejning af almindelige sommerhuse er undtaget fra momspligten som udlejning af fast ejendom til boligformål.

For så vidt angår den nærmere afgrænsning af momspligtens omfang henvises til følgende afgørelser, der også indeholder afvigelser fra de nævnte hovedretningslinier. Det gælder bl a den udlejning, der sker under betegnelsen »Ferie på landet«.

»Bondegårdsferie«

Virksomhed med »bondegårdsferie« (indlogering - med pension - af familier m fl i en landbrugsejendoms sædvanlige faciliteter) er momspligtig.

Der er adgang til beregning af momstilsvaret på grundlag af en forenklet opgørelsesmetode. Se kap LANDBRUG MM.

»Ferie på landet«

Udlejning af selvstændige ferieboliger under betegnelsen »ferie på landet«, dvs ophold uden pension, kan indtil videre ske uden moms på følgende betingelser:

Der må højst være tale om udlejning af 2 selvstændige ferieboliger, hvorved forstås

- fritliggende huse på landet eller

- egentlige selvstændige ferielejligheder (med køkken) på en gård, og

- som uden for feriesæsonen lovligt kan tjene almindelige boligformål (godkendt til helårsbeboelse). Udlejning skal endvidere markedsføres som »ferie på landet«.

Det er ikke en betingelse for at en ferielejlighed kan betragtes som selvstændig, at der foreligger godkendelse af lejligheden fra bygningsmyndighed m fl. De i ferielejligheden indeholdte lokaler skal derimod uden for udlejningsperioden kunne opnå bygningsmyndighedens godkendelse til anvendelse som en del af helårsboligens beboelsesareal. Det er endvidere en betingelse, at det udlejede fremtræder som en selvstændig lejlighed, som ud over værelse(r) og opholdsrum også indeholder køkken og toiletfaciliteter.

Såfremt udlejningen omfatter mere end 2 selvstændige ferieboliger, skal der betales moms af hele udlejningsvirksomheden efter de almindelige regler.

Det tilføjes, at den momsfri udlejningsform »ferie på landet«, ikke kan omfatte ophold med pension (»bondegårdsferie«), udlejning af ferielejligheder, der er indrettet i nedlagte driftsbygninger, og som ikke er godkendt til helårsbeboelse, eller udlejning af værelser.

Hotellers langtidsudlejning af værelser

Hoteller, der udlejer nogle af værelserne på langtidskontrakt (egentlig bolig for lejeren), kan ikke fritages for at betale moms af denne udlejning, når virksomheden i øvrigt - eventuelt kun i en del af året - driver almindelig hotelvirksomhed.

Udlejning af ferieboliger til pensionister og handicappede

En selvejende institution har til formål at erhverve grunde i et rekreativt område og herpå opføre bygninger til ferieophold primært for ældre eller handicappede. Institutionens oprindelige formue hidrører fra gaver.

Institutionen driver et feriecenter bestående af 10 feriehuse med hver 2 pladser samt et fælleshus med opholdsfaciliteter.

Udlejningen sker til personer, som kun med største besvær kan opnå alternative feriemuligheder, og som kommer fra plejehjem og beskyttede boliger i den pågældende kommune. Opholdsbetalingen afholdes af plejeinstitutionerne, der ligeledes stiller plejepersonale til rådighed. For at opnå fuld belægning åbnes der i enkelte tilfælde mulighed for, at handicappede uden for plejeinstitutionerne kan deltage i ferieophold: i sådanne tilfælde stilles der hjemmehjælp til rådighed.

Opholdsbetalingen dækker ikke de med driften forbundne omkostninger, selv om administrationen mv udføres af ulønnet personale.

Institutionens virksomhed anses ikke som momspligtig udlejning af ferieboliger, men - selv om der ikke er tale om en institution i bistandslovens forstand - som en social institution, hvis aktiviteter er undtaget fra momspligten (punkt b - social forsorg og bistand).

Institutionen er dog momspligtig for eventuel udlejning til andre end ældre og handicappede.

Udlejning af ferielejligheder

     1. Udlejning for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) af såkaldte ferielejligheder med selvstændigt køkken og uden forbindelse med restaurationsvirksomhed mv er omfattet af momspligten - også selv om boligerne er beliggende i sommerhusområder, og udlejningen sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning.

Såfremt der også sker udlejning for længere tidsrum, skal der tillige betales moms af denne udlejning.

     2. Erhvervsvirksomheders og faglige organisationers udlejning/udlån af ferielejligheder til medlemmer/medarbejdere for kortere tidsrum end 1 måned er omfattet af momspligten - også selv om der ikke i forbindelse med udlejningen/udlånet finder servering sted.

Såfremt der også sker udlejning for længere tidsrum, skal der tillige betales moms af denne udlejning.

Erhvervsvirksomheders udlejning/udlån uden avance (af ferielejligheder til personale) for kortere tidsrum end 1 måned uden forbindelse med samtidig udlejning af andre faciliteter, fx cafeteria, anses almindeligvis ikke som erhvervsmæssig virksomhed, når udlejningen ikke fremstår som hoteldrift. En sådan udlejning anses for indkøb, hvoraf momsen i henhold til lovens § 16, stk 3, ikke kan medregnes til den indgående moms.

Vedrørende fastsættelse af den momspligtige værdi henvises til kap VÆ RDI.

     3. En gårdejer har i en ombygget lade indrettet 5 ferielejligheder, der i henhold til 1-årige udlejningsaftaler formidles udlejet gennem et udlejningsbureau.

I udlejningsaftalen er det bl a fastsat, i hvilke uger bureauet kan disponere over lejlighederne: ejeren er i de aftalte perioder afskåret fra selv at disponere over dem. Desuden er det fastsat i aftalen, hvilken pris pr uge bureauet - afhængig af årstiden - skal afregne til ejeren for den udlejning, der gennemføres af bureauet. Der skal ikke ske betaling for de perioder, hvor lejlighederne ikke har kunnet udlejes.

Udlejningsbureauet, som efter udlejningsaftalen med gårdejeren har dispositionsretten i de aftalte perioder, kan ikke anses som lejer af de omhandlede ferielejligheder, men må betragtes som formidler af udlejningen.

Gårdejerens udlejningsvirksomhed er derfor omfattet af momspligten.

Udlejning af lejligheder i feriehoteller

Et feriehotel udstykkes i ejerlejligheder, således at købere af lejligheder samtidig køber en forholdsmæssig del af hotellets fællesfaciliteter (servicebygning indeholdende restauration, swimmingpool, kondirum mv). Herved forpligter køber sig bl a til at afholde en andel af de på fællesfaciliteterne hvilende udgifter og til at blive medlem af en ejerforening.

Ejerforeningen har på ejernes vegne bortforpagtet servicebygningen (restaurationen) til en restauratør, som er særskilt registreret efter momsloven for restaurationsdrift. Den pågældende har næringsbrev som restauratør og hotelvært.

Forpagteren forestår (formidler) endvidere mod provision udlejning af de til hotellet hørende lejligheder. De fleste af lejlighederne er stillet til rådighed for forpagteren til udlejning, men de enkelte lejlighedsejere er imidlertid ikke direkte forpligtet til at stille deres lejlighed til rådighed for forpagteren. Der er således formelt set ikke noget til hinder for, at en ejerlejlighedsejer anmoder et fremmed udlejningsbureau om at forestå udlejningen af sin lejlighed, eller at ejeren eventuelt selv sørger for udlejning. Lejerne vil i disse tilfælde i lighed med øvrige lejere havde adgang til servicebygningens faciliteter. Ejeren kan også helt undlade at anvende sin lejlighed til udlejning.

Ved udlejning gennem forpagteren skal denne tilstræbe at udleje de til hans disposition stillede lejligheder lige meget. Afregning med ejerne (via ejerforeningen) sker efter den faktisk foretagne udlejning af den enkelte lejlighed.

Udlejningen af lejligheder gennem forpagteren er momspligtig i sin helhed, idet denne udlejning må anses for udlejning af værelser i et hotel. Forpagteren skal derfor betale moms af hele lejeindtægten.

For så vidt angår de tilfælde, hvor ejeren af en lejlighed ikke har ønsket at stille sin lejlighed til rådighed for forpagteren, er en eventuel udlejning ligeledes omfattet af momspligten.

Udlejning af lejligheder og huse i særlige feriecentre/ferielejre

     1. Dansk Folke Ferie, der er en selvejende, almennyttig ferieorganisation, udlejer ferieboliger.

Ferieboligerne er indrettet i såkaldte feriebyer eller feriecentre, hvori der i forskelligt omfang indgår en række fællesfaciliteter og arrangementer. De enkelte ferieboliger, der består af såkaldte familiehuse, er ifølge foreningen ikke selvstændigt matrikulerede og kan ikke udskilles fra centerhelheden.

Udlejning af de omhandlede ferieboliger er omfattet af momspligten (udlejning sker normalt på ugebasis).

Organisationens drift mv finansieres ved lejeindtægter, salg af dispositionsrettigheder vedrørende nogle af feriecentrene, tilskud, rente- og afdragsfri lån mv.

Organisationen skal betale moms af samtlige lejeindtægter vedrørende udlejning af boliger i feriecentrene, herunder ved salg af dispositionsrettigheder. Der skal indtil videre ikke betales moms af tilskud og rente- og afdragsfri lån.

     2. En sommerlejr ejes og drives af en erhvervsvirksomhed, og der udlejes - normalt på ugebasis - bl a til virksomhedens medarbejdere.

Virksomheden har etableret en ordning med udlejning/udlån af sommerboliger, bestående af 19 sommerhuse og et hus med 4 enkeltværelser, der alle betjenes af fællesfaciliteter, som er samlet i en hovedbygning indeholdende køkken, spisesal og cafeteria. Ordningen omfatter endvidere en campingplads. Den daglige drift af sommerlejren forestås af en bestyrer og 7 medarbejdere.

Medarbejdere m fl betaler for såvel ophold som kost, idet betalingen dog ikke dækker de med driften af lejren forbundne udgifter. Selskabets pensionerede medarbejdere bor og spiser gratis.

Adgang til lejren, der er åben i tidsrummet 1 maj til 30 september, har alene selskabets ansatte med pårørende og deres eventuelle gæster samt selskabets pensionister. I den sidste uge af sæsonen stilles lejrens faciliteter og bestyrerens arbejdskraft imidlertid vederlagsfrit til rådighed for organisationerne AOF/Dansk Folkehjælp, der afholder en sommerlejr for handicappede.

Den omhandlede udlejning/udlån af sommerboliger og campingpladsen omfattes af momspligten, idet de omhandlede aktiviteter må anses som en slags hotel- eller motelvirksomhed. Der er herved lagt vægt på, at der er etableret fællesfaciliteter for sommerlejren, og at der samtidig med leje af en sommerbolig betales for forplejningen.

Virksomhedens tilskud til driften (underskudsdækningen), herunder eventuelle indskud til nyinvesteringer, skal medregnes til den momspligtige omsætning vedrørende sommerlejren. Virksomheden har samtidig fradragsret for moms vedrørende drift, herunder udvidelse mv, af sommerlejren.

Udlejning af sommerhuse

Udlejning af egentlige sommerhuse er - uanset varigheden af lejemålet - undtaget fra momspligten som udlejning af fast ejendom.

Som sommerhuse anses:

- selvstændigt matrikulerede ejendomme med beboelsesmulighed for en familie (normalt op til 8 personer) og med tilhørende grundareal, eller

- 2 bygninger, der er beliggende på samme matrikel, og som er indrettet som selvstændige boliger, fx 2 sommerhuse eller 1 sommerhus og 1 parcelhus.

De nævnte sommerhuse kan være beliggende såvel i egentlige sommerhusområder som i land- og byzoneområder.

Udlejning af spejderhytter mv

Det danske Spejderkorps, DUI - Leg og Virke, FDF/FPF, KFUK - Spejderne i Danmark og KFUM - Spejderne i Danmark er i besiddelse af en lang række hytter og ferielejre, som i størst muligt omfang benyttes til organisationernes eget brug.

Af hensyn til ønsket om, at disse faciliteter bliver benyttet så meget som muligt, sker der imidlertid på hverdage ofte udlejning til forskellige institutioner, såsom børnehaver, fritidshjem og skoler, men kun af hele bygningen (ferielejren). Der sker ikke udlejning til enkeltpersoner. Lejen af hytter mv betales med et bestemt beløb for hver person pr døgn. I ganske enkelte tilfælde er der i lejebeløbet også includeret forplejning, der tilberedes af lønnet køkkenpersonale, og som er forbeholdt deltagerne i lejren. Indtægterne ved forplejningen tilsigter ikke at give noget overskud.

Organisationerne ejer endvidere en række lejrpladser, der udlejes til grupper, som ofte kun betaler et symbolsk beløb til dækning af bl a tilsyn med stedet.

Endelig tilbyder nogle af organisationerne som en aktivitet sejladsarbejde, der foregår i et særligt sejlcenter, hvor der findes forskellige fartøjer og udstyr. Medlemmerne kan leje en båd, dels for at lære at sejle, og dels for at afprøve forskellige bådtyper. Endvidere kan der tilbydes instruktion i brugen af bådene samt de sikkerhedsregler, der er forbundet hermed. Endelig afholdes der kurser for ledere, hvor disse lærer, hvorledes man tilrettelægger sejladsen for yngre medlemmer hjemme i den lokale enhed.

Arbejdet i organisationerne udføres på frivillig basis, og samtlige medarbejdere, der forestår udlejning af hytter mv samt instruktion og kursusvirksomhed i forbindelse med sejlads, er ulønnede.

Organisationerne får tilskud til deres børne- og ungdomsarbejde fra amter og kommuner, idet nogle amter yder visse engangsbeløb, medens kommunerne bl a yder godtgørelser i henhold til fritidsloven. Endelig kan organisationerne opnå tilskud fra tipsmidlerne til opførelse af hytter mv.

Organisationernes udlejning af hytter, ferielejre og lejrpladser er undtaget fra momspligten (punkt h - udlejning af fast ejendom). Der kan endvidere ses bort fra moms af betalingen for den forplejning, der ydes i forbindelse med udlejningen af hytter mv.

Organisationernes undervisning og instruktionsvirksomhed mv vedrørende sejladsarbejdet samt den udlejning af både, der sker i tilslutning hertil, er undtaget fra momspligten (punkt e - sportsaktiviteter).

Udlejning af værelser i villaer på langtidskontrakt

En villaejer, der ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, udlejer om sommeren værelser på korttidsbasis til turister m fl. Uden for turistsæsonen udlejes værelserne på almindelig langtidslejekontrakt til boligformål.

Korttidsudlejningen (under 1 måned) er omfattet af momspligten. Langtidsudlejning af værelser i villaer vil kunne holdes uden for momspligten, ved at udlejer tillades registreret alene for korttidsudlejningen på betingelse af

at perioden med momspligtig korttidsudlejning ikke overstiger 4 måneder årlig,

at den momsfri langtidsudlejning sker efter lejelovens almindelige principper,

at de pågældende langtidslejere er tilmeldt folkeregistret som fastboende på den omhandlede adresse, og

at virksomheden ikke foretager fradrag for momsen på anskaffelse af investeringsgoder (bygninger mv).

