Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love

(Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 1091 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skifteretten vejleder om betingelserne for og fremgangsmåden ved indgivelse af ansøgning om gældssanering.«

2. § 538 b, stk. 1, affattes således:

»Salg ved auktion af pantsatte genstande fra et dødsbo, der behandles ved bobestyrer, eller et konkursbo sker efter reglerne om tvangsauktion. Bobestyreren eller kurator skal udføre, hvad der påhviler rekvirenten af en tvangsauktion, og fungerer tillige som inkassator, for så vidt ingen anden er udpeget hertil. Er ingen kurator udpeget, udføres hvervet af skifteretten eller den, som skifteretten udpeger dertil.«

3. § 570, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Ellers kan fogedretten bestemme, at den omstridte del af auktionssummen skal indbetales til fogedretten, jf. dog konkurslovens § 89 og § 61 i lov om skifte af dødsboer.«

4. Overskriften til sjette afsnit, kapitel 58, affattes således:

»Sjette afsnit. Skifte af fællesbo m.v.

Kapitel 58

Skifte af fællesbo m.v.«

5. § 660 affattes således:

»§ 660. Behandlingen af tvister, der opstår under skiftebehandlingen, herunder bevisførelse, foregår ved skifteretten. Tvister angående anmeldte fordringer eller fremsatte krav afgøres ved dom, der kan fuldbyrdes efter almindelige regler. I andre tilfælde træffer skifteretten afgørelse ved kendelse, i hvilken det kan pålægges den part, der skønnes uden tilstrækkelig grund at have givet anledning til eller unødig at have vidtløftiggjort proceduren, at udrede sagsomkostninger til modparten, således at fuldbyrdelsesfristen med hensyn hertil fastsættes i kendelsen.

Stk. 2. Skifteretten kan om fornødent pålægge parter og andre at give møde og afgive forklaring efter reglerne om vidner.«

6. I § 663 udgår »47, 1. pkt.,».

§ 2

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1082 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) dagen for skyldnerens død, såfremt dødsboet behandles efter reglerne om insolvente boer, jf. §§ 69-72 i lov om skifte af dødsboer.«

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er en skyldners konkursbo allerede under behandling ved en skifteret, indgives begæring om ny konkurs dog til denne skifteret.«

3. § 19 ophæves.

4. § 35 affattes således:

»§ 35. Indgår under konkursen arv i konkursboet, kan dødsboet med konkursboets tiltrædelse skiftes privat.

Stk. 2. Krav mod konkursboet i medfør af §§ 27 og 28 i lov om skifte af dødsboer er massekrav.«

5. § 92 ophæves.

§ 3

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som senest ændret ved § 124 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, udgår »(eller executor testamenti)».

2. Efter § 13, stk. 1, 1. pkt., indsættes som 2. og 3. pkt.:

»I dødsboer, der omfatter faste ejendomme, kan meddelelse om dødsfaldet tinglyses. Behandles boet ved bobestyrer, skal denne uopholdeligt lade meddelelse derom tinglyse.«

3. I § 42 b, nr. 6, ændres »offentlig skiftebehandling som gældsfragåelsesbo« til: »behandling ved bobestyrer«.

§ 4

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret ved § 9 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 23 affattes således:

»§ 23. Såfremt en ægtefælle ved vanrøgt af sine økonomiske anliggender, ved misbrug af sin rådighed over fælleseje eller på anden uforsvarlig måde i væsentlig grad har formindsket den del af fællesboet, hvorover den pågældende råder, kan den anden ægtefælle forlange vederlag herfor af det beholdne fællesbo eller, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, af den førstnævnte ægtefælles særeje for halvdelen af det manglende beløb. Den anden ægtefælles arvinger har ret til sådant vederlag af det beholdne fælleseje eller, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, af den førstnævnte ægtefælles fuldstændige særeje for halvdelen af det manglende beløb.

Stk. 2. En ægtefælle har ligeledes ret til sådant vederlag, såfremt den anden ægtefælle har anvendt midler af fællesboet til erhvervelse eller forbedring af sit særeje eller af sådanne rettigheder som nævnt i § 15, stk. 2. En ægtefælles arvinger har ret til sådant vederlag, hvis den anden ægtefælle har anvendt midler af sit fælleseje eller af sit skilsmissesæreje til erhvervelse eller forbedring af sit fuldstændige særeje.

Stk. 3. Har en ægtefælle anvendt midler af sit særeje til bedste for sin bodel, har ægtefællen ret til vederlag herfor af bodelen. En ægtefælles arvinger har ret til sådant vederlag, hvis ægtefællen har anvendt midler af sit fuldstændige særeje til forbedring af sin bodel eller af sit skilsmissesæreje.«

§ 5

I lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 8. september 1986, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Fuldmagten ophører fra udløbet af det døgn, hvor bekendtgørelse i Statstidende af indkaldelse til fordringshaverne finder sted.«

§ 6

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 12. februar 1988, som ændret ved § 2 i lov nr. 380 af 6. juni 1991, foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, eller«.

§ 7

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 8. marts 1991, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Den, som har været gift eller har været part i et registreret partnerskab, må ikke indgå nyt ægteskab, før offentligt skifte eller dødsbobehandling ved bobestyrer er påbegyndt eller privat skifte er afsluttet.«

§ 8

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1079 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Offentlig bobehandling, dog ikke dødsbobehandling«.

2. § 27 affattes således:

»§ 27. Af boer, der behandles af skifteretter eller kuratorer, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.«

3. § 28, stk. 1, nr. 3, ophæves.

4. I § 28, stk. 3, udgår »dødsboer og«.

5. § 29 affattes således:

»§ 29. I separations- og skilsmisseboer samt bosondringsboer, der på første skiftesamling sluttes ved forlig mellem ægtefællerne, svares en afgift på 400 kr.

Stk. 2. I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1, eller § 144, stk. 1, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel.«

6. § 30 affattes således:

»§ 30. Fritaget for afgift er fællesboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.«

7. I § 31, stk. 2, nr. 3, udgår »eller insolvent gældsfragåelsesbo«.

8. I § 33, stk. 1, udgår »bo, der udleveres lodtagerne til videre behandling, eller i et«.

9. I § 34, stk. 1, nr. 3, ændres »skifteloven« til: »lov om skifte af fællesbo m.v.«

10. § 34, stk. 1, nr. 4, ophæves.

11. § 35, nr. 2 og 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 2.

12. I § 36 ophæves stk. 2 og 3.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 2-5.

13. I § 36, stk. 4, der bliver stk. 2, ophæves 1. pkt.

14. Efter § 36 indsættes:

»Kapitel 5 a

Dødsbobehandling

§ 36 a. Ved dødsbobehandling, herunder skifte af uskiftet bo, mens en efterlevende ægtefælle er i live, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 36 b. Af boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, svares en afgift på 500 kr. Var afdøde under 18 år, svares ingen afgift.

Stk. 2. Af boer, der udleveres til udlæg til afdødes efterlevende ægtefælle efter kapitel 13 i lov om skifte af dødsboer eller til uskiftet bo efter kapitel 14 i samme lov, svares en afgift på 500 kr.

Stk. 3. Af boer, der udleveres til forenklet privat skifte, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 4. Af boer, der udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, fordi der er arvinger repræsenteret ved værge eller skifteværge, men hvor betingelserne for forenklet privat skifte i øvrigt er opfyldt, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 5. Af boer, der i øvrigt udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, svares en afgift på 2.500 kr.

Stk. 6. Af boer, der behandles ved bobestyrer, svares en afgift på 2.500 kr.

§ 36 c. Af boer, der behandles efter de almindelige regler om privat skifte eller behandles ved bobestyrer, svares en yderligere afgift på 6.500 kr., hvis arvebeholdningen i henhold til boopgørelsen overstiger 1 mio. kr.

§ 36 d. Fritaget for afgift er dødsboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

Stk. 2. Der svares ingen afgift af boer, hvor der ikke er tilstrækkelige midler til at udrede afgiften.

§ 36 e. Afgiftspligten indtræder ved boets udlevering.

§ 36 f. I boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, til udlæg til afdødes efterlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, forfalder afgiften til betaling ved boets udlevering.

Stk. 2. I boer, der udleveres til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 3-5, til betaling ved boets udlevering. Afgift efter § 36 c forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig.

Stk. 3. I boer, der behandles ved bobestyrer, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 6, og efter § 36 c til betaling, når udlodning kan ske. Overgår boet inden udlodningen til anden behandlingsmåde, skal der i forbindelse hermed svares afgift efter § 36 b, stk. 6.

§ 36 g. I privatskiftede boer skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 36, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Arvingerne hæfter personligt og solidarisk for afgiften.

Stk. 3. Arvinger, der ved boets udlevering er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som var under konkurs, hæfter dog alene med værdien af det, de eller konkursboet har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne var berettigede til at modtage bos- og arvelod. Begrænsningerne finder tilsvarende anvendelse på regreskrav fra medarvinger.

§ 36 h. I boer, der behandles ved bobestyrer, udredes afgiften af boets midler. Bobestyreren hæfter for afgiftens betaling. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 36, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 i. I boer, der udleveres til anden behandlingsmåde, svares der ikke afgift på ny, medmindre boet udleveres til en behandlingsmåde, hvortil der er knyttet en højere afgift end den allerede erlagte. I så fald betales differencen mellem afgiften for den første og den anden behandlingsmåde.

Stk. 2. I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36 c på grundlag af den fællesboopgørelse, der skal indleveres efter arvelovens § 13. Afgiften forfalder til betaling ved indlevering af fællesboopgørelsen. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 36, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 j. For skifterettens behandling af tvister, som opstår i forbindelse med boernes behandling, og som forudsættes afgjort ved dom, svares afgift efter reglerne i kapitel 1.

Stk. 2. For skifterettens behandling af sager om dødsfaldskendelse svares en afgift på 400 kr.

§ 36 k. For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 500 kr. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 l. For behandling af de i arvelovens § 29 og § 60 nævnte spørgsmål svares ingen afgift.

§ 36 m. For førelse af testaments- og arvelegitimationsvidner og for udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.«

15. § 38 ophæves.

16. § 39, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

17. § 39, stk. 3, ophæves.

18. § 40 affattes således:

»§ 40. For udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.«

19. § 41 affattes således:

»§ 41. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse på de i § 37 omhandlede afgifter.«

20. § 41 d, stk. 1, nr. 5, affattes således:

  • »5) rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo m.v.«

21. I § 49, stk. 1, indsættes som nr. 4:

  • »4) En bobestyrer til dennes brug ved behandlingen af et dødsbo.«

22. I § 49, stk. 2, indsættes som nr. 9:

  • »9) Første attest i dødsboer, der ikke behandles ved bobestyrer.«

23. I § 59 ændres »§ 36, stk. 6« til: »§ 36, stk. 4«.

24. § 60, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

25. I § 60, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »i andre boer end de i stk. 2 nævnte«.

26. I § 62, stk. 2, ændres »§ 36, stk. 6« til: »§ 36, stk. 4«.

27. I § 64, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 65-».

28. § 65 ophæves.

29. I § 66, stk. 2, udgår »og § 65«.

§ 9

I lov om offentlig auktion ved auktionsledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »executor testamenti« til: »bobestyreren«.

§ 10

I lov om borteblevne, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 1. september 1986, som ændret ved § 15 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Arvingen har dog ret til i 10 år fra dødsfaldet - i boer behandlet ved bobestyrer alene 5 år fra dødsfaldet - at kræve arven fra dem, som har fået den udlagt.«

2. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i § 104 i lov om skifte af dødsboer finder herved anvendelse.«

3. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er der opnået dødsformodningsdom eller afsagt dødsfaldskendelse over arvingen, anvendes fristen i § 17, hvis den udløber før fristen i stk. 1.«

§ 11

I lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 23. oktober 1986, som senest ændret ved § 125 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. §§ 47, 61 a, 62 a - 63, 69 b og 83 ophæves.

§ 12

I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»I tilfælde af et luftfartøjs salg ved tvangsauktion eller overtagelse ved umiddelbar fogedforretning skal fogden eller - ved konkurs, ved offentligt skifte og ved bobestyrerbehandlede dødsboer, der omfatter luftfartøjet - henholdsvis kurator, skifteretten og bobestyreren sende meddelelse herom til registreringsmyndigheden.«

§ 13

I lov om skibsregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 10. september 1993, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 1082 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. § 23, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Påbegyndelse af konkursbehandling, offentligt skifte og bobestyrerbehandling af dødsboer anses ikke for en ændring af adkomstforholdene, men det påhviler henholdsvis kurator, skifteretten eller bobestyreren uopholdeligt at sende meddelelse herom til Skibsregistret.«

§ 14

I lov nr. 389 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Ændringer som følge af værgemålsloven), foretages følgende ændringer:

1. § 14, nr. 1, 2 og 6, ophæves.

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Er dødsfaldet indtrådt inden lovens ikrafttræden, eller indgives begæring om skifte af uskiftet bo før lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler.

§ 16

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 2, 4, 5, 7 og 9-12 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 2, 4, 5, 7, 12 og 13 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen