Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om datamatikeruddannelsen


I henhold til § 1, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. juli 1994, fastsættes:

Uddannelsens formål, varighed og struktur

§ 1. Datamatikeruddannelsens formål er at kvalificere til selvstændigt at varetage arbejde med at udvikle, forny og vedligeholde edb-systemer til erhvervsmæssig anvendelse. Den uddannede skal kunne kombinere grundlæggende viden om organisatoriske, økonomiske, miljømæssige og produktionstekniske forhold i virksomheder med en dyberegående viden om datamatiske metoder og begreber.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Stk. 3. Uddannelsen skal give grundlag for fortsat videregående uddannelse.

§ 2. Datamatikeruddannelsen er en videregående uddannelse, der varer 27 måneder som heltidsuddannelse.

§ 3. Uddannelsen består af en fællesdel og en individuel del. Fællesdelen udgør ca. 80 pct. og den individuelle del ca. 20 pct. af den samlede datamatikeruddannelse.

Stk. 2. Fællesdelen omfatter følgende fagområder, der vægtes som følger:

 

 1) Alment                ca. 10 pct. 

 2) Virksomheden             ca. 15 pct. 

 3) Systemudvikling            ca. 25 pct. 

 4) Programmering             ca. 30 pct. 

 5) Teknologi               ca. 20 pct. 

Stk. 3. Den individuelle del består af et valgområde og en hovedopgave, som hver vægtes med ca. 50 pct.

§ 4. Den enkelte skole tilrettelægger uddannelsesforløbet for den samlede datamatikeruddannelse inden for bekendtgørelsens rammer.

Uddannelsens indhold og undervisningens tilrettelæggelse

§ 5. Fagområdernes formål og de enkelte emners mål er fastsat i bilag 1 om uddannelsens fællesdel.

§ 6. Formålet med valgområdet, jf. § 3, stk. 3, er, at den studerende profilerer sin uddannelse gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer til det datamatiske område.

§ 7. Formålet med hovedopgaven er, at den studerende på metodisk grundlag dokumenterer evnen til at bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden for det datamatiske område.

§ 8. Skolen fastsætter en undervisningsplan, der angiver undervisningsfagene under uddannelsens fællesdel. Fagene beskrives med formål, mål, omfang og indhold, herunder hvordan målene for hvert emne fra fagområderne indgår i fagene, jf. § 5. Desuden angives valgfagene, deres formål, mål, omfang og indhold, jf. § 9, og hvordan de indgår i uddannelsen. Skolen sikrer, at der er sammenhæng mellem undervisningsplanen og eksamensplanen, jf. § 17.

Stk. 2. Ved undervisningsplanens udformning tages særligt hensyn til, at den uddannede skal have indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold i tilknytning til erhvervsmæssig edb-anvendelse.

Stk. 3. Undervisningsplanen kan indeholde krav til den studerende om, at fag, der afsluttes med en prøve, jf. § 18, skal være bestået, før den studerende kan fortsætte i uddannelsen.

§ 9. Skolen udbyder et antal fag inden for valgområdet, jf. § 8, som den studerende vælger imellem.

Stk. 2. Skolen kan gøre oprettelsen af de udbudte valgfag afhængig af antallet af tilmeldinger.

Stk. 3. Skolen kan godkende, at den studerende i valgområdet vælger undervisning i fag fra anden videregående uddannelse.

§ 10. Undervisningen skal tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori. Ved undervisningens tilrettelæggelse skal skolen sikre pædagogisk og faglig sammenhæng mellem fagområderne og i uddannelsens forløb. Der skal indgå undervisningsformer, som kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner.

§ 11. Skolen kan fritage for dele af uddannelsen, hvis den studerende kan dokumentere tilsvarende tidligere opnåede kvalifikationer.

Adgangskrav, tilmelding, optagelse og orlov

§ 12. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens mål og om de krav, uddannelsen stiller til de studerende samt om adgangskrav m.v.

§ 13. Tilmelding til datamatikeruddannelsen er omfattet af den koordinerede tilmelding til videregående uddannelser.

§ 14. Skolen optager de bedst egnede blandt de ansøgere, der opfylder adgangskravene, hvis skolen ikke har plads til alle egnede ansøgere.

Stk. 2. Som bidrag til egnethedsvurderingen kan skolen indkalde ansøgere til en samtale, en vejledende optagelsesprøve eller begge dele.

Stk. 3. Skolen kan optage ansøgere, efter at uddannelsen er begyndt, såfremt det efter skolens skøn må anses for sandsynligt, at vedkommende vil kunne følge og gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde.

§ 15. Skolen kan bevilge den studerende orlov i op til 1 år. Orlov kan kun bevilges 1 gang i uddannelsen.

Lærerkvalifikationer

§ 16. Lærere ved datamatikeruddannelsen skal have en videregående uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende baggrund i forbindelse med anden videregående uddannelse. Lærerne skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Lærerne skal have gennemført en pædagogisk uddannelse for lærere ved erhvervsskoler eller have mindst tilsvarende pædagogiske forudsætninger.

Eksamen m.v.

§ 17. Skolen fastsætter en eksamensplan.

Stk. 2. Eksamensplanen skal angive:

 • 1) Prøverne.
 • 2) Prøvegrundlaget for den enkelte prøve.
 • 3) Prøvernes form.
 • 4) Afholdelses- og omprøvetidspunkter.
 • 5) Regler for prøvernes afholdelse, herunder evt. forberedelsestid, eksaminationstid og hjælpemidler.

§ 18. Hver studerende skal aflægge 7 prøver samt udarbejde og mundtligt forsvare en hovedopgave, jf. § 20.

Stk. 2. Skolen skal sikre, at prøverne for den studerende bredt og alsidigt dækker uddannelsens fagområder og den studerendes valgfag.

Stk. 3. Skolen afgør ved godkendelse efter § 9, stk. 3, hvorledes opfyldelsen af reglerne i stk. 1 og 2 tilgodeses.

§ 19. Skolen skal ved tilrettelæggelse af prøver til eksamen sikre

 • 1) at prøverne har sammenhæng med undervisningen,
 • 2) at prøverne har sammenhæng til erhvervsmæssig og praktisk anvendelse,
 • 3) at prøvegrundlaget for den enkelte prøve udgøres af indtil 3 undervisningsfag, og at hvert undervisningsfag indgår i mindst en prøve,
 • 4) at der anvendes varierede og hensigtsmæssige prøveformer og
 • 5) at flere prøver inddrager anvendelse af edb-værktøjer.

Stk. 2. Skolen skal derudover sikre, at prøverne giver den studerende mulighed for at dokumentere evne til

 • 1) analyse, ræsonnement og vurdering inden for og på tværs af fagene,
 • 2) selvstændighed, samarbejde og innovation samt
 • 3) skriftlig og mundtlig fremstilling og kommunikation.

§ 20. I hovedopgaven skal den studerende både skriftligt og mundtligt dokumentere evnen til systematisk og analytisk at gennemføre en problemløsning samt til at forbinde teori og praksis i et bredt sammenhængende fagligt perspektiv.

Stk. 2. Hovedopgaven løses individuelt eller i grupper af normalt op til 3 studerende. Skolen træffer bestemmelse herom i samråd med den enkelte studerende.

Stk. 3. Emnet for den enkelte hovedopgave formuleres af den studerende i samråd med skolen og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Skolen godkender opgavens formulering.

Stk. 4. Hovedopgaven afslutter uddannelsen.

§ 21. Datamatikereksamen er bestået, når gennemsnittet af eksamenskaraktererne uden afrunding er mindst 6 og ingen medtællende karakter er under 5. Karakteren for hovedopgaven skal være mindst 6.

