Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v.

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 4 og § 89, stk. 3 i lov

nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse fastsættes:

Formål

§ 1. Fredningens formål er:

 • 1) At sikre naturværdierne på Agger Tange, navnlig gennem opretholdelse af strandenge, klitarealer og brakvandslaguner.
 • 2) At sikre Agger Tange og de tilstødende dele af Krik Vig som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Fredningen omfatter som angivet på kortbilag:

 • 1) Agger Tange afgrænset

- mod nord af Nordre Tværdiges sydfod,

- mod øst af Krik Vig,

- mod syd af Thyborøn Kanal, udløbet fra lagunen afgrænses af en ret linie mellem det sydøstligste punkt på kysten øst og vest for udløbet og

- mod vest af havdigets østfod fra høfte 71.

 • 2) Krik Vig ud for den i nr. 1 nævnte del af Agger Tange afgrænset

- mod nord af en ret linie i forlængelse af det i nr. 1 nævnte tværdige til en position i Krik Vig, 56 grader 46,03'N. 8 grader 16,61'E, 400 meter syd for Krik,

- mod øst af en ret linie fra ovennævnte position til en position i Kobberø Løb ud for indsejlingen til Nordre Dyb, 56 grader 42,92'N. 8 grader 16,17'E,

- mod syd af en ret linie fra sidstnævnte position til Agger Tange Færgehavns østmole.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator projektion ED 50.

Færdsel

§ 3. Færdsel på Tangens vandområder er forbudt hele året. Vandområderne afgrænses mod land som den del af Tangen, der til enhver tid er vanddækket.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Opsamling af vildt, der er skudt fra tilstødende landarealer og falder på de i stk. 1 nævnte områder. Skydevåben må ikke medbringes.
 • 2) Udlægning af lokkefugle i forbindelse med jagt fra tilstødende landarealer. Skydevåben må ikke medbringes.

§ 4. Færdsel er, som angivet på kortbilag, forbudt i perioden 15. april til 15. juli på:

 • 1) De landarealer, der afgrænses mod nord af Nordre Tværdiges sydfod, mod øst af vej nr. 181 og mod syd og vest af Ulkens Rende og den gravede kanal.
 • 2) Svanholm, der afgrænses mod nord af den tværgående vej fra vej nr. 181 til parkeringspladsen ved høfte 72, mod øst af vej nr. 181, mod syd af fredningsgrænsen og mod vest af den omtrent nord-syd gående vej vest for Svanesø.

§ 5. Færdsel med motorkøretøjer og knallerter er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for færdsel på vej nr. 181 mellem Agger og Agger Tange Færgehavn, på den i § 4, stk. 1, nr. 2 nævnte tværgående vej samt på vejen mellem Agger og parkeringspladsen ved høfte 72.

§ 6. Bestemmelserne i §§ 4 og 5 gælder ikke for:

 • 1) Færdsel, der er nødvendig i forbindelse med drift af landbrugsarealerne.
 • 2) Færdsel i forbindelse med jagt og vildtpleje for medlemmer af en lokal jagtforening, som Kystinspektoratet har truffet aftale med. Færdsel med motorkøretøjer må dog kun finde sted på veje.
 • 3) Strandfogedens færdsel på stranden syd for høfte 68.

§ 7. I den fredede del af Krik Vig er motordrevet sejlads med en højere hastighed end 8 knob forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i de dele af Langholm Løb og Krik Dyb, der ligger indenfor det fredede område.

§ 8. Brætsejlads er, som angivet på kortbilag, forbudt i den del af det fredede område i Krik Vig, der mod nord afgrænses af en ret linie fra en position, 56 grader 45,98'N. 8 grader 15,23'E, på kysten ved landevejsdæmningen til en position, 56 grader 45,63'N. 8 grader 16,57'E, ved fredningens østgrænse.

Jagt

§ 9. I den del af fredningen der ligger øst for vej nr. 181 er det, som angivet på kortbilag, forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i den fredede del af Krik Vig er forbudt.

§ 10. Jagt på fugle er, som angivet på kortbilag, forbudt på arealet mellem lagunen og fredningens nordgrænse og mellem lagunen, afløbskanalen og de med afløbskanalen forbundne små søer og vej nr. 181.

Stk. 2. Jagt på pattedyr må kun ske som fællesjagter, afholdt af en lokal jagtforening, som Kystinspektoratet har truffet aftale med.

Andre bestemmelser

§ 11. Overnatning på reservatets landarealer er forbudt.

§ 12. Henkastning af affald, opstilling af telte, campingvogne og master samt indretning af skydeskjul er forbudt.

§ 13. Beplantning, bebyggelse og terrænændring er forbudt.

§ 14. Retningslinier for regulering af vandstanden i lagunen fastlægges ved aftale mellem Kystinspektoratet og Skov- og Naturstyrelsen.

§ 15. Maskinel opgravning af sandorm, muslinger og andre bunddyr er forbudt.

§ 16. Arealerne på Agger Tange skal udnyttes i overensstemmelse med retningslinier udstedt af Skov- og Naturstyrelsen. Retningslinierne udarbejdes i samarbejde med Kystinspektoratet.

Administrative bestemmelser

§ 17. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af fredningsbestemmelserne.

§ 18. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5 og 7-15.

Stk 2. Skov- og Naturstyrelsen kan give fiskere hjemmehørende i Agger tilladelse til begrænsede fravigelser fra bekendtgørelsens § 3, stk. 1 med henblik på brug af faststående fiskeredskaber i lagune, søer og kanaler under forudsætning af, at ruser forsynes med odderriste.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i §§ 3-5 og 7 kan Farvandvæsenet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i §§ 3-5, 7, 13 og 14 kan Kystinspektoratet udføre de for sandflugtsbekæmpelse og kystsikring nødvendige arbejder.

§ 19. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 og 7-16 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 18, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1996.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 222 af 16. marts 1984 om Harboøre og Agger tanger, hvad angår Agger Tange.

Miljø- og Energiministeriet, den 20. april 1996

Svend Auken

/ Jens Bjerregård Christensen

+++ KORTBILAG +++

Bestemmelser om jagt og færdsel på Agger Tange og i Krik Vig

Officielle noter

Fredning efter naturbeskyttelsesloven §51