Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 22. marts 1994 med Brasilien om arbejdstilladelse til pårørende til ansatte i den danske og brasilianske statsadministration


Ved noteveksling af 4. og 22. marts 1994 i Brasilia er der mellem Danmark og Brasilien truffet aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til ansatte i den brasilianske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Danmark, og pårørende til ansatte i den danske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Brasilien.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

DPI/DAI/DCS/CJ/03/DIMU-BRAS-DINA

UDENRIGSMINISTERIET

Brasilia, den 4. marts 1994

Hans Excellence,

hr. Torben Dithmer,

Ambassadør for Kongeriget Danmark

Hr. ambassadør,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence for, på vegne af Den føderative republik Brasiliens regering at foreslå følgende aftale angående lønnet beskæftigelse for pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale.

2. Den føderative republik Brasiliens regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter kaldet de kontraherende parter) er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale, der officielt arbejder på en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller ved en international organisation i modtagerstaten kan få tilladelse til lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at nationale interesser respekteres. Den nævnte tilladelse kan nægtes i følgende tilfælde:

 • a) hvis arbejdsgiveren er modtagerstaten, herunder hvis staten er arbejdsgiver i kvasi-selvstændige organisationer, institutioner, offentlige virksomheder og organisationer med blandingsøkonomi eller
 • b) hvis national sikkerhed kan påvirkes.

3. Pårørende' i denne aftale omfatter:

 • a) ægtefæller;
 • b) ugifte børn under 21 år;
 • c) ugifte børn under 25 år, der er fuldtidsstuderende ved universiteter eller en højere læreanstalt godkendt af begge parter.
 • d) ugifte børn med fysisk eller psykisk handicap.

4. Forinden en pårørende kan modtage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten, er det nødvendigt med forudgående tilladelse fra den lokale regering. En sådan tilladelse skal søges ved anmodning fra ambassaden til Udenrigsministeriets protokol. Efter undersøgelse af om den pågældende falder ind under de katagorier, der er defineret i nærværende overenskomst og efter at have set, at de interne regler er blevet fulgt, vil protokollen meddele udsenderstatens ambassade, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse under hensyntagen til modtagerstatens lovgivning.

5. Hvis der i professionen kræves specielle kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession i modtagerstaten. Bestemmelserne i denne aftale kan ikke bruges af den anden part som adkomst til udøvelse af professionen.

6. Pårørende, der opnår lønnet beskæftigelse i henhold til denne aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af ovennævnte beskæftigelse. Udsenderstaten vil alvorligt overveje enhver skriftlig anmodning om afkald på immunitet, hvis en pårørende ifølge denne aftale nyder strafferetlig immunitet i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser og bliver anklaget for en lovovertrædelse i forbindelse med sin beskæftigelse.

7. Pårørende med lønnet beskæftigelse i henhold til denne aftale skal betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag af vederlag, de modtager i forbindelse med beskæftigelsen. Som følge deraf vil pårørende være underlagt modtagerstatens relevante lovgivning for fysiske personer hjemmehørende eller bosat i modtagerstaten.

8. Den pårørendes tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse ophører, når det familiemedlem, der tilhører det diplomatiske, konsulære, administrative eller tekniske personale afslutter sit hverv i modtagerstaten, hvor han/hun er akkrediteret.

9. Denne aftale træder i kraft 30 dage efter at Den føderative republik Brasiliens regering har notificeret Kongeriget Danmarks regering om effektueringen af de nødvendige interne juridiske betingelser.

10. Nærværende aftale forbliver i kraft i 6 år og kan fornyes stiltiende, successivt for en periode af et år med mindre en af aftalens parter opsiger aftalen skriftligt med seks måneders varsel gennem en diplomatisk kanal.

11. Såfremt Kongeriget Danmarks regering kan acceptere de ovenfor nævnte bestemmelser, vil denne note og Deres bekræftende svarnote udgøre en aftale mellem vore to regeringer.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.

