Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om taksametre og kontrolapparater


1. Halda, type M 10.

Det er over for Færdselsstyrelsen blevet godtgjort, at det med forskellige midler er muligt at gribe ind i taksametret af mærket Halda, type M 10, uden først at bryde en eller flere plomber. Dette taksameter opfylder derfor ikke bestemmelsen om, at et taksameter skal være plomberet på en sådan måde, at indgreb i taksametret udveksling eller funktion kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes.

Færdselsstyrelsen skal i den anledning meddele følgende angående supplerende plombering af ovennævnte taksamter:

a. Taksametrets frontglas skal i hver side plomberes til kabinettet således, at frontglasset ikke kan vrides ud af indfatningen eller fjernes, uden at plomberne først brydes.

b. Færdselsstyrelsen tillader, at taksametret kan anvendes uden nævnte supplerende plombering, indtil plomberingen kan foretages hos en taksameterkontrollant. Plomberingen skal dog være udført senest den 1. juli 1996.

2. Plomber.

Ifølge bekendtgørelse nr. 401 af 14. september 1979 om hyrekørsel, § 13, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 140 af 24. marts 1981 om kontrolapparater, taksametre og trafikbøger i hyrevogn, § 4, stk. 1 og stk. 3, skal taksametre og kontrolapparater og deres forbindelse til vognen (transmissionen) være kontrolleret og plomberet af en af Statens Bilinspektion godkendt person (taksameterkontrollant). Beskadigede plomberinger skal omgående fornyes.

Det er over for Færdselsstyrelsen oplyst, at der uden for normal butiksåbningstid ikke altid er mulighed for at få fornyet plomberinger.

Færdselsstyrelsen skal i den anledning efter aftale med Trafikministeriet meddele følgende retningslinier for politiets behandling af sager om brud på taksametrets plomberinger i politikredse, hvor der ikke findes vagtordning for en godkendt taksameterkontrollant.

a. Når et taksameters plombering i weekends eller på helligdage brydes med henblik på udskiftning af en sikring, kan hyrevognens fører efter at have givet meddelelse herom til nærmeste politistation fortsætte kørslen, indtil fornyelse af plomberingen kan ske på den følgende hverdag. Det er en forudsætning for, at kørslen kan fortsætte, at der ikke foretages forandringer eller indgreb i taksametret i øvrigt.

b. Politiet udfærdiger en skriftlig erklæring om at have modtaget underretning om, at taksametrets plombering er brudt. Tidspunktet for modtagelsen påføres meddelelsen. Det tilkendegives hyrevognens fører, at den brudte plombe skal fornyes, så snart en godkendt taksameterkontrollants virksomhed åbner. Et eksempel på erklæringens formulering er optrykt som bilag 1 til denne cirkulæreskrivelse.

c. Politiets erklæring skal til enhver tid forefindes i vognen og på forlangende forevises politiet.

d. Politiet kontrollerer, at de brudte plomberinger fornyes snarest muligt ved forevisning af taksameterattest.

3. Supplerende vilkår for taksameterkontrollanter.

Der er i bilag 2 til denne cirkulæreskrivelse udarbejdet supplerende vilkår for taksameterkontrollanter vedrørende fornyelse af manglende eller beskadigede plomberinger eller konstatering af uregelsmæssigheder eller fejl og indberetningspligt herom til de bevillingsudstedende myndigheder. Statens Bilinspektion meddeler indholdet af denne cirkulæreskrivelse med bilag til taksameterkontrollanterne.

4. Politiets kontrol.

Politiet kan, efter bekendtgørelsen om hyrekørsel, § 13, stk. 4, og bekendtgørelse om kontrolappartater, taksametre og trafikbøger i hyrevogne, § 4, stk. 3, til enhver tid foretage kontrol af et taksameter/kontrolapparat og dets plombering. Det fremgår endvidere, at hvis der konstateres fejl ved taksametret/kontrolapparatet, kan politiet forlange vognen sat ud af drift, indtil det ved en attest/erklæring fra en taksamterekontrollant er konstateret, at fejlen er udbedret.

5. Ikrafttræden m.v.

Denne cirkulæreskrivelse træder i kraft den 1. april 1996.

Samtidig ophæves Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 26. februar 1982 om kontrol med taksametre.

Færdselsstyrelsen, den 7. marts 1996

Christian Duus.

Bilag 1

Erklæring

Undertegnede fører af hyrevogn (registreringsnummer ................, bevillingsnummer ..............) erklærer herved, at jeg har foretaget brud af taksametrets plomberinger for at udskifte en sikring i taksametret eller i dets forbindelse til vognen (transmissionen). Der er ikke foretaget forandringer eller indgreb i taksametret i øvrigt.

Jeg afgiver erklæringen under strafansvar efter straffelovens § 163, som er aftrykt nedenfor.

........................... Den .................. ..........................

 • (underskrift)

---------------------------------------------------------------------

Straffelovens § 163.

Med samme straf som i § 162 anført (bøde, hæfte indtil 6 måneder eller fængsel indtil 4 måneder) straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftlig bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har.

---------------------------------------------------------------------

Ovenstående erklæring er modtaget den ......., kl........... af politiet i ..........

Uanset plomberingen på hyrevognens taksameter er brudt, kan denne fortsætte kørslen, til fornyelse af plomberingen er mulig.

Så snart en godkendt taksameterkontrollants virksomhed åbner, skal plomberingen fornyes, og ny taksameterattest forevises snarest for politiet.

Denne erklæring skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

 

 Stempel                   Underskrift 

Bilag 2

Supplerende vilkår for taksameterkontrollanter.

1. Ved fornyelse af manglende eller beskadigede plomberinger eller konstatering af uregelmæssigheder eller fejl skal der foretages kontrol med taksametret/kontrolapparatet og dets forbindelser til vognen samt udstedes nye attester. Undtaget herfra er dog fornyelse af plomber ved batteri eller gearkasse.

2. Enhver fornyelse af manglende eller beksadigede plomberinger eller konstatering af uregelmæssigheder eller fejl skal inden 7 dage indberettes til den bevillingsudstedende myndighed på et sæligt indberetningsskema med kopi til vognmanden (ejeren).

Disse vilkår supplerer de vilkår, der er gældende for godkendte taksameterkontrollanter.

Officielle noter

Ingen