Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af
dokumenter vedrørende landbrugsejendomme

 

I medfør af § 37, § 38, stk. 2, og § 43, stk. 3, i lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme og efter forhandling med justitsministeren og miljøministeren fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Dokumenter om adkomst på en landbrugsejendom, der helt eller delvist ligger i landzone i henhold til lov om planlægning, eller på en anpart i en sådan ejendom, skal for at kunne tinglyses enten

1) være påført kommunalbestyrelsens påtegning om, at erhververen har afgivet behørig erklæring om opfyldelse af betingelserne i kapitel 7, 9 eller 10 i lov om landbrugsejendomme eller

2) være ledsaget af en tilladelse til erhvervelsen efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på et skema, der kan hentes på hjemmesiden for Direktoratet for FødevareErhverv (www.dffe.dk). Skemaet kan også fås ved henvendelse til direktoratet, Arealkontoret (tlf. 33 95 82 01). Erklæringsskemaet skal være det skema, der er gældende på underskriftsdatoen.

§ 2. Kommunen påser ved påtegningen efter § 1, stk. 1, nr. 1, at erhververen har afgivet alle nødvendige erklæringer og oplysninger i skemaet.

§ 3. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom, der ligger helt i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om planlægning, eller erhvervelse af en anpart af en sådan ejendom gælder bestemmelserne i § 1 ikke, dog kan tinglysningsdommeren stille særlige dokumentationskrav. Adkomstdokumentet kan tinglyses, hvis det indeholder en erklæring om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone. Tinglysningsdommeren kan kræve dokumentation for ejendommens zonestatus ved erklæring fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Ved offentlige danske myndigheders erhvervelse af en landbrugsejendom i landzone gælder bestemmelserne i § 1 ikke, dog skal adkomstdokumentet ved tinglysning af adkomst for Folkekirken være ledsaget af tilladelse til erhvervelse fra kirkeministeren, jf. lovens § 22, stk. 2.

§ 4. Det påhviler tinglysningsdommeren ved ejerskifte at slette den i tingbogen i henhold til § 17, stk. 3, i lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme foretagne notering af en landbrugsejendom som ”familieejendom”, hvis overdragelse sker til andre end ejerens ægtefælle eller personer, der er beslægtede eller besvogrede med den hidtidige ejer i op- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søskende eller disses børn, jf. lovens § 19, stk. 2. Dommeren kan dog tillade, at adkomstdokumentet foreløbigt indføres i tingbogen, således at der samtidig i overensstemmelse med tinglysningsloven fastsættes en frist til fremskaffelse af dokumentation.

Stk. 2. Det påhviler endvidere tinglysningsdommeren at påse, at den i stk. 1, jf. lovens § 19, stk. 1, nævnte notering som ”familieejendom” slettes i tingbogen i forbindelse med godkendelse af en omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme, hvorved ejendommen forøges. Kort- og Matrikelstyrelsen meddeler på jordbrugskommissionens vegne dommeren, hvorvidt den nævnte notering skal slettes eller bevares.

Stk. 3. Tinglysningsdommeren sender meddelelse til Kort- og Matrikelstyrelsen og jordbrugskommissionen om, at der er foretaget slettelse af notering af ”familieejendom” efter stk. 2.

§ 5. En kontrakt mv. om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold vedrørende en landbrugsejendom eller en del heraf skal for at kunne tinglyses enten

1) indeholde en erklæring afgivet af både ejer og forpagter (lejer eller bruger) om, at kontrakten er gyldig uden tilladelse efter § 27, stk. 1 – 4, og § 28, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, eller

2) være ledsaget af en tilladelse efter § 27, stk. 5, eller § 28, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme til kontraktens indgåelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes ikke ved tinglysning af kontrakter mv. om anbringelse af elmaster eller lignende på landbrugsejendomme, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 107 af 25. februar 1991 om udstykningskravet.

§ 6. Hvis et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold, der kun gyldigt kan oprettes med tilladelse efter lov om landbrugsejendomme, anmeldes til tinglysning mere end 4 uger efter aftalens indgåelse, jf. lovens § 40, stk. 1, og den nødvendige tilladelse ikke medfølger ved anmeldelsen til tinglysning, afvises dokumentet fra tingbogen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold kan efter dommerens bestemmelse tinglyses med frist i følgende tilfælde:

1) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ansøgning om tilladelse til erhvervelse eller forpagtning mv. er indsendt til jordbrugskommissionen inden udløbet af fristen i lovens § 40.

2) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ejendommen inden 4 uger efter overdragelsen eller forpagtningen mv. er overgået til en ny ejer eller forpagter (lejer eller bruger).

3) Når der ved anmeldelsen til tinglysning vedlægges erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne, jf. § 1, stk. 2, og det oplyses, at adkomstdokumentet vil blive fremsendt til kommunen til påtegning umiddelbart efter, at dokumentet er tinglyst med frist til fremskaffelse af fornøden dokumentation.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 626 af 26. juli 1999 om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme ophæves, men finder dog fortsat anvendelse ved tinglysning af retshandler, der er indgået inden den 1. september 2004.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. august 1994 om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme ophæves.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 19. august 2004

Arent B. Josefsen

/Morten Blom Andersen