Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer, afgrænsning af »tomme« selskaber, underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.)(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 7, ændres ».« til: »,», og som nr. 8 indsættes:

 • »8) tilskud, som i medfør af § 9, stk. 4, i lov om jordfordeling mellem landejendomme ydes til udgifter, som afholdes af lodsejerne.«

2. I § 15, stk. 5, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»Den resterende del af nedsættelsesbeløbet formindskes endvidere, såfremt kreditor eller kautionist, jf. stk. 4, på grund af reglerne i kursgevinstlovens § 6 B på tidspunktet for nedbringelsen eller indfrielsen af fordringen ikke ville have haft fradrag for et eventuelt tab på fordringen eller for kautionistens vedkommende den regresfordring, som ville være opnået ved en eventuel kautionsbetaling. Formindskelsen efter 5. pkt. opgøres som forskellen mellem på den ene side kreditors anskaffelsessum for den pågældende fordring eller den anskaffelsessum for regresfordringen, kautionisten ville have efter en eventuel kautionsbetaling vedrørende den pågældende fordring, og på den anden side fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet, idet der bortses fra det foretagne kapitalindskud.«

3. I § 15, stk. 6, ændres »personskattelovens § 13« til: »personskattelovens § 13 og § 13 a«.

4. § 15, stk. 7, 3. pkt., affattes således:

»Ved ændring af ejerkredsen som nævnt i 1. pkt. eller ændring af stemmeværdien som nævnt i 2. pkt. kan underskuddet endvidere ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, såfremt selskabet eller foreningen på tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen.«

5. I § 15, stk. 7, 4. pkt., ændres »aftale om overdragelse af kapitalandele eller andele eller aftale om« til: »ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for«.

6. I § 15, stk. 8, nr. 1, indsættes efter »renteudgifter«: »samt fradrag efter § 6«.

7. I § 15, stk. 10, indsættes som 3.-8. pkt.:

»Et moderselskab, hvis aktier er blevet børsnoterede mellem begyndelsen af underskudsåret og afslutningen af det indkomstår, hvori underskuddet ønskes fradraget, kan med fremtidig virkning dog vælge at anvende reglerne i 1. pkt., såfremt aktierne i moderselskabet er noteret på navn. Hvis aktierne i et moderselskab i samme periode som nævnt i 3. pkt. ophører med at være børsnoterede, anses dette ikke for et ejerskifte ved anvendelsen af stk. 7. Ved en aktieombytning, hvor et selskabs ejerkreds efter 2. pkt. skifter fra aktionærerne i et ikke børsnoteret selskab til et børsnoteret selskab, kan det børsnoterede selskab med fremtidig virkning vælge at anvende reglerne i 1. pkt., såfremt aktierne er noteret på navn. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for ikkebørsnoterede moderselskaber og moderforeninger, der har hjemsted i en stat, med hvilken Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, Grønland eller Færøerne eller i et land inden for Den Europæiske Union. Det gælder dog kun, såfremt ejerandele i datterselskabet mellem begyndelsen af underskudsåret og afslutningen af det indkomstår, hvori underskuddet ønskes fradraget, er overdraget til enten moderselskabet efter 6. pkt. eller et andet datterselskab, hvori moderselskabet i den nævnte periode ejer mindst 25 pct. af ejerandelene. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse for foreninger.«

8. § 16 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. § 16 C, stk. 1, er skattefri i det omfang, der fremgår af stk. 6 og 7, hvis udlodningerne modtages af personer m.v. omfattet af kildeskattelovens § 1. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis modtageren af udlodningen omfattes af kursgevinstlovens § 3.«

9. I § 16 A indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Den skattefri del af udlodningerne efter stk. 5 opgøres som forskellen mellem på den ene side udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettoindtægter som nævnt i § 16 C, stk. 3, nr. 1-9, nedsat efter § 16 C, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 5, nr. 1 og 2, og stk. 6, jf. stk. 4, 1. og 2. pkt.

