Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven, ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kildeskatteloven (Acontoskatteordning for anpartsselskaber og udlodning ved kapitalnedsættelse i anpartsselskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 312 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 A, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »den 29. januar 1992,»: »og som ikke er omfattet af 5. og 6. pkt.,».

2. I § 30 A, stk. 1, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»Anpartsselskaber, hvis indbetalte anpartskapital den 1. januar 1997 eller senere ikke udgør mindst 200.000 kr., skal betale indkomstårets forventede indkomstskat i løbet af indkomståret efter reglerne i § 29 A, jf. §§ 29 B-30. Har et selskab betalt indkomstskat efter 5. pkt., skal der også for efterfølgende indkomstår betales acontoskat.«

3. § 30 A, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Selskaber og foreninger, hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, og som ikke er omfattet af stk. 1, 5. og 6. pkt., kan vælge at betale indkomstskat i løbet af indkomståret.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 311 af 24. april 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 16 A indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Uanset stk. 1 skal beløb, der udloddes i forbindelse med en kapitalnedsættelse i anpartsselskaber med en anpartskapital, der ikke overstiger nominelt 225.000 kr., ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis anpartskapitalen i selskabet er forhøjet ved kontant indskud, apportindskud eller konvertering af gæld i perioden fra og med den 6. december 1991 til og med den 31. maj 1996 eller selskabet er stiftet i denne periode. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis anparterne i selskabet er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3, hvis kapitalnedsættelsen medfører, at anpartshavernes indflydelse i selskabet forrykkes, eller hvis det udloddede beløb helt eller delvis er fritaget for beskatning efter stk. 1, jf. stk. 2. 1. pkt. finder endvidere kun anvendelse på den del af det udloddede beløb, der ikke overstiger den nominelle værdi af de annullerede anparter.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 19. juli 1995, som ændret ved § 108 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Udloddede beløb fra et anpartsselskab, som i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 6, ikke er medregnet ved opgørelsen af anpartshaverens skattepligtige indkomst, fragår i den samlede anskaffelsessum for anparterne i selskabet. Resten af den samlede anskaffelsessum betragtes som anskaffelsessum for de i behold værende anparter.«

§ 4

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 228 af 27. marts 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 6, indsættes efter »§ 16 A, stk. 4«: »og 6«.

2. I § 66, stk. 3, ophæves 1. pkt., og i stedet indsættes som nyt 1. og 2. pkt.:

»Selskaber, der vedtager udbetaling eller godskrivning af udbytte, skal, uanset om der er pligt til at foretage indeholdelse af udbytteskat, i en af skatteministeren foreskreven form meddele oplysning om vedtagelsen. Meddelelsen skal foretages senest 1 måned efter nævnte vedtagelse.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 1997.

Stk. 3. § 2 og § 4, nr. 1, har virkning for beløb, der udloddes i forbindelse med kapitalnedsættelser, der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden fra den 1. juni 1996 til og med den 30. september 1997.

Stk. 4. § 3 har virkning for anparter, der afstås den 1. juni 1996 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch