Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophør af medlemskab af folkekirken.


CIRKULÆRESKRIVELSE OM OPHØR AF MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN.

(Til folkekirkens ministerialbogsførere)

Indenrigsministeriet har i cirkulære nr. 205 af 12. december 1991 om folkeregistrering ophævet bestemmelsen om, at hvis et folkekirkemedlem underretter folkeregisteret i sin bopælskommune om, at vedkommende er indtrådt i et trossamfund uden for folkekirken, skal folkeregisteret foretage indberetning til CPR samt underrette sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet herom.

Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr. 93 af 10. juni 1987 om medlemsforholdet til folkekirken ophæves herved.

Afgørelser om ophør af medlemskab af folkekirken, når medlemmet slutter sig til et andet trossamfund, træffes ifølge § 7, stk. 1, i ministeriets bekendtgørelse nr. 57 af 24. januar 1992 om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken af den kirkebogsførende sognepræst i medlemmets bopælssogn, eller hvis medlemmet er henvist til en anden menighed eller har løst sognebånd, da af vedkommende sognepræst. Afgørelsen, der skal begrundes, meddeles medlemmet skriftligt.

Kirkeministeriet, den 19. maj 1992

P.M.V.

E.B.

N. Bjerregaard

Officielle noter

Ingen