Med hensyn til virksomhedens øvrige indkøb mv, herunder anskaffelse af andre driftsmidler end investeringsgoder, gælder de almindelige regler om fradragsret, jf kap TILSVAR.

Virksomheder, der ønsker tilladelse til alene at betale moms af korttidsudlejningen, skal orienteres skriftligt om ovennævnte betingelser.

Udlejning af jagt- og fiskeret

Jagtret

Udlejning af jagtret kan anses som momsfri udlejning af fast ejendom, når følgende betingelser er opfyldt:

der skal mellem udlejer og lejer være indgået aftale om en bestemt brugsret til den faste ejendom af mindst 1 måneds varighed

aftalen skal omfatte hele den faste ejendom eller særskilt afgrænsede og identificerbare områder eller dele af den faste ejendom

det skal indgå i aftalen, at udlejeren ikke kan sælge samme brugsret til en anden person (fysisk eller juridisk) inden for samme tidsrum.

Det er således kun langtidsudlejning af jagtret, som anses for momsfri udlejning af fast ejendom.

Udlejning af dag- og weekendjagter er derimod omfattet af momspligten (§ 2, stk 2).

     1. En godsejer har indgået aftale med en lejer om udlejning af retten til hele den årlige jagt på råvildt på godset. Råvildjagten kan ifølge den indgåede aftale ikke samtidig udlejes til anden side, og udlejeren bevarer retten til jagt på andre vildtarter.

Der er truffet afgørelse om, at udlejningen af råvildtjagten på godset er undtaget fra momspligten, da udlejningsperioden er 1 år. Udlejningsperiodens længde er hovedkriteriet for afgørelsen af, om en given udlejning af jagtret er momspligtig eller momsfri. Jagtretten kan således opdeles i bestemte vildtrettigheder.

     2. Der er rejst spørgsmål om momspligten i tilfælde, hvor jagtudlejning sker i form af styksalg af hjorte. Der er endvidere rejst spørgsmål om et sådant salg til personer, der bor i udlandet kan anses som eksport.

Det fremgår, at ejeren af et jagtterræn sælger såvel retten til at skyde en hjort som retten til hjortens gevir. Betaling finder kun sted, såfremt det lykkes jægeren at skyde hjorten, og vederlaget fastsættes på grundlag af gevirets pointsum (vægt, længde, regelmæssighed mv). Kødet tilfalder ejeren af jagtterrænet.

Der er truffet afgørelse om, at jagtudlejning i form af stykvis salg af hjorte mv i momsmæssig henseende anses som salg af varer (§ 2, stk 1), når der kræves betaling for antallet af nedlagte hjorte, og vederlagets størrelse fastsættes på grundlag af det trofæ, som udleveres til jægeren.

Såfremt trofæet af den momspligtige virksomhed udføres til udlandet, kan virksomheden mod sædvanlig udførselsdokumentation undlade at opkræve moms.

I de tilfælde, hvor køberen selv udfører trofæet som rejsegods, kan den momspligtige virksomhed undlade at momsberigtige de udførte varer efter reglerne i Skatteministeriets bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift af varer, der udføres som rejsegods.

Ved salg af kødet skal der betales moms, ligesom der ved eventuelt eget forbrug af kødet også skal betales moms efter en værdi, som er fastsat efter reglerne i lovens § 8, stk 1.

Fiskeret

Udlejning af fiskeret kan anses som momsfri udlejning af fast ejendom, når følgende betingelser er opfyldt:

- der skal mellem udlejer og lejer være indgået en aftale om leje af fiskeretten på hele den faste ejendom eller særskilt afgrænsede og identificerbare områder eller dele af den faste ejendom

- det skal indgå i aftalen, at udlejeren ikke kan sælge samme brugsret til en anden person (fysisk eller juridisk) inden for samme tidsrum.

En dambrugsejer har etableret en fiskedam, som udelukkende anvendes til sportsfiskeri.

Medlemmer af en lokal sportsfiskerforening skal betale 8 kr pr fanget fisk, medens ikke-medlemmer, fx turister, mod betaling af 40 kr får ret til at fange indtil 4 fisk. Beløbet refunderes ikke, såfremt der intet fanges.

Der er truffet afgørelse om, at sportsfiskerforeningens betaling pr fanget fisk anses for salg af varer (§ 2, stk 1), og at den omhandlede udlejning af fiskeret er momspligtig (§ 2, stk 2). Sportsfiskerforeninger skal indtil videre ikke registreres for salg af dagkort (fiskekort) hverken til medlemmer eller ikke-medlemmer, jf kap REGISTRERING.

Udlejning af selskabslokaler o lign

Udlejning af selskabslokaler, mødelokaler o lign i hoteller, restaurationer, forsamlingshuse, idrætshaller mv er undtaget fra momspligten, jf lovens § 2, stk 3 punkt h, 1. punktum (udlejning af fast ejendom).

Der er dog en forudsætning, at der ikke sker servering af mad- og drikkevarer i lokalerne. Der henvises til afsnittet om forsamlingshuse m fl i kap REGISTRERING.

Udlejning af nævnte lokaler kan holdes uden for den momspligtige omsætning uden begrænsninger i virksomhedens fradragsret på betingelse af, at virksomhedens samlede momsfri omsætning ved udlejning højst udgør 2% af virksomhedens samlede årlige omsætning. Se kap TILSVAR (Fast ejendom).

Ved møde- og kursusarrangementer, hvor lokalelejen indgår som en del af den samlede betaling for arrangementet, kan 5% af den samlede betaling, eksl moms, for forplejning, overnatning og lokaleleje uden nærmere dokumentation anses som momsfri lokaleleje. Momsen udgør i dette tilfælde (ved en momssats på 22%) 17,29 % af den samlede betaling inkl moms.

Det er en betingelse for at anvende disse regler, at der i de lokaler, hvor der afholdes møde/kurser, kun indtages forfriskninger (te, kaffe, øl, vand og brød mv), som stilles frem i lokalet eller udenfor, således at der ikke under selve mødet/kurset medvirker personale ved servering i lokalerne.

Det er endvidere en betingelse, at virksomhedens samlede momsfri omsætning ikke overstiger 2% af den samlede omsætning, jf ovenfor.

Hvis værdien af lokaleleje indgår i det samlede arrangement med mere end 5%, kan en større andel af den samlede betaling holdes uden for momsberegning, men så skal virksomhedens fradragsret begrænses, jf kap TILSVAR (Fast ejendom).

Udlejning af sportsaktiviteter mv

Udlejning af sportsfaciliteter og salg af adgang til at udøve sportaktiviteter mv er undtaget fra mosmpligten (kombination af punkt b - social forsorg og bistand, punkt c - undervisning i legemsøvelser og punkt e - sportsaktiviteter).

Der skal derfor ikke opkræves moms af lejeindtægter eller særskilt opkrævede billetindtægter ved salg af adgang til sportsfaciliteter, fx bowling-, kegle-, golf- og tennisbaner samt svømmebade. Momsfritagelsen gælder såvel offentlige som private drevne idrætsanlæg.

Udlejning af varer

Udlejning af varer er som hovedregel omfattet af momspligten.

Som eksempler herpå kan nævnes:

- udlejning af bøger (læsekredse), studiemateriale o lign

(Bibliotekers udlån af bøger mv er dog undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter))

- udlejning og forevisning af film, fx til undervisningsbrug

- udlejning (udstationering) af hunde, som anvendes til vagttjeneste o lign

- udlejning af kunstgenstande

- udlejning af liggestole på badesteder

- udlejning af driftsmidler og løsøregenstande.