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan den skattefri del af udlodningerne efter stk. 5 ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettogevinster som nævnt i § 16 C, stk. 3, nr. 10, nedsat efter § 16 C, stk. 5, nr. 3.«

10. Efter § 16 B indsættes:

» § 16 C. Ved udloddende investeringsforeninger forstås investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som inden fristen for indgivelse af selvangivelse for et indkomstår foretager en udlodning, der mindst skal udgøre det efter stk. 2-6 opgjorte beløb (minimumsudlodningen), og som ifølge deres vedtægter er forpligtet til at foretage en sådan udlodning.

Stk. 2. Minimumsudlodningen udgør summen af indkomstårets indtægter og nettobeløb som nævnt i stk. 3 med fradrag for tab og udgifter efter stk. 4-6.

Stk. 3. I beregningen af minimumsudlodningen indgår følgende indtægter:

 • 1) Indtjente renter fordelt over den periode, renteindtægten vedrører.
 • 2) Indtjente udbytter efter § 16 A og afståelsessummer efter § 16 B, som ikke omfattes af nr. 9.
 • 3) Gevinst på fordringer i fremmed valuta som omhandlet i kursgevinstlovens § 6.
 • 4) Gevinst på fordringer, der ikke udstedes med en pålydende rente, der opfylder mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 7.
 • 5) Gevinst på finansielle kontrakter som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 G fratrukket tab på finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstlovens § 8 F, stk. 2-5, og § 8 G, stk. 2 og 3.
 • 6) Gevinst ved afståelse af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 2 fratrukket tab efter aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2.
 • 7) Gevinst ved afståelse af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 2 a.
 • 8) Gevinst efter aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, ved afståelse af beviser for indskud i investeringsforeninger.
 • 9) Indtjente udbytter efter § 16 A og afståelsessummer efter § 16 B, som for skattepligtige personer ville være omfattet af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1, 2, 5 eller 6.
 • 10) Gevinst på fordringer, der udstedes med en pålydende rente, der opfylder mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 7, fratrukket tab på sådanne fordringer. Dog kan tab alene fratrækkes, i det omfang tabene ikke overstiger gevinsterne.

Stk. 4. I det samlede nettobeløb efter stk. 3, nr. 1-8, fradrages tab på fordringer i fremmed valuta som omhandlet i kursgevinstlovens § 6 samt tab ved afståelse af beviser for indskud i investeringsforeninger, som for skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 ville have været fradragsberettigede efter aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3. Et negativt beløb opgjort efter 1. pkt. kan fradrages i indtægter efter stk. 3, nr. 9. Et eventuelt overskydende negativt beløb kan herefter fradrages i nettobeløb efter stk. 3, nr. 10.

Stk. 5. Investeringsforeningen kan ved opgørelsen af minimumsudlodningen fradrage udgifter til administration, i det omfang udgifterne ikke overstiger et eventuelt positivt nettobeløb opgjort efter stk. 3 og 4. Fradraget efter 1. pkt. fordeles forholdsmæssigt mellem positive nettobeløb opgjort efter

 • 1) stk. 3, nr. 1-8, nedsat efter stk. 4, 1. pkt.,
 • 2) stk. 3, nr. 9, nedsat efter stk. 4, 2 pkt., og
 • 3) stk. 3, nr. 10, nedsat efter stk. 4, 3. pkt.

Stk. 6. Er det samlede beløb, der opgøres til udlodning efter stk. 3 og 4, negativt, kan dette for investeringsforeningens fem efterfølgende indkomstår fradrages ved opgørelsen af de beløb, der skal udloddes efter stk. 3-5. Fradrag kan kun fremføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke for et tidligere indkomstår kan rummes i det beløb, der skal udloddes. Fremførte fradrag fordeles efter reglerne i stk. 4 i det år, hvori fradrag foretages.«

11. I § 33 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 6« til: »nr. 5«.

12. I § 33 G, stk. 3, ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

§ 2

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 19. september 1995, som ændret ved § 110 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

» § 2. Medlemmer af en investeringsforening skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne deres andel af:

 • 1) Indtjente renter fordelt over den periode, renteindtægten vedrører.
 • 2) Indtjente udbytter efter ligningslovens § 16 A og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B.
 • 3) Gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven.
 • 4) Realiserede fortjenester ved afståelse af aktier som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse, realiserede fortjenester ved afståelse af aktier som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, realiserede fortjenester som omhandlet i avancebeskatningslovens § 2 d ved afståelse af beviser for indskud i investeringsforeninger nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse og realiserede fortjenester ved afståelse af aktier som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse.

Medregning skal ske i overensstemmelse med de for det pågældende medlem almindeligt gældende skatteregler, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Ved indkomstopgørelsen skal medregnes de i stk. 1 nævnte beløb, som foreningen har indvundet i det regnskabsår, der falder sammen med eller udløber i medlemmets indkomstår.

Stk. 3. Den i aktieavancebeskatningslovens §§ 2 og 4 nævnte frist på tre år vedrørende erhvervelsen af aktierne regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet foretager sit indskud i investeringsforeningen, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor investeringsforeningen erhverver aktierne.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, finder aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, anvendelse på fortjenester ved afståelse af børsnoterede aktier.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 5 opgøres fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier m.v. efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 2-8.«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori et medlem hæver af sit indskud, skal medlemmet ud over de i § 2 omhandlede beløb medregne fortjenester eller tab på en til det hævede indskud svarende andel af investeringsforeningens værdipapirer på tidspunktet for hævningen af indskuddet. Medlemmets andel af fortjenester eller tab anses for realiseret ved hævningen af indskuddet. Hæves kun en del af indskuddet, anses det først indskudte beløb som først hævet. Medregning sker efter de for det pågældende medlem almindeligt gældende skatteregler. § 2, stk. 3-5, finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Indskyder et medlem helt eller delvis sit indestående i en investeringsforening i en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., sidestilles det med hævning. Udlodning af et indestående i en investeringsforening fra en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed som nævnt i 1. pkt. sidestilles med indskud.«

3. I § 4 ændres »skattepligtige almindelige indkomst« til: »skattepligtige indkomst«.

§ 3

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 9. september 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 228 af 27. marts 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »og 6« til: »og 5«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »og 7« til: »og 6«.

3. § 4, stk. 1, nr. 5 b, ophæves.

4. § 4, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

5. § 4 a, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1. Dette gælder dog kun den del af udlodningerne, der opgøres som forskellen mellem på den ene side den skattepligtige del af udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens nettoindtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-8, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 4, 1. pkt., stk. 5, nr. 1, og stk. 6, jf. stk. 4, 1. pkt. Den omhandlede del af udlodningerne kan dog ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens positive nettoindtægter i form af indtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9, nedsat med det efter ligningslovens § 16 C, stk. 5, nr. 2, opgjorte beløb og forhøjet eller nedsat med foreningens nettogevinster eller -tab ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 i det indkomstår, de pågældende udlodninger vedrører. Nettogevinsterne eller -tabene ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 opgøres under anvendelse af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, 3 og 4, samt § 6,».

6. § 4 a, stk. 1, nr. 5, ophæves.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 5 og 6.

7. I § 4 a, stk. 1, nr. 7, 2. pkt. , der bliver § 4 a, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., ændres »Nr. 6« til: »Nr. 5«.

8. § 4 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Stk. 1 omfatter heller ikke fortjeneste og tab ved afståelse af medlemsbeviser m.v. i foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, med undtagelse af fortjeneste eller tab som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 ved afståelse 3 år eller mere efter erhvervelsen af omsættelige investeringsbeviser i investeringsforeninger.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1104 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5 a, affattes således:

»5 a) investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud. Udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, omfattes dog af nr. 6,».

2. § 1, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 3, stk. 1, nr. 16, ændres »§ 15 X« til: »§ 31«.

4. § 13, stk. 4, 2. og 3. pkt., samt § 13, stk. 5, 4. pkt., ophæves.

5. I § 13 indsættes som stk. 6-9:

»Stk. 6. Udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, er skattefri for modtageren i det omfang, der fremgår af stk. 7 og 8. Skattefriheden gælder dog ikke, såfremt de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningen hidrører fra, er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3.

Stk. 7. Den skattefri del af udlodningerne efter stk. 6 opgøres som forskellen mellem på den ene side udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens minimumsudlodning beregnet efter ligningslovens § 16 C, stk. 2-6.

Stk. 8. Uanset stk. 7 kan den skattefri del af de samlede udlodninger efter stk. 6 dog ikke overstige foreningens positive nettogevinster ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 i det indkomstår, de pågældende udlodninger vedrører. De i 1. pkt. omhandlede nettogevinster opgøres under anvendelse af aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, 3 og 4, samt § 6.

Stk. 9. Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på den del af udlodningerne fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der opgøres som forskellen mellem på den ene side den skattepligtige del af udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens nettoindtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-8 og 10, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 4, 1. og 3. pkt., stk. 5, nr. 1 og 3, og stk. 6, jf. stk. 4, 1. og 3. pkt. Den i 1. pkt. omhandlede del af udlodningerne kan dog ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens indtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 5, nr. 2. Stk. 4 og 5 finder dog ikke anvendelse, hvis de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningerne hidrører fra, er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3.«

6. § 33 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder endvidere kun anvendelse, når overdragelsen vedrører kapitalandele i et selskab, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen.«

§ 5

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 26. juli 1995, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 1104 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Af gaver, som ydes til stiftelse af fonde som nævnt i 2. pkt., svares en afgift på 20 pct., jf. dog 1. pkt.«

2. § 8, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Dog kan fradrag for renteudgifter og fradrag efter ligningslovens § 6 foretages, uanset om udgifterne eller tabene ikke vedrører erhvervelsen af de skattepligtige indtægter.«

3. § 10, stk. 3, 2. og 3. pkt., samt stk. 4, 5. pkt., ophæves.

4. I § 10 indsættes som stk. 5-8:

»Stk. 5. Udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, er skattefri for modtageren i det omfang, der fremgår af stk. 6 og 7. Skattefriheden gælder dog ikke, såfremt de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningen hidrører fra, er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3.

Stk. 6. Den skattefri del af udlodningerne efter stk. 5 opgøres som forskellen mellem på den ene side udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens minimumsudlodning beregnet efter ligningslovens § 16 C, stk. 2-6.

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan den skattefri del af de samlede udlodninger efter stk. 5 dog ikke overstige investeringsforeningens nettogevinster ved afståelse af aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 i det indkomstår, de pågældende udlodninger vedrører. De i 1. pkt. omhandlede nettogevinster opgøres under anvendelse af aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, 3 og 4, samt § 6.

Stk. 8. Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse på den del af udlodningerne fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der opgøres som forskellen mellem på den ene side den skattepligtige del af udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettoindtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 1-8 og 10, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 4, 1. og 3. pkt., stk. 5, nr. 1 og 3, og stk. 6, jf. stk. 4, 1. og 3. pkt. Den i 1. pkt. omhandlede del af udlodningerne kan dog ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens indtægter omfattet af ligningslovens § 16 C, stk. 3, nr. 9, nedsat efter ligningslovens § 16 C, stk. 5, nr. 2. Stk. 3 og 4 finder dog ikke anvendelse, hvis de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningerne hidrører fra, er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3.«

5. I § 22, 1. pkt., ændres »overgangsskatteåret« til: »det indkomstår, hvori fonden eller foreningen første gang beskattes efter fondsbeskatningsloven«.

§ 6

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 3 e, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Hvis en investeringsforening ifølge sine vedtægter højst må foretage anbringelser i kontanter samt anbringelser på sikret basis i aktiver som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 a, og kontanter i tilknytning hertil inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse og i øvrigt ikke må anbringe dele af aktivmassen i andre aktiver som nævnt i § 3, stk. 1, eller § 3 a bortset fra foreningens administrationsbygning, er kursværdiændringer og realiserede kursgevinster og -tab afgiftsfri.«

