Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og forskellige andre love (Forenkling af regnskabsaflæggelse samt frister, 2. fase af lovgivningen vedrørende statslige aktieselskaber og elektronisk dataudveksling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 1994, som ændret ved lov nr. 365 af 14. juni 1995 og lov nr. 370 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »børsmæglerselskaber« to steder til: »fondsmæglerselskaber«.

2. I § 2 a, stk. 1, ændres »værdipapirer ikke er optaget til officiel« til: »aktier eller obligationer ikke er optaget til«.

3. I § 2 c, stk. 1, ændres »værdipapirer er optaget til officiel« til: »aktier eller obligationer er optaget til«.

4. I § 2 c, stk. 1, nr. 1, ændres »12 mio. kr.« til: »20 mio. kr.«, og i nr. 2 ændres »24 mio. kr.« til: »40 mio. kr.«

5. § 5, stk. 1, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Selskabet skal opstille resultatopgørelsen i beretningsform og balancen i konto- eller beretningsform. For resultatopgørelsen kan der vælges en opdeling efter posternes art eller funktion.«

6. I § 5, stk. 1, 4. pkt. , ændres »Industriministeren« til: »Erhvervsministeren«, og overalt i loven ændres »Industriministeren« henholdsvis »industriministeren« og »Industriministeriet« til: »Erhvervsministeren« henholdsvis »erhvervsministeren« og »Erhvervsministeriet«.

7. I § 19 udgår »forsknings- og«.

8. I § 20 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Skat af indkomst, der er udskudt til beskatning i et senere regnskabsår, hensættes, medmindre beløbet er uden væsentlig betydning. Uanset stk. 1 kan beløbet i stedet oplyses i noterne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. § 21 ophæves.

10. Efter § 22 indsættes:

» § 23. Hensættelser, nedskrivninger og tilbageførsler af hensættelser og nedskrivninger skal indgå i resultatopgørelsen under de aktiviteter og funktioner, de vedrører, medmindre andet følger i henhold til denne lov. Afskrivninger skal indgå i resultatopgørelsen under de aktiviteter og funktioner, de vedrører.

Stk. 2. Nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsel heraf skal oplyses med beløb i resultatopgørelsen eller i noterne.«

11. § 24 affattes således:

» § 24. Indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end selskabets ordinære aktiviteter, skal indgå i posterne ekstraordinære indtægter og ekstraordinære udgifter.«

12. § 25 ophæves.

13. § 26 a affattes således:

» § 26 a. Fraviges § 26, stk. 1, nr. 2, på grund af ændret regnskabspraksis, skal årsregnskabet for det år, hvori ændringen finder sted, udarbejdes efter den nye metode. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted. Ud over de i § 26, stk. 2, krævede oplysninger skal den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet anføres i noterne. Dette gælder også for den samlede indvirkning på skat af årets resultat, udskudt skat, jf. § 20, stk. 2, og, i det omfang den er hensat, forventet skat ved realisation, jf. § 50, stk. 1.

Stk. 2. Hviler et skøn på forudsætninger, som ikke var eller ikke længere er til stede, skal skønnet tilpasses de nye forhold. Det beløb, som skønnet resulterede i, skal ændres i overensstemmelse med § 23. Tilsvarende gælder, hvis beløb er forkerte på grund af fejl. Den samlede beløbsmæssige indvirkning skal oplyses, ligesom det ændrede skøn skal forklares i noterne.«

14. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ud over de i stk. 1 krævede nedskrivninger kan finansielle anlægsaktiver nedskrives til den lavere værdi, som de har på balancetidspunktet, selv om værdiforringelsen ikke antages at være af varig karakter.«

15. § 29, stk. 4, ophæves.

16. I § 31 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, herunder igangværende arbejder, og som vedrører fremstillingsperioden, kan medregnes i kostprisen. Det medregnede beløb skal anføres i noterne.«

17. I § 32, stk. 1, udgår », »sidst ind-først ud« (LIFO) metoden'.

18. I § 32, stk. 2, ændres »dagsprisen« til: »genanskaffelsesværdien«.

19. § 33 affattes således:

» § 33. Omsætningsaktiverne skal gøres til genstand for nedskrivning, således at de ansættes til den lavere nettorealisationsværdi på balancetidspunktet.«

20. § 46 a affattes således:

» § 46 a. Summen af alle tilgodehavender hos medlemmer af selskabets eller dets moderselskabers direktion, bestyrelse eller repræsentantskab skal oplyses for hver kategori med angivelse af de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Tilsvarende skal oplyses om sikkerhedsstillelser for de omhandlede personer.

Stk. 2. Summen af alle tilgodehavender hos andre virksomhedsdeltagere end selskabets moderselskaber samt hos virksomhedsdeltagere i disse moderselskaber skal oplyses med særskilt angivelse af de i året tilbagebetalte beløb. Tilsvarende skal oplyses om sikkerhedsstillelse for de omhandlede virksomhedsdeltagere. Dette stykke gælder dog ikke tilgodehavender og sikkerhedsstillelser med henblik på erhvervelse af aktier eller anparter i selskabet af eller til medarbejderne i selskabet eller dets dattervirksomheder.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2, 1. og 2. pkt., gælder også tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for personer, der står de i stk. 1 og 2 nævnte personer nær, jf. aktieselskabslovens § 115, stk. 1, og anpartsselskabslovens § 49, stk. 1.«

21. § 48 ophæves.

22. § 49, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Oplysningerne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for selskabet. I så fald skal udeladelsen nævnes i noterne.«

23. § 50 affattes således:

» § 50. Det skal oplyses, hvis en realisation af aktiver eller passiver til den værdi, der er angivet i balancen, vil kunne udløse skat, der væsentligt overstiger det i § 20, stk. 2, omhandlede beløb. Den i 1. pkt. omhandlede skat kan i stedet hensættes.

Stk. 2. Det samlede beløb af de skatter, der er betalt i regnskabsåret, skal oplyses.«

24. § 51, stk. 2, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis det er nødvendigt for ikke at vise beløbene efter stk. 2, 1. pkt., henholdsvis 2. pkt., for et enkelt medlem af en kategori af ledelsesmedlemmer, kan beløbene i stedet

 • 1) vises samlet for to kategorier eller
 • 2) udelades, hvis kun en kategori modtager sådanne beløb.

Bestemmelsen gælder ikke for statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs.«

25. I § 51 a, 1. pkt. , ændres »Selskaber, der er statslige aktieselskaber, eller som har aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, eller som på balancetidspunktet overskrider 2 af de størrelser, der er nævnt i § 25, stk. 2« til: »Statslige aktieselskaber eller selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, eller som på balancetidspunktet overskrider to af de størrelser, der er nævnt i § 64 c, stk. 4«.

26. I § 51 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Statslige aktieselskaber, som er moderselskaber, skal oplyse, hvis ikke alle selskabets dattervirksomheder revideres af mindst en af moderselskabets revisorer, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed.«

27. § 55 ophæves.

28. I § 56, stk. 3, ændres »I selskaber, som er statslige aktieselskaber eller har aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs« til: »I statslige aktieselskaber og i selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs«.

29. I § 56 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. I statslige aktieselskaber skal årsberetningen desuden indeholde

 • 1) oplysning om årets nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af ekstraordinære poster, resultat efter skat, balancesum, væsentlige investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter selskabets forhold er nødvendige,
 • 2) oplysning om de i nr. 1 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår og
 • 3) en redegørelse for eventuelle særlige forudsætninger, som selskabet har lagt til grund for omtalen af den forventede udvikling, jf. stk. 2, nr. 2, herunder for eventuelle særlig følsomme eller usikre faktorer, der er afgørende for det forventede resultat.

Stk. 5. De i stk. 4, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger skal muliggøre en meningsfyldt sammenligning af årsregnskaberne år for år. Hvis tallene ikke er sammenlignelige, skal de så vidt muligt tilpasses. Det skal angives og behørigt begrundes, hvis tallene ikke er sammenlignelige eller der er foretaget tilpasning.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

30. § 56, stk. 5, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Årsberetningen for et moderselskab skal indeholde oplysning om koncernen som helhed i overensstemmelse med reglerne i stk. 1, stk. 2 og stk. 4, nr. 3. I moderselskaber, der er statslige aktieselskaber, skal oplysningerne efter stk. 4, nr. 1 og 2, og stk. 5 alene gives for koncernen som helhed.«

31. § 56 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Halvårsrapporten skal opstilles på overskuelig måde og indeholde oplysninger for den forløbne halvårsperiode svarende til de oplysninger, der kræves efter § 54 og § 56, stk. 4, nr. 1. Ud for hvert tal skal angives de tilsvarende tal for samme periode det foregående år.«

32. I § 56 a, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»§ 56, stk. 4, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

33. § 61 b affattes således:

» § 61 b. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Er en revisionsvirksomhed valgt til revisor, skal den, som revisionen overdrages til, opfylde lovens betingelser.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at foretage lovpligtig revision af årsregnskaber for de registrerede revisorer, der er optaget i Revisorregistret efter den 1. januar 1990.«

34. § 61 c, stk. 1, affattes således:

»Statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal have to revisorer, jf. § 61 b, stk. 1, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor.«

35. § 61 e, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»I selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal revisor tillige straks give meddelelse herom til denne fondsbørs.«

36. § 61 e, stk. 3, 2. pkt. , affattes således:

»I statslige aktieselskaber og i selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal der senest 8 dage efter dagen for revisors meddelelse om sin fratræden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ny revisor skal vælges.«

37. I § 61 f, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Omkostninger m.v. for den lovpligtige revision af selskabets årsregnskab m.v., jf. § 61 g, afholdes af statskassen, men dækkes, i det omfang der er midler hertil, endeligt af selskabet.«

38. § 61 k, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»I statslige aktieselskaber og i selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal revisor være til stede på den ordinære generalforsamling.«

39. § 62 affattes således:

» § 62. Det reviderede og godkendte årsregnskab med eventuelt koncernregnskab og årsberetning skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så det er modtaget i styrelsen senest 1 måned efter dagen for godkendelsen på generalforsamlingen eller ved tilsvarende lovlig beslutning og senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsregnskab m.v. for statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal dog indsendes, så det er modtaget i styrelsen senest den 6. hverdag efter dagen for godkendelsen og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Statslige aktieselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksemplar af selskabets årsregnskab, årsberetning og et eventuelt koncernregnskab til dem af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende af enhver udlevere dette på selskabets hovedkontor.

Stk. 2. Årsregnskab m.v. skal være forsynet med oplysning om, hvornår årsregnskabet er godkendt. I selskaber, der anvender §§ 2 c, 64 c, 64 d, 64 e eller 64 f, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal det af årsregnskabet m.v. fremgå, hvilke af de nævnte bestemmelser der har været anvendt.

Stk. 3. Statslige aktieselskaber skal indsende en bekræftet kopi af selskabets halvårsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders-periode, jf. § 56 a.

Stk. 4. Modtagelse af årsregnskaber m.v. samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber skal straks bekendtgøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. De modtagne årsregnskaber m.v. og de modtagne halvårsrapporter for statslige aktieselskaber er offentligt tilgængelige.

Stk. 5. Er årsregnskab m.v. ikke modtaget senest 1 måned efter dagen for årsregnskabets godkendelse af generalforsamlingen eller i statslige aktieselskaber og i selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, senest den 6. hverdag efter dagen for godkendelsen, pålægger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvert medlem af bestyrelsen, direktionen eller lignende ansvarligt organ i selskabet en afgift på 200 kr. pr. ledelsesmedlem for hver påbegyndt måned. Afgiften kan dog højst udgøre 1.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Stk. 6. Er årsregnskab m.v. ikke modtaget senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning i statslige aktieselskaber og i selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, sender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påkrav om indsendelse af årsregnskab m.v. til selskabets ledelse på selskabets adresse. Er årsregnskab m.v. ikke modtaget senest den 8. hverdag efter dagen for påkravets datering, pålægger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvert medlem af bestyrelsen, direktionen eller lignende ansvarligt organ i selskabet en afgift. Afgiften beregnes fra det i 1. pkt. angivne tidspunkt og udgør 500 kr. pr. ledelsesmedlem for 1. påbegyndte måned, 1.500 kr. for 2. påbegyndte måned og 2.000 kr. for hver følgende påbegyndte måned. Afgiften kan dog højst udgøre 8.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Stk. 7. Afgifter efter stk. 5 og 6 tilfalder statskassen og tillægges udpantningsret. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undlade at pålægge et ledelsesmedlem en afgift eller fritage den pågældende for betaling af en allerede pålagt afgift, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Den samlede afgift nedsættes, i det omfang det pågældende ledelsesmedlem for samme periode har indbetalt tvangsbøder for manglende indsendelse af samme årsregnskab m.v., jf. § 64, stk. 3, nr. 1.«

40. § 63 affattes således:

» § 63. Foretager selskabet en fuldstændig offentliggørelse af årsregnskabet og årsberetningen samt et eventuelt koncernregnskab, skal dette ske i den form og affattelse, som har været genstand for revision, og med den fulde, afgivne revisionspåtegning.

Stk. 2. Ved en offentliggørelse af årsregnskabet m.v., der ikke er fuldstændig, skal det klart fremgå af det offentliggjorte, at årsregnskabet er forkortet, og at det fuldstændige årsregnskab er tilgængeligt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at årsregnskabet ikke er indsendt til styrelsen. Revisionspåtegningen behøver ikke at indgå i en forkortet offentliggørelse, men det skal klart fremgå af offentliggørelsen, om revisor har taget forbehold.«

41. I § 63 a, stk. 1, ændres »inden seks måneder efter regnskabsårets udgang« til: »senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning«.

42. I § 63 a, stk. 4, ændres »§ 62, stk. 5,» til: »§ 62, stk. 4,».

43. I § 64, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at dokumenter, der er omfattet af denne lov, kan udveksles elektronisk, herunder indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i en af styrelsen foreskrevet standardiseret form. Sådanne elektroniske dokumenter sidestilles med papirbaserede dokumenter i retlig henseende.«

44. I § 64 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der undtager fra de særlige regler, som gælder for statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for at sikre en ligestilling mellem disse regler og de tilsvarende regler, som fastsættes for selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om, at statslige aktieselskabers årsregnskab og koncernregnskab helt eller delvis skal aflægges i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske og internationale regnskabsvejledninger, hvis dette er nødvendigt for at sikre en ligestilling mellem disse selskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs.«

45. Efter § 64 b indsættes:

»Kapitel 9 a

Undtagelser,

der er betinget af et selskabs størrelse

§ 64 c. Når særlige konkurrencemæssige hensyn tilsiger det, kan selskaber, der på balancetidspunktet ikke overskrider to af størrelserne i stk. 4, og som hverken er statslige aktieselskaber eller selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, i resultatopgørelsen indføre en post benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab ved at sammendrage visse poster efter regler, der fastsættes af erhvervsministeren. Det første år selskabet ikke længere er omfattet af 1. pkt., jf. stk. 6, kan oplysning af sammenligningstallet for de omhandlede poster dog undlades.

Stk. 2. Selskaber, der kan sammendrage poster efter stk. 1, 1. pkt., kan ligeledes undlade at give de i § 49, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 4, stk. 3, finder ikke anvendelse på stk. 1 og 2.

Stk. 4. De i stk. 1, 1. pkt., nævnte størrelser er

 • 1) balancesum 75 mio. kr.,
 • 2) nettoomsætning 150 mio. kr. og
 • 3) gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret 250.

Stk. 5. Balancesummen beregnes som summen af posterne under aktiver eller af posterne under anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede beregnes så vidt muligt efter de regler, der er fastsat i medfør af aktieselskabslovens § 178.

Stk. 6. Adgangen til at anvende bestemmelsen i stk. 1 ændres kun for et selskab, der på balancetidspunktet har overskredet eller ikke længere overskrider to af de størrelser, der er nævnt i stk. 2, hvis dette gentager sig i to på hinanden følgende regnskabsår.

§ 64 d. Selskaber, der hverken er statslige aktieselskaber eller selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, og som på balancetidspunktet ikke overskrider to af størrelserne i stk. 2, kan undlade at anvende § 26 a, stk. 1, 2. pkt., og i stedet optage ændringsbeløbet i resultatopgørelsen, jf. § 23.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte størrelser er

 • 1) balancesum 20 mio. kr.,
 • 2) nettoomsætning 40 mio. kr. og
 • 3) gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret 50.

Stk. 3. Er selskabet en koncernvirksomhed, finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis en af koncernvirksomhederne eller koncernen som helhed overskrider to af størrelserne i stk. 2.

Stk. 4. Adgangen til at anvende bestemmelsen i stk. 1 ændres kun, når et selskab eller en koncern, jf. stk. 3, på balancetidspunktet har overskredet eller ikke længere overskrider to af de størrelser, der er nævnt i stk. 2, hvis dette gentager sig i to på hinanden følgende regnskabsår. § 64 c, stk. 5, finder anvendelse.

§ 64 e. Selskaber, som opfylder betingelserne i § 64 d, kan undlade at give de oplysninger, der er nævnt i § 26 a, stk. 1, 4. pkt., § 32, stk. 2, § 45, § 46, stk. 1 og 2, § 47, § 50, stk. 2, og § 52, stk. 3. Den del af selskabets samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, og det samlede omfang af selskabets pantsætninger skal dog oplyses.

