Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om installation af ventilregulerede batterier i danske skibe (* 1)


Da anvendelsen af ventilregulerede batterier i danske skibe bliver stadig mere udbredt er denne vejledning udarbejdet, og vejledningen angiver således de nærmere retningslinier for installationen.

Konstruktion

1. Ventilregulerede batterier indeholder elektrolyt med samme koncentration som de åbne typer, blot i lidt mindre mængde, idet der ikke findes en elektrolytreserve under og over pladerne. Al syren i batteriet er opsuget dels i de positive og negative plader, dels i specielle separatorer (eller i en gele) mellem disse. Der findes således intet fritflydende elektrolyt, som vil løbe ud i tilfælde af lækage.

2. Der sker en lille overproduktion af brint i denne batteritype. Dette skaber et lille overtryk inden i batteriet, hvilket i øvrigt øger effektiviteten af rekombinationen.

3. Batteriet er forsynet med en "overtryksventil" til at styre dette tryk. Ventilen slipper endvidere overskydende gas ud af batteriet ved kraftig overladning, samt hindrer, at atmosfærisk luft (ilt) kan komme ind udefra.

Installation

4. Hvor syre anvendes som elektrolyt, skal batterierne være opstillet i bakker behandlet med modstandsdygtigt materiale.

5. Celler og/eller cellekasser skal være understøttet og afstivet indbyrdes med ikke-absorberende, isolerende materiale, således at enhver forskydning af celler og/eller cellekasser undgås ved skibets bevægelser.

6. Batterier skal anbringes således, at alle celler eller cellekasser er tilgængelige fra termineringssiden. Batterierne kan anbringes i vilkårlig position forudsat batterifabrikanten anbefaler dette.

7. Skiltningen skal indeholde oplysninger om batteritypen og advarsel om IKKE at udskifte typen med batterier af anden type.

Placering

8. Det tillades, at der anvendes ventilregulerede batterier med forskellig elektrolyttype i samme rum.

9. Der må installeres andet elektrisk udstyr i rum som indeholder ventilregulerede batterier. Der stilles ikke særlige krav til dette udstyr.

10. I rum hvor ventilregulerde batterier er opstillet, skal det sikres, at der er "normalt luftskifte", der defineres som udskiftning af et rums luft en gang pr. time. Ved opstilling af batterier på mere end 10 kW, samt ved boostladning etableres ventilation som for åbne batterier.

  

 Boostladning      :  2,65 v/celle  

 Forhøjet spænding :  2,45 v/celle  

Ladefaciliteter

11. Under normalt brug eller i alle andre situationer, hvor en belastning er tilsluttet batteriet, mens det er under ladning, må den maksimale batterispænding ikke overstige en værdi, som det tilsluttede apparatur er konstrueret for. Der skal altid anvendes en spændingsreguleret lader, der arbejder efter DIN-normen, IU-kurven.

12. Hvor det tilsluttede apparatur ikke er konstrueret til at arbejde på den maksimale batterispænding, skal dette tilsluttes batteriet via en en spændingsregulator eller anden reguleringsanordning, som sikrer apparaturet den korrekte forsyningsspænding.

13. Hvor ventilregulerede batterier er installeret iht. pkt. 10 og 12 skal der monteres et separat elektronisk kredsløb, som giver alarm, hvis batterispændingen overstiger batterifabrikantens anbefalede maksimumværdi.

14. Laderen skal være forsynet med et tydeligt advarselsskilt med følgende tekst:

AFBRYD LADEREN FØR DER UDFØRES ARBEJDE MED BATTERIFORBINDELSER

15. I tilfælde hvor, et lavspændingsbatteri er forbundet til skibets netinstallation via en seriemodstand, skal alt apparatur, som er forbundet til batteriet, være konstrueret således, at det kan modstå spændingen mellem skibets netinstallation og jord. Der skal opsættes et tydeligt advarselsskilt med følgende tekst:

AFBRYD LADEKREDSLØBET FØR DER UDFØRES ARBEJDE MED KREDSLØB FORBUNDET TIL BATTERIET

16. Det tilsluttede ladeudstyr skal være således indrettet, at det helt afladede batteri kan fuldlades inden for en rimelig tid under hensyntagen til batteriets anvendelse. Batterier med særlig lav nominel spænding, som anvendes i skiftedrift til kommunikationsformål (et batteri i drift mens et tilsvarende er til opladning) skal oplades med en ladestrøm, som svarer til den gennemsnitlige afladestrøm i driftsituationen.

17. Ladeudstyr skal være forsynet med passende kontroludstyr herunder amperemeter og voltmeter, til kontrol af opladningen af hvert batteri, og for at beskytte batteriet mod afladning gennem ladekredsløbet. Ladeudstyr for ventilregulerede batterier bør have have temperaturkompenseret ladespænding styret af temperatursensor på batteriet.

Søfartsstyrelsen, den 28. august 1995

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 8/95