§ 22. Eksamensbeviset skal, udover hvad fremgår af gældende regler, indeholde oplysning om, hvilke prøver der på den enkelte skole indgår i eksamen samt en beskrivelse af grundlaget for den enkelte prøve.

Andre bestemmelser

§ 23. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold eller som led i forsøg.

§ 24. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 591 af 14. august 1991 om datamatikeruddannelsen ophæves.

Stk. 3. For studerende, der er begyndt på datamatikeruddannelsen før den 15. juli 1996, finder de hidtidige regler anvendelse indtil den 31. januar 1999.

Stk. 4. Kravene i § 16, stk. 1, gælder ikke for lærere, der var ansat til undervisning ved datamatikeruddannelsen ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Undervisningsministeriet, den 29. marts 1996

Ole Vig Jensen

/ Gunvor Kiil

Bekendtgørelse om datamatikeruddannelsen Marts 1996 Bilag 1

Beskrivelse af fællesdelen i datamatikeruddannelsen

Beskrivelsen viser fagområderne og deres formål samt emnerne og deres mål.

Målene skal sammen med uddannelsens og fagområdernes formål anvendes ved skolens organisering og planlægning af undervisningen.

Emnerne danner grundlag for de undervisningsfag, som skolen selv sammensætter, jf. § 8. Undervisningsfagene kan sammensættes på tværs af fagområderne.

I det følgende er vist

- beskrivelse af fagområdernes formål

- angivelse og målbeskrivelse af de emner som indgår i fagområdet

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alment      Formålet med fagområdet er at kvalificere den 

          studerende til at inddrage almene emner 

          relateret til det datamatiske område 

 --------------------------------------------------------------------- 

Målbeskrivelse af emner

Teknologiudvikling

Målet er, at den studerende

 • 1) har viden om den teknologiske udvikling inden for det datamatiske område,
 • 2) kan forstå sammenhængen mellem teknologi- og samfundsudviklingen,
 • 3) har viden om nationale og internationale reguleringer af teknologianvendelser.

Innovation

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå opbygningen af kreative strukturer og samarbejdsmønstre,
 • 2) kan analysere faserne i innovationsprocessen,
 • 3) kan forstå kulturelementers betydning for dannelse af en kreativ kultur.

Kommunikation

Målet er, at den studerende

 • 1) kan udarbejde strukturerede og dokumenterede rapporter,
 • 2) kan anvende forskellige præsentations-, interview- og argumentationsteknikker,
 • 3) har færdighed i mødeledelse.

Matematik

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til talsystemer og deres repræsentation,
 • 2) har kendskab til prædikatlogikken samt kvantificerede udtryk og kan anvende udsagnslogikken,
 • 3) kan anvende mængder, sekvenser, funktioner og relationer,
 • 4) kan forstå simple bevisteknikker.
   
  
   --------------------------------------------------------------------~ 
  
   Virksomheden   Formålet med fagområdet er at kvalificere den 
  
            studerende til at inddrage relevante 
  
            virksomhedsaspekter i forbindelse med 
  
            systemudvikling og edb-anvendelser 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Målbeskrivelse af emner

Organisation

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå organisationsstrukturer og bagvedliggende faktorer, som er bestemmende for organisationens opbygning,
 • 2) kan forstå virksomhedens styrings- og beslutningsprocesser,
 • 3) har viden om virksomhedens kultur, dens dannelse og betydning for virksomheden,
 • 4) kan forstå ledelsesformer samt personers og gruppers adfærd i organisationen.

Systembeskrivelse

Målet er, at den studerende

 • 1) har viden om samspillet mellem virksomheden og dens nær- og fjernmiljø,
 • 2) kan anvende modeller til beskrivelse af virksomhedens systemer,
 • 3) kan forstå systemernes formål, opgaver og virkemåde,
 • 4) kan forstå sammenhængen mellem virksomhedens delsystemer.