Den udlejning, der i mindre omfang sker som led i udlejning af fast ejendom, kan dog på visse betingelser anses for at være undtaget fra momspligten. - Se »Udlejning af fast ejendom«.

- udlejning af telte og flytbare træbarakker til brug ved afholdelse af festarrangementer o lign.

Udlejning af flytbare, men mere permanente bygninger, vil ofte kunne ligestilles med udlejning af fast ejendom, der er undtaget fra momspligten.

Som eksempel herpå kan nævnes »Mobilpavilloner«, der udlejes til skoler til midlertidig brug som undervisningslokale. Udlejningen sker i henhold til kontrakt, der løber i en nærmere aftalt årrække. De flytbare pavilloner opstilles nøglefærdige med alle indvendige installationer (el, vand og kloakafløb). Der kræves endvidere byggetilladelse fra byggemyndighederne. Pavillonerne består af færdige sektioner på 20 m2, der transporteres til skolerne, hvorefter opførelsen og monteringen af pavillonerne kan foretages i løbet af 1-2 uger. Efter lejeperiodens udløb overtages pavillonerne ofte af skolerne.

Udlejningsformidling

Formidlingsvirksomhed vedrørende udlejning af fast ejendom, fx sommerhuse, hytter, ferieboliger i feriecentre, ferielejligheder og hotelværelser, er omfattet af momspligten ( ikke punkt h - udlejning af fast ejendom).

Formidlingsvirksomhed, der udøves som led i rejsebureauvirksomhed, og som vedrører momspligtig udlejning af værelser og ferieboliger, er dog undtaget fra momspligten (punkt m - rejsebureauvirksomhed). Der henvises til afgørelserne vedrørende »Rejsebureauvirksomhed« og »Turistkontorer«.

Der er etableret en overgangsordning, således at en normal arrangeret færdigpakket rejse med formidling af sommerhusophold her i landet, som leveres til udenlandske kunder i perioden 1 januar 1987 - 31 december 1989 til en samlet pris, kan afsættes uden moms.

En normal arrangeret »færdigpakket rejse« med formidling af sommerhusophold mv skal bestå af mindst sådan transport, som er nødvendig for at komme til ferieboligen samt opholdet i sommerhuset eller anden ikke-momspligtig feriebolig. Kun hvis transporten - fx med færge - er den mest rimelige mulighed for at komme til feriestedet, er der i momsmæssig henseende tale om en normal arrangeret »færdigpakket rejse«.

Formidling af momsfri ferieboligudlejning (sommerhuse)

Udlejningsbureauer, rejsebureauer, turistbureauer m fl, herunder også udenlandske bureauer, skal betale moms af den provision, som bureauet beregner sig for at medvirke ved udlejning af sommerhuse, der er beliggende her i landet. Provisionen beregnes ved almindelig udlejningsformidling (kommissionsudlejning) med en vis procent af den faktisk opnåede lejeindtægt for ejeren.

Udlejningsformidling af »fastprissommerhuse« sker på den måde, at bureauerne lejer sommerhuse af de respektive ejere for en hel sæson (eventuelt et helt år) til en nærmere aftalt pris for hele perioden. Bureauerne udlejer herefter for egen regning disse sommerhuse til turister.

Bureauernes virksomhed med udlejning af »fastprissommerhuse« anses som momspligtig formidlingsvirksomhed, idet bureauerne i realiteten præsterer en formidlingsydelse.

Det forhold, at bureauet lejer de pågældende sommerhuse af sommerhusejerne til en fast pris for en periode ad gangen og således selv må bære risikoen for en eventuel dårlig belægningsprocent i den omhandlede periode, kan ikke i sig selv betyde, at bureauet dermed alene foretager en momsfri (gen) udlejning/fremleje af sommerhuse.

En forudsætning for, at en sådan (gen) udlejning udelukkende kan betragtes som momsfri, måtte i øvrigt være, at bureauet som udlejer over for den enkelte sommerhuslejer påtager sig det fulde ansvar i forbindelse med lejemålet og ikke - bortset fra uvæsentlige spørgsmål - helt fralægger sig ansvaret ved at henvise til husets ejer, hvilket normalt er tilfældet i bureauernes fortrykte udlejningskontrakter.

Det måtte endvidere være en betingelse for at tilgodese synspunktet om momsfri udlejning, at bureauet har tilladelse til erhvervsmæssig udlejning i henhold til § 2 i lov om sommerhuse og campering mv (sommerhusloven). En sådan tilladelse kan normalt ikke opnås.

Ved udlejningsformidling af »fastprissommerhuse« skal der betales moms på grundlag af den bruttofortjeneste, som opnås ved de enkelte aftaler (kontrakter) med sommerhusejerne, dvs forskellen mellem den faste leje til sommerhusejeren og den opnåede lejeindtægt ved udlejningen i den aftalte periode. Et eventuelt tab i relation til en konkret aftale med en sommerhusejer kan ikke modregnes.

Formidling af sommerhusudlejning, der indgår i turistbureauers m fl såkaldte IT-arrangementer (Inclusive Tours), er ligeledes momspligtig - også selv om det drejer sig om »fastprissommerhuse«, jf ovenstående.

Der henvises i øvrigt til kap VÆRDI samt til kap OMSÆTNING vedrørende tidspunktet for momsberigtigelse af provisionsindtægter mv.

Formidling af momspligtig ferieboligudlejning

Udlejningsbureauer m fl skal betale moms af den provision, som bureauet beregner sig for at medvirke ved momspligtig udlejning af ferielejligheder mv.

Udenlandske udlejningsbureauer, som formidler momspligtig ferieboligudlejning her i landet, skal ikke momsregistreres og betale dansk moms af den provision, der afgives af den danske momsregistrerede virksomhed.

Provisionsandelen til det udenlanske udlejningsbureau skal derimod momsberigtiges af den danske momsregistrerede virksomhed, som herefter skal betale moms af såvel lejebeløbet som provisionen.

Udstillingsvirksomhed

Udstillingsvirksomhed er omfattet af momspligten.

Udstillinger, der må karakteriseres som kulturelle aktiviteter, fx kunstudstillinger, er dog undtaget fra momspligten (punkt d - kulturelle aktiviteter).

Se også afgørelserne vedrørende »Blomsterparker mv«, »Dyreudstilling«, »Dyrskuer« og »Kunstudstillinger«.

Udvalgsarbejde

En revisorforening har en række stående udvalg herunder bl a et responsumudvalg, der på foreningens vegne afgiver udtalelser om, hvad der inden for disse revisorers felt må anses for god revisions-, regnskabs- og revisorskik. Udvalget afgiver endvidere udtalelser om rimeligheden af disse revisores honorarer samt om revisorers ansvar i rapportsager. Hovedparten af udvalgets udtalelser vedrører sager, der er indbragt for domstolene.

For deltagelse i møder i responsumudvalget modtager medlemmerne et fast halvdags- eller heldagshonorar, medens gennemgang og udredning af sager, som udføres uden for udvalgsmøderne, aflønnes efter timeforbrug. Honoraret herfor betragtes som B-indkomst.

De af udvalgsmedlemmerne for foreningen præsterede ydelser er principielt omfattet af momspligten. Udvalgsarbejde af denne art er imidlertid indtil videre fritaget for moms efter lovens § 4, stk 2, uanset honoraret for sådanne ydelser betragtes som B-indkomst. Se kap REGISTRERING.

Undervisnings- og kursusvirksomhed mv

Undtaget fra momspligten efter lovens § 2, stk 3, punkt c, er

- skole- og universitetsundervisning,

- faglig uddannelse, herunder omskoling, samt

- anden undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse.