2. I § 3 e, stk. 2, ophæves 1. pkt., og i stedet indsættes som nye punktummer:

»Hvis en investeringsforenings anbringelse af aktivmassen overskrider eller ifølge vedtægterne må overskride en af de i stk. 1 anførte grænser og det ved overskridelse af den i stk. 1, 1. pkt., nævnte grænse på 25 pct. sker i mere end fem på hinanden følgende bankdage, er udbytter, kursværdiændringer og realiserede kursgevinster og -tab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3. Der ses dog bort fra overskridelser af den i stk. 1, 1. pkt., nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet i forbindelse med nyetablering af investeringsforeningen, og der ses bort fra overskridelser af den i stk. 1, 1. pkt., nævnte grænse på 25 pct., hvis det godtgøres, at overskridelsen ikke kan tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom.«

3. I § 3 e, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »udloddende investeringsforening«: », jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1,».

4. I § 3 e, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 3, stk. 1«: », eller § 3 a«.

5. § 3 e, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved opgørelserne efter stk. 1 og 2 medregnes aktiver som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 a, med værdien af de underliggende aktiver.«

6. I § 3 e indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved anbringelser på sikret basis i aktiver som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 a, og kontanter i tilknytning hertil forstås anbringelser i de pågældende aktiver, der overholder reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers adgang til at anbringe midler i finansielle instrumenter samt at indgå terminsforretninger.«

7. I § 3 f, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »et beløb svarende til«: »nyplaceringsrenten ganget med«.

8. I § 3 f, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter »nedsættelsen«: »nyplaceringsrenten ganget med«.

9. I § 3 f, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »udgør«: »nyplaceringsrenten ganget med«.

10. § 10 a, stk. 1, affattes således:

»Formueafkast som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 3, af investeringsbeviser i investeringsforeninger, der ikke er udloddende investeringsforeninger efter ligningslovens § 16 C, stk. 1, (akkumulerende investeringsforeninger), udskilles som et særskilt afgiftsgrundlag.«

§ 7

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 19. juli 1995, som ændret ved § 108 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Endvidere skal udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, opgøre fortjeneste og tab efter § 6.«

2. § 2 d, stk. 1, affattes således:

»Fortjeneste ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis investeringsforeningen ifølge sine vedtægter er forpligtet til udelukkende at anbringe aktivmassen i foreningens administrationsbygning og i aktier m.v. som omhandlet i denne lov, dog ikke aktier som omhandlet i § 2 a og konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, og til højst at foretage anbringelser i kontanter samt anbringelser på sikret basis i aktiver som nævnt i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 G og kontanter i tilknytning hertil inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse. Ved anbringelse på sikret basis i aktiver som nævnt i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 G og kontanter i tilknytning hertil forstås anbringelser i de pågældende aktiver, der overholder reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers adgang til at anbringe midler i finansielle instrumenter samt at indgå terminsforretninger. Anbringelse på anfordringskonto sidestilles med kontanter. Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver overskrider eller ifølge vedtægterne må overskride de i 2. pkt. anførte grænser, og det ved overskridelse af den i 2. pkt. nævnte grænse på 25 pct. sker i mere end fem på hinanden følgende bankdage, finder 1. pkt. anvendelse. Der ses dog bort fra overskridelser af den i 2. pkt. nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet i forbindelse med nyetablering af investeringsforeningen, og der ses bort fra overskridelser af den i 2. pkt. nævnte grænse på 25 pct., hvis det godtgøres, at overskridelsen ikke kan tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom. Ved opgørelserne i relation til den i 2. pkt. nævnte grænse på 25 pct. medregnes aktiver som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 G med værdien af det underliggende aktiv.«

3. I § 2 d, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »en del af midlerne i«: »aktier i det administrationsselskab, som forestår investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning og i«.

4. I § 2 d, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »en del af midlerne i«: »aktier i det administrationsselskab, som forestår investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning og i«.