§ 64 f. Selskaber, som opfylder betingelserne i § 64 d, kan

 • 1) undlade at udarbejde årsberetning, hvis udarbejdelse af denne ikke kræves af mindst en virksomhedsdeltager inden afslutningen af det pågældende regnskabsår, og,
 • 2) selv om de udarbejder årsberetning, undlade at indsende denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Følgende skal dog fremgå af årsregnskabet:

 • 1) Forslag til beslutning vedrørende anvendelse af overskud eller dækning af underskud og
 • 2) de oplysninger, der kræves efter aktieselskabslovens § 28 b, stk. 4.«

46. Efter kapitel 9 a indsættes:

»Kapitel 9 b

Beregning af frister

§ 64 g. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

47. I § 65, stk. 1, ændres »§ 22« til: »§§ 22 og 23« og »62, stk. 1-4« til: »§ 62, stk. 1-3«.

§ 2

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 15. september 1995, som ændret ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 c, stk. 1, nr. 1, § 81, stk. 3, nr. 4, og § 144, stk. 4, ændres »to år« til: »24 måneder«.

2. § 6 c, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Senest 4 uger efter, at generalforsamlingen har godkendt erhvervelsen, skal vurderingsberetningen med påtegning af generalforsamlingens dirigent om, hvornår erhvervelsen er godkendt, være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

3. I § 11, stk. 1, § 19, stk. 2, 3. pkt., § 20, stk. 1, 3. pkt., § 23 d, 4. pkt., § 28 b, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 2, 2. pkt., § 36, stk. 3, 1. pkt., § 40, 4. pkt., § 42, stk. 2, 2. pkt., § 46, stk. 2, § 48 d, § 48 e, 1. pkt., § 56, stk. 6, 1. pkt., § 69, stk. 1, 1. pkt., § 69 a, 1. pkt., § 75, stk. 3, 1. pkt., § 76, stk. 2, § 81, stk. 2, 1. pkt., § 81, stk. 3, nr. 4, § 81 a, stk. 1, § 81 a, stk. 3, 3. pkt., § 95, stk. 2, 1. pkt., § 134 e, stk. 2, 2. og 4. pkt., § 134 e, stk. 5, § 134 f, 2. pkt., § 134 g, stk. 1, § 134 g, stk. 4, § 134 h, stk. 5, § 134 l, stk. 4, 4. pkt., § 144, stk. 4, § 145, stk. 1, § 145, stk. 2, § 158, stk. 2, 2. pkt., og § 159 b, stk. 3, 2. pkt., ændres »inden« til: »senest«.

4. § 11, stk. 3, 1. pkt. , affattes således:

»Er anmeldelse om stiftelse af et aktieselskab ikke modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest ved udløbet af den i stk. 1 angivne frist, kan registrering ikke finde sted.«

5. § 12, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Er der før selskabets registrering truffet en aftale, og var medkontrahenten vidende om, at selskabet ikke var registreret, kan medkontrahenten, medmindre andet er aftalt, hæve aftalen, såfremt anmeldelse til registrering ikke er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest ved udløbet af den i § 11, stk. 1, fastsatte frist eller registreringen nægtes.«

6. I § 20 b, stk. 1, 2. pkt., § 23 d, 1. pkt., § 40, 1. pkt., § 134 l, stk. 4, 1. pkt., og § 135, stk. 6, 1. pkt., ændres »inden« til: »inden for«.

7. I § 20 c, stk. 3, § 48 e, 2. pkt., § 118, § 152, stk. 1, nr. 2 og 3, ændres »inden« til: »senest ved«.

8. Efter § 28 c indsættes i kapitel 4:

» § 28 d. Erhvervsministeren fastsætter regler om meddelelse om besiddelse af aktier efter §§ 28 a og 28 b i statslige aktieselskaber, herunder om

 • 1) hvad der skal medregnes som besiddelse og
 • 2) øjeblikkelig meddelelse til selskabet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

9. I § 32, stk. 3, 2. pkt., § 36, stk. 2, 2. pkt., § 46, stk. 2, og § 66, stk. 2, 2. pkt., ændres »et år« til: »12 måneder«.

10. I § 36, stk. 3, 1. pkt., og § 42, stk. 2, 2. pkt., ændres »1 år« til: »12 måneder«.

11. § 36, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Er anmeldelse ikke modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter tegningsfristens udløb, eller nægtes registrering, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.«

12. § 39, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Beslutningen mister sin gyldighed, hvis anmeldelsen ikke er modtaget rettidigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. § 156.«

13. § 42, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Anmeldelse om beslutning i henhold til § 41 og § 41 b, stk. 3, skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet.«

14. § 44, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Beslutningen mister sin gyldighed, hvis anmeldelse ikke er modtaget rettidigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. § 156.«

15. § 47, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»I selskabets vedtægter kan optages bestemmelser om nedsættelse af aktiekapitalen ved indløsning af aktier efter bestemte regler (amortisation), herunder regler om at vederlæggelse af aktionærerne kan ske ved udstedelse af obligationer.«

16. § 47, stk. 3, nr. 2, affattes således:

 • »2) aktierne enten er erhvervet uden vederlag eller for et vederlag, der ikke overstiger det beløb, der kan anvendes til udbytte, herunder ved udstedelse af obligationer, og«.

17. Efter § 48 h indsættes i kapitel 8:

» § 48 i. Statslige aktieselskaber skal straks give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet, når

 • 1) aktiernes pålydende værdi udgør mindst 2 pct. af aktiekapitalen eller
 • 2) ændringer i beholdningen udgør mindst 2 pct. af aktiekapitalen.

Stk. 2. Meddelelser efter stk. 1 skal indeholde oplysning om den aktuelle aktiebeholdning fordelt på aktieklasser og om den senest meddelte aktiebeholdning.«

18. I § 53, stk. 2, indsættes efter »§ 29 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber«: »og i statslige aktieselskaber«.

