Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af filmlov(* 2)

Herved bekendtgøres lov nr. 218 af 5. april 1989 om film med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 6. juni 1991 og lov nr. 289 af 27. april 1994.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Lovens formål er at fremme filmkunst og filmkultur i Danmark.

Stk. 2. Ved film forstås i denne lov levende billeder af enhver art uanset optagelses- og forevisningsform, herunder fotografiske film og videogrammer, bortset fra fjernsynsudsendelser.

Kapitel 2

Det Danske Filminstitut

§ 2. Det Danske Filminstitut har for så vidt angår spillefilm følgende opgaver:

 • 1) at yde støtte til udarbejdelse af manuskripter til danske film,
 • 2) at yde støtte til produktion af danske spillefilm,
 • 3) i særlige tilfælde at producere eller være medproducent af danske film,
 • 4) at yde hel eller delvis udligning af tab ved produktion af danske film af kunstnerisk kvalitet,
 • 5) at yde støtte til import, distribution og forevisning af kunstnerisk værdifulde film og film, der skønnes særligt egnede for børn og unge, og
 • 6) at træffe foranstaltninger, der kan fremme salget af og i øvrigt tjene til udbredelsen af kendskabet til danske film i udlandet.

Stk. 2. Herudover kan instituttets midler anvendes til følgende formål:

 • 1) støtte til den selvejende institution Det Danske Filmstudie og anden filmstudievirksomhed,
 • 2) drift af filmværksteder,
 • 3) støtte til indretning eller modernisering af biografer,
 • 4) ydelse af stipendier inden for filmkunstneriske og filmtekniske områder,
 • 5) støtte til udgivelse af publikationer vedrørende film og
 • 6) støtte til andre aktiviteter til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark.

§ 3. Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Tre medlemmer beskikkes efter forslag fra repræsentantskabet, jf. § 7, og to medlemmer udpeges af ministeren. Blandt medlemmerne beskikker ministeren en formand og en næstformand. Beskikkelserne gælder for fire år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun ske for en periode. Der skal ved bestyrelsens sammensætning lægges vægt på, at medlemmerne tilsammen repræsenterer kulturel, mediemæssig og økonomisk indsigt.

Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen udpeges blandt personer, der ikke er repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film eller beklæder filmfaglige tillidsposter. Kulturministeren kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet eller beklæde de konsulentstillinger, der er nævnt i § 6 og § 17, stk. 3.

Stk. 4. Kulturministeren beskikker to filmfaglige repræsentanter til bestyrelsen som tilforordnede uden stemmeret. For hver af de tilforordnede udpeges en suppleant. De tilforordnede beskikkes efter forslag fra de organisationer, der repræsenterer filmproducenterne, filminstruktørerne, filmteknikerne, biografindehaverne og filmudlejerne.

§ 4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Filminstituttets virksomhed og fordeler de midler, som er til rådighed, på de formål, der er nævnt i § 2. Bestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse med hensyn til dispositioner efter § 2.

§ 5. Filminstituttets daglige ledelse forestås af en direktør, som efter forslag fra bestyrelsen ansættes af kulturministeren.

Stk. 2. Direktøren ansætter instituttets personale bortset fra de konsulenter, der er nævnt i § 6, samt den børnefilmkonsulent, der er nævnt i § 17, stk. 3.

§ 6. Filminstituttets bestyrelse ansætter indtil tre filmkonsulenter. Konsulenterne må ikke være repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film.

Stk. 2. Konsulenterne ansættes for indtil tre år. Umiddelbar genansættelse kan ske for et år ad gangen, maksimalt tre gange. Ved ansættelse af nye konsulenter skal den nødvendige kontinuitet sikres ved at lade ansættelserne ske tidsmæssigt forskudt.

Stk. 3. Konsulenterne foretager den endelige kunstneriske vurdering og afgiver forslag til bestyrelsen om anvendelsen af de midler, som bestyrelsen stiller til rådighed for de formål, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 4. Filminstituttets bestyrelse kan efter bestemmelser fastsat af kulturministeren yde støtte til halvdelen af omkostningerne til produktion af spillefilm uden forudgående konsulentbehandling efter stk. 3.