Undervisning i sprog, musik, håndarbejde, tegning (herunder porcelænsmaling), bogføring, maskinskrivning og legemsøvelser er umiddelbart omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Som undervisning i legemsøvelser anses gymnastik, dans, jazzballet, afspænding, yoga og helsesport mv.

Der har været rejst en række spørgsmål vedrørende afgrænsningen mellem momspligtig og momsfri undervisning, herunder hvilke undervisningsformer, der kan anses som momsfri undervisning i legemsøvelser.

Generelt bemærkes, at salg af lærebøger og andet undervisningsmateriale mod særskilt betaling er momspligtig. Det gælder også salg i tilslutning til momsfri undervisnings- og kursusvirksomhed. Såfremt der ikke opkræves særskilt betaling for undervisningsmateriale i forbindelse med momsfri kursusvirksomhed, skal der normalt ikke betales moms. Udlevering i forbindelse med korrespondancesprogkurser af lærebøger, plader og bånd mv er dog momspligtig. Se kap VÆRDI.

Der henvises i øvrigt til de trufne afgørelser, der viser, at undtagelsesbestemmelsen er blevet fortolket ret bredt.

Undervisning i legemsøvelser mv

     1. Helsestudio (deltagelse i tilrettelagte motionsprogrammer), body-building, intuitiv massage (kurser), karateundervisning, svømmebade og danseskoler er undtaget fra momspligten som undervisning i legemsøvelser.

Golfundervisning, tennistræning og rideundervisning anses derimod ikke som undervisning i legemsøvelser, men kan i visse tilfælde anses som en momsfri sportsaktivitet.

Der henvises til de respektive afgørelser (»Helsestudio« osv).

     2. Undervisning i helseafspænding er undtaget fra momspligten som undervisning i legemsøvelser.

Den omhandlede helseafspænding har en tilsvarende udformning som den afspænding, der indgår i yoga-undervisning. Den har til formål at løse op for fysiske og psykiske spændinger. Helseafspændingen indledes med, at personen lægger sig til hvile på en briks i ca 5 minutter, hvorefter instruktøren i ca 1/2 time taler til den pågældende for herved at bibringe den ønskede afspænding. Instruktøren foretager ingen berøring af personen. Undervisningen kan ske gruppevis eller individuelt.

Momspligtig/momsfri undervisning mv

     1. Flyveundervisning med henblik på erhvervelse af trafikflyvercertifikat mv er momsfri, medens undervisning med henblik på erhvervelse af privatflyvercertifikat er omfattet af momspligten.

Se afgørelsen vedrørende »Flyveundervisning og fly-simulatortræning«.

     2. Undervisning på køreskoler med henblik på erhvervelse af kørekort til lastbil og stor personbil mv er momsfri, medens undervisning vedrørende erhvervelse af kørekort til almindelig bil er omfattet af momspligten.

Se afgørelsen vedrørende »Køreskoler m fl«, hvorunder kørelæreruddannelsen også er omtalt.

     3. Undervisning i astrologi er omfattet af momspligten. Undervisning med henblik på uddannelse til fagastrolog er indtil videre undtaget fra momspligten.

Se afgørelsen vedrørende »Astrologiundervisning«.

Momsfri undervisning mv

     1. Efteruddannelse af ingeniører m fl. En kursusvirksomheds udvikling og gennemførelse af efteruddannelsesprogrammer ved afholdelse af kurser, der er særligt rettet mod ingeniører, er undtaget fra momspligten.

Efteruddannelsesprogrammet omfatter såvel specialistkurser inden for ingeniørområdet som personligt udviklende kurser inden for adfærdsområdet, ligesom der er kurser i generel management.

Medvirken ved gennemførelse af uddannelsesplanlægning i virksomheder i form af konsulentbistand er omfattet af momspligten. Afhængig af forholdene i den enkelte virksomhed kan bistanden også i et vist omfang omfatte egentlig undervisning af personalet. Denne del af aktiviteterne er undtaget fra momspligten.

Administration af fremmede kurser, dvs planlægning og udbygning af momsfri kurser samt den praktiske gennemførelse på kursusstedet, er undtaget fra momspligten. Det er herved forudsat, at der alene er tale om kurser, som formelt styres af andre juridisk selvstændig enheder, fx Danmarks tekniske Højskole og Vejdirektoratet.

     2. Efteruddannelse af ledere. Kursusvirksomhed vedrørende efteruddannelse af ledere i offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder er undtaget fra momspligten.

Efteruddannelsen består i undervisning i ledelsesfilosofi, gruppepsykologi, organisationsteori, samarbejde og kommunikation mm og har til formål at koordinere, udvikle samt forbedre kursusdeltagernes færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde.

Den pågældende kursusvirksomheds medvirken ved tilsvarende momsfri kurser, der arrangeres af andre kursusvirksomheder, er ligeledes undtaget fra momspligten.

     3. Fodplejer. Uddannelse som fodplejer er indtil videre undtaget fra momspligten som faglig uddannelse. Se endvidre afgørelsen om undtagelse for uddannelse til »krops-, hud- og skønhedsplejer«.

     4. Frisørstævner. De af Danske Damefrisørers Landsforening arrangerede landsstævner og landsdelsmesterskaber er undtaget fra momspligten.

Se afgørelsen vedrørende »Frisørstævner«.

     5. Fritidsundervisning mv. Den undervisning og virksomhed, der omfattes af lov om fritidsundervisning mv, og som udføres af bl a oplysningsforbund og ungdoms- og idrætsforeninger, eller som finder sted i interne grupper for børn og unge i ungdomsklubber, vil normalt være undtaget fra momspligten.

Tilsvarende gælder for anden folkeoplysende virksomhed, der ikke er omfattet af lov om fritidsundervisning.

Et færdselskursus (15 timer såvel teoretisk som praktisk undervisning), der afholdes af Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), er således undtaget fra momspligten.

     6. Healing. Undervisning i healing er undtaget fra momspligten, idet den anses som undervisning, der har karakter af faglig uddannelse.

Se afgørelsen vedrørende »Healing«.

     7. Kommunikation og samarbejde mv. Kurser, der omfatter emner som management, salg, kommunikation, samarbejde mv, er undtaget fra momspligten. Dette gælder også for et eventuelt indledende grundkursus i transaktionsanalyse (personlighedsudvikling).

Undervisningen, der især er rettet mod større erhvervsvirksomheder, kan målrettes til bestemte grupper af medarbejdere, fx sælgere eller ledere.

     8. Kommunikation og samarbejde mv. Kursusvirksomhed, der bl a har til formål at udvikle og forbedre deltagernes færdigheder i kommunikation og samarbejde mv samt at stimulere deltagernes personlige udvikling, er undtaget fra momspligten.

Kursusvirksomheden omfatter dels specialkurser for sælgere, serviceteknikere, sekretærer, ledere eller andre medarbejdere i erhvervsvirksomheder mv, dels almindelige kurser, hvor enhver kan deltage.

Kurserne afholdes dels som »åbne hold« (hvor alle kan tilmelde sig) på selskabets adresse eller kursusejendomme og hoteller, dels for en enkelt virksomheds medarbejdere på den pågældende virksomheds adresse. Alle kurserne kan dog efter ønske afholdes som virksomhedskurser. Undervisningen tilpasses i så fald virksomhedens individuelle problemer og krav med hensyn til omfang, tid, afvikling og kursusplan.

     9. Kommunikation og samarbejde mv. Kurser, der omfatter undervisning i emner som samarbejdstræning, personaleledelse, personlig udvikling og pædagogik, er undtaget fra momspligten.

Kurserne afholdes i større erhvervsvirksomheder og har en varighed af 3-5 dage.

Af undervisningsmaterialet fremgår det bl a, at kurserne har til formål at øge deltagernes viden om sig selv og egne handlinger. Det fremgår videre, at deltagerne herefter bliver mere klar over motiver til egne handlinger og reaktioner og herigennem opnår større tryghed og sikkerhed omkring egen formåen.

     10. Krops-, hud- og skønhedsplejer. Uddannelse af personer til krops-, hud- og skønhedsplejer er efter momsnævnets afgørelse undtaget fra momspligten fra maj 1983.

Uddannelsestiden for den samlede uddannelse til krops-, hud-, skønheds- og fodplejer er 20 måneder, mens de enkelte uddannelser har en varighed af mellem 8 og 16 måneder.

Uddannelserne søges af såvel elever, der selv betaler, som af elever, der får uddannelsen betalt af socialforvaltningen. Undervisningen består af både en teoretisk og en praktisk del og afsluttes med en eksamen, der forestås af en læge og en sygeplejerske.

Efter endt uddannelse nedsætter de pågældende sig som selvstændige eller ansættes på plejehjem, sygehuse, i virksomheder mv.

Uddannelserne til krops-, hud- og skønhedsplejer er indtil videre samlet eller særskilt undtaget fra momspligten som faglig uddannelse. Uddannelse til fodplejer er fortsat indtil videre undtaget fra momspligten.

Momsnævnet har samtidig truffet afgørelse om, at der fremover ved vurderingen af, om en uddannelse i momsmæssig henseende kan anses som faglig og dermed som undtaget fra momspligten efter § 2, stk 3, pkt c, skal lægges vægt på, om undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte.

Der lægges i tvivlstilfælde vægt på, om undervisningen er godkendt af det offentlige og/eller af en faglig organisation.

Undervisning, som har karakter af konsulentbistand til en virksomhed, er fortsat omfattet af afgiftspligten efter lovens § 2, stk 2.

     11. Kurser, der omfatter uddannelse og træning i økonomi- og organisationsfunktioner i en virksomheds forskellige afdelinger og på varierende niveauer, samt kurser i salgsteknik, personlig effektivitet (selvudvikling) og personlig planlægning er undtaget fra momspligten.

Alle kan tilmelde sig kurserne, ligesom de tilbydes på firmabasis.

     12. Kurser vedrørende ideproduktion, problemløsning og nytænkning er undtaget fra momspligten.

Deltagerne kan være såvel enkeltpersoner som hele firmahold.

     13. Kurser, der er branchevendte. Uddannelseskurser, der bl a omfatter marketing og salg, økonomisk styring, personaleledelse samt strategisk og operationel planlægning, og som henvender sig til personale inden for hotel- og restaurationsbranchen, er undtaget fra momspligten.

Kurserne er opdelt i 3 uddannelsesmoduler for henholdsvis topledere, mellemledere og serveringspersonale/arbejdsledere.

Kursusvirksomhedens aktiviteter omfatter udarbejdelse og tilrettelæggelse af kurserne, ligesom der stilles lærere til rådighed. Endvidere leveres undervisningsmateriale mv. Den praktiske afvikling af kurserne forestås derimod af virksomhederne selv (hoteller mv).

     14. Kurser i edb mv. Som momsfri undervisning i edb anses kursusvirksomhed, der har karakter af egentlig undervisning, og hvor kurset baserer sig på et standard programmel og har til formål at uddanne brugeren til at vurdere og anvende et produkt.

Undervisning omfatter således indlæring af mere almen karakter og henvender sig sædvanligvis til en bred gruppe af personer. Der kan være tale om både generelle og specifikke kurser i brugen af edb. Formålet må være at bibringe eleverne en mere generel viden om edb eller speciel viden fx om edb-programmets funktioner og muligheder.

Som momspligtig konsulentvirksomhed anses afsætning af ydelser, der har karakter af instruktion, men ikke har karakter af egentlig undervisning, jævnfør ovenstående, og udelukkende henvender sig til køber af en virksomheds produkter, og hvor køber er forpligtet til at deltage i sælgers kurser.

Konsulentvirksomhed omfatter sædvanligvis en analyse og vurdering af en konkret situation (et konkret projekt), og munder ofte ud i et løsningsforslag. Denne virksomhed har altså ikke den momsfri undervisnings brede sigte, men henvender sig normalt til en virksomhed eller en snæver gruppe af virksomheder.

Et selskab forhandler henholdsvis hardware og software. I forbindelse med salget af software er køberne kontraktligt forpligtet til at deltage i selskabets kursusaktivitet. Kursusvirksomheden henvender sig udelukkende til købere af programmellet.

Kursusgebyret indgår ikke i prisen for udstyret, men opkræves separat, idet behovet er forskelligt fra kunde til kunde.

Selskabets kursusvirksomhed tager sigte på at give kursusdeltagerne en instruktion i anvendelsen af selskabets produkter. Denne instruktion har ikke karakter af faglig eller skolemæssig uddannelse.

Denne instruktion er omfattet af momspligten som konsulentvirksomhed.

     15. Kurser vedrørende blanketsystemer mv. Kursusvirksomhed, der omfatter dels grundlæggende kurser i systemanalyse, blanketkonstruktion, fremstillingsteknik og blanketforvaltning, dels videregående kurser (fx systemkonstruktion og blankettegning) og specielle kurser (fx arkivering, mikrofilm (COM) og indføring af nye systemer), er undtaget fra momspligten.

Kursusvirksomheden har til formål at uddanne medarbejdere på alle niveauer inden for erhvervsliv og offentlig forvaltning til at varetage den samlede blanketpark i en organisation.

Kursusvirksomheden skal ikke betale moms af deltagerbetalingen (kursusafgift), der indbefatter ophold og fuld forplejning samt kompendier, kursusmateriale og hjælpemidler.

     16. Kursusvirksomhed, der omfatter kurser i bl a dynamisk læsning (hurtig læsning), notat- og referatteknik, pædagogisk værksted, personlig planlægning, transaktionsværksted samt volfairdiagnose og terapi, og som har til formål at lære den enkelte deltager at bruge sig selv og sin tid bedre, er undtaget fra momspligten.

Kurserne tilbydes såvel enkeltpersoner som hele firmahold.

     17. Musikdramatisk skole. Undervisning af børn i 6-10 års alderen på en musik-dramatisk børne- og ungdomsteaterskole er undtaget fra momspligten.

Undervisningen har til formål at indføre dramatik-interesserede elever i alle teatrets grene, herunder musik og dans, samt at opøve elevernes evne til koncentration, men uden henblik på en egentlig uddannelse af eleverne.

     18. Naturlæger. Kursusvirksomhed til personer, der ønsker en uddannelse som naturlæge, fx homeopraktiker og naturopraktiker, herunder et medicinsk grundkursus. Momsnævnet har i september 1984 truffet afgørelse om, at uddannelsen - i modsætning til tidligere - er undtaget fra momspligten, da den har til formål at bibringe eller vedligeholde elevernes kundskaber med henblik på erhvervsmæssig anvendelse.

Der skal dog betales moms af det undervisningsmateriale, der udleveres til eleverne mod særskilt betaling, bortset fra det materiale, der evt udarbejdes af kursuslederen selv. Dette materiale er undtaget fra momspligten efter § 2, stk 3, punkt 1 (forfattervirksomhed).

     19. Omskoling. Kurser med henblik på omskoling af tidligere mekanikere eller personvognssælgere til lastvognssælgere er undtaget fra momspligten.

Kurserne omfatter emner som kørselsøkonomi og fortolkning af de gældende tekniske bestemmelser vedrørende lastvognes opbygning og belastningsforhold.

     20. Specialkurser mv. Kursusvirksomhed, der omfatter specialkurser af teknisk art samt generelle kurser i virksomhedsledelse og samarbejde, er undtaget fra momspligten.

Kurserne henvender sig til faglærte håndværkere m fl med ansættelse i industrien samt ledende personale i erhvervsvirksomheder.

     21. Psykologikurser. Kurser, der omfatter undervisning og instruktion i psykoterapi, holdningsbearbejdelse og klient/patientkontakt, er undtaget fra momspligten.

Kurserne henvender sig til psykologer, sygeplejere, læger m fl, og sigtet med kursusvirksomheden er deltagernes egen udøvelse af psykologisk virksomhed, klient og patientbehandling.

     22. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter. Kurser, der afholdes af en brancheorganisation, og som vedrører uddannelse af arbejdspladsers sikkerhedsrepræsentanter i henhold til lov om arbejdsmiljø, er undtaget fra momspligten.

Fritagelsen omfatter også den undervisning, som præsteres af ingeniører på disse kurser.

     23. Vinskole. Kursusvirksomhed, der omfatter såvel generelle kurser (basiskurser og brevkurser) som specialkurser, og som tager sigte på at give deltagerne et alsidigt kendskab til vin, herunder produktion og behandling mv, er undtaget fra momspligten.

Kursusvirksomheden er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes forkundskaber og omfatter følgende kurser mv:

- kurser for personale, der er beskæftiget inden for vin- og spiritusbranchen, hotel- og restaurationsbranchen m fl

- foredragsarrangementer for foreninger, forretningskæder eller enkeltforretninger i vinbranchen

- kurser på aftenskoler, hvor såvel fagfolk som private kan deltage

- kurser for personer fra foreninger mv og for helt private uden tilknytning til vin- og spiritusbranchen.

Alle kurser afsluttes med certifikatprøve.

     24. Zoneterapi. Kursusvirksomhed i anvendelse af reflekszoneterapi på fødderne. På kurserne optages kun personer med en vis medicinalviden, fx sygeplejersker og fysioterapeuter. Undervisningen gennemføres primært som praktisk arbejde.

Uddannelsen er undtaget fra momspligten, da den har til formål at bibringe eller vedligeholde elevernes kundskaber med henblik på erhvervsmæssig anvendelse.

Der skal dog betales moms af det undervisningsmateriale, der udleveres til eleverne mod særskilt betaling, bortset fra det materiale, der evt udarbejdes af kursuslederen selv. Dette materiale er undtaget fra momspligten efter § 2, stk 3, punkt 1 (forfattervirksomhed).

Ungdomsklubber

Ungdomsklubbers fællesaktiviteter, fx landbrugs- og cafeteriadrift, er omfattet af momspligten, selv om der ydes tilskud hertil efter bistandsloven ( ikke punkt b - socialforsorg og bistand).

Fællesaktiviteter, der omfatter rideskolevirksomhed, kanoklub og go-cart klub mm, kan indtil videre anses for at være undtaget fra momspligten, når ydelserne ligesom i tilsvarende almindelige sportsklubber præsteres i klubregi mod betaling af sædvanligt medlemskontingent (punkt e - sportsaktiviteter).

Vagt- og overvågningsordninger

Lægevagtordninger

Lægevagtordninger, der omfatter formidling af telefonisk kontakt mellem tilkaldende patienter og vagthavende læger, og som drives fra en lægevagtforenings egen central eller vagtgruppe, anses som en del af lægevirksomheden og er derfor undtaget fra momspligten (punkt a - lægevirksomhed mv).

Tilsvarende formidlingsvirksomhed, der udøves af Falcks Redningskorps i forbindelse med lægevagtordninger, er omfattet af momspligten.

Falcks Redningskorps er dog af hensyn til opnåelse af en momsmæssig ligestilling med lægeforeningers egne vagtcentraler fritaget for at svare moms, jf kap REGISTRERING.

Andre vagt- og overvågningsordninger

Falcks Redningskorps varetager en række andre tilsvarende vagt- og overvågningsordninger, fx med formidling af kontakt vedrørende jordemoderhjælp, dyrlægebesøg og indsats fra offentlige værker uden for normal arbejdstid.

Endvidere overvåges alarminstallationer vedrørende ildebrand, indbrud, temperaturfald eller anden form for driftsforstyrrelser.

Der er ligeledes indgået overvågningsaftaler vedrørende folke- og invalidepensionisters telefonkæder samt alarminstallationer i disses privathjem.

Endelig har redningskorpset som led i kommunernes hjemmeplejeordninger indgået aftaler om overvågning af nødkaldeanlæg, formidling af opkald, udlejning af biler og udstyr (herunder installation af og uddannelse i brugen af udstyret) samt udførelse af nødreparationer.

Varetagelsen af de omhandlede vagt- og overvågningsordninger mv er omfattet af momspligten, bortset fra overvågnings- og formidlingsaftalerne vedrørende folke- og invalidepensionister

m fl, der er undtaget fra momspligten (punkt b - social forsorg og bistand).

Falcks Redningskorps er dog fritaget for at svare moms af formidlingsvirksomheden vedrørende jordemoderhjælp, idet det herved er forudsat, at formidling af jordemoderhjælp sædvanligvis indgår i de almindelige lægevagtordninger, jf kap REGISTRERING.

Vagtselskaber

Vagtselskabers virksomhed er fuldt ud omfattet af momspligten.

Vandlande

Subtropiske vandlande er udstyret med forskellige faciliteter, fx bassiner med forskellige vanddybder, boblebassiner, bølgebassiner, vandrutschebaner, saunaer, solarier, restaurant, bar og cafeteria.

Adgangen til sådanne vandlande er omfattet af momspligten, da vandlandene sidestilles med forlystelsesparker.

Varmemålerservice

Virksomhed med varmemålerpasning samt udarbejdelse af varmeregnskaber er momspligtig ( ikke punkt h - administration af fast ejendom).

Vikarbureauer

Vikarbureauer er momspligtige. Der skal således betales moms af honoraret for formidling af arbejdskraft.

Vurderingsvirksomhed mv

Vurdering af varer, herunder kunstværker og frimærker, er omfattet af momspligten, medmindre vurderingen sker med henblik på finansierings- eller forsikringsvirksomhed, jf nedenfor.

Det samme gælder vurdering af fast ejendom, aktier og lignende værdipapirer.

Vurdering af pantebreve er generelt undtaget fra momspligten som finansieringsvirksomhed. Dette gælder, uanset om vurderingen foretages af pengeinstitutter eller af fondsbørsvekselerere m fl.

Ejendomsmæglere, advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, håndværksmestre m fl (syns- og skønsmænd, vurderingsmænd), der udfører momspligtige vurderingsarbejder, er dog i en række tilfælde fritaget for at svare moms, fx når vurderingsarbejdet udføres, efter at de pågældende er blevet udmeldt hertil af retterne. Der henvises til kap REGISTRERING.

Vurdering vedrørende finansieringsvirksomhed

Vurderinger, der foretages for finansieringsselskaber, herunder pengeinstitutter, realkreditinstitutter og vekselerere, er undtaget fra momspligten, når ydelsen har forbindelse med selskabernes finansieringsvirksomhed (långivning og ajourføring af ældre lån), herunder hvorledes bl a koncernsammenhænge og selskabsretlige konstellationer påvirker de konkrete aktivers værdi som sikkerhedsobjekter (punkt j - finansieringsvirksomhed mv).

Fritagelsen omfatter både vurdering af fast ejendom, løsøre og værdipapirer.

Vurdering foretaget for ovennævnte virksomheder i tilfælde af misligholdte pantebreve eller i tvangsauktionssituationer for bedst muligt at sikre inddrivelsen af en fordring, for hvilken finansieringsselskabet har pant i den faste ejendom, anses for at indgå som en integrerende del af den momsfri finansieringsvirksomhed og dermed undtaget fra momspligten.

