Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Fratrædelsesgodtgørelser, udlodning til ægtefælle, overførsel fra midlertidige konti samt invalideforsikringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 9. august 1995, som senest ændret ved lov nr. 1106 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 A, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Omregning skal heller ikke ske, hvis en fraskilt eller frasepareret ægtefælle med en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 3, nr. 2, nedsætter eller ophører med indbetalingerne som følge af død eller invaliditet.«

2. I § 18 A, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Er ordningen en udloddet del efter § 30, stk. 3, kan den del af ordningen, der oprindelig blev udloddet, dog ikke ophæves uden afgiftsmæssige konsekvenser.«

3. I § 19, 2. pkt., ændres »til en pensionsordning med løbende udbetalinger« til: »til en af kapitel 1 omfattet ordning«.

4. I § 23, 3. pkt., ændres »pensionsordning med løbende udbetalinger« til: »pensionsordning, der er omfattet af kapitel 1,».

5. § 30, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo eller ved bosondring. Efter udlodningen bliver ægtefællen selvstændigt afgiftspligtig af den udloddede del.

Stk. 3. For den efter stk. 2 udloddede del betragtes det ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis ægtefællen foretager følgende dispositioner:

  • 1) Indsætter begunstigede efter reglerne i denne lov.
  • 2) Indtræder ved udlodningen som ejer af den udloddende del i relation til §§ 18 og 19, således at ægtefællens indbetalinger kan fradrages og ægtefællens arbejdsgivers indbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst.
  • 3) Indtræder ved udlodningen som forsikret og ejer eller kontohaver i relation til den udloddede del.

Stk. 4. Ved dispositioner omfattet af stk. 3, nr. 2 og 3, betragtes den udloddede del som oprindelig oprettet af ægtefællen. Såfremt ægtefællen indtræder som ejer i relation til § 18, skal ægtefællen foretage indbetalinger, der forholdsmæssigt svarer til de hidtidige indbetalinger på den udloddede del. Ægtefællen indtræder da i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode efter § 18, stk. 4. Ægtefællen har kun fradragsret efter reglerne i § 18 for egne indbetalinger. Den tidligere ejerægtefælles fradragsret efter § 18 påvirkes ikke af udlodningen.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved overgang af en overlevelsesrente til en fraskilt ægtefælles fri rådighed efter reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 6-8.

6. I § 37, 2. pkt., ændres »§ 30, stk. 4,» til: »§ 30, stk. 7,».

7. I § 41, stk. 5, indsættes efter 3. pkt.:

»Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb.«

8. I § 55 indsættes som 2. pkt.:

»Indkomstskattepligten i henhold til § 20, stk. 1, nr. 4, og § 46, stk. 1, påhviler dog ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo eller den, der efter ægtefællens død i henhold til policen m.v. er berettiget til pension, jf. § 30, stk. 2.«

9. I § 56, stk. 1, indsættes efter »der er nævnt i § 19,»: »de indbetalinger, en fraskilt eller frasepareret ægtefælle foretager efter § 30, stk. 3, nr. 2,».

10. I § 57, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 30, stk. 5,» til: »§ 30, stk. 8,».

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 8. februar 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 30, stk. 4,» til: »§ 30, stk. 7,».

2. I § 8 B, stk. 1, og § 8 F, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) udlodninger som nævnt i nævnte lovs § 30, stk. 2-4,».

Nr. 3-8 i § 8 B, stk. 1, bliver herefter nr. 4-9, og nr. 3-6 i § 8 F, stk. 1, bliver herefter nr. 4-7.

§ 3

I lov nr. 1122 af 21. december 1994 om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (Invalideforsikringer) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»I indkomståret 1996 finder pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 19 dog anvendelse på forsikringer i skadesforsikringsselskaber, der er oprettet før den 1. januar 1996, og som inden den 1. juli 1996 overdrages med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 1996 til et livsforsikringsselskab.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1104 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 13 C, stk. 2, 1. pkt., ændres »inden den 31. december 1995« til: »inden den 1. juli 1996«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1996, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 5, 6, 8-10, og § 2 har virkning fra og med dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. april 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte nr. 60, er omtrykt den 01.05.1996 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.