Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992


I medfør af §§ 201, stk. 1, 202 og 514 i søloven, jf. lov nr. 170 af

16. marts 1994, som ændret ved lov nr. 205 af 29. marts 1996,

fastsættes herved følgende:

§ 1. Som bilag til nærværende bekendtgørelse er medtaget konvention af 29. november 1992 om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, der herefter kaldes »Fondskonventionen af 1992«. Denne bekendtgøres herved i engelsk og fransk original tekst samt i dansk oversættelse.

§ 2. Den, som i danske havne eller olieterminaler i alt pr. år modtager mere end 150.000 tons råolie, tung brændselsolie eller tunge destillater, som bestemt i Fondskonventionen af 1992, artikel 1, stk. 3, skal betale bidrag til Den internationale fond i overensstemmelse med, hvad der fastsættes af fondens organer i medfør af konventionens artikel 10 og 12 samt stille sikkerhed for disse bidrag, som måtte blive fastsat i forskrifter, der udfærdiges af Energistyrelsen.

Stk. 2. Bidragspligten omfatter olie, som ad søvejen transporteres til Danmark eller indenfor Danmark, samt olie, som kommer til Danmark på anden måde, men som har været transporteret ad søvejen til en stat, der ikke har tilsluttet sig Fondskonventionen af 1992, og derfra videre i en anden stat, der har tilsluttet sig konventionen. Afgørelse af om det modtagne kvantum overstiger 150.000 t olie, træffes i overensstemmelse med Fondskonventionen af 1992, artikel 10, stk. 2.

Stk. 3. Klager over bidragets størrelse rettes til Den internationale fond for erstatning for skade ved olieforurening, 1992.

§ 3. Den, som modtager olie her i landet, er pligtig til at give oplysninger om det modtagne kvantum efter forskrifter, der fastsættes af Energistyrelsen i overensstemmelse med Fondskonventionen af 1992, artikel 15, stk. 1.

§ 4. Overtrædelse af § 2 stk. 1 og 2 og § 3 straffes i medfør af sølovens § 514 med bøde.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 1996.

Erhvervsministeriet, den 24. maj 1996

Mimi Jakobsen

/ Birgit Sølling Olsen

INTERNATIONAL KONVENTION

OM OPRETTELSE AF EN INTERNATIONAL FOND FOR ERSTATNING AF SKADER VED OLIEFORURENING, 1992 (* 1)

Deltagerne i denne konvention

DER ER DELTAGERE I den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, som blev vedtaget i Bruxelles den 29. november 1969,

SOM ER BEVIDSTE OM de forureningsfarer, der forårsages af den verdensomspændende søtransport af olie i bulk,

SOM ER OVERBEVISTE OM behovet for at sikre, at der ydes passende erstatning til personer, der lider skade som følge af forurening afledt af udslip eller udtømning af olie fra skibe,

SOM MENER, at den internationale konvention af 29. november 1969 om privatretligt ansvar for forureningsskade forårsaget af olie ved at tilvejebringe et system for erstatning for forureningsskade i de kontraherende stater og for omkostningerne til foranstaltninger, uanset hvor disse tages, for at forhindre eller begrænse sådan skade, er et betydeligt skridt henimod opnåelsen af dette mål,

SOM DOG OGSÅ MENER, at dette system ikke i alle tilfælde giver fuld erstatning til ofre for forureningsskade forårsaget af olie, hvorimod det pålægger skibsejerne yderligere økonomiske byrder,

OG SOM OGSÅ MENER, at de økonomiske konsekvenser af olieforureningsskader forårsaget af udslip eller udtømning af olie transporteret til søs i bulk af skibe ikke alene bør bæres af skibsfartserhvervet, men til dels bør bæres af olieladningsinteresserne,

SOM ER OVERBEVISTE OM behovet for at udarbejde et erstatnings- og skadesløsholdelsessystem ud over den internationale konvention om privatretligt ansvar for skader ved olieforurening med henblik på at sikre, at der vil blive ydet fuld erstatning til ofre for olieforureningshændelser, og at skibsejerne samtidig opnår lempelse i forbindelse med de ekstra økonomiske byrder, der er pålagt dem af den nævnte konvention,

SOM HAR BEMÆRKET SIG, at resolutionen om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening blev vedtaget den 29. november 1969 af den internationale juridiske komite for forureningsskade til søs,

ER BLEVET ENIGE om følgende:

Generelle bestemmelser

Artikel 1

I forbindelse med denne konvention gælder, at

1. Ansvarskonventionen af 1992' betyder den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1992.

1bis »Fondskonventionen af 1971« betyder den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1971. Stater, som er deltagere i protokollen af 1976 til denne konvention, anses også for at være omfattet af Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der fulgte af protokollen.

2. Skib', »person«, »ejer«, »olie«, »forureningsskade«, »forebyggende forholdsregler«, »hændelse« og »organisation« har samme betydning som i artikel I i Ansvarskonventionen af 1992.

3. Afgiftspligtig olie' betyder råolie og brændselsolie, således som disse er defineret i litra a) og b) nedenfor:

 • a) »Råolie« betyder enhver blanding af flydende carbonhybrider, der forekommer i naturlig tilstand i jorden, uanset om den er behandlet med henblik på at gøre den egnet til transport. Udtrykket omfatter desuden råolier, fra hvilke visse destillationsprodukter er blevet fjernet (undertiden benævnt »topped crudes«)eller hvortil visse destillationsprodukter er blevet tilsat (undertiden benævnt »spiked crudes« eller »reconstituted crudes«).
 • b) »Brændselsolie« betyder tunge destillater eller reststoffer af råolie eller blandinger af sådanne produkter bestemt til brug som brændsel med henblik på frembringelse af varme eller kraft af en kvalitet, der svarer til »American Society for Testing and Materials Specification for Number Four Oil (Designation D 396-69)» eller tungere.

4. Regningsenhed« har samme betydning som i artikel V, stk. 9, i Ansvarskonventionen af 1992.

5. Skibets drægtighed' har samme betydning som i artikel V, stk. 10, i Ansvarskonventionen af 1992.

6. Ton' betyder i forbindelse med olie meterton.

7. Garant' betyder enhver person, som yder forsikring eller stiller anden økonomisk sikkerhed til dækning af ejerens ansvar i henhold til artikel VII, stk. 1, i Ansvarskonventionen af 1992.

8. Terminalanlæg' betyder ethvert sted til opbevaring af olie i bulk, som kan modtage olie fra et søbårent transportfartøj, herunder enhver facilitet der er beliggende off-shore og forbundet med et sådant sted.

9. Hvor en hændelse består af en række begivenheder, skal den anses for at være indtruffet på datoen for den første af disse begivenheder.

Artikel 2

1. Hermed oprettes en international fond for erstatning for forureningsskade, kaldet »Den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992« og i det følgende betegnet som »fonden«. Den skal have følgende formål:

 • a) at yde erstatning for forureningsskade i det omfang den beskyttelse, som gives ved Ansvarskonventionen af 1992, er utilstrækkelig,
 • b) at virke for beslægtede formål, som anføres i denne konvention.

2. Fonden skal i hver af de kontraherende stater anerkendes som en juridisk person, der i henhold til statens love kan erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser samt optræde som part i retssager for statens domstole. Enhver kontraherende stat skal anerkende fondens direktør (i det følgende kaldet »direktøren«) som fondens lovlige repræsentant.

Artikel 3

Denne konvention skal udelukkende finde anvendelse på:

 • a) forurening forårsaget:
 • (i) inden for en kontraherende stats territorium, herunder også søterritoriet, og
 • (ii) inden for en kontraherende stats eksklusive økonomiske zone oprettet i overensstemmelse med international lovgivning eller, hvis en kontraherende stat ikke har oprettet en sådan zone, på et område fastlagt af staten i overensstemmelse med international lovgivning, hvilket område ligger udover eller grænser op til denne stats søterritorium. og ikke strækker sig længere end 200 sømil fra de basislinier, hvorfra bredden af dens søterritorium måles.
 • b) forebyggende forholdsregler, hvor de end tages, for at forhindre eller formindske sådan skade.

Erstatning

Artikel 4

1. Til opfyldelse af det i artikel 2, stk. 1, a) angivne formål skal fonden betale erstatning til enhver person, der har lidt forureningsskade, såfremt denne ikke har kunnet opnå fuld erstatning for skaden i henhold til Ansvarskonventionen af 1992.

 • a) på grund af at ansvar for skaden ikke foreligger inden for Ansvarskonventionen af 1992.
 • b) på grund af at den ejer, der ifølge Ansvarskonventionen af 1992 er ansvarlig for skaden, af økonomiske årsager er ude af stand til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser, og økonomisk sikkerhed, som måtte være stillet i henhold til nævnte konventions artikel VII, ikke dækker eller er utilstrækkelig til at imødekomme kravet om erstatning for skaden. Ejeren skal anses som ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, og økonomisk sikkerhed skal anses som utilstrækkelig, såfremt den skadelidte efter at have taget alle rimelige skridt for at udnytte de retslige midler, han har til rådighed, ikke har været i stand til at inddrive hele det erstatningsbeløb, som han har krav på ifølge Ansvarskonventionen af 1992.
 • c) på grund af at skaden overstiger ejerens ansvar ifølge Ansvarskonventionen af 1992, således som dette er begrænset ifølge denne konventions artikel V, stk. 1, eller ifølge enhver anden international konvention, som er i kraft eller åben for undertegnede, ratifikation eller tiltrædelse på datoen for denne konvention. Udgifter og tab, som ejeren frivilligt har pådraget sig for at forhindre eller formindske forureningsskade, skal, i det omfang de er rimelige, anses som forureningsskade ved anvendelsen af denne artikel.

2. Fonden en uden ansvar i henhold til det foregående stykke, såfremt

 • a) den beviser, at forureningsskaden skyldtes krigshandlinger, krigslignende operationer, borgerkrig eller oprør eller hidrørte fra olie, der var udflydt eller udtømt fra et krigsskib eller andet skib, som ejes eller drives af en stat og på tidspunktet for hændelsen udelukkende blev benyttet i statsligt ikke kommercielt øjemed, eller
 • b) fordringshaveren ikke kan bevise, at skaden skyldes en hændelse, der berører et eller flere skibe.

3. Såfremt fonden beviser, at forureningsskaden helt eller delvis hidrører fra en handling eller undladelse, som kan henføres til den skadelidte som forsætlig eller uagtsom og med det formål at forvolde skade, kan fonden fritages helt eller delvis fra sin erstatningsforpligtelse over for denne person. Fonden er under alle omstændigheder fritaget for ansvar i samme omfang, som skibsrederen måtte være fritaget ifølge artikel III, stk.3, i Ansvarskonventionen af 1992. Sådan fritagelse skal dog ikke gives med hensyn til forebyggende forholdsregler.

4. a) Med mindre andet følger af bestemmelserne neden for under litra b) og c), er det samlede erstatningsbeløb, som skal betales af fonden ifølge denne artikel for hver enkelt hændelse, begrænset således, at summen af dette beløb og det erstatningsbeløb, som faktisk er betalt i henhold til Ansvarskonventionen af 1992 for forureningsskade forvoldt i henhold til denne konventions anvendelsesområde som defineret i artikel 3, ikke kan overstige 135 millioner regningsenheder.

 • b) Med mindre andet følger af bestemmelserne neden for under c), kan det samlede erstatningsbeløb, som fonden ifølge denne artikel skal betale for forureningsskade, der skyldes en naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig karakter, ikke overstige 135 millioner regningsenheder.
 • c) Det i litra a) og b) anførte maksimale erstatningsbeløb kan ikke overstige 200 millioner regningsenheder for hver enkelt hændelse, som indtræffer i en periode, hvor der er tre stater, der deltager i denne konvention, og hvor den samlede mængde afgiftspligtige olie modtaget af personer inden for disse staters territorier i løbet af det foregående kalenderår var lig med eller oversteg 600 millioner tons.
 • d) Eventuelle renter, der påløber en fond, der er oprettet i overensstemmelse med artikel V, stk. 3, i Ansvarskonventionen af 1992, skal ikke tages i betragtning ved beregningen af det maksimale erstatningsbeløb, der skal betales af fonden i henhold til denne artikel.
 • e) De i denne artikel omtalte beløb omregnes til den nationale valuta på grundlag af denne valutas værdi i forhold til den særlige trækningsrettighed på den dato, hvor fondens generalforsamling fastsætter tidspunktet for den første udbetaling af erstatning.

5. Såfremt summen af de anerkendte krav mod fonden overstiger det samlede erstatningsbeløb, som skal udbetales i medfør af stk. 4, skal det til rådighed værende beløb fordeles på en sådan måde, at forholdet mellem ethvert anerkendt krav og det erstatningsbeløb, som fordringshaver faktisk modtager i henhold til denne konvention, skal være det samme for alle fordringshavere.

6. Fondens generalforsamling kan beslutte i specielle tilfælde at betale erstatning i henhold til denne konvention, selv om skibets ejer ikke har oprettet en fond i overensstemmelse med artikel V, stk. 3, i Ansvarskonventionen af 1992. I sådanne tilfælde gælder denne artikels stk. 4 litra e).

7. På begæring af en kontraherende stat skal fonden yde bistand i det omfang, det er nødvendigt for at hjælpe denne stat til hurtigt at råde over sådant personale, materiel og tjenesteydelser, som staten har brug for for at kunne træffe forholdsregler til at forhindre eller begrænse forureningsskade som følge af en hændelse, for hvilken fonden kan blive erstatningspligtig efter denne konvention.

8. På betingelser som foreskrives i fondens interne reglement kan fonden tilvejebringe kreditmuligheder med henblik på, at der kan træffes forebyggende forholdsregler mod forureningsskade fra en bestemt hændelse, for hvilken fonden kan blive erstatningspligtig efter denne konvention.

Artikel 5

 • (ophævet)

Artikel 6

Krav på erstatning ifølge artikel 4 forældes, såfremt sag ikke er anlagt eller underretning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, stk. 6, er givet inden tre år fra den dag, skaden indtraf. Dog kan sag i intet tilfælde anlægges, efter at seks år er forløbet efter datoen for den hændelse, som forvoldte skaden.

Artikel 7

1. Medmindre andet følger af bestemmelserne i denne artikel, kan sag mod fonden om erstatning ifølge artikel 4 eller godtgørelse ifølge artikel 5 i denne konvention alene rejses ved en domstol, og som ifølge Ansvarskonventionen af 1992 artikel IX er kompetent til at behandle sagsanlæg mod den reder, som er eller som i mangel af denne konventions artikel III, stk. 2. ville have været ansvarlig for den af den pågældende hændelse forvoldte forureningsskade.

2. Enhver kontraherende stat skal sørge for, at dens domstole har den fornødne kompetence til at behandle sådanne sager mod fonden, som omhandlet i stk. 1.

3. Når krav om erstatning for forureningsskade er rejst mod en skibsreder eller hans garant ved en ifølge Ansvarskonventionen af 1992 artikel IX kompetent domstol, er alene denne domstol kompetent til at behandle noget krav mod fonden om erstatning eller godtgørelse i henhold til artikel 4 eller 5 i denne konvention i anledning af samme skade. Er imidlertid et erstatningskrav for forureningsskade i henhold til Ansvarskonventionen af 1992 blevet indbragt for en domstol i en stat, der har tiltrådt Ansvarskonventionen af 1992, men ikke denne konvention, kan krav mod fonden i henhold til artikel 4 eller artikel 5, stk. 1, i denne konvention efter sagsøgerens valg rejses enten ved en domstol i den stat, hvori fonden har sit hovedsæde, eller ved en hvilken som helst af de kontraherende staters domstole som er kompetent ifølge Ansvarskonventionen af 1992 artikel IX.

4. Enhver kontraherende stat skal sørge for, at fonden har ret til at indtræde som part i en retssag, som i henhold til Ansvarskonventionen af 1992 artikel IX føres mod skibsrederen eller hans garant ved en kompetent domstol i vedkommende stat.

5. Bortset fra hvad der herom er bestemt i stk. 6, er fonden ikke bundet af nogen dom eller afgørelse i retssager, hvori den ikke har været part eller af noget forlig, hvori den ikke har deltaget.

6. Er der i henhold til Ansvarskonventionen af 1992 rejst sag om erstatning for forureningsskade mod en reder eller hans garant ved en kompetent domstol i en kontraherende stat, er hver af sagens parter berettiget til i overensstemmelse med denne stats nationale lovgivning at underrette fonden om retssagen, uden at dette berører, hvad der i stk. 4 er bestemt. Når sådan underretning er sket i de former, som kræves af lovgivningen på stedet og til sådan tid og på sådan måde, at fonden har haft reel mulighed for at indtræde som part i sagen, skal den af retten i en sådan sag afsagt dom, når den er endelig og eksigibel i den stat, hvori dommen er afsagt, være bindende for fonden i den forstand, at de ved dommen antagne forudsætninger ikke kan bestrides af fonden, selv om denne faktisk ikke har indtrådt i retssagen.

Artikel 8

Med forbehold af beslutninger angående fordelingen som omhandlet i artikel 4, stk. 5, skal enhver dom, der afsiges mod fonden af en domstol med kompetence i henhold til artikel 7, stk. 1 og 3, når den er blevet eksigibel i den stat, hvori den er afsagt, og i denne stat ikke længere kan anfægtes ved de ordinære retsmidler, anerkendes og være eksigibel i enhver kontraherende stat på samme betingelser som foreskrevet i Ansvarskonventionen af 1992 artikel X.

Artikel 9

1. Fonden indtræder med hensyn til ethvert erstatningsbeløb for forureningsskade, som fonden har betalt i henhold til denne konventions artikel 4, stk. 1, i de rettigheder, som den person, der således har modtaget erstatning, måtte have mod rederen eller dennes garant ifølge Ansvarskonventionen af 1992.

2. Bestemmelserne i denne konvention indskrænker ikke den ret til regres eller indtræden i rettigheder, som fonden måtte have mod andre end de i det foregående stykke omhandlede personer. Under alle omstændigheder skal fondens ret til indtræden i rettigheder over for sådanne personer ikke være mindre gunstig end den ret, som tilkommer en assurandør for den person, som har modtaget erstatning.

3. Uden at dette skal medføre indskrænkning i anden eksisterende ret til indtræden eller regres mod fonden, indtræder en kontraherende stat, som har betalt erstatning for forureningsskade i henhold til bestemmelser i egen national lovgivning, i de rettigheder som den person, der således har modtaget erstatning, ville have haft i henhold til denne konvention.

Afgifter

Artikel 10

1. Årlige afgifter til fonden skal for så vidt angår hver kontraherende stat betales af enhver person, som i det kalenderår, der omhandles i artikel 12, stk. 2, litra a) eller b), har modtaget mængder, der tilsammen overstiger 150.000 tons:

 • a) afgiftspligtig olie, der har været transporteret til søs til havne eller terminaler på denne stats område, og
 • b) afgiftspligtig olie i noget anlæg beliggende på den kontraherende stats område, når denne olie har været transportret til søs og er blevet losset i en havn eller terminal i en ikke kontraherende stat, dog at sådan olie kun medtages i beregningen ifølge dette stykke, når den første gang modtages i en kontraherende stat efter losning i en sådan ikke kontraherende stat.

2. a) Ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 skal en person, såfremt mængden af afgiftspligtig olie som den pågældende i et kalenderår har modtaget på en kontraherende stats område, sammenlagt med den mængde afgiftspligtig olie, der i dette år er modtaget i samme kontraherende stat af en eller flere personer, med hvilke han har interessefællesskab, overstiger 150.000 tons, betale afgift af den mængde, han faktisk har modtaget, uanset om denne mængde ikke har oversteget 150.000 tons.

 • b) »Person med hvilken den pågældende har interessefællesskab« betyder ethvert datterselskab eller en fælles kontrolleret enhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en person omfattes af denne definition, skal afgøres i henhold til vedkommende stats nationale lovgivning.

Artikel 11

 • (ophævet)

Artikel 12

1. Med henblik på at fastsætte den årsafgift, der skal betales, såfremt sådanne skal opkræves samt under hensyntagen til nødvendigheden af at opretholde tilstrækkelige likvide midler, skal generalforsamlingen for hvert kalenderår gøre et overslag i form af et budget over:

 • i) Udgifter
 • a) omkostninger og udgifter ved fondens administration i det pågældende år samt eventuelt underskud fra driften i de foregående år,
 • b) udbetalinger fra fonden i det pågældende år til opfyldelse af krav mod fonden i medfør af artikel 4, herunder tilbagebetaling af lån, der tidligere er optaget af fonden til opfyldelse af sådanne krav i den udstrækning de samlede krav hidrørende fra en og samme hændelse ikke overstiger et beløb på 4 millioner regningsenheder,
 • c) udbetalinger fra fonden i det pågældende år til opfyldelse af krav mod fonden i medfør af artikel 4, herunder tilbagebetaling af lån, der tidligere er optaget af fonden til opfyldelse af sådanne krav i den udstrækning, de samlede krav hidrørende fra en og samme hændelse overstiger et beløb på 4 millioner regningsenheder.
 • ii) Indtægter
 • a) overskud fra driften i de forudgående år, herunder eventuelle renter,
 • b) årlige afgifter, hvis sådanne er påkrævet, for at budgettet kan balancere,
 • c) eventuelle andre indtægter.

2. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af den samlede afgift, der skal betales. På grundlag heraf beregner direktøren for hver enkelt kontraherende stat størrelsen af den afgift, som hver af de personer, der er nævnt i artikel 10, skal erlægge årligt:

 • a) når afgiften er bestemt til at anvendes som betaling af de i stk.1, (i) litra a) og b), omhandlede fordringer: på grundlag af et bestemt beløb pr. ton af afgiftspligtig olie, der er modtaget i den pågældende stat af sådanne personer i det foregående kalenderår, og
 • b) når afgiften er bestemt til at anvendes som betaling af de i stk. 1, (i), litra c) omhandlede fordringer: på grundlag af et bestemt beløb pr. ton af afgiftspligtig olie, der er modtaget af en sådan person i det kalenderår, der ligger forud for det, i hvilket den pågældende hændelse indtraf, såfremt vedkommende stat på hændelsens tidspunkt havde tiltrådt denne konvention.

3. De i stk. 2 omhandlede beløb fremkommer ved at dividere der samlede afgiftsbeløb, som kræves, med den samlede mængde af afgiftspligtig olie, der er modtaget i alle de kontraherende stater i det pågældende år.

4. Den årlige afgift skal betales på den dato, der fastsættes i fondens interne reglement. Generalforsamlingen kan fastsætte en anden betalingsdato.

5. Generalforsamlingen kan i overensstemmelse med sådanne betingelser, som fastsættes i fondens økonomiske reglement, beslutte at foretage overførsler mellem midler, der modtages i henhold til artikel 12, stk. 2, litra a), og midler, der modtages i henhold til artikel 12, stk. 2, litra b).

Artikel 13

1. Afgiftsbeløb, som skyldes i henhold til artikel 12, og som er i restance, skal forrentes med en rentesats, der fastsættes i overensstemmelse med fondens interne reglement, idet forskellige rentesatser dog skal kunne fastsættes for forskellige forhold.

2. Enhver kontraherende stat sørger for, at pligten til at betale afgift til fonden i henhold til denne konvention med hensyn til olie, som modtages på statens område, blive opfyldt og i sin lovgivning indfører passende regler, herunder om sådanne tvangsmidler, som den finder nødvendige for en effektiv opfyldelse af sådanne forpligtelser. Sådanne forholdsregler skal dog kun rettes mod personer, der er pligtige at betale afgift til fonden.

3. Når en person i henhold til artiklerne 10 og 12 skal betale afgift til fonden, ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til sådan afgift eller nogen del deraf, og betalingen er forsinket, skal direktøren på fondens vegne tage ethvert fornødent skridt mod en sådan person for at inddrive det forfaldne beløb. Hvis imidlertid den afgiftspligtige, som ikke har betalt, er åbenbart insolvent, eller omstændighederne iøvrigt taler derfor, kan generalforsamlingen efter forslag af direktøren beslutte, at forholdsregler ikke skal tages eller fortsættes mod den afgiftspligtige.

Artikel 14

1. Hver kontraherende stat kan, når den deponerer sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument eller når som helst derefter, erklære, at den påtager sig de forpligtelser, som i henhold til denne konvention påhviler enhver person, der ifølge artikel 10, stk. 1, er afgiftspligtig til fonden af olie, der er modtaget inden for denne stats område. Sådan erklæring skal afgives skriftligt og skal angive, hvilke forpligtelser staten påtager sig.

2. Såfremt en erklæring som omhandlet i stk. 1. afgives, før denne konvention i henhold til artikel 40 træder i kraft, deponeres erklæringen hos organisationens generalsekretær, der når konventionen er trådt i kraft, videregiver erklæringen til direktøren.

3. En erklæring som omhandlet i stk. 1, der afgives, efter at denne konvention er trådt i kraft, deponeres hos direktøren.

4. En erklæring, der afgives i henhold til denne artikel, kan tilbagekaldes af den pågældende stat ved skriftligt meddelelse til direktøren. Sådan meddelelse får virkning tre måneder efter, at den er modtaget af direktøren.

5. Enhver stat, der er bundet ved en i henhold til denne artikel afgivet erklæring, skal under enhver sag, som rejses imod den ved en kompetent domstol med hensyn til nogen af de i deklarationen angivne forpligtelser, frafalde enhver immunitet, som den ellers ville kunne påberåbe sig.

Artikel 15

1. Hver kontraherende stat skal sørge for, at enhver person, der modtager afgiftspligtig olie inden for dens område i sådanne mængder, at han er afgiftspligtig til fonden, bliver optaget på en liste, der oprettes og holdes a jour af fondens direktør i overensstemmelse med de efterfølgende bestemmelser i denne artikel.

2. Til det i stk. 1 angivne formål meddeler hver kontraherende stat på det tidspunkt og på den måde, der foreskrives i fondens interne reglement, til direktøren navn og adresse på enhver person, som i denne stat er afgiftspligtig til fonden i henhold til artikel 10 såvel som oplysninger om de mængder afgiftspligtig olie, der i det forudgående kalenderår er modtaget af sådan person.

3. Ved afgørelsen af, hvilke personer der på et givet tidspunkt er afgiftspligtige til fonden i henhold til artikel 10, stk. 1, og i påkommende tilfælde, ved fastsættelsen af de mængder olie, der skal medtages i beregningen for hver sådan person ved beregningen af afgiftens størrelse, skal de på listen optagne oplysninger anses som rigtige, indtil andet bevises.

4. Hvis en kontraherende stat ikke opfylder sine forpligtelser til at indgive den i stk. 2 omtalte meddelelse til direktøren, og dette medfører et økonomisk tab for fonden, skal den pågældende kontraherende stat erstatte fonden dette tab. Generalforsamlingen skal efter direktørens anbefaling beslutte, om den pågældende kontraherende stat skal betale en sådan erstatning.

Organisation og administration

Artikel 16

Fonden skal have en generalforsamling og et sekretariat forestået af en direktør.

Generalforsamling

Artikel 17

Generalforsamlingen består af alle de kontraherende stater.

Artikel 18

Generalforsamlingens opgaver skal være:

1. at vælge ved hver ordinært møde en formand og to viceformænd, som skal fungere indtil det næste ordinære møde,

2. at fastsætte sin egen forretningsorden bortset fra sådanne regler, der er fastlagt i konventionen.

3. at vedtage det interne reglement som kræves, for at fonden på behørig måde kan udføre sine funktioner

4. at udnævne direktøren og udfærdige forskrifter om ansættelse af andet nødvendigt personale, samt fastsætte ansættelsesvilkår for direktøren og andet personale,

5. at vedtage det årlige budget og fastlægge de årlige afgifter,

6. at udpege revisorer og godkende fondens regnskaber,

7. at godkende opgørelser af krav mod fonden, at træffe beslutninger om fordelingen mellem fordringshavere i henhold til artikel 4, stk. 5, af det erstatningsbeløb, som er til rådighed, og at fastsætte de vilkår under hvilke forskudsvise udbetalinger skal finde sted med henblik på at sikre, at de der har lidt forureningsskade modtager erstatning så hurtigt som muligt,

8. (ophævet),

9. at oprette de midlertidige eller permanente underorganer, som den anser for nødvendige, at definere disses kommissorium og give dem den nødvendige bemyndigelse til at udføre de funktioner, de har fået overdraget. Når medlemmer udpeges til sådanne organer, skal generalforsamlingen bestræbe sig på at sikre en retfærdig geografisk fordeling af medlemmer og sikre, at de kontraherende stater, som modtager de største mængder afgiftspligtig olie, er hensigtsmæssigt repræsenteret. Generalforsamlingens forretningsorden kan med de fornødne tillempelser anvendes tilsvarende for disse underorganers arbejde,

10. at bestemme hvilke ikke-kontraherende stater og hvilke mellemstatslige og internationale ikke-statslige organisationer der skal have adgang til, uden stemmeret, at deltage i generalforsamlingens, eksekutivkomiteens og underorganernes møder,

11. at give instrukser angående fondens administration til direktøren, eksekutivkomiteen og underorganerne,

12. (ophævet

13. at overvåge, den rette gennemførelse af konventionens bestemmelser og generalforsamlingens egne beslutninger,

14. at varetage de andre opgaver, som påhviler den ifølge konventionen eller som iøvrigt er nødvendige for, at fonden kan fungere på rette måde.

Artikel 19

1. Generalforsamlingen afholder ordinære samlinger en gang i hvert kalenderår efter indkaldelse af direktøren.

2. På begæring af mindst en tredjedel af generalforsamlingens medlemmer indkalder direktøren generalforsamlingen til ekstraordinære samlinger. Sådanne samlinger kan også indkaldes på direktørens eget initiativ efter samråd med generalforsamlingens formand. Direktøren skal give medlemmerne mindst 30 dages varsel om sådanne møder.

Artikel 20

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.

(overskrift ophævet)

Artikel 21-27

 • (ophævet)

Sekretariat

Artikel 28

1. Sekretariatet består af direktøren og det for fondens administration nødvendige personale.

2. Direktøren er fondens lovlige repræsentant.

Artikel 29

1. Direktøren er fondens øverste administrative embedsmand. Under iagttagelse af de til ham af generalforsamlingen givne instruktioner skal han udføre de opgaver, der er tillagt ham i denne konvention, i fondens interne reglement og af generalforsamlingen.

2. Direktøren skal særlig:

 • a) ansætte det til fondens administration nødvendige personale,
 • b) træffe alle fornødne forholdsregler med henblik på en passende forvaltning af fondens midler,
 • c) inddrive de ved denne konvention påbudte afgifter, idet han særligt iagttager bestemmelserne i artikel 13, stk. 3,
 • d) gøre brug af juridisk, økonomisk og anden sagkundskab i den udstrækning, det er nødvendigt for at tage stilling til krav mod fonden og udføre fondens andre opgaver,
 • e) tage alle passende forholdsregler til afgørelse af krav mod fonden inden for de grænser og på de betingelser, der fastlægges i de interne regulativer, heri indbefattet den endelige betaling af krav uden forudgående godkendelse af generalforsamlingen, når dette bestemmes i regulativerne,
 • f) udarbejde og for generalforsamlingen, henholdsvis eksekutivkomiteen, forelægge regnskabsoversigt og budgetoverslag for hvert kalenderår,
 • g) bistå eksekutivkomiteen ved udarbejdelsen af den i artikel 26, stk. 2, omhandlede rapport,
 • h) udarbejde, indsamle og distribuere de skrivelser, dokumenter, dagsordener, referater og oplysninger, som måtte være nødvendige for arbejdet i generalforsamlingen, eksekutivkomiteen og underorganerne.

Artikel 30

Under udførelsen af deres pligter skal direktøren, det af ham ansatte personale og de antagne sagkyndige ikke søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller fra nogen myndighed uden for fonden. De skal afholde sig fra enhver handling, der kan anfægte deres stilling som internationale tjenestemænd. Hver kontraherende stat påtager sig for sit vedkommende at respektere den udelukkende internationale karakter af det ansvar, som påhviler direktøren, hans personale og sagkyndige og ikke at søge at påvirke dem i opfyldelsen af deres pligter.

Økonomi

Artikel 31

1. Hver af de kontraherende stater afholder vederlag, rejseudgifter og andre udgifter for dens egen delegation til generalforsamlingen samt til dens repræsentanter i underorganerne.

2. Alle andre udgifter, som fondens virksomhed medfører, afholdes af fonden.

Afstemning

Artikel 32

Følgende bestemmelser gælder for afstemning i generalforsamlingen.

 • a) ethvert medlem har een stemme,
 • b) med mindre andet er bestemt i artikel 33, skal beslutninger i generalforsamlingen vedtages med stemmeflerhed af de medlemmer, som er til stede og som afgiver stemme,
 • c) beslutninger, hvortil kræves tre fjerdedele eller to tredjedeles flertal, skal vedtages med tre fjerdedeles flertal af de medlemmer, som er til stede,
 • d) i denne artikel betyder udtrykket »medlemmer, som er til stede« medlemmer, som er til stede ved mødet på tidspunktet for afstemningen', og udtrykket »medlemmer, som er til stede og som afgiver stemme«, »medlemmer, der er til stede og som enten stemmer for eller imod«. Medlemmer, der afholder sig fra at stemme, betragtes som ikke stemmende.

Artikel 33

Følgende beslutninger i generalforsamlingen kræver tre fjerdeles flertal:

 • a) forhøjelse i henhold til artikel 4, stk. 6, af det højeste erstatningsbeløb, som fonden udbetaler.
 • b) beslutning i henhold til artikel 5, stk. 4, angående ændring af de i nævnte bestemmelse omhandlede konventioner,
 • c) oprettelse af underorganer i henhold til artikel 18, stk. 9, og forhold, der vedrører en sådan oprettelse.

Artikel 34

1. Fonden, dens beholdninger, indkomster, herunder afgifter, og anden ejendom skal i alle de kontraherende stater være fritaget for enhver direkte beskatning.

2. Foretager fonden større indkøb af løsøre eller fast ejendom, får den større arbejder udført, som er nødvendige for udøvelsen af sin officielle virksomhed, og der i omkostningerne herved indgår indirekte skatter eller omsætningsskatter, skal medlemsstaternes regeringer tage mulige og egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af sådanne afgifter og skatter.

3. Fritagelsen skal ikke tilstås for afgifter, skatter eller gebyrer, der alene udgør betaling for offentlige tjenester.

4. Fonden skal være fritaget for told, skatter og lignende afgifter på varer, som indføres eller udføres til tjenestebrug af fonden eller på dennes vegne. Varer, som således er indført, må ikke overdrages hverken mod betaling eller gratis i indførselslandet undtagen på betingelser, som er godkendt af dette lands regering.

5. Personer, der betaler afgift til fonden samt skadelidte og skibsredere, der modtager erstatning fra fonden, er undergivet skattelovgivningen i den stat, hvori de er skattepligtige, og nyder ingen særlig fritagelse eller anden fordel i denne henseende.

6. Oplysninger angående afgiftspligtige personer, som er meddelt i henhold til denne konvention, må ikke videregives uden for fonden undtagen i den udstrækning, det måtte være absolut nødvendigt for at sætte fonden i stand til at gennemføre sin virksomhed, herunder som sagsøger eller sagsøgt i retssager.

7. De kontraherende stater vil uafhængigt af eksisterende eller fremtidige bestemmelser om valutakontrol og overførsel af kapital tillade uindskrænket overførsel og betaling af afgiftsbeløb til fonden og af erstatning, som fonden betaler.

Overgangsbestemmelser

Artikel 35

Erstatningskrav i henhold til artikel 4, der vedrører hændelser, som indtræffer efter datoen for konventionens ikrafttræden, kan ikke rejses mod fonden før et hundrede og tyve dage efter denne dato.

Artikel 36

Organisationens generalsekretær indkalder til generalforsamlingens første samling. Denne samling skal finde sted snarest muligt efter denne konventions ikrafttræden og i hvert fald ikke senere end tredive dage efter ikrafttrædelsen.

Artikel 36 bis

Følgende overgangsbestemmelser skal gælde i den periode, i det følgende kaldet overgangsperioden, som starter på datoen for denne konventions ikrafttræden og slutter på den dato, hvor opsigelserne i henhold til artikel 31 i nærværende protokol af 1992, som ændrer Fondskonventionen af 1971, får virkning:

 • a) Ved anvendelse af denne konventions artikel 2, stk. 1, litra a) omfatter henvisningen til Ansvarskonventionen af 1992 også den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969, enten i den originale version eller med de ændringer, der fulgte af protokollen hertil af 1976 (i denne artikel kaldet »Ansvarskonventionen af 1969«), samt Fondskonventionen af 1971.
 • b) Når en hændelse har forårsaget forureningsskade, der falder inden for denne konventions område, skal fonden betale erstatning til personer, som har lidt forureningsskade, men dog kun i det omfang sådanne personer ikke har kunnet opnå fuld og tilstrækkelig erstatning for skade i henhold til betingelserne i Ansvarskonventionen af 1969, Fondskonventionen af 1971 og Ansvarskonventionen af 1992. For så vidt angår forureningsskade inden for denne konventions område over for en stat, der deltager i denne konvention, men ikke i Fondskonventionen af 1971, skal fonden betale erstatning til personer, som har lidt forureningsskade, men dog kun i det omfang disse personer ikke ville have været i stand til at opnå fuld og tilstrækkelig erstatning, hvis den pågældende stat havde deltaget i de ovennævnte konventioner.
 • c) Ved anvendelsen af denne konventions artikel 4 skal det beløb, der tages i betragtning ved fastsættelsen af det samlede erstatningsbeløb, der skal betales af fonden, også omfatte det erstatningsbeløb, der faktisk måtte være betalt i henhold til Ansvarskonventionen af 1969, og det erstatningsbeløb, der faktisk er betalt eller anses for at være betalt i henhold til Fondskonventionen af 1971.
 • d) Artikel 9, stk. 1, i denne konvention skal også gælde for rettigheder fastsat i Ansvarskonventionen af 1969.

Artikel 36 ter

1. Med forbehold af denne artikels stk. 4 må det samlede årlige afgiftsbeløb, der betales for afgiftspligtig olie modtaget af en enkelt kontraherende stat i løbet af et kalenderår, ikke overstige 27,5% af det samlede beløb for de årlige afgifter i henhold til protokollen af 1992, der ændrer Fondskonventionen af 1971, for det pågældende kalenderår.

2. Hvis anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12, stk. 2 og 3, medfører, at det samlede afgiftsbeløb, der skal betales af de afgiftspligtige i den enkelte kontraherende stat for et bestemt kalenderår, overstiger 27,5% af de samlede årlige afgifter, skal de afgifter, der betales af alle afgiftspligtige i den pågældende stat, nedsættes forholdsmæssigt, således at de samlede afgifter svarer til 27,5% af de samlede årlige afgifter til fonden for det pågældende år.

3. Hvis de afgifter der skal betales af personer i en bestemt kontraherende stat, skal nedsættes i henhold til denne artikels stk. 2, skal de afgifter, der skal betales af personer i alle andre kontraherende stater, forøges forholdsmæssigt for at sikre, at det samlede afgiftsbeløb, der betales af alle afgiftspligtige personer for det pågældende kalenderår når op på det samlede afgiftsbeløb, der er fastsat af generalforsamlingen.

4. Bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 3 skal gælde enten, indtil den samlede mængde afgiftspligtig olie modtaget af alle kontraherende stater i et kalenderår er nået op på 750 millioner tons, eller indtil der er gået en periode på 5 år efter ikrafttrædelsesdatoen for den nævnte protokol af 1992, hvis dette sker på et tidligere tidspunkt.

Artikel 36 quarter

Uanset denne konventions bestemmelser skal følgende bestemmelser gælde for fondens administration i den periode, hvor både Fondskonventionen af 1971 og denne konvention er i kraft:

 • a) Sekretariatet for den fond, der blev oprettet ved Fondskonventionen af 1971 (i det følgende kaldet »Fonden af 1971«) forestået af direktøren, kan også fungere som denne fonds sekretariat og direktør.
 • b) Hvis sekretariatet og direktøren for Fonden af 1971 i henhold til litra a) også udfører funktionen som denne fonds sekretariat og direktør, skal fonden i tilfælde af interessekonflikter mellem Fonden af 1971 og denne fond repræsenteres af formanden for denne fonds generalforsamling.
 • c) Direktøren og dennes medarbejdere og sagkyndige, der udfører deres hverv i henhold til denne konvention og Fondskonventionen af 1971, skal ikke anses for at overtræde bestemmelserne i denne konventions artikel 30, i det omfang de udfører deres pligter i overensstemmelse med denne artikel.
 • d) Denne fonds generalforsamling skal bestræbe sig på ikke at tage beslutninger, som er uforenelige med beslutninger, der tages af generalforsamlingen for Fonden af 1971. Hvis der opstår meningsforskelle med hensyn til fælles administrative spørgsmål, skal fondens generalforsamling søge at opnå enighed med generalforsamlingen for Fonden af 1971 i en ånd af gensidigt samarbejde og med begge organisationers fælles målsætninger for øje.
 • e) Fonden kan indtræde i Fonden af 1971's rettigheder, forpligtelser og aktiver, hvis generalforsamlingen i Fonden af 1971 tager beslutning herom i overensstemmelse med artikel 44, stk. 2, i Fondskonventionen af 1971.
 • f) Fonden skal refundere Fonden af 1971 for alle omkostninger og udgifter afholdt i forbindelse med administrative ydelser udført af Fonden af 1971 på vegne af den førstnævnte fond.

Artikel 36 quinquies

Afslutningsbestemmelser

Artiklerne 28-39 i protokollen af 1992, der ændrer Fondskonventionen af 1971, skal udgøre denne konventions afslutningsbestemmelser. Ved henvisninger i denne konvention til kontraherende stater forstås henvisninger til den nævnte protokols kontraherende stater.

Afslutningsbestemmelser i protokollen af 1992, der ændrer Fondskonventionen af 1971

Artikel 28

Undertegnelse, ratifikation, antagelse, godkendelse og tiltrædelse

1. Denne protokol skal være åben for undertegnelse i London fra 15. januar 1993 til 14. januar 1994 for alle stater, der har undertegnet Ansvarskonventionen af 1992.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 skal denne konvention ratificeres, antages eller godkendes af de stater, som har undertegnet den.

3. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er denne konvention åben for tiltrædelse af stater, som ikke har undertegnet den.

4. Denne protokol kan kun ratificeres, antages, godkendes eller tiltrædes af de stater, der har ratificeret, antaget, godkendt eller tiltrådt Ansvarskonventionen af 1992.

5. Ratifikation, antagelse, godkendelse eller tiltrædelse sker ved deponering hos organisationens generalsekretær af et formelt instrument herom.

6. En stat, der deltager i denne protokol, men som ikke deltager i Fondskonventionen af 1971, skal være bundet af bestemmelserne i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, i forhold til de heri deltagende stater, men skal ikke være bundet af bestemmelserne i Fondskonventionen af 1971 i forhold til de deri deltagende stater.

7. Ethvert ratifikations-, antagelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, der er deponeret efter ikrafttrædelse af en ændring til Fondskonventionen af 1971, med de ændringer, der følger af denne protokol, skal anses for at gælde for den således ændrede konvention.

Artikel 29

Oplysninger om afgiftspligtig olie

1. Inden denne konvention træder i kraft for en stat, skal denne stat, når den deponerer det i artikel 28, stk. 5, nævnte instrument, og derefter årligt på et af organisationens generalsekretær fastsat tidspunkt, oplyse navn og adresse på enhver person, som i denne stat vil være afgiftspligtig til fonden i henhold til artikel 10 i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, samt de mængder af afgiftspligtig olie, som er modtaget på denne stats område af en sådan person i løbet af det forudgående kalenderår.

2. I overgangsperioden skal direktøren på vegne af parterne årligt oplyse organisationens generalsekretær om de mængder af afgiftspligtig olie, som er modtaget af personer, der skal bidrage til fonden i henhold til artikel 10 i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol.

Artikel 30

Ikrafttræden

1. Denne protokol træder i kraft tolv måneder efter den dato, på hvilken følgende betingelser er opfyldt:

 • a) mindst otte stater hos organisationens generalsekretær har deponeret instrument angående ratifikation, antagelse, godkendelse eller tiltrædelse, og
 • b) organisationens generalsekretær i overensstemmelse med artikel 29 har modtaget oplysninger om, at de personer, som ville være afgiftspligtige i henhold til artikel 10 i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, i løbet af det forudgående kalenderår tilsammen har modtaget mindst 450 millioner tons afgiftspligtig olie.

2. Denne protokol træder dog ikke i kraft, før Ansvarskonventionen af 1992 er trådt i kraft.

3. For hver stat, som ratificerer, antager, godkender eller tiltræder denne protokol, efter at betingelserne i stk. 1 for ikrafttræden er opfyldt, træder protokollen i kraft tolv måneder efter den dato, på hvilken en sådan stat har deponeret det pågældende instrument.

4. Enhver stat kan på tidspunktet for deponering af ratifikations-, antagelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet til denne protokol erklære, at instrumentet ikke skal have virkning i henhold til denne artikel før udløbet af den i artikel 31 anførte seks måneders periode.

5. Enhver stat, som har afgivet erklæring i overensstemmelse med det foregående stykke, kan til enhver tid kalde denne tilbage ved en meddelelse stilet til organisationens generalsekretær. En sådan tilbagekaldelse skal have virkning fra den dato, hvorpå meddelelsen modtages, og enhver stat, der foretager en sådan tilbagekaldelse, skal anses for at have deponeret et ratifikations-, antagelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument til denne protokol på den pågældende dato.

6. Enhver stat, der har afgivet en erklæring i henhold til artikel 13, stk. 2, i protokollen af 1992, der ændrer Ansvarskonventionen af 1969, skal også anses for at have afgivet en erklæring i henhold til denne artikels stk. 4. Tilbagekaldelse af en erklæring i henhold til nævnte artikel 13, stk. 2, skal også anses for en tilbagekaldelse i henhold til denne artikels stk. 5

Artikel 31

Opsigelse af konventionerne af 1969 og 1971

Med forbehold af artikel 30 og inden seks måneder efter den dato, på hvilken følgende krav er opfyldt:

 • a) mindst otte stater er blevet deltagere i denne protokol eller hos organisationens generalsekretær har deponeret instrument om ratifikation, antagelse, godkendelse eller tiltrædelse, uanset om dette sker i henhold til artikel 30, stk. 4, og
 • b) organisationens generalsekretær i overensstemmelse med artikel 29 har modtaget oplysning om, at de personer, som er eller ville være afgiftspligtige i henhold til artikel 10 i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, i løbet af det forudgående kalenderår har modtaget en samlet mængde af mindst 750 millioner tons afgiftspligtig olie,

skal hver af denne protokols parter og hver stat, der har deponeret ratifikations-, antagelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstument, uanset om dette sker i henhold til artikel 30, stk. 4, opsige Fondskonventionen af 1971 og Ansvarskonventionen af 1969, hvis de er deltagere heri, med virkning tolv måneder efter udløbet af ovennævnte seks måneders periode.

Artikel 32

Revision og ændringer

1. Organisationen kan indkalde til en konference med det formål at revidere eller ændre Fondskonventionen af 1992.

2. På begæring af mindst en tredjedel af de deltagende stater indkalder organisationen til en konference for de kontraherende stater med henblik på at revidere eller ændre Fondskonventionen af 1992.

Artikel 33

Ændring af grænser for erstatningsbeløb

1. På begæring af mindst en fjerdedel af de kontraherende stater skal generalsekretæren oversende ethvert forslag til ændring af de grænser for erstatningsbeløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 4, i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer der følger af denne protokol, til alle organisationens medlemmer og til alle kontraherende stater.

2. Enhver ændring, der foreslås og oversendes som ovenfor anført, skal forelægges for organisationens juridiske komite til overvejelse mindst seks måneder efter datoen for oversendelsen.

3. Alle stater, der er deltagere i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, skal, uanset om de er medlem af organisationen, have ret til at deltage i den juridiske komites forhandlinger til overvejelse og vedtagelse af ændringer.

4. Ændringer skal vedtages med to tredjedeles flertal af de kontraherende stater, der er til stede og afgiver stemme i den juridiske komite med den forøgelse, der følger af stk. 3, under forudsætning af at mindst halvdelen af de kontraherende stater er til stede på afstemningstidspunktet.

5. Ved behandling af et forslag til ændring af grænser skal den juridiske komite tage hensyn til erfaringerne fra indtrufne hændelser, og i særdeleshed omfanget af de skader, disse har forårsaget, samt ændringer i pengeværdierne. Den skal også tage hensyn til forholdet mellem grænserne i artikel 4, stk. 4, i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, og artikel V, stk.1, i den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1992.

6. a) Ændringer af grænser i henhold til denne artikel kan tidligst behandles den 15. januar 1998 eller mindst fem år efter den dato, på hvilken en tidligere ændring i henhold til denne artikel trådte i kraft. Ændringer i henhold til denne artikel kan først behandles, når denne protokol er trådt i kraft.

 • b) Ingen grænse kan hæves så meget, at den overstiger et beløb, der svarer til den grænse, der er fastsat i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, med tillæg af seks procent pr. år beregnet samlet fra 15. januar 1993.
 • c) Ingen grænse kan hæves så meget, at den overstiger et beløb, der svarer til den grænse, der er fastsat i Fondskonventionen af 1971 med de ændringer, der følger af denne protokol, multipliceret med tre.

7. Organisationen skal underrette alle kontraherende stater om enhver ændring, der vedtages i henhold til stk. 4. En ændring skal anses for antaget efter udløbet af en periode på 18 måneder efter datoen for meddelelsen herom, medmindre mindst en fjerdedel af de stater, der var kontraherende stater på tidspunktet for den juridiske komites vedtagelse af ændringen, inden for denne periode har meddelt organisationen, at de ikke kan antage ændringen, i hvilket tilfælde den forkastes og ikke får nogen virkning.

8. En ændring, der anses for at være antaget i henhold til stk. 7, træder i kraft 18 måneder efter antagelsen.

9. Alle kontraherende stater skal være bundet af ændringen, medmindre de opsiger denne protokol i henhold til artikel 34, stk. 1 og 2 mindst seks måneder, inden ændringen træder i kraft. En sådan opsigelse får virkning, når ændringen træder i kraft.

10. Når en ændring er vedtaget af den juridiske komite, men perioden på 18 måneder for dens antagelse endnu ikke er udløbet, skal en stat, der i løbet af denne periode bliver en kontraherende stat, være bundet af ændringen, hvis den træder i kraft. En stat, der bliver en kontraherende stat efter denne periode, skal være bundet af en ændring, der er antaget i henhold til stk. 7. I de i dette stykke omhandlede tilfælde bliver en stat bundet af en ændring, når denne ændring træder i kraft, eller når denne protokol træder i kraft for staten, hvis dette sker på et senere tidspunkt.

Artikel 34

Opsigelse

1. Denne protokol kan opsiges af enhver deltagende stat på et hvilket som helst tidspunkt efter den dato, på hvilken den træder i kraft for den deltagende stat.

2. Opsigelsen sker ved deponering af et instrument hos organisationens generalsekretær.

3. En opsigelse får virkning tolv måneder efter deponering hos organisationens generalsekretær af et instrument herom eller efter en sådan længere periode, som måtte være angivet deri.

4. En opsigelse af Ansvarskonventionen af 1992 anses for opsigelse af denne protokol. En sådan opsigelse har virkning fra den dato, på hvilken opsigelsen af protokollen af 1992, der ændrer Ansvarskonventionen af 1969, træder i kraft i henhold til protokollens artikel 16.

5. Enhver stat, der deltager i denne protokol, som ikke har opsagt Fondskonventionen af 1971 og Ansvarskonventionen af 1969 i henhold til artikel 31, anses for at have opsagt denne protokol med virkning tolv måneder efter udløbet af den deri nævnte seks måneders periode. Fra den dato, hvor de i artikel 31 fastsatte opsigelser får virkning, anses enhver deltagende stat, der deponerer et instrument angående ratifikation, antagelse, godkendelse eller tiltrædelse til Ansvarskonventionen af 1969, for at have opsagt denne protokol med virkning fra den dato, hvor et sådant instrument får virkning.

6. I forholdet mellem deltagerne i denne protokol skal en opsigelse af Fondskonventionen af 1971 i overensstemmelse med konventionens artikel 41 ikke fortolkes som en opsigelse af Fondskonventionen af 1971 som ændret ved denne protokol.

7. Uanset en kontraherende stats opsigelse af denne protokol i henhold til denne artikel skal bestemmelserne i denne protokol angående afgiftspligt ifølge artikel 10 i Fondskonventionen af 1971 som ændret ved denne protokol fortsat finde anvendelse på de hændelser, som er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b) i den ændrede konvention, og som indtræffer inden opsigelsen er trådt i kraft.

Artikel 35

Ekstraordinære generalforsamlinger

1. Inden halvfemsindstyve dage efter deponeringen af et opsigelsesdokument kan enhver kontraherende stat, som mener, at opsigelsen vil medføre en betydelig forhøjelse af afgifterne for de andre kontraherende stater, anmode direktøren om at indkalde generalforsamlingen til en ekstraordinær samling. Direktøren skal indkalde generalforsamlingen til at mødes inden tresindstyve dage, efter at en sådan anmodning er modtaget.

2. Direktøren kan på eget initiativ indkalde generalforsamlingen til en ekstraordinær samling, som afholdes inden tresindstyve dage efter deponering af et opsigelsesdokument, såfremt direktøren mener, at en sådan opsigelse vil medføre en betydelig forhøjelse af afgifterne for de øvrige kontraherende stater.

3. Dersom generalforsamlingen på en ekstraordinær samling, indkaldt i henhold til stk. 1 eller 2, beslutter, at opsigelsen vil medføre en betydelig forhøjelse af afgifterne for de øvrige kontraherende stater, kan enhver af disse stater inden et hundrede og tyve dage før den dag, hvor opsigelsen træder i kraft, opsige denne konvention med virkning fra samme dag.

Artikel 36

Ophør

1. Denne protokol ophører med at gælde fra den dag, antallet af kontraherende stater er mindre end tre.

2. De stater, der er bundet af denne protokol dagen før den dato, den ophører at gælde, skal træffe de fornødne forholdsregler for at sikre, at fonden kan udøve de i artikel 37 omhandlede funktioner, og forbliver alene med dette formål bundet af denne protokol.

Artikel 37

Fondens likvidation

1. Såfremt denne protokol ophører med at gælde, skal fonden dog:

 • a) opfylde sine forpligtelser i anledning af enhver hændelse, der er indtruffet, før konventionen ophørte med at gælde,
 • b) kunne udøve sine rettigheder til afgifter i den udstrækning, disse afgifter er nødvendige til opfyldelse af de under litra a) nævnte forpligtelser, herunder de udgifter til fondens administration, som er nødvendige til dette formål.

2. Generalforsamlingen skal tage alle nødvendige skridt for at afslutte fondens likvidation, herunder en ligelig fordeling af de resterende beholdninger mellem de personer, der har betalt afgifter til fonden.

3. Med henblik på opfyldelsen af sine opgaver ifølge denne artikel beholder fonden sin egenskab af en juridisk person.

Artikel 38

Deponering

1. Denne protokol og ændringer antaget i henhold til artikel 33 skal deponeres hos organisationens generalsekretær.

2. Organisationens generalsekretær skal:

 • a) underrette alle stater, som har undertegnet eller tiltrådt protokollen, om:
 • i) enhver ny undertegnelse eller deponering af et instrument med angivelse af datoen herfor,
 • ii) enhver erklæring og meddelelse i henhold til artikel 30, herunder erklæringer og tilbagekaldelser, der anses for at være i overensstemmelse med denne artikel,
 • iii) datoen for protokollens ikrafttræden,
 • iv) den dato, hvor opsigelser i henhold til artikel 31 skal foretages,
 • v) ethvert forslag til ændring af beløbsgrænser for erstatning fremsat i henhold til artikel 33, stk. 1.
 • vi) enhver ændring vedtaget i henhold til artikel 33, stk. 4,
 • vii) enhver ændring, der anses for antaget i henhold til artikel 33, stk. 7, med angivelse af den dato, på hvilken ændringen skal træde i kraft i henhold til artiklens stk. 8 og 9,
 • viii) deponering af ethvert instrument til opsigelse af denne protokol med angivelse af deponeringsdato og ikrafttrædelsesdato,
 • ix) enhver opsigelse, der anses for meddelt i henhold til artikel 34, stk. 5,
 • x) enhver meddelelse, der kræves i medfør af en artikel i denne protokol,
 • b) fremsende bekræftede genparter af denne protokol til alle stater, som har undertegnet eller tiltrådt protokollen.

3. Så snart denne protokol træder i kraft, skal organisationens generalsekretær oversende teksten til de Forenede Nationers sekretariat til registrering og offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 102 i de Forenede Nationers pagt.

Artikel 39

Sprog

Denne protokol er udfærdiget i et enkelt originaleksemplar på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk, hvilke alle er lige autentiske.

Officielle noter

(* 1) Fondskonventionen af 1992.