Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere love

(Skolepraktik)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, som ændret ved lov nr. 446 af 14. juni 1995 og lov nr. 1128 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 , indsættes efter »virksomheder«: », jf. dog kapitel 7 a«.

2. Efter § 19 a indsættes:

» § 19 b. Skolen modtager tilskud til skolepraktik, jf. § 66 d, eller overgangskursus, jf. § 66 b, stk. 4, på grundlag af det antal årselever, som er indskrevet til skolepraktik ved skolen. Det gennemsnitlige tilskud pr. årselev fastsættes i de årlige finanslove for større grupper af uddannelser med skolepraktik.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 og skolens udgifter til godtgørelse, jf. § 66 k, afholdes af Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.«

3. I § 31, stk. 1 , indsættes som 2. pkt.:

»Praktikuddannelse kan helt eller delvis finde sted som skolepraktik, jf. kapitel 7 a.«

4. I § 35, stk. 1 , indsættes som nr. 23 og 24:

  • » 23) Hvilke uddannelser der ikke udbydes med skolepraktik, jf. § 66 b, stk. 3.
  • 24) Regler i forbindelse med skolepraktik om undervisning, der kan træde i stedet for 2. skoleperiode, jf. § 66 a, stk. 3, og om egnethed, jf. § 66 c, stk. 1.«

5. § 36 ophæves.

6. I § 38, stk. 5, indsættes som nr. 6:

  • »6) Klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik, jf. § 66 j.«

7. I § 38, stk. 5, sidste pkt., ændres »1, 4 og 5« til: »1 og 4-6«.

8. I § 48, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 5, stk. 5, og § 31, stk. 3« til: »§ 5, stk. 5, § 31, stk. 3, og kapitel 7 a«, og i 2. pkt. indsættes efter »praktik- og skoleophold,»: »jf. dog § 66 f,».

9. I § 66, stk. 2 , indsættes efter »skader under«: »skolepraktik eller«.

10. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Skolepraktik

§ 66 a. Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som 4 måneder efter afsluttet 2. skoleperiode ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, jf. dog stk. 2. Retten til skolepraktik fortabes, hvis eleven fortsætter i en anden uddannelse bortset fra uddannelse som led i aktivering af unge dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere.

Stk. 2. Skolepraktik skal desuden tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse. Optagelse skal ske snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Er en tvistighed i henhold til § 63 indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet, kan eleven ikke optages til skolepraktik, før der er truffet afgørelse eller indgået forlig om afslutning på tvistigheden.

Stk. 3. Kravet om afsluttet 2. skoleperiode, jf. stk. 1, kan opfyldes gennem anden undervisning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet.

§ 66 b. Skolepraktik udbydes af de skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som har afsluttet 2. skoleperiode i en erhvervsuddannelse på skolen, og som opfylder betingelserne efter § 66 a, stk. 1, modtager tilbud om skolepraktik. Hvis skolen afslår at optage en elev til skolepraktik på grund af pladsmangel eller for få tilmeldinger, skal skolen drage omsorg for, at eleven tilbydes optagelse på en anden skole.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik.

Stk. 4. Elever, hvis 2. skoleperiode ikke umiddelbart giver adgang til en uddannelse med skolepraktik, er berettiget til optagelse på et kursus af højst 10 ugers varighed, som kvalificerer eleven til at fortsætte i en anden erhvervsuddannelse, som udbydes med skolepraktik. Skolen har ansvaret for, at eleven tilbydes et sådant overgangskursus.

Stk. 5. Pligten efter § 66 a, stk. 2, påhviler den skole, som eleven er tilmeldt, og den indtræder fra skolens modtagelse af elevens ansøgning om optagelse til skolepraktik.

§ 66 c. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevernes egnethed. Reglerne kan ud over krav til elevernes egnethed for uddannelsen indeholde krav til elevernes faglige og geografiske mobilitet og til deres aktivitet som praktikpladssøgende. Kravene skal være opfyldt i hele uddannelsesforløbet. Reglerne fastsættes efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse og kan herunder fastsætte en frist for indgivelse af ansøgning om optagelse m.v.

§ 66 d. Skolepraktik omfatter for den enkelte elev højst halvdelen af uddannelsens samlede praktiktid, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis skolen ikke kan sikre eleven praktik i en eller flere virksomheder for mindst halvdelen af praktikuddannelsen, skal eleven tilbydes supplerende skolepraktik.

Stk. 3. Skolen kan give supplerende skolepraktik til elever, som har uddannelsesaftale for hele uddannelsen med en praktikvirksomhed, der er godkendt efter § 46, når godkendelsen er betinget af, at eleven modtager supplerende skolepraktik, og eleven i øvrigt opfylder betingelserne i § 66 a.

