Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 22. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

» § 7. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

2. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det gennemsnitlige tilskud pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove med udgangspunkt i summen af

  • 1) den seneste regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen eksklusive udgiften til pension og
  • 2) 15 pct. af den beregnede årlige pensionsgivende lønudgift på alle frie grundskoler til ledere, lærere og børnehaveklasseledere ansat den 5. september 1995 delt med det samlede elevtal pr. 5. september 1995. Dog indgår den pensionsgivende lønudgift i forbindelse med kostafdelinger og elever med svære handicap ikke i beregningen.«

3. I § 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Beløbene i stk. 3, nr. 1 og 2, pris- og lønreguleres frem til det pågældende finansår.«

4. I § 11, stk. 5 og 6, og § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 10, stk. 3« til: »§ 10, stk. 3 og 4«.

5. I § 26, stk. 2, ændres », jf. § 10, stk. 3« til: »efter § 10, stk. 3, nr. 1, og stk. 4«.

§ 2

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1993, som ændret ved § 1 i lov nr. 319 af 17. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 17 affattes således:

» § 17. For forstandere, viceforstandere og lærere skal løn- og ansættelsevilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

2. § 18 ophæves.

3. § 30 og overskriften hertil ophæves.

§ 3

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. juli 1994, som senest ændret ved lov nr. 1127 af 20. december 1995, affattes § 15, stk. 1, således:

»For det ved skolen ansatte personale skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 4

I lov om statstøtte til visse private seminarier (seminariestøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 677 af 29. juli 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 3, affattes således:

  • »3) følger de bestemmelser, som fastsættes af undervisningsministeren om driften og de økonomiske forhold m.v.«

2. § 1, stk. 3, der er blevet stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For det ved seminariet ansatte personale skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 5

I lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 29. juli 1992, som ændret ved § 14, stk. 1, nr. 6, i lov nr. 1089 af 23. december 1992, indsættes i § 8 efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For det ved skolen ansatte personale skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 6

I lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 29. juli 1992, indsættes i § 6 efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For det ved skolen ansatte personale skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 7

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 23. juni 1995, ophæves § 18 i, stk. 1, nr. 2 og 3, og i stedet indsættes:

  • »2) For skolens rektor og lærere skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 8

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 23. juni 1995, ophæves § 30 k, stk. 1, nr. 2 og 3, og i stedet indsættes:

  • »2) For kursets rektor og lærere skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 9

I lov nr. 449 af 14. juni 1995 om daghøjskoler og produktionsskoler m.v. affattes § 15 således:

» § 15. For ledere og lærere ved daghøjskoler og produktionsskoler skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 10

I lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 29. juli 1992, affattes § 5 således:

» § 5. For højskolens personale skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 11

I § 1 i lov om statstøtte til Den Frie Lærerskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 29. juli 1992, ændres i nr. 2 ».« til: »og«, og som nr. 3 indsættes:

  • »3) at løn- og ansættelsesvilkår for forstander og lærere følger de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.«

§ 12

Loven træder i kraft den 1. juli 1996, dog træder § 1, nr. 2-5, først i kraft den 1. januar 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. april 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte nr. 60, er omtrykt den 01.05.1996 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.