Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Formål og opgaver

§ 1. Loven har til formål af fastlægge administrationen af tilskud til Danmark fra Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der følger af traktaten om Den Europæiske Union, gældende Rådsforordninger og beslutninger truffet af Europa-Kommissionen.

§ 2. Socialfondens formål er at forbedre arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, navnlig gennem erhvervsuddannelse, omskoling, tidsbegrænsede beskæftigelsestilskud og udvikling af hensigtsmæssige strukturer hertil.

Stk. 2. Socialfondens indsats er koncentreret om følgende overordnede mål, som er fastsat for De Europæiske Strukturfonde:

Mål 1. Fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i de tilbagestående regioner.

Mål 2. Omstilling i de regioner, grænseregioner eller dele af regioner, der er hårdt ramt af den industrielle tilbagegang.

Mål 3. Bekæmpelse af langtidsledighed og fremme af den erhvervsmæssige integrering af unge og af personer, der er udsat for udelukkelse fra arbejdsmarkedet.

Mål 4. Lettelse af arbejdstagernes tilpasning til de industrielle ændringer og udviklingen i produktionssystemerne.

Mål 5. Fremme af udviklingen af landdistrikterne

  • a) ved at fremskynde tilpasningen af landbrugsstrukturerne som led i reformen af den fælles landbrugspolitik og
  • b) ved at lette landdistrikternes udvikling og strukturelle tilpasning.

Mål 6. Fremme af udviklingen og den strukturelle tilpasning af områder med meget lille befolkningstæthed.

Stk. 3. Til fremme af Socialfondens indsats træffer Europa-Kommissionen desuden beslutning om Fællesskabsinitiativer inden for strukturfondenes målsætninger. Fællesskabsinitiativer skal fremme videnoverførsel generelt, og specielt inden for de tilbagestående regioner, og skal som hovedregel omfatte flere medlemslande.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte mål og Fællesskabsinitiativer gennemføres ved nationale programmer under de enkelte mål og Fællesskabsinitiativer. Desuden kan Europa-Kommissionen yde støtte til projekter af særlig Fællesskabsinteresse.

Stk. 5. I Danmark har Socialfonden først og fremmest til opgave at yde støtte til virkeliggørelsen af mål 3, mål 4 og Fællesskabsinitiativerne, og desuden at bidrage under mål 2 og mål 5, litra b.

Kapitel 2

Socialfondsadministrationens struktur, herunder ansvarsfordeling

§ 3. Arbejdsministeren er den øverste ansvarlige administrative myndighed for Socialfonden i Danmark og forestår den tværgående koordinering af socialfondsindsatsen. Arbejdsministeren kan meddele tilsagn om og udbetale tilskud fra Socialfonden og eventuelt tillige forskud, jf. § 14, stk. 4.

Stk. 2. Efter aftale med vedkommende minister kan arbejdsministeren henlægge ansvaret for den nationale forvaltning af konkrete socialfondsaktiviteter under den pågældende minister.

§ 4. Arbejdsministeren er ansvarlig for kontakten til Europa-Kommissionen med henblik på indgivelse af socialfondsplaner til forbedring af arbejdsstyrkens beskæftigelsesmuligheder og forhandlinger om de programmer, der i et partnerskab med Europa-Kommissionen skal virkeliggøre Socialfondens målsætninger i Danmark.

Stk. 2. Arbejdsministeren indstiller de danske regeringsrepræsentanter til Udvalget for Den Europæiske Socialfond, der er nedsat i henhold til artikel 124 i traktaten om Den Europæiske Union.

§ 5. Arbejdsministeren er ansvarlig for at udarbejde nationale planer og programmer for gennemførelsen af alle socialfondsaktiviteter i Danmark under mål 2, mål 3, mål 4 og mål 5, litra b.

§ 6. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af tilskud fra Socialfonden i Danmark.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan bemyndige direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen til at udøve beføjelser, der ved denne lov er tillagt ministeren.