5. I § 2 d indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om administrationen af den i stk. 1, 2. pkt., nævnte grænse på 25 pct.«

6. I § 6, stk. 7, nr. 3, indsættes efter »anpartskapitalen«: »i kreditorselskabet«.

§ 8

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 19. juli 1995, som ændret ved § 112 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Aktiver og passiver, der er erhvervet af det indskydende selskab i spekulationshensigt eller som led i næring, behandles ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette selskab i spekulationshensigt henholdsvis som led i næring. Det forhold, at et aktiv eller et passiv ved fusionen er overgået fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, er ikke til hinder for, at aktivet eller passivet ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst anses for erhvervet i spekulationshensigt eller som led i næring.«

2. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved opgørelsen af et tab som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, skal udbytte, der er modtaget af det indskydende selskab, anses for modtaget af det modtagende selskab.«

3. § 8, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ved fusion kan underskud i et af de fusionerende selskaber fra fusionsdatoen og til den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber, ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Underskuddet opgøres før skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger. Endvidere kan et underskud for samme periode i et af de fusionerende selskaber ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab, såfremt det eller de pågældende selskaber på tidspunktet for vedtagelsen af fusionen i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt de i fusionen deltagende selskaber, der har underskud som nævnt i 1.-3. pkt., er koncernforbundne fra fusionsdatoen og til den dag, hvor fusionen er vedtaget i de nævnte fusionerende selskaber. Som koncernforbundne selskaber anses selskaber, hvor samme aktionærkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab. Begrænsningen i 1. pkt., hvorefter underskuddet ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, gælder ikke for underskud i selskaber som nævnt i ligningslovens § 15, stk. 12.«

4. § 14, stk. 1, affattes således:

»Bestemmelserne i kapitel 1 finder tilsvarende anvendelse:

 • 1) Ved fusion af sparekasser som omhandlet i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a.
 • 2) Når en af de i nr. 1 nævnte sparekasser fusionerer med et aktieselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, og den modtagende sparekasse besidder samtlige aktier i det indskydende selskab.
 • 3) Ved fusion af andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v. som omhandlet i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a.
 • 4) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, beskattede gensidige forsikringsforeninger.«

5. I § 15, stk. 2, 3 og 4, § 15 b, stk. 1 og 2, og § 15 d, stk. 2 og 3, ændres »§ 8, stk. 1-4 og 7,» til: »§ 8, stk. 1-4,».

§ 9

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 8. februar 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »tilskrivning eller forfald af renter og udbytter m.v.« til: »kalenderårsperiodisering af renter og tilskrivning eller forfald af udbytter m.v.«

2. I § 10 B, stk. 1, 2. pkt., ændres »samt hel eller delvis hævning af indestående i en kontoførende investeringsforening« til: »samt om hævninger, herunder om tidspunktet for den enkelte hævning, af indestående i en kontoførende investeringsforening, samt den til den enkelte hævning svarende del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen«.

§ 10

I lov nr. 256 af 19. april 1995 om ændring af selskabsskatteloven og fusionsskatteloven. (Sikkerhedsfonde) foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Forsikringsselskaber, der har et andet indkomstår end kalenderåret, kan endvidere i stedet for at anvende det i selskabsskattelovens § 13 C, som affattet ved denne lovs § 1, nævnte opgørelsestidspunkt, den 31. december 1994, vælge at opgøre de forsikringsmæssige reserver for egen regning bortset fra bonushensættelser og sikkerhedsfondshenlæggelser ultimo det indkomstår, der træder i stedet for kalenderåret 1994.«

§ 11

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1. § 1, nr. 1, har virkning for tilskud ydet fra og med den 15. februar 1995.

Stk. 2. § 1, nr. 2-12, og §§ 2-10 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning, når nedbringelsen eller indfrielsen sker den 18. januar 1995 eller senere. § 1, nr. 4, 6 og 7, har virkning for ændring af ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af råden over stemmeværdien, der indtræder den 18. januar 1995 eller senere, dog har § 1, nr. 4, indtil den 6. december 1995 kun virkning for aftaler om overdragelse af kapitalandele m.v. eller aftale om ændring af råden over stemmeværdien. § 1, nr. 5, har virkning for ændring af ejerforhold til kapitalandele eller andele eller ændring af råden over stemmeværdien, der indtræder den 6. december 1995 eller senere. Ligningslovens § 15, stk. 10, 6.-8. pkt. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse på ændring af ejerforhold til kapitalandele m.v. eller på ændring af råden over stemmeværdien, der indtræder i perioden 18. januar 1995-1. maj 1996, såfremt ændringen i den nævnte periode udgør 50 pct. eller derunder, og såfremt ændringen af ejerforhold til kapitalandele m.v. eller andele eller ændringen af råden over stemmeværdien i det udenlandske ikkebørsnoterede moderselskab eller moderforening i perioden udgør mere end 50 pct.