Logistikstyring

Målet er, at den studerende

 • 1) kan beskrive og analysere virksomhedens materiale-, service- og informationsstrømme,
 • 2) kan forstå metoder til beskrivelse og analyse af distribution, produktion og indkøb,
 • 3) kan forstå begrebet logistisk effektivitet.

Økonomistyring.

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til grundlæggende økonomiske begreber,
 • 2) har kendskab til principper og metoder bag registrering af økonomiske data,
 • 3) kan forstå sammenhængen mellem forskellige informationsbehov og økonomisystemer.

Miljøstyring

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til metoder til indsamling, bearbejdning og rapportering af miljøinformation,
 • 2) har kendskab til livscyklusanalyser,
 • 3) kan forstå systemer til miljøstyring.

Teknologiinvestering

Målet er, at den studerende

 • 1) kan udarbejde relevante forespørgsler til potentielle leverandører,
 • 2) kan analysere alternative tilbud og udarbejde et relevant beslutningsgrundlag,
 • 3) kan forstå principperne og metoderne bag investeringskalkulen.

Virksomhedsstrategi

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå virksomhedens muligheder og trusler, stærke og svage sider,
 • 2) kan forstå edb-anvendelser i sammenhæng med virksomhedens overordnede konkurrencestrategi,
 • 3) kan forstå virksomhedens miljø-, teknologi- og kvalitetsledelsessystem.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Systemudvikling  Formålet med fagområdet er at kvalificere den 
  
            studerende til at vedligeholde og udvikle 
  
            edb-systemer på et systematisk grundlag 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Målbeskrivelse af emner

Modellering

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå betydningen af modellering i forbindelse med systemudvikling,
 • 2) kan anvende værktøjer og teknikker til konstruktion af relevante modeller,
 • 3) kan forstå væsentlige begreber i systemtænkningen.

Strategier

Målet er, at den studerende

 • 1) kan arbejde metodisk med systemudvikling,
 • 2) har kendskab til de vigtigste typer af systemudviklingsstrategier.

Analyse

Målet er, at den studerende

 • 1) kan analysere genstandsområdet for systemudviklingen med henblik på at opnå forståelse og fastlægge krav,
 • 2) kan fastholde og formidle analyseresultater i form af beskrivelser og modeller.

Design

Målet er, at den studerende

 • 1) kan designe hensigtsmæssige edb-systemer og kan vurdere forskellige løsningsforslag i forhold til de stillede krav,
 • 2) kan designe brugergrænseflader,
 • 3) kan designe databaser,
 • 4) kan designe såvel centraliserede som distribuerede systemer med flere samtidige brugere.

Brugerdeltagelse

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå brugernes roller i forbindelse med systemudvikling,
 • 2) har kendskab til teknikker, der inddrager brugerne i systemudviklingen.

Projektarbejde

Målet er, at den studerende

 • 1) kan organisere og styre større og mindre udviklingsprojekter,
 • 2) kan sikre kvaliteten i forbindelse med systemudvikling,
 • 3) har kendskab til aspekter af vedligeholdelse og administration af edbsystemer.

Implementering

Målet er, at den studerende

 • 1) kan vurdere, hvordan programmering indgår som element i systemudvikling,
 • 2) kan forstå, hvordan teknologiske valg indgår som element i systemudvikling,
 • 3) kan forstå, hvordan systemer indføres i virksomheden.

Edb-værktøjer

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til edb-værktøjer, der understøtter forskellige aspekter af systemudvikling,
 • 2) kan anvende edb-værktøjer til systemudvikling.

Prototyper

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå prototypers roller i systemudvikling,
 • 2) kan anvende teknikker til udvikling af prototyper.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Programmering   Formålet med fagområdet er at kvalificere den 
  
            studerende til at designe og implementere 
  
            programmer under anvendelse af moderne teknologi 
  
  

Målbeskrivelse af emner

Algoritmer

Målet er, at den studerende

 • 1) kan specificere og formulere algoritmer til abstrakt beskrivelse af funktioner og procedurer,
 • 2) har kendskab til både kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer.

Skabeloner og teknikker

Målet er, at den studerende

 • 1) kan anvende fundamentale programskabeloner,
 • 2) kan anvende fundamentale problemløsnings- og programmeringsteknikker.

Abstraktion

Målet er, at den studerende

 • 1) kan anvende centrale begreber og midler til brug for abstraktion og modellering i forbindelse med programdesign,
 • 2) har viden om begrebsopfattelser og begrebsdannelse.

Datastrukturer

Målet er, at den studerende

 • 1) kan specificere og realisere abstrakte datatyper,
 • 2) kan anvende interne, eksterne og persistente datastrukturer,
 • 3) har kendskab til både kvalitative og kvantitative egenskaber ved datastrukturer.

Programmeringssprog

Målet er, at den studerende

 • 1) kan analysere et programmeringssprogs forskellige faciliteter,
 • 2) kan anvende sproget til realisering af algoritmer, skabeloner, abstraktioner og datastrukturer,
 • 3) kan anvende sproget til realisering af brugergrænseflader.

Programkvalitet

Målet er, at den studerende

 • 1) har viden om kriterier for programkvalitet,
 • 2) kan anvende midler til opnåelse af kvalitetsprogrammer.

Store programmer

Målet er, at den studerende

 • 1) kan anvende teknikker til konstruktion af store programmer,
 • 2) kan designe, realisere og anvende programbiblioteker,
 • 3) kan anvende teknikker til konstruktion af programmer med flere samtidige brugere.

Sprogteori

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til beskrivelse af programmeringssprogs syntaks og semantik,
 • 2) har viden om typesystemer og abstraktionsmekanismer i forskellige moderne programmeringssprog,
 • 3) har viden om forskellige programmeringsperspektiver.

Databaseprogrammering

Målet er, at den studerende

 • 1) kan realisere modeller i et databasesystem,
 • 2) kan konstruere programmer, der benytter en databasegrænseflade.

Parallelprogrammering

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til principper og teknikker til parallellisering af algoritmer,
 • 2) kan designe og konstruere et program som samarbejdende parallelle komponenter.

Distribueret programmering

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til forskellige modeller til beskrivelse af distribuerede systemer,
 • 2) kan designe og konstruere programmer baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Teknologi     Formålet med fagområdet er at kvalificere den 
  
            studerende til at kunne bidrage til valg og 
  
            anvendelse af teknologi i forbindelse med 
  
            systemudvikling, programmering og andre 
  
            edb-anvendelser 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Målbeskrivelse af emner

Lageradministration

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til organisering af interne lagre, herunder virtuelt lager,
 • 2) har kendskab til organisering af eksterne lagre,
 • 3) kan forstå samspillet mellem de forskellige niveauer i lagerhierarkiet.

Processer

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå organiseringen og afviklingen af processer, herunder transaktioner,
 • 2) kan anvende kommunikationsmekanismer og principper for ressourcedeling.

Sikkerhed

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til principper for opbygning af fejltolerante systemer,
 • 2) har kendskab til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med edb-anvendelser.

Datamatarkitektur

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til opbygning og virkemåde af forskellige datamatarkitekturer,
 • 2) kan forstå den lagdelte datamat og principper for samspil mellem lagene, herunder vekselvirkning mellem materiel og programmel,
 • 3) har kendskab til, hvordan arkitekturer understøtter konstruktioner i programmeringssprog.

Distribuerede systemer

Målet er, at den studerende

 • 1) kan forstå principper for realisering af distribuerede systemer,
 • 2) har kendskab til operativsystemer for distribuerede arkitekturer.

Netværk

Målet er, at den studerende

 • 1) har kendskab til principper inden for kommunikationsteknologi,
 • 2) kan forstå netværks opbygning og principielle virkemåde,
 • 3) kan forstå tjeneste- og protokolbegrebet.