Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 432 af 1. juni 1994 om menighedsråd foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stedfortræderen skal indkaldes, hvis et medlem har forfald til

  • 1) det konstituerende møde, jf. § 6,
  • 2) det møde, hvor den endelige behandling af de kirkelige kassers årlige budget og regnskab finder sted,
  • 3) det årlige møde, hvor valg af formand og næstformand finder sted,
  • 4) det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelser, eller
  • 5) det møde, hvor der foretages valg af medlemmer til provstiudvalg eller af medlemmer til stiftsudvalg, der er nedsat med hjemmel i den kirkelige lovgivning.«

2. I § 13, stk. 5, ændres »§ 26,» til: »§ 26 og § 27, stk. 5,».

3. I § 18, stk. 2, 3. pkt., ændres »almindelig stemmeflerhed.« til: »almindeligt stemmeflertal.«

4. § 28 affattes således:

»§ 28. Under forhandlingen og afstemningen i de i § 26 og § 27, stk. 1 og 5, nævnte sager skal den inhabile forlade mødelokalet.«

5. § 29, stk. 1, affattes således:

»Menighedsrådets formand forbereder menighedsrådets møder og indkalder medlemmerne, de i § 2, stk. 2, nævnte præster og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant til møderne.«

6. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Formanden giver inden menighedsrådets møder i videst muligt omfang medlemmerne, de i § 2, stk. 2, nævnte præster og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Formanden sørger så vidt muligt for, at det fornødne materiale til sagens bedømmelse tilsendes de i 1. pkt. nævnte personer i god tid før mødet.«

7. § 35, nr. 2, affattes således:

  • »2) forhold vedrørende konfirmation, som ved kgl. anordning henlægges til menighedsrådets afgørelse, og om«.

8. I § 39, stk. 3, ændres »sognemenigheden« til: »menigheden«.

9. I § 43, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »sognes«: »eller kirkedistrikters«.

10. § 43, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Kirkeministeren kan efter ansøgning fra et menighedsråd tillade de i stk. 3 nævnte fravigelser, hvis det er ønskeligt af hensyn til løsningen af folkekirkelige opgaver i sognet eller kirkedistriktet.«

11. I § 44, 1. pkt., ændres »§ 43« til: »§ 43, stk. 1,».

§ 2

I lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, ændres »§ 3« til: »§ 5«.

2. I § 12, stk. 2, 5. pkt., ændres »§ 35« til: »§ 42«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kgl. anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen