Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 29. august 1995 med Australien om arbejdstilladelse til familiemedlemmer til personalet på den australske ambassade i Danmark og familiemedlemmer til personalet på den kongelige danske ambassade og konsulaterne i Australien


Ved noteveksling af 10. marts og 29. august 1995 er der i Canberra indgået aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til familiemedlemmer til ansatte på den australske ambassade i Danmark og familiemedlemmer til personalet på udsendte danske repræsentationer i Australien.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

No PR95/074

DET AUSTRALSKE DEPARTEMENT FOR

UDENRIGSANLIGGENDER OG HANDEL

Den kongelige danske Ambassade

Det australske Departement for Udenrigsanliggender og Handel bevidner den danske ambassade sin højagtelse og har den ære at henvise til nylige forhandlinger om beskæftigelse i Australien og Danmark af familiemedlemmer til personalet på diplomatiske og konsulære repræsentationer i de respektive lande.

Som følge af disse forhandlinger skal departementet foreslå, at Australien og Danmark indgår en aftale, hvorefter familiemedlemmer til personalet på den australske ambassade i Danmark kan tage lovmæssig beskæftigelse i Danmark, og familiemedlemmer til personalet på den kongelige danske ambassade og konsulaterne i Australien kan tage lovmæssig beskæftigelse i Australien.

Såfremt den kongelige danske ambassade kan bekræfte, at vedlagte tekst kan accepteres af den danske regering, foreslår departementet, at denne note med vedlagte bilag, sammen med den kongelige danske ambassades svar, udgør en aftale i denne sammenhæng mellem Australien og Danmark, der vil træde i kraft på datoen for den kongelige danske ambassades svar.

Departementet for Udenrigsanliggender og Handel benytter denne lejlighed til på ny at forsikre den danske ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Canberra, den 10. marts 1995

Bilag:

Aftale mellem den australske regering og den danske regering om beskæftigelse af familiemedlemmer til diplomatisk og konsulært personale

1. Tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse

  • (a) Familiemedlemmerne i den officielle husstand af medlemmer af udsenderstatens diplomatiske eller konsulære repræsentationer gives tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten i overensstemmelse med modtagerstatens regler og i henhold til bestemmelser i denne aftale.
  • (b) Følgende gælder i forhold til denne aftale:
  • (i) »et medlem af en diplomatisk eller konsulær repræsentation« betyder enhver ansat af udsenderstaten (der ikke er statsborger eller har fast bopæl i modtagerstaten) på en diplomatisk, konsulær eller international organisation;
  • (ii) »et familiemedlem« betyder en person, som modtagerstaten har accepteret som sådan og er en del af den officielle husstand hos et medlem af en diplomatisk eller konsulær repræsentation; og
  • (iii) »Diplomatisk Konvention« betyder Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser af 18. april 1961.
  • (c) Tilladelse vil normalt ikke blive givet, hvis ansøgeren i forbindelse med pågældende beskæftigelse ophører med at være en del af husstanden til medlemmet på den diplomatiske eller konsulære repræsentation.
  • (d) Et familiemedlem får tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse fra ankomsttidspunktet for medlemmet af den diplomatiske eller konsulære repræsentation i modtagerstaten indtil tidspunktet for sidstnævntes afrejse eller ved udløbet af en rimelig periode derefter.

2. Procedurer

  • (a) En anmodning om tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse skal af udsenderstatens ambassade på vegne af familiemedlemmet sendes til modtagerstatens udenrigsministerium.
  • (b) De fulgte procedurer skal iagttages på en måde, der muliggør, at familiemedlemmet så hurtigt som muligt kan tage lønnet beskæftigelse, og spørgsmål i relation til arbejdstilladelser og tilsvarende formaliteter skal tilgodeses positivt.
  • (c) Tilladelse for et familiemedlem til at tage lønnet beskæftigelse vil ikke undtage pågældende fra de vilkår, som normalt gælder for beskæftigelsen, uanset at det vedrører personlige karakteristika, professionelle eller handelsmæssige kvalifikationer og lignende.

3. Civile og administrative privilegier og immuniteter

Familiemedlemmer, der i overensstemmelse med den diplomatiske konvention nyder immunitet i modtagerstaten i forhold til sager henhørende under modtagerstatens civile og administrative jurisdiktion, vil ikke kunne nyde godt heraf for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse og er omfattet af det civile og administrative retsgrundlag i modtagerstaten. I sådanne sager vil udsenderstaten også alvorligt overveje en anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på sådan immunitet i forhold til eksekution af enhver dom over familiemedlemmet.

4. Strafferetlig immunitet

Såfremt det overvejes at rejse sigtelse mod et familiemedlem, der i henhold til den diplomatiske konvention nyder immunitet i sager henhørende under modtagerstatens strafferetspleje, for en kriminel loverovertrædelse begået i forbindelse med den pågældendes beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje en anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

5. Skat og sociale sikringsordninger

I overensstemmelse med den diplomatiske konvention eller enhver anden international aftale er familiemedlemmer underlagt modtagerstatens skattemæssige og sociale sikringsordninger for så vidt angår anliggender forbundet med deres lønnede beskæftigelse i staten.

6. Varighed og ophør

Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre. Hver stat kan opsige aftalen skriftligt med seks måneders varsel.

Ref. No. 3. Dan. 2.

Note No. 17/1995

DEN KONGELIGE DANSKE

AMBASSADE

Det Australske Departement for Udenrigsanliggender og Handel, Canberra

Verbalnote

Den danske ambassade bevidner det australske Departement for Udenrigsanliggender og Handel sin højagtelse og har den ære at henvise til departementets note nr. PR95/074 af 10. marts 1995 vedrørende beskæftigelse i Australien og i Danmark af familiemedlemmer til personalet på de diplomatiske og konsulære repræsentationer i de respektive lande.

Den kongelige danske ambassade har den ære at bekræfte, at vilkårene i ovennævnte note med bilag kan tiltrædes af den danske regering. Noten samt bilaget vil følgelig sammen med denne note udgøre en aftale, hvorefter familiemedlemmer til personalet på den australske ambassade i Danmark kan tage lovmæssig beskæftigelse i Danmark, og familiemedlemmer til personalet på den kongelige danske ambassade og konsulaterne i Australien kan tage lovmæssig beskæftigelse i Australien.

Den kongelige danske ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre det australske Departement for Udenrigsanliggender og Handel om sin mest udmærkede højagtelse.

Canberra, den 29. august 1995

Aftalen trådte i kraft på datoen for den danske svarnote, den 29.

august 1995.

Udenrigsministeriet, den 28. marts 1996

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen