Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v.

(Ændringer som følge af værgemålsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Boligministeriet

§ 1

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 29. august 1995, som ændret ved lov nr. 1065 og lov nr. 1066 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. § 109, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»De må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling.«

§ 2

I lov om boligsparekontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 13. juli 1993, som ændret ved lov nr. 1067 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

1. § 4, nr. 4, affattes således:

4. midler, der tilhører umyndige, medmindre midlerne i henhold til værgemålsloven er undergivet den pågældendes selvstændige råden. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.'

§ 3

I lov nr. 202 af 28. maj 1975 om registrerede arkitekter, som ændret ved lov nr. 932 af 19. december 1986, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 3, affattes således:

 • »3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

§ 4

I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 25. juni 1993, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) Ansøgeren skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og skal have rådighed over sit bo.«

§ 5

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 18. november 1992, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

§ 6

I lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, nr. 4, affattes således:

 • »4) Ansøgeren må ikke være umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og ansøgeren må ikke være under konkurs.«

Erhvervsministeriet

§ 7

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 15. september 1995, som ændret ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stifterne skal være myndige, må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.«

2. § 52, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige personer og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

3. § 149, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Filialbestyrere skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

§ 8

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991, som ændret ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 13, 1. pkt., affattes således:

»Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

2. § 29, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Revisor skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

§ 9

I lov nr. 217 af 5. april 1989 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Umyndige personer og personer, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe.«

§ 10

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 22. august 1994, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

§ 11

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 22. august 1994, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

§ 12

I lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom, som ændret ved lov nr. 1098 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 6, 1. pkt., ændres »umyndiggjort« til: »person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

2. I § 8, stk. 6, 2. pkt., ændres »umyndiggørelsen« til: »værgemålets iværksættelse«.

3. § 25, stk. 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

§ 13

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som senest ændret ved lov nr. 1071 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »myndighedsloven« til: »værgemålsloven«.

2. I § 8, 1. pkt., ændres »umyndiggjort« til: »person, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,».

3. I § 8, 2. pkt., ændres »umyndiggørelsen« til: »værgemålets iværksættelse«.

§ 14

I lov nr. 256 af 6. maj 1993 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 371 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, 2. pkt., ændres »myndighedsloven« til: »værgemålsloven«.

2. § 7, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Efter anmeldelse til politimesteren, i København magistraten, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, uden næringsbrev fortsætte afdødes, skyldnerens eller den umyndiges virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende.«

3. I § 7, stk. 5, 2. pkt., ændres »umyndiggørelsen« til: »værgemålets iværksættelse«.

4. § 13, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og«.

§ 15

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 4, affattes således:

 • »4) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 eller har sit bo under konkursbehandling,».

§ 16

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 4, affattes således:

 • »4) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 eller har sit bo under konkursbehandling og«.

§ 17

I lov om skibsregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 10. september 1993, som senest ændret ved lov nr. 1082 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Afgørelser om fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 skal registreres for at få gyldighed over for aftaler om skibet, der i god tro indgås med den umyndige.«

§ 18

I sønæringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 31. maj 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 3, nr. 3 , affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

2. § 5, nr. 3 , affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

3. § 7, nr. 3 , affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

4. § 11, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

5. § 12, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

6. § 21, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

7. § 26, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

8. § 29, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.«

§ 19

I lov nr. 367 af 14. juni 1995 om en indskydergarantifond foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 2, nr. 10, affattes således:

 • »10) der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålslovens kapitel 5 eller arvelovens §§ 61 og 65.«

Indenrigsministeriet

§ 20

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 19. august 1994, som ændret ved lov nr. 379 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »umyndiggjort« til: »under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6«.

2. I § 22, stk. 2, ændres »umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse« til: »iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,».

§ 21

I lov nr. 140 af 8. marts 1989 om kommunale valg, som ændret ved lov nr. 208 af 29. marts 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, og § 108 a, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »umyndiggjort med retsvirkning i Danmark« til: »under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6«.

2. I § 12, stk. 2, 1. pkt., ændres »umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse« til: »iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,».

3. § 20, stk. 1, affattes således:

»En stiller skal opfylde betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet. Valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget skal dog være opfyldt senest mandagen 22 dage før valgdagen.«

§ 22

I lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 4. marts 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og i § 47 a, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., ændres »umyndiggjort med retsvirkning i Danmark« til: »under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6«.

§ 23

I lov om folkeregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 508 af 14. september 1978, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »umyndiggjort« til: »under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6«.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet

§ 24

I lov nr. 285 af 27. april 1994 om førstegangsomsætning af fisk foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

Socialministeriet

§ 25

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, foretages følgende ændring:

1. § 132, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»De beskikkede skal være myndige, må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og skal være uberygtede og vederhæftige.«.

§ 26

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, som senest ændret ved lov nr. 1114 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. § 36, 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes værgemål for pensionisten, jf. værgemålslovens § 16.«

Sundhedsministeriet

§ 27

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. § 24, 3. pkt., affattes således:

»Det samme gælder, hvis patienten er umyndig som følge af mindreårighed eller på grund af sindssygdom eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket tilstand er ude af stand til at varetage sine anliggender.«

§ 28

I lov nr. 217 af 28. april 1993 om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl., foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Det samme gælder, hvis den pågældende er under værgemål efter værgemålslovens § 5 og værgemålet omfatter sådanne midler.«

2. § 2, nr. 1, affattes således:

 • »1) § 25 og §§ 28-30 i værgemålsloven og«.

3. § 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) værgemålslovens kapitel 5.«

4. I § 3, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.«

5. I § 4 indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.«

6. I § 5 indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.«

§ 29

I lov nr. 440 af 14. juni 1995 om Blødererstatningsfonden foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.«

§ 30

I lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 19. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Vejledning kan tilbydes og ydes til mindreårige uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.«

§ 31

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

Trafikministeriet

§ 32

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 1995, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndige og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

2. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til Færdselsstyrelsen kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden med henblik på rekonstruktion efter betalingsstandsning, afhændelse, afvikling eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil seks måneder fra dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.«

§ 33

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) er myndige og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,».

2. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har givet tilladelsen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil seks måneder fra dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.«

§ 34

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

§ 35

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 3, §§ 6-8, §§ 10-12, §§ 15-19, § 23 og §§ 27, 28, 30 og 31 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 3, 7, 8, 19, 27, 28 og 30 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen