Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om flyvehavre

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte forskrifter om bekæmpelse og forebyggelse af udbredelse af vildtvoksende havrearter, der har løsningslag ved grunden af en eller flere kerner i småakset (flyvehavre).

Stk. 2. Ved fastsættelse af forskrifter efter stk. 1 kan ministeren fastsætte bestemmelser om

  • 1) mekanisk og kemisk behandling af arealer samt fjernelse af flyvehavreplanter,
  • 2) oplysningspligt om kendskab til forekomst af flyvehavre ved overdragelse af ejendoms- eller brugsretten til arealer og ved anvendelse af maskiner og redskaber, der tilhører andre,
  • 3) transport ad offentlig vej af varer og produkter med indhold af flyvehavre,
  • 4) rengøring af transportmidler, maskiner, redskaber, emballage og lokaler, der har været anvendt til transport, behandling, håndtering og opbevaring af varer med indhold af flyvehavre,
  • 5) opbevaring, behandling og overdragelse til andre og anvendelse af varer og produkter med indhold af flyvehavre,
  • 6) undersøgelse af frø, korn og andre varer, hvormed flyvehavre kan spredes, og
  • 7) offentliggørelse af resultaterne af kontrollen med foderstoffer for indhold af flyvehavre.

§ 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan meddele forbud eller påbud om gennemførelse af foranstaltninger i henhold til forskrifter fastsat efter § 1.

Stk. 2. Hvis et påbud eller forbud ikke efterkommes, kan ministeren lade foranstaltningerne udføre for den ansvarliges regning. Det skyldige beløb tillægges udpantningsret.

§ 3. Hvis det skønnes nødvendigt, har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentligt og privat ejede arealer for at udøve de beføjelser, loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven tillægger tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelse for forekomst af flyvehavre.

§ 4. I forskrifter fastsat efter § 1 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til at betale en bøde som angivet i tilkendegivelsen inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges.

Stk. 4. Med hensyn til den i stk. 3 nævnte tilkendegivelse finder retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Betales bøden rettidigt, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. maj 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 148 af 24. april 1975 om bekæmpelse af flyvehavre.

Stk. 3. Forskrifter fastsat efter lov om bekæmpelse af flyvehavre forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. april 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte nr. 60, er omtrykt den 01.05.1996 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.