Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg (* 1)(* 2)

(Til samtlige ministerier)


1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1995 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået vedlagte aftale af 24. januar 1996 om konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg.

2. Aftalen omfatter såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer tilsluttet disse. Aftalen giver mulighed for lokalt at indgå aftaler - for enkeltpersoner eller grupper - om faste tillæg, der erstatter en taxametermæssig betaling for regelmæssigt forekommende over-/merarbejde, rådighedstjeneste og arbejde på ubekvemme tidspunkter.

3. Tillægsordninger, der etableres i medfør af aftalen, skal holdes inden for en økonomisk ramme, der modsvarer den gennemsnitlige værdi af en takstmæssig betaling.

Tillæg, der skal dække arbejdsforpligtelser mv., der ikke på forhånd er fast tilrettelagt, forudsættes derfor aftalt på baggrund af erfaringer over en længere repræsentativ periode, der giver grundlag for et kvalificeret skøn over forpligtelsens gennemsnitlige omfang.

Da tillæggene kompenserer andre ydelser, som de ansatte i henhold til aftale/overenskomst er berettiget til, indebærer lokalaftalerne ikke merudgifter, og tillæggene skal derfor ikke finansieres af lokal- og cheflønspuljer eller andre puljer.

4. Tillæg svarende til de rådighedstillæg, der ifølge AC-overenskomstens § 8, stk. 3, ydes til fuldmægtige mv., kan som følge af den under pkt. 3, 1. afsnit, nævnte forudsætning ikke med hjemmel i aftalen etableres for andre ansatte.

5. Rammeaftalen indeholder ingen begrænsninger med hensyn til den personkreds, for hvem der kan aftales faste tillæg.

For så vidt angår chefer og andre ansatte i overordnede stillinger med en videre adgang til at disponere over egen arbejdstilrettelæggelse, bør der imidlertid i givet fald tages særligt hensyn til de kvalitative og kvantitative momenter, der efter de almindelige merarbejdsregler indgår i vurderingen af en eventuel merarbejdsgodtgørelses størrelse. Der tilsigtes således ikke nogen ændring af gældende regler og praksis

6. Cirkulæret har virkning fra 1. april 1995 og supplerer Finansministeriets cirkulære af 16. oktober 1987 (LP.nr. 173/87) om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler for statstjenestemænd (samt for overenskomstansatte, der følger tjenestemændenes arbejdstidsregler). (* 3)

Finansministeriet

Den 26. januar 1996

P.M.V.

E.B.

Eva Hoff Sonne

Bilag

RAMMEAFTALE

OM KONVERTERING AF OVER-/MERARBEJDE,

ARBEJDSTIDSBESTEMTE YDELSER MV.

TIL FASTE TILLÆG

§ 1. Aftalen omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer tilsluttet disse.

§ 2. De enkelte ministerier eller dem, de måtte bemyndige hertil, kan med de pågældende organisationer eller de af dem bemyndigede lokale repræsentanter indgå lokale aftaler om konvertering af de i stk. 2 nævnte ydelser til faste månedlige tillæg.

Stk. 2. Aftaler om konvertering til faste tillæg kan omfatte betaling for regelmæssigt forekommende over-/merarbejde, rådighedstjeneste og arbejdstidsbestemte tillæg - hver for sig eller i kombination.

§ 3. Lokale aftaler kan indgås for såvel enkeltpersoner som grupper af ansatte.

§ 4. De lokale aftaler skal indgås inden for en økonomisk ramme, der svarer til den gennemsnitlige værdi af den takstmæssige betaling i henhold til de for de pågældende personalegrupper gældende overenskomster og aftaler.

§ 5. De lokale aftaler skal have en på forhånd aftalt gyldighedsperiode på mindst 1 år eller indeholde en opsigelsesbestemmelse, hvorefter aftalen med det aftalte varsel kan opsiges til bortfald.

Stk. 2. De lokale aftaler skal indeholde bestemmelser om, hvorledes tillæggene reguleres i tilfælde af, at de godtgørelseselementer, der ligger til grund for beregningen, ændres.

§ 6. Aftalen har virkning fra 1. april 1995 og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst den 1. april 1997.

Stk. 2. Lokale aftaler, der er indgået i henhold til denne rammeaftale, har dog virkning i overensstemmelse med deres indhold, jf. § 5, også efter rammeaftalens eventuelle bortfald.

 

 København, den 24. januar 1996 

 Statsansattes Kartel          Finansministeriet 

 Ove Hygum               P.M.V. 

                     E.B. 

 Statstjenestemændenes          Eva Hoff Sonne 

 Centralorganisation II 

 Bjørn Wikkelsøe Jensen 

 Lærernes Centralorganisation 

 Anni Herfort Andersen 

 Akademikernes Centralorganisation 

 Søren Vang Rasmussen 

 Overenskomstansattes Centralorganisation 

 Finn Busse Jensen 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som FMST. nr. 13/96

(* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 21

(* 3) Forefindes i Retsinformation, jf. F CIR 161 19871016