Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om rammeaftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om turnusordning (* 1)(* 2)


1. Det meddeles herved, at der mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II er indgået en rammeaftale om turnusordning. Aftalen vedhæftes som bilag til dette cirkulære.

2. Formålet med aftalen er at skabe bedre rammer for den lokale efteruddannelsespolitik samt at fremme mobiliteten. De enkelte ministerier kan som led i deres personalepolitik udfylde rammeaftalen under hensyn til de lokale forhold ved at indgå aftaler om turnusordning med Statstjenestemændenes Centralorganisation II. Vælger ministeriet eller styrelsen at indgå sådanne aftaler, skal rammeaftalen lægges til grund.

3. Turnustjenesten bør tilrettelægges således, at den ikke medfører lønnedgang, dvs. at den pågældende bevarer sin skalaløn (ekskl. stedtillæg) og almindeligt tillæg.

4. Henset til formålet med aftalen vil det være naturligt, at deltagelse i turnustjeneste indgår i bedømmelsen ved ydelse af decentral løn.

5. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 1995. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 14. maj 1993 (APD.nr. 28/93). (* 3)

Finansministeriet

Den 26. januar 1996

P. M. V.

E. B.

Maianne Eltong

Bilag

RAMMEAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET

OG STATSTJENESTEMÆNDENES CENTRALORGANISATION II OM TURNUSORDNING

Mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II er der enighed om følgende retningslinier for turnusordninger i ministerier og styrelser:

1. De enkelte ministerier eller de styrelser, der bliver bemyndiget dertil, og Statstjenestemændenes Centralorganisation II eller de tilsluttede organisationer, der bliver bemyndiget dertil, kan indgå lokale aftaler om en turnusordning.

2. Lokale turnusaftaler bevirker ingen indskrænkning i ledelsens almindelige ret til at lede og fordele arbejdet, herunder adgangen til at anvende tjenestemandslovens §§ 12 og 13.

3. Turnustjeneste eller lokale turnusaftaler må ikke medføre tvungent bopælsskift. Turnustjeneste, der medfører frivilligt bopælsskift, udløser ikke flyttegodtgørelse.

4. Ansatte, der er omfattet af en turnusordning, bør gøre tjeneste på mindst 3 forskellige tjenestesteder/arbejdssteder inden for en periode af 10 år.

5. Lokale turnusaftaler kan begrænses til visse grupper inden for et ministerområde eller en styrelse, ligesom visse ansatte kan undtages, f.eks. på grund af alder.

6. I lokale turnusaftaler kan anføres, at det oprindelige tjenestested vil se positivt på, at den pågældende ønsker at vende tilbage til sit oprindelige tjenestested.

7. Hvis den lokale turnusaftale indeholder mulighed for ekstern turnus, kan det anføres, at der vil være mulighed for tjenestefrihed uden løn.

8. Denne rammeaftale har virkning fra den 1. april 1995 og kan tidligst opsiges til den 1. april 1997. Samtidig ophæves rammeaftale af 29. april 1993 mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om turnusordning.

 

 København, den 26. januar 1996 

 Statstjenestemændenes            Finansministeriet 

 Centralorganisation II            P. M. V. 

 Bjørn Wikkelsøe Jensen           E.B. 

                       C.E. Johansen 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som FMST. nr. 14/96

(* 2) Optaget i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 17

(* 3) Forefindes i Retsinformation, jf. F CIR 80 19930514