Vurdering (værdiansættelse), der foretages af vurderingsrådene i henhold til ejerlejlighedsloven i forbindelse med opdeling af beboelsesejendomme i ejerlejligheder, og som betales efter reglerne i Boligministeriets cirkulære om ejerlejligheder og boligfællesskaber, er indtil videre undtaget fra momspligten. Det er herved bl a lagt til grund, at værdiansættelsen skal foretages efter reglerne i lov om realkreditinstitutter, og at grundlaget for rådenes undersøgelser og værdiansættelser som oftest er det samme, som anvendes ved værdiansættelser i forbindelse med evt optagelse af lån i de pågældende ejendomme.

Vurderingsarbejder er alene omfattet af fritagelsen for finansieringsvirksomhed i ovennævnte tilfælde.

Fritagelsen omfatter således ikke de af fondsbørsvekselerere eller andre foretagne vurderinger (værdifastsættelser) af ejendomme og aktier mv til brug ved opgørelse af dødsboer eller som vejledning for købere og sælgere i forbindelse med afslutning af handler mv. Dette gælder også i tilfælde, hvor sådanne vurderinger evt foretages af banker og sparekasser.

Vurdering mv vedrørende forsikringsvirksomhed

Vurdering og taksation mv, der udføres for forsikringsselskaber, er undtaget fra momspligten i det omfang, ydelserne kan anses for at indgå som led i den momsfri forsikringsvirksomhed (punkt i). Det gælder ved udførelse af vurdering og taksation mv for forsikringsselskaber i følgende tilfælde:

     1. Den taksationsvirksomhed, som udføres af taksatorer på freelance basis for forsikringsselskaber i forbindelse med besigtigelse og vurdering af selskabernes egne forsikringsskader, samt forsikringsselskabernes afsætning af sådanne ydelser til andre forsikringsselskaber.

     2. De af andre virksomheder udøvede registrerings- og vurderingsforretninger for forsikringsselskaber til brug ved fastsættelse af forsikringssummen i forbindelse med tegning af forsikringer på løsøre, indbo og bygninger og i forbindelse med vurdering af forsikringsskader (fx brand).

     3. De af et rådgivende ingeniørfirma for et forsikringsselskab udførte opgaver, der består i, at firmaet i forbindelse med havari på kaskoforsikrede luftfartøjer af enhver art fastslår skadens omfang ved udarbejdelse af et reparationsoverslag samt fører tilsyn med, at den endelige reparationsregning kun kommer til at omfatte erstatningsberettigede udgifter i henhold til den foreliggende forsikringspolice.

     4. De af et forsikringsselskabs datterselskab for moderselskabet vedrørende sø- og transportforsikring udførte opgaver, der består i, at selskabet udfører besigtigelse, specifikation og taksation af skader på skibe og ladninger, vurderer årsagssammenhængen og skyldsspørgsmål, samt fremskaffer reparationstilbud, følger reparationsudførelsen, fremskaffer bjergningstilbud og fører bjergningsforhandlinger. Endvidere forebyggende forsikringsvirksomhed med henblik på undgåelse af skader og begrænsning af allerede opståede skader, herunder bjergningsledelse.

     5. De for forsikringsselskaber foretagne vurderinger med henblik på selskabets afgørelse af, hvorvidt man vil påtage sig garanti over for en pantebrevskreditor (vedrørende den pågældende ejendom).

     6. De for forsikringsselskaber foretagne vurderinger af bl a fast ejendom i tilslutning til, at selskabet har overtaget et misligholdt pantebrev, for hvilket selskabet har påtaget sig en garantiforpligtelse som nævnt i punkt 5, anses for at indgå som en integreret del af momsfri forsikringsvirksomhed og er dermed undtaget fra momspligten.

     7. De af et revisionsfirma for et forsikringsselskab foretagne vurderinger af skaders omfang i skadelidte virksomheder.

Der kan fx være tale om gennemgang af skadelidte virksomheders regnskaber med henblik på en vurdering af skadede aktivers værdi som led i fastsættelsen af erstatningssummens størrelse og vurderinger af skadelidte virksomheders beregninger over skaders økonomiske omfang i forbindelse med skader, der er dækket af driftstabsforsikringer. Det er dog en betingelse, at de omhandlede vurderinger ikke medfører, at der foretages en egentlig revision af de skadelidte virksomheders regnskaber.

Det forhold, at ydelser præsteres for forsikringsselskaber, kan i øvrigt ikke bevirke, at ydelserne af denne grund vil kunne anses for at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen vedrørende forsikringsvirksomhed i punkt i.

Som eksempel herpå kan nævnes ydelser præsteret af en dyrlæge for et forsikringsselskab i forbindelse med erstatningskrav rejst af landmænd mod en dyrefoderleverandør, der har tegnet en produktansvarsforsikring til dækning af landmændenes tab i tilfælde af, at fejl i det leverede foder påfører dyrene sygdom eller dødsfald. Dyrlægen undersøger i så fald de skadede dyr og indsender udtagne prøver til serumlaboratoriet, samt modtager resultater og attester med henblik på at afgøre, om forsikringstagerens produkt har forårsaget skaden.

Undtagelsesbestemmelsen vedrørende forsikringsvirksomhed omfatter heller ikke advokatydelser udført for forsikringsselskaber, herunder afgivelse af responsa, redegørelser, analyser mv vedrørende selskabernes forsikringsvirksomhed, samt udførelse af retssager om forsikringsforhold.

Der skulle således eksempelvis betales moms af advokatydelser præsteret i en erstatningssag, hvor ydelserne omfattede gennemgang af sagsmappe mv samt deltagelse i møder med henblik på afgivelse af en udtalelse om, dels hvorvidt et havari var dækningsberettiget efter en police, dels hvorledes ekstraomkostninger i forbindelse med havariet skulle fordeles.

Trafikministeriet har spurgt, om staten skal betale moms for taksering i forbindelse med en eventuel stormflodsgodtgørelse.

Det forventes, at staten i tilfælde af alvorlige stormflodsskader på privat fast ejendom og løsøre vil yde de skadelidte en godtgørelse.

For at kunne vurdere skadernes omfang forhandler Trafikministeriet en ordning, hvorefter forsikringsselskabernes taksatorer vurderer skaderne for staten. Staten skal betale vederlaget for takseringen til forsikringsselskaberne, uanset om vurderingen foretages af fastansatte eller free-lance taksatorer.

Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal betales moms af den taksering, som forsikringsselskabernes taksatorer udfører for staten i forbindelse med en eventuel stormflodsgodtgørelse.

Værdipapircentralen

Værdipapircentralen, der er en privat selvejende institution, er oprettet i medfør af lov nr 179 af 14 maj 1980 med henblik på at erstatte fysiske værdipapirer med edb-registrering. Edb-registrering af aktier og obligationer mv, der noteres på Københavns Fondsbørs, bliver obligatorisk og træder i stedet for besiddelsen af værdipapirer. Centralen skal desuden i form af kontotransaktioner registrere køb og salg samt foretage anvisning af terminsrenter mv.

Centralen vil fortrinsvis blive finansieret af centralens brugere ved erlæggelse af afgifter. Derudover kan der opkræves gebyrer for særlige ekspeditioner, der efter det foreliggende formodes at blive af ret begrænset omfang.

Værdipapircentralen vil for sin almindelige statutmæssige virksomhed blive undtaget fra skattepligt på linie med bl a realkreditinstitutterne.

Den af Værdipapircentralen udøvede virksomhed er indtil videre undtaget fra momspligten som et integrerende led i bank-, sparekasse- og finansieringsvirksomhed (punkt j).

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun året for underskrivelsen er kendt.