Stk. 4. § 1, nr. 8-12, §§ 2 og 3, § 4, nr. 1, 2, 4 og 5, § 5, nr. 3 og 4, og §§ 7 og 9 har virkning fra og med den 1. januar 1996. Et negativt beløb, som efter selskabsskattelovens § 1, stk. 4, 2. og 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, ville kunne fremføres til fradrag efter den 1. januar 1996, kan fradrages efter ligningslovens § 16 C, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, i indtil det femte indkomstår efter det indkomstår, hvori det negative beløb er opstået. Dette gælder dog kun, i det omfang det negative beløb udgøres af tab som omhandlet i kursgevinstlovens § 6. I perioden fra og med den 1. januar 1996 til og med den 31. december 1996 kan investeringsforeningen som alternativ til de i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, 2.-7. pkt., som affattet ved denne lovs § 7, nr. 2, omhandlede vedtægtskrav og placeringsregler i tilknytning til kontanter samt aktiver som nævnt i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 G og kontanter i tilknytning hertil anvende de tilsvarende regler i realrenteafgiftslovens § 3 e som ændret ved denne lovs § 6, nr. 1-6, som har virkning for den nævnte periode, jf. stk. 8. De i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, 2.-7. pkt., som affattet ved denne lovs § 7, nr. 2, omhandlede vedtægtskrav anses i den i 4. pkt. nævnte periode for opfyldt, såfremt investeringsforeningen faktisk placerer sine midler i overensstemmelse med vedtægtskravene og investeringsforeningen senest med virkning fra og med den 1. januar 1997 har ændret sine vedtægter således, at de opfylder vedtægtskravene.

Stk. 5. § 4, nr. 6, har virkning for overdragelser, hvorom der indgås bindende aftaler den 1. juli 1994 eller senere.

Stk. 6. § 5, nr. 1, har virkning fra og med den 1. juli 1995.

Stk. 7. § 5, nr. 2 og 5, har virkning fra og med indkomståret 1996.

Stk. 8. § 6, nr. 1 og 6, har virkning for investeringsforeningernes anskaffelser efter 1. januar 1997. § 6, nr. 4, og opregningen i realrenteafgiftslovens § 3 e, stk. 1, 1. pkt., af aktier som nævnt i realrenteafgiftslovens § 3 a blandt de aktiver, der medfører afgiftspligt af kursgevinster, har virkning for investeringsforeningens anskaffelser efter 1. januar 1996. § 6, nr. 2 og 5, og opregningen af foreningens administrationsbygning i realrenteafgiftslovens § 3 e, stk. 1, 1. pkt., blandt aktiver, der ikke medfører afgiftspligt af kursgevinster, har virkning for afgiftsåret 1995 og senere afgiftsår. § 6, nr. 3 og 7-10, har virkning for afgiftsåret 1996 og senere afgiftsår. Realrenteafgiftslovens § 3 e, stk. 3, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, gælder også for afgiftsåret 1995.

Stk. 9. § 8, nr. 1, 2 og 5, har virkning for fusioner, der vedtages den 6. december 1995 eller senere.

Stk. 10. § 8, nr. 3, har virkning for fusioner, når fusionsdatoen er den 6. december 1995 eller senere.

Stk. 11. § 8, nr. 4, har virkning for fusioner, der vedtages dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende eller senere.

Stk. 12. § 10 har virkning fra og med den 18. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

(* 1) Lovens § 1, nr. 1 trådt i kraft den 15. juli 1996, jfr. BEK nr. 658 af 4. juli 1996