19. Efter § 54 indsættes:

» § 54 a. Bestyrelsen i et statsligt aktieselskab skal sørge for udarbejdelse af regler til sikring af overholdelsen af de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber i denne lov samt i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange de i stk. 1 omhandlede regler indsendt til styrelsen.«

20. I § 65 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Statslige aktieselskabers generalforsamlinger er åbne for pressen.«

21. § 70, 2. pkt., affattes således:

»Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme.«

22. § 116, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Anmeldelse af beslutningen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet.«

23. § 123, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Kan en fordring ikke anerkendes som anmeldt, skal der gives kreditor underretning herom ved anbefalet brev med tilkendegivelse af, at kreditor, såfremt denne ønsker at anfægte afgørelsen, må indbringe spørgsmålet for skifteretten senest 3 måneder efter brevets afsendelse.«

24. § 124, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Senest 2 uger efter, at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, skal likvidatorernes anmeldelse om selskabets udslettelse af registret for aktieselskaber være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

25. § 125, 3. pkt., affattes således:

»Anmeldelse om genoptagelse af bobehandlingen og dens afslutning skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter skifterettens bestemmelse herom.«

26. § 126, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelse om likvidationens ophævelse og om selskabets genoptagelse af virksomheden skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen herom. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når et selskab, der er under tvangsopløsning ved skifteretten, indgiver anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at selskabet på ny skal træde i virksomhed. Er anmeldelse ikke modtaget senest 3 måneder efter, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet, eller har selskabet inden for de sidste 5 år tidligere været under tvangsopløsning, kan registrering ikke finde sted.«

27. § 134 affattes således:

» § 134. Et aktieselskab kan efter bestemmelserne i dette kapitel opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og gæld som helhed til et andet aktie- eller anpartsselskab. Det samme gælder, når to eller flere aktie- eller anpartsselskaber sammensmeltes til et nyt aktie- eller anpartsselskab.«

28. § 134 d, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal senest 4 uger efter fusionsplanens underskrivelse for hvert af de fusionerede selskaber have modtaget en af bestyrelsen bekræftet genpart af fusionsplanen.«

29. § 134 i, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Anmeldelse om den vedtagne fusion skal for hvert selskab være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at fusionens retsvirkninger er indtrådt efter § 134 h, stk. 1.«

30. § 134 l, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Meddelelse om vedtagelsen sendes senest 2 uger efter vedtagelsen til enhver noteret aktionær.«

31. Efter § 134 l indsættes:

»Omdannelse til partnerselskab

§ 134 m. Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab (kommanditaktieselskab). Ved omdannelsen overdrages det omdannede selskabs aktiver og passiver som helhed til partnerselskabet. Overdragelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 2. Meddelelsen om vedtagelsen sendes senest 2 uger efter vedtagelsen til enhver noteret aktionær samt til de indtrædende fuldt ansvarlige deltagere.

Stk. 3. Omdannelsen til partnerselskab anses som sket, når vedtægterne er ændret således, at de opfylder kravene i § 173, og vedtægtsændringerne er registreret og bekendtgjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

Omdannelse fra partnerselskab til aktieselskab

§ 134 n. Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, og med de fuldt ansvarlige deltageres samtykke vedtage at omdanne et partnerselskab (kommanditaktieselskab) til et aktieselskab. Ved omdannelsen overdrages det omdannede selskabs aktiver og passiver som helhed til aktieselskabet. Overdragelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. §§ 6 a-6 c finder tilsvarende anvendelse på omdannelsen.

Stk. 2. Meddelelsen om vedtagelsen sendes senest 2 uger efter vedtagelsen til enhver noteret aktionær samt til de fuldt ansvarlige deltagere.

Stk. 3. Omdannelsen til aktieselskab anses som sket, når vedtægterne er ændret således, at de opfylder lovens krav, og vedtægtsændringerne er registreret og bekendtgjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. De fuldt ansvarlige deltagere hæfter dog fortsat for forpligtelser indgået før omdannelsen.«

32. § 135, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Meddelelse om omdannelsen skal senest 2 uger efter vedtagelsen være givet til alle andelshavere.«

33. § 135, stk. 6, 4. pkt., affattes således:

»Er salgsprovenuet ikke afhentet senest 5 år efter afhændelsen, tilfalder beløbet selskabet.«

34. § 151, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Senest 2 uger efter, at selskabet er kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, skal filialbestyrerens anmeldelse herom være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disse forhold skal oplyses som en tilføjelse til selskabets navn, jf. § 153, stk. 5.«

35. I § 154, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»Styrelsen kan fastsætte regler om, at anmeldelse samt dokumenter i forbindelse hermed kan udveksles elektronisk, herunder indsendes til styrelsen, i en af styrelsen foreskrevet standardiseret form. Sådanne elektroniske dokumenter sidestilles med papirbaserede dokumenter i retlig henseende.«

36. I § 154, stk. 3, 1. pkt., ændres »2. pkt.« til: »4. pkt.«

37. I § 154 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om betaling af et årligt gebyr for administration af de selskabsretlige regler vedrørende aktionærlån m.v. samt for ikke særligt prissatte ydelser.«

38. Efter § 154 indsættes:

» § 154 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

39. § 156 affattes således:

» § 156. Sker der ændring i selskabets vedtægter eller noget andet forhold, hvorom anmeldelse er sket, skal anmeldelse herom, for så vidt ikke andet er bestemt i denne lov, være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2. Sker der ændringer i selskabets vedtægter, for så vidt angår hjemsted, eller sker der ændringer i selskabets bestyrelse eller direktion, eller vælges ny revisor, skal anmeldelse være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom.«

40. I § 157, stk. 2, 2. pkt., og § 157 a, 3. pkt., ændres »inden« til: »senest ved udløbet af«.

41. § 157 a, 1. pkt. , affattes således:

»Ved registrering efter regler fastsat i medfør af § 154, stk. 2, 2. og 4. pkt., kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 157, stk. 1.«

42. I § 157 c indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der undtager fra de særlige regler, som gælder for statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for at sikre en ligestilling mellem disse regler og de tilsvarende regler, som fastsættes for selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs.«

43. Efter § 157 c indsættes:

» § 157 d. Statslige aktieselskaber skal på selskabets hovedkontor udlevere et eksemplar af vedtægterne til enhver, der anmoder herom.«

44. § 159 b, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

45. I § 161, stk. 1, indsættes efter »§ 48 h, stk. 1,»: »§ 48 i,», og efter »§ 157 b« indsættes: », § 157 d«.

46. I § 161, stk. 3, indsættes efter »i medfør af«: »§ 28 d,», og »§ 154, stk. 2, 2. pkt.« ændres til: »§ 154, stk. 2, 2. og 4. pkt.«

47. § 162, stk. 3, ophæves.

48. I § 173, stk. 2, ændres »stk. 3-6« til: »stk. 3-6 og 8«.

49. § 173, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommanditaktieselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte ordet »kommanditaktieselskab«, »partnerselskab« eller forkortelsen »P/S«.'

50. I § 173 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. For kommanditselskaber, der stiftes efter 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.«

§ 3

I lov nr. 123 af 18. februar 1994 om erhvervsdrivende virksomheder foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelse i henhold til § 8 skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 8 uger efter stiftelsen eller efter, at virksomheden omfattes af anmeldelsespligten. Anmeldelsen vedlægges et eksemplar af vedtægterne for virksomheden.«

2. Efter § 10 indsættes:

» § 10 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

3. § 11, stk. 1 , affattes således:

»Sker der ændring i virksomhedens vedtægter eller noget andet forhold, hvorom anmeldelse er sket, skal anmeldelse herom, for så vidt ikke andet er bestemt i denne lov, foretages, så anmeldelsen er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter ændringens vedtagelse. Sker der ændring i virksomhedens vedtægter, for så vidt angår hjemsted, eller sker der ændringer i virksomhedens bestyrelse eller direktion eller tilsvarende ledelsesorgan, eller vælges ny revisor, skal anmeldelse herom være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningens vedtagelse.«

4. I § 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at anmeldelse samt dokumenter i forbindelse hermed kan udveksles elektronisk, herunder indsendes til styrelsen, i en af styrelsen foreskrevet standardiseret form. Sådanne elektroniske dokumenter sidestilles med papirbaserede dokumenter i retlig henseende.«

5. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »2. pkt.« til: »4. pkt.«

6. I § 16 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved registrering efter regler fastsat i medfør af stk. 1, 2. og 4. pkt., kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 13, stk. 1.«

7. § 17, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Andre afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

8. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse efter § 12 og afgørelser som følge af overskridelse af de frister, der er fastsat i §§ 10 og 13, om fastsættelse af frist efter § 13, stk. 2, samt afgørelser efter §§ 20 og 21, stk. 1, kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

9. § 19, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Opfylder en virksomhed betingelserne i stk. 1, jf. stk. 2-5, skal bestyrelsen, direktionen eller det tilsvarende ledelsesorgan afgive erklæring herom, så erklæringen er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.«

10. I § 28, stk. 2, ændres »§ 25, § 55 og § 62, stk. 2« til: »kapitel 9 a«.

§ 4

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991, som ændret ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, ændres »industriministerens« til: »erhvervsministerens«, og overalt i loven ændres »Industriministeren« henholdsvis »industriministeren« til: »Erhvervsministeren« henholdsvis »erhvervsministeren«.

2. § 10, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kapitalforhøjelse efter stk. 1 skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så anmeldelsen er modtaget senest 4 uger efter beslutning om overførelse fra reserver eller overskud, henholdsvis efter indbetaling af forhøjelsesbeløbet.«

3. § 11, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Vedtægten kan bestemme, at grundkapitalen gennem et nærmere fastsat tidsrum skal nedsættes med bestemte beløb eller bestemte andele med henblik på uddeling til formålet. De nødvendige vedtægtsændringer som følge af en nedsættelse besluttes af bestyrelsen og skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så anmeldelsen er modtaget senest 4 uger efter beslutningen. Uddeling i henhold til 1. pkt. og nedsættelse af grundkapitalen kan kun ske, såfremt fondens revisor erklærer, at fonden efter uddelingen vil have utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine kreditorer.«

4. I § 28, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 2-4, § 2, stk. 3, §§ 2 a-5, § 8, kapitlerne 3-8 a samt § 63« til: »§ 1, stk. 2-4, § 2, stk. 3, §§ 2 a-5 a, § 8, kapitlerne 3-8 a, § 63 og kapitel 9 a«.

5. § 51 affattes således:

» § 51. Bliver en fond omfattet af denne lov, skal den anmeldes som erhvervsdrivende fond til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Anmeldelsen skal være modtaget senest 4 måneder efter, at fonden er blevet erhvervsdrivende. Som bilag til anmeldelsen skal vedlægges en redegørelse fra bestyrelsen om virksomheden. Reglerne i § 5, stk. 2, § 7, stk. 1, nr. 5, og § 9 finder anvendelse ved registreringen.«

6. § 53, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til § 5 skal være modtaget senest 3 måneder efter, at vedtægten er underskrevet. Er en fond stiftet ved testamente, skal den senest anmeldes umiddelbart efter boets slutning.«

7. § 53, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Ændring i en fonds vedtægt eller ændring i et forhold, hvorom anmeldelse er sket, skal anmeldes, så anmeldelsen er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at vedtægten er underskrevet, eller at forholdet er ændret.«

8. § 53, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det reviderede og godkendte årsregnskab med eventuelt koncernregnskab og årsberetning skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så det er modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.«

9. Efter § 53 indsættes:

» § 53 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

10. § 58 affattes således:

» § 58. Til dækning af udgifterne ved administration af denne lov skal de enkelte fonde betale et gebyr, jf. § 60, stk. 2. Gebyret betales henholdsvis ved registreringen og ved indsendelsen af årsregnskab.«

11. § 60 affattes således:

» § 60. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse, om indsendelse af årsregnskaber m.v., om registrering og om udgivelse af en fortegnelse over registrerede fonde. Styrelsen kan fastsætte regler om, at dokumenter omfattet af denne lov kan udveksles elektronisk, herunder indsendes til styrelsen, i en af styrelsen foreskrevet standardiseret form. Sådanne elektroniske dokumenter sidestilles med papirbaserede dokumenter i retlig henseende.

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte nærmere regler om gebyrer i henhold til § 58 og regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., bekendtgørelse og rykkerbreve ved for sen betaling. Styrelsen har udpantningsret for gebyrerne.

Stk. 3. Ved registrering efter regler fastsat i medfør af stk. 1, 2. pkt., kan styrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 55, stk. 1.«

12. I § 62, stk. 2, ændres »Industriministeriets Erhvervsankenævn« til: »Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn«.

13. § 68 affattes således:

» § 68. Bliver en fond, der er optaget i foreningsregisteret, optaget i registeret for erhvervsdrivende fonde, og bekendtgøres dette i Statstidende, slettes fonden af foreningsregisteret. Dokumenter vedrørende en sådan fond overføres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

§ 5

I lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger, jf lovbekendtgørelse nr. 135 af 14. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »inden« til: »senest«.

2. Efter § 6 indsættes:

» § 6 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 6

I lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom, som ændret ved lov nr. 1098 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at det i nr. 11 omhandlede gebyr kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr m.v. ved for sen betaling.«

2. I § 25, stk. 5, ændres »fremsættes inden« til: »være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest«.

3. Efter § 31 indsættes:

»Frister

§ 31 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 7

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 22. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»For beskikkelse som statsautoriseret revisor betales et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat gebyr. Styrelsen kan bestemme, at gebyret kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve m.v. ved for sen betaling.«

2. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Efter anmodning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal en statsautoriseret revisor godtgøre at være dækket af en forsikring som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 6. Dokumentation herfor skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at anmodningen er meddelt. Er dette ikke tilfældet, bortfalder beskikkelsen.«

3. § 5 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . En afgørelse i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Styrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.«

4. I § 11, stk. 7 , ændres »inden« til: »senest« 2 gange.

5. I § 18 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Revisornævnets formand kan efter indstilling fra formanden for Disciplinærnævnet i større og komplicerede sager udvælge en sagkyndig til at forelægge sagen for Disciplinærnævnet og foretage afhøringer for nævnet. Udgiften til den sagkyndige afholdes af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. I sager indbragt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, skatteministeren eller anklagemyndigheden afholdes udgiften af den pågældende myndighed.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. § 18 b, stk. 1 , affattes således:

»Disciplinærnævnets afgørelse kan af sagens parter indbringes for Revisornævnet. Indbringelsen skal være modtaget i Revisornævnet senest 3 måneder efter afgørelsens meddelelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, skatteministeren, anklagemyndigheden og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer kan inden for samme frist indbringe enhver afgørelse, der er truffet af Disciplinærnævnet, for Revisornævnet.«

7. I § 20, stk. 2 , ændres »fremsættes over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden« til: »være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest«.

8. Efter § 22 a indsættes:

»Kapitel III a

Frister

§ 22 b. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 8

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 22. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

» § 2. Ved optagelse i Revisorregistret betales et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat gebyr. Styrelsen kan bestemme, at gebyret kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve m.v. ved for sen betaling. Der udleveres den pågældende et bevis for den stedfundne registrering.«

2. § 2 a, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. En afgørelse i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Styrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.«

3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter anmodning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal en registreret revisor godtgøre at være dækket af en forsikring som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 6. Dokumentation herfor skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at anmodningen er meddelt. Er dette ikke tilfældet, slettes den pågældende i registret.«

4. I § 6 b, stk. 7 , ændres »inden« til: »senest« 2 gange.

5. Efter § 8 a indsættes:

» § 8 b. Er der i lovgivningen eller i en virksomheds vedtægter foreskrevet valg af flere revisorer, kan en valgt registreret revisors personale eller revisorer, med hvilke der drives revisionsvirksomhed, ikke vælges som medrevisorer. Vælges et revisionsselskab eller en i et sådant ansat registreret revisor som den ene revisor, kan ingen i revisionsselskabet ansat person vælges som medrevisor.

§ 8 c. En registreret revisor må højst beskæftige 3 revisormedarbejdere, som ikke i mindst 3 år efter det fyldte 18. år har deltaget i udførelsen af navnlig opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, konsoliderede regnskaber eller tilsvarende finansielle oversigter, på en statsautoriseret eller registreret revisors kontor. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undtage fra denne bestemmelse.«

6. I § 9, stk. 1, ændres »samt § 8, stk. 1 og 3« til: », § 8, stk. 1 og 3, samt § 8 b«.

7. I § 11 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Revisornævnets formand kan efter indstilling fra formanden for Disciplinærnævnet i større og komplicerede sager udvælge en sagkyndig til at forelægge sagen for Disciplinærnævnet og foretage afhøringer for nævnet. Udgiften til den sagkyndige afholdes af Foreningen af Registrerede Revisorer. I sager indbragt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, skatteministeren eller anklagemyndigheden afholdes udgiften af den pågældende myndighed.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

8. § 11 b, stk. 1, affattes således:

»Disciplinærnævnets afgørelse kan af sagens parter indbringes for Revisornævnet. Indbringelsen skal være modtaget i Revisornævnet senest 3 måneder efter afgørelsens meddelelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, skatteministeren, anklagemyndigheden og Foreningen af Registrerede Revisorer kan inden for samme frist indbringe enhver afgørelse, der er truffet af Disciplinærnævnet, for Revisornævnet.«

9. Efter § 11 d indsættes:

»Kapitel III a

Frister

§ 11 e. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 9

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»For beskikkelse som dispachør betales et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat gebyr. Styrelsen kan bestemme, at gebyret kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve m.v. ved for sen betaling.«

2. I § 6, stk. 2 , ændres »fremsættes over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden« til: »være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest«.