§ 7. Filminstituttets repræsentantskab har til opgave at følge instituttets virksomhed, fremkomme med forslag til tre medlemmer til bestyrelsen, jf. § 3, modtage beretning og regnskab fra bestyrelsen og forelægge disse for kulturministeren med de bemærkninger, det ønsker at knytte dertil.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af indtil tyve medlemmer, som beskikkes af kulturministeren for fire år efter forslag fra de betydende institutioner, organisationer og interessegrupper inden for dansk spillefilm. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Medlemmer af repræsentantskabet kan ikke beklæde de konsulentstillinger, der er nævnt i § 6 og § 17, stk. 3.

§ 8. Kulturministeren fastsætter efter forslag fra henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet forretningsordenen for de pågældende organer og efter forslag fra bestyrelsen nærmere regler for filmkonsulenternes virksomhed.

Kapitel 3

Statens Filmcentral

§ 9. Statens Filmcentrals opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kunstnerisk og kulturel aktivitet ved at producere danske kortfilm og i øvrigt indkøbe kortfilm og distribuere sådanne til undervisningsinstitutioner, biblioteker og andre institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Stk. 2. Filmcentralen fremskaffer information og materiale om kortfilm til de lånere, der er nævnt i stk. 1, samt udgiver eller støtter udgivelsen af oplysende materiale.

Stk. 3. Filmcentralen kan efter anmodning yde statslige og kommunale institutioner samt institutioner, der overvejende drives for offentlige midler, bistand til produktion af kortfilm.

Stk. 4. Filmcentralen kan i særlige tilfælde distribuere spillefilm, herunder spillefilm for børn og unge, spillefilm, der er produceret af Det Danske Filminstitut eller med støtte af dette, samt udenlandske spillefilm, der er importeret med støtte af Filminstituttet.

§ 10. Statens Filmcentral ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Tre medlemmer beskikkes efter forslag fra repræsentantskabet, jf. § 14. Et medlem beskikkes efter forslag fra Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening, og et medlem udpeges af ministeren. Blandt medlemmerne beskikker ministeren en formand og en næstformand. Beskikkelserne gælder for fire år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun ske for en periode. Der skal ved bestyrelsens sammensætning lægges vægt på, at medlemmerne tilsammen repræsenterer kulturel, mediemæssig og økonomisk indsigt.

Stk. 2. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges blandt personer, der ikke er repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film eller beklæder filmfaglige tillidsposter. Kulturministeren kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen må ikke være medlemmer at repræsentantskabet eller programredaktionen, jf. § 13, eller beklæde den konsulentstilling, der er nævnt i § 17, stk. 4.

Stk. 4. Kulturministeren beskikker to filmfaglige repræsentanter til bestyrelsen som tilforordnede uden stemmeret. For hver af disse tilforordnede udpeges en suppleant. De filmfaglige repræsentanter beskikkes efter indstilling fra de organisationer, der repræsenterer filmproducenterne, filminstruktørerne og filmteknikerne.

§ 11. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Filmcentralens virksomhed og fordeler de midler, som er til rådighed, på de formål, der er nævnt i § 9, stk. 1, og træffer den endelige administrative afgørelse om midlernes anvendelse.

§ 12. Filmcentralens daglige ledelse forestås af en direktør, som efter forslag fra bestyrelsen ansættes af kulturministeren.

Stk. 2. Direktøren ansætter Filmcentralens personale bortset fra medlemmerne af programredaktionen, jf. § 13, og børnefilmkonsulenten, jf. § 17, stk. 4.

§ 13. Filmcentralens bestyrelse ansætter indtil tre medlemmer af en programredaktion. Medlemmerne må ikke være repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film.

Stk. 2. Programredaktørerne ansættes for indtil tre år. Umiddelbar genansættelse kan ske for et år ad gangen, maksimalt tre gange. Ved ansættelse af nye programredaktører skal den nødvendige kontinuitet sikres ved at lade ansættelserne ske tidsmæssigt forskudt.

Stk. 3. Programredaktionen foretager den endelige kunstneriske vurdering og afgiver forslag til bestyrelsen om anvendelse af de midler, som bestyrelsen stiller til rådighed for produktion og indkøb af kortfilm.

§ 14. Filmcentralens repræsentantskab har til opgave at følge Filmcentralens virksomhed, fremkomme med forslag til tre medlemmer af bestyrelsen, jf. § 10, modtage beretning og regnskab fra bestyrelsen og forelægge disse for kulturministeren med de bemærkninger, det ønsker at knytte dertil.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af indtil tyve medlemmer, som beskikkes af kulturministeren for fire år efter forslag fra de betydende brugergrupper, forskningsorganisationer samt organisationer og interessegrupper inden for dansk kortfilm. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Medlemmer af repræsentantskabet kan ikke være medlemmer af den programredaktion, der er nævnt i § 13, eller beklæde den konsulentstilling, der er nævnt i § 17, stk. 4.

§ 15. Kulturministeren fastsætter efter forslag fra henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet forretningsorden for de pågældende organer og efter forslag fra bestyrelsen nærmere regler for programredaktionens virksomhed.

Kapitel 4

Film for børn og unge

§ 16. Af de midler, som Det Danske Filminstituts bestyrelse efter § 2, stk. 1, nr. 2, 3 og 5, afsætter til produktion, import, distribution og forevisning af spillefilm, og af de midler, som Statens Filmcentrals bestyrelse efter § 9, stk. 1, afsætter til produktion og indkøb af kortfilm, afsættes mindst 25 pct. til film for børn og unge. Såfremt der ikke fremkommer et tilstrækkeligt antal egnede projekter hertil, kan de ledige midler anvendes til Filminstituttets og Filmcentralens øvrige formål.

§ 17. Bestyrelserne for Filminstituttet og for Filmcentralen ansætter hver en børnefilmkonsulent, der ikke må være repræsentant for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film.

Stk. 2. Konsulenterne ansættes for indtil tre år. Umiddelbar genansættelse kan ske for et år ad gangen, maksimalt tre gange.

Stk. 3. For så vidt angår spillefilm for børn og unge foretager børnefilmkonsulenten den endelige kunstneriske vurdering og afgiver forslag til bestyrelsen for Filminstituttet om anvendelsen af de midler, der er nævnt i § 16. For så vidt angår midler til filmproduktion afgives forslag efter drøftelse med de konsulenter, der er nævnt i § 6.

Stk. 4. For så vidt angår kortfilm for børn og unge foretager børnefilmkonsulenten den endelige kunstneriske vurdering og afgiver efter drøftelse med den programredaktion, der er nævnt i § 13, forslag til bestyrelsen for Statens Filmcentral om anvendelsen af de midler, der er nævnt i § 16.

Stk. 5. Børnefilmkonsulenterne virker i øvrigt som initiativtagende på børnefilmområdet.

§ 18. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for børnefilmkonsulenternes virksomhed efter forslag fra bestyrelserne for Filminstituttet og Filmcentralen.

Kapitel 5

Det Danske Filmmuseum

§ 19. Det Danske Filmmuseum har til opgave at sikre bevarelsen af film, filmbilleder og andet materiale vedrørende film, at indsamle og udlåne film- og tv-litteratur og at udbrede kendskabet til filmens historie, bl.a. ved forevisning af film.

Stk. 2. Museet ledes af en direktør, som ansættes af kulturministeren.

§ 20. Af enhver dansk film, der forevises offentligt, skal producenten på begæring aflevere en ubrugt kopi til Filmmuseet og et fuldstændigt sæt af de til reklamebrug fremstillede billeder fra filmen. Såfremt der efter denne lov er ydet støtte til filmens produktion, skal afleveringen ske vederlagsfrit.

Stk. 2. To år efter en dansk films første offentlige forevisning i Danmark skal producenten vederlagsfrit deponere en god brugt kopi af filmen på museet.

Stk. 3. Negativer til danske film, der har været forevist offentligt, og negativer til de til reklamebrug fremstillede billeder fra film må ikke tilintetgøres, forinden de vederlagsfrit har været tilbudt museet og dette har erklæret ikke at ville overtage dem.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse på danske film, der ikke har været forevist offentligt, men som har været sat i distribution med henblik på at nå ud til bredere kredse.

Stk. 5. Af enhver dansk film, der distribueres og sælges i Danmark i videokassetteform i over 50 eksemplarer, skal der mod godtgørelse afleveres en ubrugt kopi til museet.

Stk. 6. Kopierne, billederne og negativerne må ikke udnyttes forretningsmæssigt af museet.

Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om afleverings-, deponerings- og tilbudspligten, herunder om undtagelse fra disse pligter.

Kapitel 6

Danske og koproducerede film

§ 21. Ved en dansk film forstås i denne lov en film, der har dansk producent. Endvidere skal filmen være indspillet på dansk eller rumme en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark.

Stk. 2. Ved en dansk producent forstås

 • 1) en person, der har dansk statsborgerskab eller har bopæl her i landet,
 • 2) et aktieselskab eller anpartsselskab, der er registreret her i landet,
 • 3) en statslig eller kommunal institution,
 • 4) et andet her i landet hjemmehørende selskab med begrænset ansvar, herunder fonde og foreninger, hvis direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne har dansk statsborgerskab eller har bopæl her i landet, eller
 • 5) et udenlandsk aktieselskab eller anpartsselskab, der har indregistreret filial hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller et andet udenlandsk selskab med begrænset ansvar, for så vidt filialbestyreren har dansk statsborgerskab eller har bopæl her i landet.

Stk. 3. En film, der er optaget ved samarbejde med en eller flere udenlandske producenter og mindst en dansk producent (koproduktion), kan betragtes som dansk under forudsætning af, at der er et rimeligt forhold mellem den danske og den udenlandske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen og mellem indsatsen fra hver side af arbejdet i kunstnerisk eller i teknisk henseende.

Stk. 4. Kravet om bopæl, statsborgerskab, hjemsted m.v. her i landet efter stk. 2 finder ikke anvendelse, såfremt internationale aftaler, herunder Traktaten om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Overenskomsten om Fællesnordisk Arbejdsmarked, gør det nødvendigt.

Kapitel 7

Den Danske Filmskole

§ 22. (Ophævet).

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 23. Kommuner og amtskommuner kan drive virksomhed for filmproduktion, filmforevisning og filmudlejning og kan yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.

§ 23a. Misligholdte lån ydet i henhold til den tidligere lovgivning om film og biografer, jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 22. september 1977, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 24. Overtrædelse af § 20 straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kulturministeren i medfør af § 20, stk. 7, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Loven træder i kraft den 1. maj 1989.

Stk. 2. Lov om film, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 19. december 1986, ophæves.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om beskikkelsesperioders udløb i forbindelse med ikrafttrædelsen af denne lov.

§ 26. I forbindelse med omlægningen af støtten til produktion af danske spillefilm fra udlån til tilskud, jf. § 2, stk. 1, nr.2, omlægges også tidligere udbetalte statslån til tilskud.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 380 af 6. juni 1991, hvorved § 23 a indsættes, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse.

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.(* 1) Lov nr. 289 af 27. april 1994, hvorved § 22 ophæves, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse.

§ 17

Loven træder i kraft den 1. august 1994.

(Stk. 2, og stk. 3, er udeladt.)

Kulturministeriet, den 2. maj 1996

Susanne Boe

Officielle noter

(* 1) Loven blev offentliggjort i Lovtidende den 7. juni 1991.

Redaktionel note
 • april 1997 jf. BEK nr 262 af 8. april 1997.
 • (* 2) Lovbekendtgørelsen er (bortset fra § 6, stk. 4) ophævet den 12.
 • (* 3) Lovens § 6, stk. 4 er ophævet den 27. september 1997 jf. BEK nr 729 af 12. september 1997.
 • (* 2) Lovbekendtgørelsen er (bortset fra § 6, stk. 4) ophævet den 12. april 1997 jf. BEK nr 262 af 8. april 1997.