Celso L. N. Amorim

Udenrigsminister

J. No.3.F.Brasilia.3.

No. 70

KONGELIG DANSK AMBASSADE

Brasilia, den 22. marts 1994

Hans Excellence,

hr. Celso L. N. Amorim,

Udenrigsminister

Hr. minister,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence som svar på Deres note DPI/DAI/DCS/CJ/03/DIMU-BRAS-DINA af 4. marts 1994, der oversat til engelsk lyder som følger:

»Hr. ambassadør,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence for på vegne af Den føderative republik Brasiliens regering at foreslå følgende aftale angående lønnet beskæftigelse for pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale.

2. Den føderative republik Brasiliens regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter kaldet de kontraherende parter) er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale, der officielt arbejder på en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller ved en international organisation i modtagerstaten kan få tilladelse til lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at nationale interesser respekteres. Den nævnte tilladelse kan nægtes i følgende tilfælde:

 • a) hvis arbejdsgiveren er modtagerstaten, herunder hvis staten er arbejdsgiver i kvasi-selvstændige organisationer, institutioner, offentlige virksomheder og organisationer med blandingsøkonomi eller
 • b) hvis national sikkerhed kan påvirkes.

3. Pårørende« i denne aftale omfatter:

 • a) ægtefæller;
 • b) ugifte børn under 21 år;
 • c) ugifte børn under 25 år, der er fuldtidsstuderende ved universiteter eller en højere læreanstalt godkendt af begge parter.
 • d) ugifte børn med fysisk eller psykisk handicap.

4. Forinden en pårørende kan modtage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten, er det nødvendigt med forudgående tilladelse fra den lokale regering. En sådan tilladelse skal søges ved anmodning fra ambassaden til Udenrigsministeriets protokol. Efter undersøgelse af om den pågældende falder ind under de katagorier, der er defineret i nærværende overenskomst og efter at have set, at de interne regler er blevet fulgt, vil protokollen meddele udsenderstatens ambassade, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse under hensyntagen til modtagerstatens lovgivning.

5. Hvis der i professionen kræves specielle kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession i modtagerstaten. Bestemmelserne i denne aftale kan ikke bruges af den anden part som adkomst til udøvelse af professionen.

6. Pårørende, der opnår lønnet beskæftigelse i henhold til denne aftale vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af ovennævnte beskæftigelse. Udsenderstaten vil alvorligt overveje enhver skriftlig anmodning om afkald på immunitet, hvis en pårørende ifølge denne aftale nyder strafferetlig immunitet i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser og bliver anklaget for en lovovertrædelse i forbindelse med sin beskæftigelse.

7. Pårørende med lønnet beskæftigelse i henhold til denne aftale skal betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag af vederlag, de modtager i forbindelse med beskæftigelsen. Som følge deraf vil pårørende være underlagt modtagerstatens relevante lovgivning for fysiske personer hjemmehørende eller bosat i modtagerstaten.

8. Den pårørendes tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse ophører, når det familiemedlem, der tilhører det diplomatiske, konsulære, administrative eller tekniske personale, afslutter sit hverv i modtagerstaten, hvor han/hun er akkrediteret.

9. Denne aftale træder i kraft 30 dage efter, at Den føderative republik Brasiliens regering har notificeret Kongeriget Danmarks regering om effektueringen af de nødvendige interne juridiske betingelser.

10. Nærværende aftale forbliver i kraft i 6 år og kan fornyes stiltiende, successivt for en periode af et år med mindre en af aftalens parter opsiger aftalen skriftligt med seks måneders varsel gennem en diplomatisk kanal.

11. Såfremt Kongeriget Danmarks regering kan acceptere de ovenfor nævnte bestemmelser, vil denne note og Deres bekræftende svarnote udgøre en aftale mellem vore to regeringer.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.'

Som svar herpå har jeg den ære at kunne give udtryk for, at Kongeriget Danmarks regering er enig i Den føderative republik Brasiliens forslag og bekræfte, at ministeriets note og nærværende svarnote udgør en aftale mellem de to regeringer i Kongeriget Danmark og Den føderative republik Brasilien.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.

Torben Dithmer

Danmarks ambassadør

Aftalen trådte i henhold til pkt. 9 i kraft den 9. december 1995

Udenrigsministeriet, den 28. marts 1996

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen