Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om fond til investeringer i vækstmarkeder m.v.

(Lov om IFV-fonden)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Målsætning

§ 1. Formålet med denne lov er at forbedre erhvervslivets muligheder for at etablere sig i vækstmarkeder med henblik på at styrke virksomhedernes internationalisering samt bidrage til en positiv og miljømæssigt forsvarlig erhvervsudvikling på de pågældende markeder.

Investeringsfond for vækstmarkeder

§ 2. Der oprettes en fond til fremme af investeringer i vækstmarkeder i samvirke med erhvervslivet. Fonden er en selvejende institution benævnt Investeringsfonden for Vækstmarkeder (IFV-fonden).

Stk. 2. Der kan af statskassen indskydes kapital til fondens virksomhed. Fonden kan endvidere modtage kapital fra erhvervsorganisationer, enkeltvirksomheder eller private i form af kontante indskud eller garantikapital.

Stk. 3. Fonden kan medfinansiere direkte investeringer i vækstmarkeder ved aktietegning, långivning, ydelse af garantier og kautioner samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål.

Stk. 4. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer udnævnes af erhvervsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af erhvervsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler.

Stk. 5. De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastlægges i en vedtægt, der godkendes af erhvervsministeren.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 3. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for fonden.

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ikrafttrædelsestidspunktet for lovens § 5 fastsættes efter forhandling med skatteministeren.

§ 5. I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 312 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 17, affattes således:

  • »17) Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, Investeringsfonden for Østlandene og Investeringsfonden for Vækstmarkeder.«

2. I § 31, stk. 1, 4. pkt., ændres »eller Investeringsfonden for Østlandene« til: », Investeringsfonden for Østlandene eller Investeringsfonden for Vækstmarkeder«.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • 770 af 8. oktober 1997)
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 3. oktober 1997 ved bekendtgørelse nr.