Overvågningsudvalg

§ 7. Arbejdsministeren nedsætter overvågningsudvalg for de programmer, der alene vedrører Socialfonden. Medlemmerne af overvågningsudvalgene repræsenterer Europa-Kommissionen, Arbejdsministeriet, andre involverede ministerier, arbejdsmarkedets hovedorganisationer på såvel arbejdsgiver- som lønmodtagerside, de amtskommunale og kommunale organisationer og eventuelt særlige interesseorganisationer. Der udpeges tillige suppleanter, som har ret til at overvære udvalgets møder.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan efter udtalelse fra vedkommende overvågningsudvalg træffe beslutning om udpegning af yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Stk. 3. Arbejdsministeriet varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalgene.

Stk. 4. Medlemmer af og suppleanter til overvågningsudvalgene udpeges for et tidsrum, der svarer til den periode, hvori det pågældende program løber.

Stk. 5. Overvågningsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser.

Stk. 6. Overvågningsudvalgene har til opgave løbende at rådgive arbejdsministeren om programmernes gennemførelse.

Stk. 7. Overvågningsudvalgene skal påse, at gennemførelsen af programmerne sker i overensstemmelse med disses generelle kriterier, prioriteter og finansieringsplaner. Udvalgene skal desuden komme med forslag til justering af programmerne og med forslag til årlige udmeldinger af mål og rammer for disse.

Stk. 8. Overvågningsudvalgene skal desuden blandt andet komme med udtalelser til de årlige rapporter og skal forestå evalueringen af programmerne.

Stk. 9. Arbejdsministeren kan efter udtalelse fra overvågningsudvalgene og forhandling med Europa-Kommissionen lægge to eller flere udvalg sammen.

Projektgodkendelsesudvalg

§ 8. Arbejdsministeren nedsætter projektgodkendelsesudvalg for hvert program, der alene vedrører Socialfonden.

Stk. 2. Med hensyn til udpegning af medlemmer, arbejdets tilrettelæggelse m.m. gælder samme regler som for overvågningsudvalgene, jf. § 7, stk. 1-5 og 9, dog således, at Europa-Kommissionen ikke er repræsenteret i projektgodkendelsesudvalgene.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan bestemme, at formandskab og sekretariatsfunktion for et projektgodkendelsesudvalg henlægges til en central myndighed, en regional myndighed, et regionalt organ eller en selvejende institution med repræsentation fra bl.a. arbejdsmarkedets parter i institutionens ledelse.

Stk. 4. Projektgodkendelsesudvalgene har til opgave at godkende projekter til socialfondsfinansiering.

Stk. 5. Projektgodkendelsesudvalgene skal sikre, at godkendelse sker i overensstemmelse med programmernes generelle kriterier, prioriteter og finansieringsplaner og de årlige udmeldinger af mål og rammer for programmerne.

Stk. 6. Såfremt formandskab og sekretariatsfunktion henlægges til en central myndighed eller en selvejende institution i henhold til stk. 3, kan der ikke træffes beslutning om gennemførelse af regionalt forankrede projekter, før den berørte region er hørt gennem relevante organer.

Stk. 7. Projektgodkendelsesudvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for administrativ myndighed.

Stk. 8. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om projektgodkendelsesudvalgenes virksomhed.

Udvalg under andre ministerområder

§ 9. I forbindelse med gennemførelsen af programmer, hvori der deltager flere strukturfonde, og hvor det koordinerende ansvar derfor er henlagt til andre ministre, indstiller arbejdsministeren efter forhandling med andre berørte ministre de medlemmer, der skal varetage socialfondsindsatsen, i overvågningsudvalg, projektgodkendelsesudvalg og forretningsudvalg.

Projektadministration

§ 10. Arbejdsministeren er ansvarlig for, at der etableres en administration til styring af de projekter, som modtager tilskud fra Socialfonden.

§ 11. Arbejdsministeren kan bestemme, at administrationen af projekter under et program henlægges til centrale eller regionale myndigheder eller til en selvejende institution med repræsentation for bl.a. arbejdsmarkedets parter i institutionens ledelse.

Stk. 2. Projektadministrationen er ansvarlig for den samlede administration af projekterne, herunder indhentning af forslag til projekter, indstilling af projekter til projektgodkendelsesudvalget, meddelelse af tilsagn om eller afslag på godkendelse, udbetaling af tilskud og tilsyn og kontrol med tilskuddets anvendelse, rådgivning og vejledning, indhentning af oplysninger, status- og situationsrapporter, regnskabsaflæggelse, revision, afrapportering og evaluering.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgang, herunder om afskæring af rekurs.

Stk. 4. Klage over afgørelser truffet af en selvejende institution med repræsentation for bl.a. arbejdsmarkedets parter i institutionens ledelse kan inden 4 uger indbringes for Arbejdsmarkedsstyrelsen af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 5. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om projektadministrationens opgaver og virksomhed.

Kapitel 3

Oprettelse og drift af registre

§ 12. Arbejdsministeren kan bestemme, at der til brug for administrationen af tilskud fra Socialfonden oprettes og drives registre, der føres ved hjælp af elektronisk databehandling, jf. lov om offentlige myndigheders registre.

Stk. 2. Registre kan indgå i et sammenhængende system af registre, som skal danne grundlag for evaluering af socialfondsindsatsen i Danmark, for udarbejdelsen af statistik samt for tilsyn med projekterne.

Stk. 3. Registre, som er oprettet af arbejdsministeren, jf. stk. 1, kan samkøres i det omfang, det tjener et administrativt eller tilsynsmæssigt formål i forbindelse med administrationen af tilskud fra Socialfonden.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler for indhentning af oplysninger til brug for registrene.

Kapitel 4

Forseelser

§ 13. Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Socialfonden eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Socialfonden afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for berettigelsen af det ydede tilskud, eller er der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget tilskud fra Socialfonden, skal det med urette modtagne tilskud tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2. Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Socialfonden eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Socialfonden udvist svigagtigt forhold, kan arbejdsministeren bestemme, at den, der er ansvarlig for ansøgningens indgivelse eller for projektets gennemførelse, foruden tilbagebetaling af det modtagne tilskud med tillæg af renter skal udelukkes fra at modtage tilskud til projekter fra Socialfonden i et bestemt tidsrum.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forhold straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Kapitel 5

Regnskaber m.m.

§ 14. Arbejdsministeren har ansvaret for, at der gennemføres kontrol og tilsyn med socialfondsfinansierede foranstaltninger, herunder at der sker regnskabsaflæggelse, revision og evaluering.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol, tilsyn, regnskaber, revision og evaluering samt om budgetter og om projekt- og situationsrapporter.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan nedsætte et tilskud helt eller delvis eller kan kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt helt eller delvis med tillæg af renter, hvis det konstateres, at

  • 1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer,
  • 2) de i henhold til denne lov eller de på området gældende forordninger opstillede betingelser ikke opfyldes,
  • 3) forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændret.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der i konkrete tilfælde kan gives tilladelse til, at en privat eller selvejende projektadministration får udbetalt forskud eller modtager afsluttende betaling under forbehold af det endelige regnskabs godkendelse, selv om beløbet endnu ikke er modtaget fra Europa-Kommissionen.

Stk. 5. Arbejdsministeren kan for at opfylde forordningskravene til evaluering fastsætte nærmere regler om afgivelse og indsamling af oplysninger om deltagere og projekter.

Stk. 6. Arbejdsministeren kan bestemme, at indsamlingen af oplysninger efter stk. 5 skal ske ved hjælp af elektronisk databehandling, jf. kapitel 4.

Ikrafttrædelse

§ 15. Loven træder i kraft den 1. maj 1996.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet i København, den 1. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Andersen

Officielle noter

(* 1) Jf. forordning 2081/93, 2082/93 og 2084/93, alle af 20. juli 1993.