Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer

Herved bekendtgøres lov nr. 282 af 8. maj 1991 med de ændringer, der følger af lov nr. 225 af 27. marts 1996.

§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser,

herunder bestemmelser til gennemførelse af forskrifter fastsat af

Det Europæiske Fællesskab, om

 • 1) fremstilling af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, dog ikke fiskemel og -olie, og
 • 2) opbevaring, salg og anvendelse af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan ved fastsættelse af bestemmelser efter stk. 1, bl.a. fastsætte forskrifter om,

 • 1) registrering og godkendelse af produktions- og salgsvirksomheder samt importører,
 • 2) anvendelse af vegetabilske og animalske produkter samt organiske og uorganiske stoffer til fremstilling af eller tilsætning til foderstoffer,
 • 3) tilrettelæggelse af produktionen med henblik på at sikre produkternes hygiejniske standard,
 • 4) pakning, mærkning og angivelse af sammensætning af foderstoffer,
 • 5) betegnelse af ublandede foderstoffer,
 • 6) tilladt indhold af uønskede stoffer og produkter i foderstoffer,
 • 7) autorisation af og tilsyn med kemiske laboratorier samt godkendelse af analysemetoder og arbejdsforskrifter,
 • 8) regnskab over produktion, indførsel, lager og salg,
 • 9) kontrol med overholdelsen af loven og af bestemmelser fastsat efter loven samt om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater og
 • 10) afgifter til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration og opkrævning af gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne for erindringsskrivelser.

Stk. 3. Beløb, der er omfattet af regler fastsat i henhold til denne lov, og som ikke betales rettidigt til den afgiftskrævende myndighed, tillægges en rente på 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 4. Der er udpantningsret for afgifter og gebyrer fastsat efter stk. 2, nr. 10, og for renter fastsat efter stk. 3.

Stk. 5. I bestemmelser fastsat efter stk. 1 kan der fastsættes regler om udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 2. Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de bestemmelser, der er fastsat efter § 1, være af god handelsmæssig kvalitet og må ikke ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for dyrs og menneskers sundhed.

Stk. 2. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, må ikke anvendes til fodring.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan meddele registrerede og godkendte virksomheder og importører samt ejere og brugere af foderstoffer påbud om at bringe foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, i overensstemmelse med disse forskrifter, om at anvende dem til andre formål end fodring, om at tilintetgøre dem eller, for så vidt angår foderstoffer, der er ført ind i landet fra udlandet, om at tilbagesende dem.

Stk. 4. Udgifterne ved påbudte foranstaltninger påhviler den, påbudet er rettet til.

§ 3. Landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til privat og offentlig ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til kontrollen med overholdelsen af § 2 og af bestemmelser fastsat efter § 1, og kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelse.

Stk. 2. Registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen.

§ 4. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et udvalg, Foderstofudvalget, med den opgave at rådgive ministeren og Plantedirektoratet i spørgsmål vedrørende loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

§ 5. Henlægger landbrugs- og fiskeriministeren sine beføjelser efter denne lov til et under ministeriet oprettet direktorat eller andet administrativt organ, kan ministeren fastsætte bestemmelser om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter fastsat efter § 1 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne og af påbud meddelt efter § 2, stk. 3.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 7. Ved overtrædelse af bestemmelser fastsat efter § 1 kan landbrugs- og fiskeriministeren under overholdelse af bestemmelserne i retsplejelovens regler om indhold af anklageskrift i politisager tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Betales bøde i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 8. Loven træder i kraft den 22. januar 1992.

Stk. 2. Lov nr. 340 af 26. juni 1975 om foderstoffer ophæves.

Stk. 3. Forskrifter fastsat i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves af landbrugs- og fiskeriministeren.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Lov nr. 225 af 27. marts 1996(* 1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 15. maj 1996

Henrik Dam Kristensen

/ Torben Milthers

Officielle noter

(* 1) Der vedrører §§ 1-3 samt § 6.