Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om skibes sikkerhed m.v. og søloven (Ændringer som følge af lov om eksklusive økonomiske zoner) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som senest ændret ved lov nr. 902 af 29. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, udgår »og«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

  • »4) udenlandske skibe, der befinder sig i de eksklusive økonomiske zoner, i det omfang det er foreneligt med international ret, og«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

3. § 2, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5, affattes således:

  • »5) udenlandske skibe, der befinder sig uden for de eksklusive økonomiske zoner, i det omfang det er foreneligt med international ret.«

4. I § 4, stk. 3, nr. 3, ændres »på søterritoriet« til: »på søterritoriet eller i de eksklusive økonomiske zoner«.

5. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved eksklusive økonomiske zoner forstås i denne lov havområder uden for og stødende op til søterritoriet indtil en afstand af 200 sømil fra de til enhver tid gældende basislinjer, jf. lov om eksklusive økonomiske zoner.«

6. I § 11, stk. 3, 1. pkt., § 20, stk. 3, § 22, stk. 2, § 23, stk. 2, og § 39, stk. 2, ændres »uden for dansk søterritorium« til: »i de eksklusive økonomiske zoner eller uden for dansk søterritorium i øvrigt«.

7. I § 11, stk. 2, § 13, stk. 2, og § 54, stk. 1, 2. pkt., ændres »Uden for dansk søterritorium« til: »I de eksklusive økonomiske zoner eller uden for dansk søterritorium i øvrigt«.

8. I § 42 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Med hensyn til overtrædelser som nævnt i stk. 1, der har fundet sted i de eksklusive økonomiske zoner, kan beføjelserne efter stk. 1 kun udøves over for udenlandske skibe, såfremt der er sket en udtømning, og såfremt der foreligger en begrundet mistanke om, at overtrædelsen er begået af det pågældende skib.«

9. I § 43 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Med hensyn til overtrædelser som nævnt i stk. 1, der har fundet sted i de eksklusive økonomiske zoner, kan beføjelserne efter stk. 1 kun udøves over for udenlandske skibe, såfremt der er sket en udtømning, og såfremt det med sikkerhed kan konstateres, at overtrædelsen er begået af det pågældende skib.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

10. I § 45, stk. 3, indsættes efter »der er under passage af dansk søterritorium«: »eller under sejlads i de eksklusive økonomiske zoner«.

11. Efter § 58 indsættes i kapitel 16:

» § 58 a. Miljø- og energiministeren kan fastsætte de nødvendige regler for anvendelse her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold omfattet af denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer, herunder om forrentning og udpantningsret.

Stk. 3. Tilsyn med overholdelse af forordninger udøves af miljø- og energiministeren i henhold til kapitel 14, medmindre ministeren bestemmer, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder. Ved udførelse af tilsyn har myndighederne de tilsynsforpligtelser og tilsynsbeføjelser, som følger af lovens kapitel 14, medmindre ministeren bestemmer andet.

Stk. 4. Ved afgørelser med hjemmel i forordninger eller regler udstedt i medfør af forordninger finder de i kapitel 15 fastsatte bestemmelser anvendelse, for så vidt angår klageadgang.«

12. I § 59, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 43, stk. 1-3« til: »§ 43, stk. 1-4«.

13. I § 59, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 42« til: »§ 42, stk. 1 og 2«.

14. I § 59, stk. 1, nr. 6, udgår »og«.

15. I § 59, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

  • »7) overtræder bestemmelser fastsat i De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, jf. § 1, og«.

Nr. 7 bliver herefter nr. 8.

16. I § 61, 1. pkt., indsættes efter »og § 47«: »samt § 58 a«.

17. § 63, stk. 1, affattes således:

»Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov og bestemmelser udstedt i medfør af loven kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 2

I lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. maj 1995, som ændret ved lov nr. 902 af 29. november 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, ændres »i dansk havn eller på dansk søterritorium« til: »i dansk havn, på dansk søterritorium og i de eksklusive økonomiske zoner.«

§ 3

I søloven, lov nr. 170 af 16. marts 1994, som ændret ved lov nr. 205 af 29. marts 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 203, stk. 1, § 206, stk. 1, § 206, stk. 2, og § 207 ændres »et område, hvor Danmark i overensstemmelse med folkeretten kan fastsætte en eksklusiv økonomisk zone« til: »eksklusive økonomiske zoner«.

2. I § 216, stk. 1, ændres »§ 194« til: »§ 213«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, der følger af de særlige færøske og grønlandske forhold.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken

Redaktionel note
  • (* 1) I § 1, nr. 9, sidste linie, rettes 'Stk. 4 bliver herefter stk. 5.' til Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 & 6.'