§ 66 e. Elever, der er optaget til skolepraktik, kan gennemføre en erhvervsuddannelses 3. og følgende skoleperioder, uanset at skoleperioden ikke er omfattet af en uddannelsesaftale.

§ 66 f. Praktikuddannelse i en virksomhed, jf. § 66 d, stk. 2, finder sted på grundlag af en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven om en delvis praktikuddannelse, hvis eleven skal deltage i virksomhedens produktion m.v.

Stk. 2. Uddannelsesaftalen formidles af skolen. Eleven modtager sædvanlig elevløn fra virksomheden i aftaleperioden. Aftalen skal være påført en særlig bemærkning om, at eleven er under uddannelse i henhold til kapitel 7 a i denne lov. Retsforholdet mellem uddannelsesaftalens parter er i øvrigt omfattet af lovens almindelige bestemmelser om elevers og virksomheders retsstilling i forbindelse med uddannelsesaftaler.

§ 66 g. Skolepraktik følger de regler om praktik i uddannelserne, som er fastsat i medfør af denne lov med de afvigelser, der følger af dette kapitel.

Stk. 2. Skolen tilrettelægger skolepraktikken i samråd med det lokale uddannelsesudvalg og kan bestemme, at praktik, der efter reglerne for en uddannelse er placeret mellem 2. og 3. skoleperiode, helt eller delvis placeres efter 3. skoleperiode.

§ 66 h. Eleven modtager efter tilfredsstillende gennemførelse af hele uddannelsen et bevis for den gennemførte uddannelse i overensstemmelse med de regler, som i medfør af denne lov er fastsat for de enkelte uddannelser. Bevis for gennemført skolepraktik udstedes af skolen.

§ 66 i. Skolen og eleven skal under hele forløbet søge at fremskaffe en uddannelsesaftale, der omfatter resten af uddannelsen, jf. stk. 3.

Stk. 2. En elev, der deltager i skolepraktik i henhold til § 66 d, stk. 1 og 2, har pligt til at modtage en anvist praktikplads og skal forlade skolepraktikken, når praktikpladsen tiltrædes, eller hvis eleven afslår at modtage pladsen.

Stk. 3. Når en elev indgår en uddannelsesaftale, jf. stk. 1, fastsættes den resterende uddannelsestid efter reglerne i § 48, stk. 5.

Stk. 4. Deltagelse i skolepraktik medregnes ikke i prøvetiden efter § 60, stk. 2, når en elev indgår en uddannelsesaftale. Hvis en elev har haft en delaftale med en virksomhed og efterfølgende får en uddannelsesaftale med den samme virksomhed, medregnes den tid, hvori eleven har haft en delaftale, i prøvetiden.

§ 66 j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven.

Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 66 k. Elever, der deltager i skolepraktik i henhold til § 66 d, stk. 1 og 2, og skoleophold i henhold til § 66 b, stk. 4, og § 66 e, modtager fra skolen en godtgørelse svarende til den fastsatte elevløn, jf. § 55, stk. 2-4.

Stk. 2. Virksomheder, der i henhold til § 66 d, stk. 3, lader elever deltage i supplerende skolepraktik, kan få refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion af elevlønsudgifter m.v. under skoleopholdet. Reglerne om refusion af løn m.v. under almindelige skoleophold finder tilsvarende anvendelse.«

11. I § 69 indsættes efter »ministeren«: », jf. dog § 66 j«.

§ 2

I lov nr. 1091 af 23. december 1992 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, som ændret ved § 2 i lov nr. 451 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 , udgår »og har gyldighed til og med den 31. december 1996«.

2. § 2, stk. 2 , ophæves.

§ 3

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 31. august 1993, som ændret ved lov nr. 452 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2 , udgår »lov om«.

2. I § 10, stk. 2 , udgår »uddannelse efter lov om«.

3. § 13 affattes således:

» § 13. Arbejdsgivernes Elevrefusion dækker udgifterne til skolepraktik og godtgørelse til skolepraktikelever, jf. § 19 b, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.«

4. I § 14 ændres »§ 5 og § 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne« 2 steder til: »§ 66 e i lov om erhvervsuddannelser«.

5. I § 22 ændres »skolepraktik i erhvervsuddannelserne« til: »erhvervsuddannelser«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Loven har tillige virkning for elever, der er under uddannelse i henhold til den hidtil gældende lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. stk. 2.

Stk. 2. Lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 22. juni 1995, ophæves.

Stk. 3. § 66 a, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, finder kun anvendelse på uddannelsesaftaler, der er ophørt, henholdsvis meritgivende undervisning, der er afsluttet efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Redaktionel note
  • (* 1) Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra 01/01/1997, da Lov nr. 414 af 22/05/1996 først har virkning fra denne dato.