Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om installation af åbne batterier i danske skibe (* 1)


Denne vejledning kan anvendes i stedet for bestemmelserne i:

- Skibstilsynets Meddelelser C, kapitel II-1, regel 33, stk. 9.3.

- Skibstilsynets Meddelelser D, kapitel II-1, regel 43, stk. 9.

- Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, kapitel X, regel 10.300.

- Skibstilsynets Meddelelser F, kapitel 13, stk. 13.400.

Endvidere kan vejledningen bruges som supplement til bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1.

Konstruktion

1. Celler i alle batterier skal være således konstrueret og sikret, at elektrolytten ikke kan løbe ud af cellerne ved skibets normale bevægelser, og således at udsprøjt af elektrolytten undgås.

Installation

2. Hvor syre anvendes som elektrolyt, skal batterierne være opstillet i bakker af bly eller træbakker foret med bly eller andet modstandsdygtigt materiale.

3. Celler og/eller cellekasser skal være understøttet og afstivet indbyrdes med ikke-absorberende, isolerende materiale, således at enhver forskydning af celler og/eller cellekasser undgås ved skibets bevægelser.

4. Batterier skal anbringes således, at alle celler eller cellekasser er tilgængelige såvel fra oven som fra en af siderne.

5. I batterirum skal de indvendige overflader være behandlet med korrosionsbeskyttende materiale.

Placering

6. Batterier med forskellige elektrolytter må ikke installeres i samme rum.

7. Batterier må ikke anbringes i soveafdelinger.

8. Startbatterier til motorer skal placeres så tæt som muligt ved de motorer de betjener. Kan sådanne batterier ikke opstilles i batterirum skal de være installeret på steder, hvor forsvarlig ventilation er sikret.

9. a) Batterianlæg med en total effekt over 20 kW skal installeres i separat batterirum.

 • b) Batterianlæg med en total effekt over 5 kW, men mindre end 20 kW skal installeres i separat batterirum eller kasse/aflukke med ventilation til frit dæk.
 • c) Batterianlæg med en total effekt mindre end 5 kW kan installeres i separate kasser anbragt f.eks. i maskinrummet under forudsætning af, at der er tilstrækkelig ventilation i rummet. Disse kasser skal være forsynet med lufttilgangs- og luftafgangskanaler i henhold til pkt. 10 a.

Ventilation

10. a) Batterianlæg med en effekt over 5 kW skal som nævnt under pkt. 9 b være forsynet med ventilation til frit dæk. Ved naturlig ventilation skal der være kanaler for såvel lufttilgang som luftafgang, og disse skal hver have et tværsnitsareal der ikke må være mindre end anført i efterfølgende tabel, hvor

P = I x U

I = den maksimale tilladelige ladestrøm i amp

U = driftsspændingene i volt

P = ladeeffekt i watt.

 

 ------------------------------------------------------ 

             Tværsnitsarealer i cm2 

    Ladeeffekt   -------------------------------- 

     i Watt       Blyakku-   Alkaliske 

              mulatorer  akkumulatorer 

 ------------------------------------------------------ 

 500 </= P </= 999      80      120 

 1000 </= P </= 1499     120      180 

 1500 </= P </= 1999     160      240 

 2000 </= P </= 2999     240      360 

 ------------------------------------------------------ 

 • b) Såfremt ladeeffekten P>3000 watt skal der forefindes mekanisk ventilation med en kapacitet på mindst:

Q = 110 x f x n, hvor

Q = l luft pr. time

f = 1/4 af den maksimale tilladelige ladestrøm

n = samlede antal celler i akkumulatorbatterierne.

(I ovennævnte beregninger skal den maksimale tilladelige ladestrøm sættes til 10% af den af fabrikanten angivne nominelle strømstyrke.)

11. Et batterirum skal være forsynet med særligt ventilationssystem. Fra toppen af rummet skal en luftkanal være ført til fri luft, og der skal være truffet foranstaltninger til at sikre lufttilgang forneden i rummet.

Naturlig ventilation kan anvendes dersom kanalen eller kanalerne føres direkte til fri luft, uden at nogen del af en kanal får en hældning på mere end 45 grader fra det lodrette plan.

Mekanisk ventilation skal anvendes, hvor naturlig ventilation ikke er mulig, samt i henhold til pkt. 10 b. Ventilatormotorer anbragt i ventilationskanalen skal være i eksplosionsbeskyttet udførelse.

De indvendige overflader i ventilationskanaler skal være behandlet med korrosionsbeskyttende maling.

12. Alle åbninger i skodder og dæk, der omgiver et batterirum, bortset fra ventilationsåbninger, skal være så effektivt tætnet, således at risikoen for udtømning af gasser fra rummet reduceres mest muligt.

13. Batterikasser under dæk skal være ventileret på tilsvarende måde som batterirum.

14. Hvis batterier anbringes i dækskasser, skal disse være ventileret og således indrettet at indtrængen af vand forhindres.

Elektriske installationer i batterirum

15. Elektriske apparater eller andet udstyr, som kan udgøre en fare for antænding af brændbare dampe er kun tilladt i henhold til gældende bestemmelser for installationer i eksplosionsfarlige områder.

16. Batterier, bortset fra sådanne der udelukkende anvendes i startøjemed, skal være beskyttet mod kortslutning ved sikring i hver isoleret pol eller ved flerpolet maksimalafbryder. Sikringer eller maksimalafbrydere skal være anbragt så tæt ved batterirummet som muligt.

Søfartsstyrelsen, den 28. august 1995

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 8/95