3. Efter § 13 a indsættes:

» § 13 b. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 10

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»For beskikkelse som translatør og tolk betales et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat gebyr. Styrelsen kan bestemme, at gebyret kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve m.v. ved for sen betaling.«

2. I § 4, stk. 4, ændres »fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt beskikkelsen, inden« til: »være modtaget hos den myndighed, der har tilbagekaldt beskikkelsen senest«.

3. Efter § 7 a indsættes:

» § 7 b. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 11

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, lov nr. 453 af 30. juni 1993 og lov nr. 1071 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, stk. 2, ændres »fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt næringsbrevet, inden« til: »være modtaget hos den myndighed, der har tilbagekaldt næringsbrevet, senest«.

2. Efter § 26 indsættes:

»Kapitel 5 a

Frister

§ 26 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 12

I lov nr. 256 af 6. maj 1993 om restaurations-og hotelvirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 371 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, ændres »fremsættes over for politimesteren, i København magistraten, inden« til: »være modtaget hos politimesteren, i København magistraten, senest«.

2. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen, i København den samlede magistrat. Indbringelsen skal være modtaget hos den pågældende myndighed senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe afgørelsen for kommunalbestyrelsen, i København magistraten, og om fristen herfor.«

3. § 14, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Såfremt der i selskaber m.v. indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen, skal politimesteren, i København magistraten, modtage meddelelse herom senest 4 uger efter det skete.«

4. § 15, stk. 5 , affattes således:

»Stk. 5 . Anmodning om domstolsprøvelse efter stk. 4 skal være modtaget hos den myndighed, der har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Fremsættes anmodningen over for politiet, indbringes sagen for retten efter reglerne om straffesager. Fremsættes anmodningen over for bevillingsmyndigheden, anlægger denne sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om indbringelse af sagen for retten har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve hvervet. Ankes en dom, hvorved en fratagelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller hvortil sagen er indbragt, bestemme, at hvervet ikke må udøves under ankesagens behandling.«

5. I § 19, stk. 3 , ændres »fremsættes over for bevillingsmyndigheden inden« til: »være modtaget hos bevillingsmyndigheden senest«.

6. Efter § 36 indsættes:

»Frister

§ 36 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 13

I lov nr. 365 af 18. maj 1994 om statsgaranti til udviklingsvirksomhed foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »Registreringstidende« til: »styrelsens edb-informationssystem«.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 62, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 5 og 6, i årsregnskabsloven, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39, samt ændringen af § 63 a, stk. 1, i årsregnskabsloven i denne lovs § 1, nr. 41, og § 64 g i årsregnskabsloven som indsat ved denne lovs § 1, nr. 46, § 19, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende virksomheder som affattet ved denne lovs § 3, nr. 9, og § 53, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde som affattet ved denne lovs § 4, nr. 8, har dog virkning fra den 1. februar 1996.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 56, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 29, finder anvendelse for regnskabsår, der afsluttes den 1. juni 1996 eller senere. Bestemmelsen i årsregnskabslovens § 56 a, stk. 3, 3. pkt., som indsat ved denne lovs § 1, nr. 32, finder anvendelse på selskaber, som har pligt til at udarbejde halvårsrapport for en periode, der afsluttes den 1. juni 1996 eller senere.

Stk. 4. Bestemmelsen i årsregnskabslovens § 61 c, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 34, finder anvendelse fra den 1. august 1996.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 18 a, stk. 5, i lov om statsautoriserede revisorer som affattet ved denne lovs § 7, nr. 5, og § 11 a, stk. 5, i lov om registrerede revisorer som affattet ved denne lovs § 8, nr. 7, finder tillige anvendelse på sager, som er indbragt for et af Disciplinærnævnene, men som Disciplinærnævnet ikke har påbegyndt behandlingen af den 1. juni 1996.

§ 15

Lempelserne i årsregnskabslovens §§ 2 c og 64 c-64 f, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4 og 45, kan anvendes for det første regnskabsår, der afsluttes 1. april 1996 eller senere, hvis selskabet på dette tidspunkt ikke overstiger to af de størrelseskriterier, der er fastsat for disse paragraffer.

§ 16

Stk. 1. Personer, der lovligt før ikrafttrædelsen af denne lov er valgt til at forestå den lovpligtige revision i aktieselskaber, kommandit-aktieselskaber eller anpartsselskaber, men som ikke er statsautoriseret eller registreret revisor, kan fortsætte med deres hverv til den første ordinære generalforsamling efter denne lovs ikrafttræden, på hvilken der træffes afgørelse om godkendelse af et årsregnskab. Personer ansat i Kommunernes Revisionsafdeling kan dog fortsat udøve hvervet som medrevisor til den første ordinære generalforsamling efter udgangen af 1999, på hvilken der træffes afgørelse om godkendelse af et årsregnskab.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter personer, der ikke opfylder årsregnskabslovens § 61 b, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33, kan vælges til medrevisor i virksomheder med begrænset hæftelse, der ikke er aktieselskaber, kommanditaktieselskaber eller anpartsselskaber.

Stk. 3. Indtil 30. juni 1997 kan rigsrevisor kræve regnskaber til gennemgang direkte fra statslige aktieselskaber, hvori staten ejer 100 pct. af aktiekapitalen. Ved indkrævningen af regnskaberne underretter rigsrevisor vedkommende minister.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og årsberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v., samt andet materiale og oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for udførelsen af dennes hverv.

§ 17

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1-4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som denne landsdels særlige forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1-4 og 6-10 kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som denne landsdels særlige forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

Ingen